FILMS VAN DE WEEK Nieuw Noordhollandsch Dagblad Cjof en Omtrek INGEZONDEN Vóór U met vacantie gaat donateur van T. I. P. Qaatste nieuws De eisch tegen Butter CAMPERDUIN IN HET GEDRANG! ZATERDAG 3 AUGUSTUS IP'* Voor de vele langs telling ten jarig wü ha steiimj. ALKMAAR DE SPORTLUI UIT BATH KOMEN NIET Naar wij vernemen hebben de L jrtlui uit Bath, dié eind Aug. u-ar Alkmaar zouden komen, hun bezoek afgezegd, daar zij te laat vernomen hebben, op welke da gen zij verwacht werden. De uit zending van Alkmaarsche spor ters naar Bath gaat echter wèl door, alleen staat het Sportcomité thans voor de moeilijkheid, hoe aan de financiën te komen, om deze uitzending te bekostigen. Zooals men weet, had men baten verwacht van den voetbalwed strijd tegen het Bath-elftal en van de andere sportdemonstraties die tijdens het bezoek van de gas ten uit Bath, gegeven zouden worden. Het Sportcomité zal zich nog beraden over de vraag, hoe hierin te voorzien. SIGARETTENSCHAARSCHTE Verschillende winkeliers waren niet in staat de aangewezen ta baksbon te honoreeren met siga retten of shag; wij zijn eens op in formatie uitgegaan en vernamen dat een en ander het gevolg is van de vacantie in de tabaksfabrieken, waardoor niet voldoende sigaret ten vervaardigd konden worden; ook schijnt er eenige stagnatie in het vervoer te zijn, terwijl ook de aanvoer van tabak voor sigaret- tenfabrieken te wenschen overliet Voorts speelt ook een rol, dat dé fabrikanten er niets voor voelen, om hun naam te binden aan een product, dat nog niet in alle op zichten aan de smaak van hei si garettenrookend publiek voldoet; zij voelen meer voor een eenheids sigaret dan voor de verschillende merksigaretten, waaraan zij hun naam moeten verbinden. Die eenheidssigaret komt onder den naam van „Superbe" in den handel, wat intusschen nog niet wil zeggen, dat de kwaliteit super be is. De kwaliteit, zoowel als de kwantiteit der sigaretten zal nog wel eenige maanden te wenschen overlaten. Dat er ook een tekort aan sigaren te verwachten is, zoo als hier en daar verondersteld wordt werd ons van bevoegde zij de tegengesproken. De misleidende advertentie. Het zij mij vergund nog kort te antwoorden op het zeer uitvoerige ingezonden stuk van den heer J. Zielhout. Het ging' en gaat om de bewering in de advertentie dat het "na 1 Juli 1946 verboden is in assu ranties te bemiddelen, tenzij men zich vóór 1 Mei 1944 bij de Bedrijfs groep M.A-A. heeft aangemeld dan wel na dien datum een vergunning heeft gekregen." Ten bewijze beroept de heer Ziel hout zich op art. 9 van de Instellings beschikking <25-8-1943 no. 164). Ten onrechte m.i. Want dit artikel verplicht uitsluitend tot aanmelding "ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen) welke.... haar be drijf maken vanassurantie bemiddeling. Ook met dit artakel is dus de ge wraakte bewering niet te dekken. Er zijn velen die assurantie-bemiddelen zonder daar hun bedrijf van te ma ken. Zij mogen ook zonder aanmel ding rustig' voortgaan. Het Eerste Saneeringsbesluit, dit geeft de heer Zielhout toe. is inge trokken. Ook hierop kan dus het in de advertentie vermelde verbod niet gegrond zijn. Inderdaad handhaaf ik de stelling dat het flink was om zich in 1944 niet aan te melden. Kost van Ton. uingen had deze bedrijfsgroep inge steld en de leiding was in handen van NHB-ers (o.a. Mr. K. O. M. Wol- ters en J. H. L. Bruin) terwijl als plaatsvervangend secretaris fungeer de Mr. M. R. A. L. Houtappel (geen NSB'-er), die ook thans nog als zoo danig optreedt. Wie ging' zich nu in 1944, tenzij gedwongen, bij zoo'n groep aanmel den? _Mr. Houtappel fungeert thans nog in de bedrijfsgroep M.A.A. en inte resseert zich daarnaast zeer voor de vereeniging M.A.A. De heer Zielhout wil nu op een besluit van deze vereeniging het hierboven genoemde verbod basee ren. Een dergelijk, door een vereeni ging uitgevaardigd verbod kan ech ter slechts de leden dier vereeniging binden. Bovendien uit de advertentie bleek in het geheel niet dat men een privaatrechtelijk en niet een pu bliekrechtelijk verbod bedoelde. Ik mocht dus terecht spreken van een "misleidende" advertentie. Dit zijn de hoofdzaken. Meer ruim te durf ik u niet te vragen. Resumeerende blijft dus gehand, haafd: 1. Assurantie-bemiddeling' zonder aanmelding bii de "bedrijfsgroep M.A.A. is niet verboden. 2. De Vereeniging M.A.A. kan al leen haar leden binden. 3. Wie meent zich ten onrechte bij de bedrijfsgroep M.A.A. te hebben aangemeld kan op grond van art. 8 der Instellingsbeschikking' deze be drijfsgroep 'te allen tijde opdragen zijn naam in het ledenregister door te halen. Hij is dan tot geen verdere contributidbef taling verplicht. H NIJDAM VOORKEURSTEMMEN Het „Stemt nummer een van lijst zooveel" is bij de laatstge houden gemeenteraadsverkiezing niet algemeen opgevolgd; zooals altijd werden op verschillende candidaten voorkeurstemmen uit gebracht, al had dit geen invloed op den uitslag. Laten wij de eerste candidaten. de lijsttrekkers buiten beschouwing, dan werden de voor keurstemmen als volgt uitge bracht; Lijst 1: Kirpensteijn 100, Sietsma 79, Feringa 35, de Wilde 25, Steenis 21, Bakker 17, Kom- mer-v. d. Zwaard 48, Vlotman 14, Bos 7, Kaagman 7, Wiese 5, Kos ter 5, du Chattel-de Graaff 4, Olt- hof 3. Schinkel 3, Koot 2, Koster- Schouw 2, Termaat, Lubbers en La Fleur 1 Lijst 2: Andriesma 38, Venne- ker 26, Woldendorp 23, Leesberg 18, Wagenaar 15, Kamphuijs 14, Schouten 7, Vleugel de Boer 6, De Zeeuw en Langendijk 5, De Kort en Zeegers 2, Goudsblom 1. Lijst 3; Van der Borden 123, van den Oever 27, Rooker 22, Ven- nik 17, v. d. Feen de Liile 12, Bulthuis 8, Bosklopper, v Essen en Haijtema 6, Gijsouw en Vas- binder 5, Grondsma 4, Hazes, Ter- maat en van Kleef 3, van Gorcum en Wiegers 2, IJspeert en Kieft 1. Lijst 4: Holsmuller 78, Berkhou wer 75, Wagenaar-Hijmuas 61. de Lange 23, Lind 20, van Maarle zeld 17, Hoeneveld 12, Ooilinga 12. Kukenheim-Gorter 11. Lijst 5: Torenvlied 76, Kok-van Berkum 57, Meelis 18, Bethlem 17, Speets 12, Zomerdijk 8, Knuisting- Neven 6. Van Beekum 3 en Mul der 2. Van de lijstaanvoerders ver wierf Van Slingerland 6434 stem men; Coerts 5868, Asjes 2697, Hoijtink 1730 en Groot 979 st VAN BUNKER TOT RECLAME ZUIL Van de telefoonbunkers bij Huize Voorhout en Molen van P'C, werd door de verschillende poli tieke partijen een dankbaar ge bruik gemaakt, om haar verkie zingsreclame aan te plakken, zoo dat deze grijze wanden -hans kleurige staalkaarten zijn van de diverse letters en cijiers en na men van candidaten, vaHk rnet^de grootste letters voor de candidaten van de kleinste partijtjes. Of al deze schreeuwerige reclame eeuig resultaat gehad heeft, laten wij ir. het midden, maar nu de verkie zingen achter de rug zijn, komt het ons gewenscht voor, dat de stad van deze ontsiering zoo spoe dig mogelijk worde gezuiverd. Het zal een zuivering zijn, waar nie mand bezwaar tegen zal maken. GIDSENKAMP ST. LAUREN- TIUS Wanneer men ooit een ideaal bivakoord wil hebben, dan moet men in de boerderij „Toekomst" wezen te Bakhuizen. Hier hebben de pioniersters van'de Lauren- tius parochie Dinsdag haar ten ten opgeslagen. Zij vonden bo ven een keurige slaapzaal met stroo, in de stal was een brood- en provisieruimte ingericht. Da delijk gingen ze aan het werk, om op het land keukens te ma ken Het eten was er voortref felijk, zoo beweerden de meisjes, ze hadden het in langen tijd niet zoo goed gehad. lederen morgen gaan ze gezamenlijk naar de kerk. Na het ontbijt en corvee- dienst opent de aalmoezenier den kampdag. Dan trekt men er op uit, naar het bos of naar de zee, 's Avonds korfbalwedstrijd op hef voetbalterrein of kampvuur. De sluiting geschiedt met vlag- breken en avondgebed. Het is voorzeker een pracht bivak, dat lang nog in de herinnering van de pioniersters zal voortleven. VOEDSELPAKKETTEN NAAR WEENEN EN FINLAND Door de regeering is de moge lijkheid opengesteld om door tus- schenkomst van het Nederland- sche Roode Kruis standaard voed selpakketten vanuit ons land te zenden naar landgenooten dan wel Nederlanders van geboorte in Weenen en Finland. Nadere inlichtingen hieromtrent zijn te verkrijgen bij het Informa tiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis te Alkmaar Koor- straat 27, Alkmaar. geeft U zich eerst op als Door heden nog uw ant woordkaart te posien, voorkomt U. dat het in "net vergeetboek raakt T.I.P. IN ACTIE De tooneelvereeniging, waarvan de heeren-leden allen oud-gezel len zijn heeft voor het a.s. seizoen groote plannen. Op 10 en 11 Sep tember staat op het programma een uitvoering van het geestige blijspel „Mijnheer de Senator". Donateurs zullen voor twee uit voeringen per seizoen twee kaar ten ontvangen; het aar.ta' dona teurs, dat genoteerd kan worden, is echter beperkt; men doet er daarom goed aan, niet te lang te wachten met te reageeren op de fraaie folder, die men dezer dagen ongetwijfeld wel heeft ontvangen. T.I.P. heeft in het voorbije sei zoen wel getoond een amuse- mentsvereeniging te zijn, die haar plaats waard is in het Alkmaar sche vereenigingsleven en zal dit in het komende seizoen ongetwij feld weer toonen. LANDBO UWTENTOONSTELLING Door de drie Kringen van Land en Tuinbouworganisaties te Alkmaar t.w. de H.M.v.L., de L.T.B. en de C.B.T.B.is besloten om gezamenlijk op Woensdag 25 September 1946 een Land- en Tuinbouwtentoonstelling te organiseeren Uit de Kringen is een commissie gevormd, waarvan het secretariaat is gevestigd in het Land- bouwhuis, Kerkplein 13. Op de marktterreinen zal dien dag een tentoonstelling worden gehouden van fokschapen en fokvarkens, geiten en vetvee, nl. vette koeien en scha pen en tevens bij voldoende deelname van Landbouwtuigpaarden. De afdeeling Tuinbouwproducten, pluimvee en konijnen zal worden ondergebracht in de Korenbeurs, waar tevens gelegenheid wordt gege ven voor Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied tot expositie van hun doelstelling. Gegadigden voor een stand in de Korenbeurs kunnen zich in verbin ding stellen met den secretaris van de Korenbeurs-Commissie, de heer C. Fok, Langestraat 60 te Alkmaar. Victoria Theater De film „Frédérica" in het Vic toria Theater heeft verschillende goede kwaliteiten; hij is geestig en van goede muzikaliteit. Charles Trenet, die in deze film in een aardige entourage gelegenheid krijgt zijn bekende schlagers te debiteeren, is hier de hoofdper soon, een jonge dichter, die in zijn dichterlijke droomen zich een ideale vrouw gedacht heeft. Hij heef die ideale, gefantaseerde vrouw zelfs brieven geschreven en die lukraak- aan een zekere Frédérica in Davos geadresseerd. Het lot wil, dat daar werkelijk een Frédérica bestaat, die de brieven ontvangt, tot groote ergenis van haar man; zij besluiten naar Pa rijs te gaan, waar zij het bewijs wil leveren, dat zij den onbeken den aanbidder niet kent. Daar aangekomen blijkt, dat er nog twee Frédérica's zijn, die wég zijn van den jongen dichter, doch hij weet tusschen de klippen door te zeilen en zijn dichterlijke vrijheid te behouden. Charles Trenet zingt hier o.a. zijn liedjes C'est Bon, Frédérica, en Le Bonheur ne pas- se qu'une fois; het bijprogramma is goed verzorgd. KFC-keuring: boven 18 jaar. Harmonie Het programma van de Harmo nie moeten wij deze week ontra den wegens enkele niet-decente détails van het bijprogramma dit spijt ons, omdat de hoofdfilm zoo wel om het gegeven als om de filmtechnische kwaliteiten aan te bevelen zou zijn. Cinema Americain Als voorprogramma zien we deze week interessant wereldnieuws; een Bongaarseh filmpje met mooie op namen; waarin bijzonder opvallend de schilderachtige kleederdracht. Een muzieikfilm "The Accordeon Kngs" was ook goed gekozen. De hoofdfilm "Een vrouw doet zaken" is een werkelijk amusant verhaal. Twee groote brouwers; die elkaar beconcurreeren en waarbij de eene probeert de ander geheel eruit te -werken. Het loopt echter anders dan de oorspronkelijke opzet was. Vooral humoristisch zijn: een tikje liefde; veel bedrog en nog veel meer bier. Een lichte amusante film die er zeker maig zijn. Alkmaarsche Bioscooptheater In het Alkmaarsch Bioscooptheater wordt deze week vertoond de Hol- landsche film "Boefje"; naar den gelijknamigen roman. Annie van Ees vervulde in deze film de hoofdrol en zij vertolkt het in wezen niet zoo slechte boefje op uitnemende wijze. Zij wordt bijge staan door bekende acteurs als Guus Brox e.d. Deze Hollandsche film van het goede soort zal deze week zeker be langstelling trekken. In het voorprogramma actueel nieuws en een film die een kijkje geeft op de Spaansohe hoofdstad Madrid. Een aardige komische film over een burenveete maakt dit pro- "ramma tot p" -med "cbeel. In Chili is een aardbeving geweest waarbij twee perso nen gedood werden. - Zeshon derd Nederlandsche evacué's zijn uit Brisbane naar Nederl.- Indië teruggekeerd. - De on derdanen der as-xn ogendhe den in NederL-Indië moeten zich bij de geallieerden laten registreeren. Evenals vroegere jaren vóór den oorlog gebruikelijk was, wordt ook dit jaar de mogelijkheid opengesteld om landbouwmachines enz. op het Hofplein en Nieuwe Sloot te exposee. ren. Aangiften kunnen g'eschieden bij den secretaris, den heer P. van. Am_ mers, Landbouwhuis, Alkmaar. De oorlogsomstandigheden waren de laatste jaren een beletsel om een behoorlijke tentoonstelling te organ!- seeren, thans beslaat de gelegenheid weer om den tradltioneelen Land- bouwdag weer haar vroegere belang stelling te hengeven. Getracht zal worden om den Land- bouwdag aan ieders verwachtingen te voldoen. BAND NEDERLAND—INDIE Aan hen, wier mannen, ver loofden of zonen in Oost- of West-Indië vertoeven of daarheen zullen vertrekken (in leger-, vloot- of Nica verband). Voor het bevorderen van; a. Uwe sociale en economische belangen; b. het contact met de- Uwen overzee; c. het geven van voorlichting en cursussen aan vrouwen, die hun mannen naar Indië zullen volgen enz. is hier te lande een Vereeni ging „Band Nederland-Indië" ge naamd, opgericht. Deze vereeniging tracht een kring Alkmaar en Omstreken (Heiloo Limmen, Castricum, Bak- kum, Egmonden, Bergen, Schoorl, Langendijk, Uitgeest, Akersloot e.a.) op te richten. Zij die hiervoor belangstelling hebben, worden verzocht visite kaart met volledig adres te zen den aan W E. van Keeken, Bak- kum (NH). Bij voldoende belangstelling zal spoedig een oprichtings-bijeen- komst worden uitgeschreven op nader te bepalen plaats en tijdstip. Zegt het voort! HINDERWETVERGUNNINGEN Bij besluit van 31 Juli 1946 is door B. en W. aan de Firma Sterk en Zonen, alh'ier, vergunning ver leend tot het oprichten van een betonmolen tot het mengen van beton en het vervaardigen van betonwaren, waarin gebezigd zul len worden 2 electro motoren resp van 5 en 3 P.K. in het perceel ge legen aan het Zeglis. Aan den heer L. Schilder alhier is door B. en W. vergunning ver leend tot het oprichten van een timmermanswerkplaats, waarin gebezigd zal worden 1 electro motor van 3 P.K. in het perceel Houtweg no. 4. ALKMAARSCHE TENNISCLUB De A.T.C. organiseert van 15 tot en met 18 Augustus op de banen van het Gemeentelijk Sportpark alhier een open B-tour- nooi met beperkte A-deelneming, waarin alle nummers worden ver speeld. Inschrijvingen tot 12 Aug. bij J. Lienesch, Kennemersingel 3 VACANTIEVOORSTELLINGEN IN 'T GULDEN VLIES In de koijiende vacantieweek wordt in 't' Gulden Vlies door het Rotterdamsch Tooneel o.l.v. Johan Steenbergen Jr. de groote klucht „Mijn Oom uit Afrika" opgevoerd De schrijver van dit geestige product is Henri van Daele, terwijl het stuk reeds meer dan 300 maal in den lande ten tooneele is gebracht. Een advertentie in dit nummer meldt meerdere bijzonderheden. VACANTIE- KINDERVOORSTELLING Door Miep Schole's Jeugdtoo- neel wordt Woensdag 7 Augustus half drie in 't Gulden Vlies een leuke middag voor de jeugd ge organiseerd. Twee leuke kinder stukjes staan op het programma nl. „Piet de Smeerpoets" en „Wie niet hoort naar goeden raad Kaartenverkoop bêgint Maan dagmorgen om 10 uur BONNEN AFHALEN Maandag 5 Aug. moeten dege nen, wier naam begint met een B bonnen afhalen. DIENST APOTHEKEN Van 4 tot 11 Aug. wordt de Zon dags- en nachtdienst voor apo theken waargenomen door de apotheek van wed. C M. B. Wama wient 11 De zuivering van het „Dag blad voor Noord-Holland". De Raad van de Perszuivering nam gisteren de zaak van het „Dagblad voor Noord-Holland" in behandeling. Hedenmorgen werd na een zeer scherp requisitoir de hoogste eisch gevraagd tegen den algemeen-directeur van genoemd blad, den heer F. Butter, nl. een uitsluiting voor den tijd van 20 jaar van 't recht een dagblad uit ie geven. De overige eischen luidden; Tegen den heer Koning, dir. Heldersche Courant; schorsing van 7 jaar; C. Krak, dir. Alkm. Crt: schor sing 6 jaar; Keesman, dir. Schager Crt: schorsing 3 jaar. Tegen de journalisten; H. P. v. d. Aardweg: schorsing van 5 jaar, ingaande 5 Mei 1945; T. Adema: 1 jaar, ingaande den dag van de uitspraak; Dinkelberg: 2 jaar, ingaande 5 Mei 1945. Tegen de commissarissen: P. J. Best te Berkhout; 2 jaar; Mr. Otten (Alkm. Crt.): 2 jaar. Te gen Huges (Alkm. Crt.), Nobel (Schager Crt.), Ree, Schrieken, Tolen en Swart werd 1 jaar schorsing geëischt. Tegen Zuide- ma 3 jaar, Bellerman te Bever wijk 3 jaar, en Smit Jr. ontzet ting tot den dag van dé uitspr, Onze correspondent te Schoorl schrijft ons: Booze geruchten doen de xon- de. Het strand te Camperduin, of liever de zee aldaar zou uiterst gevaarlijk zijn. Binnen zeer korten tijd zouden hier vier personen zijn verdronken; bovendien zou er aan het strand geen toezicht zijn Wat is er echter waar van dit alles? We zullen geval voor geval on der de loupe nemen, beginnende met het laatste. Van gemeentewege is een strandwacht in functie, dit dit werk reeds jaren mei groote am bitie en toewijding verricht. Bui ten dit door de gemeente gepach te en geëxploiteerde strand is het niet raadzaam en zelfs verboden, te baden, hetgeen door borden is aangegeven. Reddingsmateriaa' is aanwezig. Nu de drenkelingen. Onge 'eer twee weken geleden verdween uit één der pensions een dame, des avonds ongeveer half negen. De volgende dag vond men een vermoedelijk aan haar toebenco- rend jasje aan het strand. Is die vrouw werkelijk verdronken? En al was dat het geval, wie gaat er 's avonds om negen uur in -Jjn eentje een zeebad nemen? Nummer twee is helaas juist. Zondagmiddag werd een 24-*5ari- ge Amsterdammer het slachtof fer van eigen onvoorzichtigheid. De jongeman, die niet kon zwem men, wilde gaan baden aan den kop van een pier. Voor den meest geroutineerden zwemmer staat 't zich in de nabijheid van zoon dam wagen, reeds gelijk met een poging tot zelfmoord, laat staan voor iemand, die de zwemkunst niet machtig is. Bovendien speel de een en ander zich af op hei on bewaakte. dus verboden strand. Nunlmer drie: gisteren spoelde bij de Hondsbossche zeewering een in verregaanden staat van ontbinding verkeerend lijk aan. Men heeft dit tot nog toe niet kunnen identificeeren. Intusschen zal men toch moei lijk Camperduin kunnen verwij ten, dat het lijken aan laat spoe len! Vast staat echter, dat dit lijk niet ten gerieve van de in den aanvang genoemde booze tongen te Camperduin opnieuw is ver dronken. We zijn er tot heden niet in ge slaagd het vierde lijk op te spo ren, doch laten we vast dit aan nemen; het baden te Camperduin is totaal ongevaarlijk, mits men zich houdt aan de aanwijzingen. Hét zwemmen is te Camperduin, evenals overal in zee, nimmer zonder gevaar. De zee is en blijft gevaarlijk en verraderlijk. De zee lokt en trekt en zuigten de overmoedige zwemmer kan zich uit die doodelijke omarming bijna nimmer losmaken. Slechts de koel- bloedigsten gelukt het, na zich kilometers te hebben laten mee trekken, zich uit dien knellenden greep te verlossen en weer het strand te bereiken. Camperduin gevaarlijker dan andere plaatsen? Beslist niet!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2