RADIO Pech achtervolgde onze renners wederom VAN DEN HELD JAN TROMPETTER Nieuw Noordhollandsch Dagblad Wegkampioenschappen Zurich SCHULTE WAS EEN GOEDE VIJFDE Van Vliet won te Qstende Stormvogels wint zilveren molen Dammen MAANDAG 2 SEPTEMBER 1946 De Lockheed Constitution, het grootste vliegtuig, dat ooit voor de Amerikaansche marine werd gebouwd, gereed voor de proefvlucht op het vliegveld, waar het de andere vliegtuigen in letterlijken zoowel als in figuurlijken zin in de schaduw stelt. De 92 ton zware machine, de XR-60, zal met haar vier motoren van 12.000 P.K. een snelheid van bijna 500 K.M. per uur kunnen ontwikkelen en kan buiten de bemanning 168 passagiers of 35 ton vracht vervoeren. (Ass. Press P.) Om precies elf uur Zondagmor gen werd te Zurich het startsig naal gegeven voor het wereld kampioenschap op den weg voor professionals, over een afstand van 270 kilometer. De Nederlandsche 'renners Schul- te, Middelkamp, Voore en Schel- lingerhoudt hadden er allen veel zin in, vooral de zwijgende Mid delkamp, die, volkomen gecon centreerd op den grooten strijd, geen van de vele belangstellenden een antwoord gaf op de velé vra gen, welke hem gesteld werden. De eerste ronde van 13V2 kilo meter werd in razend tempo door het geheele veld afgelegd, veel sneller dan de amateurs, getuige den tijd van 20 min. 10 sec., het geen een gemiddelde uursnelheid van 40.165 kilometer beteekent. In de tweede ronde namen zes man een voorsprong van ongeveer driehonderd meter, namelijk de Belg van Steenberghen, de Span jaard Berrendero. onze landge noot Vooren, de Italiaan Ricci, de Zwitser Tarchini en Bintener (Lu. xemburg). De Italiaan Coppi en de Franschman Caput slaagden er in de derde ronde in bij de zes leiders te komen. In de zesde ronde zagen onze landgenooten Schulte en Middel kamp hun kans schoon, sprongen met Kint en Clemens uit het pe- leton en wisten zich te voegen bij de acht leiders. In de achtste ronde raakte het veld nog meer achter en bij het ingaan van de negende ronde lag <Jeze groep, waarin zich ook de vierde Nederlander Schellinger- houdt bevondt, 2 min. 31 sec. ach. ter op den kopgroep, die inmid dels met twee renners was ver sterkt, n.l. Kirehen en Walner, die PROGRAMMA DINSDAG 3 SEPTEMBER HILVERSUM I 301.5 M. KRO 7.00 Nieuws ochtendgymnastiek en mor gengebed; 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk den dag; 9.45 Een uur bit de familie Bach 11.00 Klarinet en orkest; 11.03 Als de ziele luistert; 11.45 Familieberichten uit Indië; 12.30 Orkest Piet van Dijk; 13.00 Nieuws; 14.00 Koor en orkest; 15.10 B'randenbuiigsch concert nr. 4; 16.00 De Zonnebloem; 18.00 Muziek voor den maaltijd; 18.30 Ned. Strijd krachten; 19.00 Nieuws; 20.15 Hart. velt Kwartet; 20.50 Spionnage luis terspel; 22.00 Nieuws; 22.20 Avond gebed; 23.00 Gram.; Stauntontourn, en sluiting. HILVERSUM n 415 M. AVRO 7.00 Nieuws; ochtendgymn. en gram.; 8.00 Nieuws; 8.15 Afwisselende platen; 9.50 Arbeidsvitaminen; 11.15 Sprook jes; 12.00 Lyra.trio; 13.00 Nieuws; 13.15 The Skymasters; 14.00 Knip cursus; 15.00 Hillbillies en Gino Bor_ din; 15.30 Octet in F gr. t. van Schu bert; 17.00 "Dat kun jij ook"; 18.00 Nieuws; 18.15 Les gars de Paris; 19.30 Viool en piano; 20.00 Nieuws; 20.10 Vaudeville orkest; 22.00 Con tact!; 23.00 Nieuws; dansmuziek en sluiting. erin geslaagd waren de 12 leiders in te halen. De kopgroep van veertien ren ners bevatte dus bij het ingaan van de negende ronde drie Neder landers; Schulte, Middelkamp en Vooren. In de tiende ronde was er een onaangenaam bericht voor de Nedeslanders. De luidspre ker kondigde aan, dat Schul te, die tot nu toe een zeer frisschen indruk maakte en het tempo, ook bij de beklim ming, uitstekend had kunnen volgen, een lekke band kreeg. Hij herstelde zijn machine snel met de reserveband, welke hij bij zich had en slaagde erin met de tweede groep in Schwammendin- gen mee te komen. Juist bij het beklimmen van den Zuerichberg. bij het ingaan van de elfde ronde, brak onze land genoot Vooren zijn ketting. Hij liet zich in omgekeerde richting naar beneden gaan, teneinde bij de ravitailleering te onderzoeken of het nog mogelijk was opnieuw te vertrekken. Men mocht even wel aannemen, dat er zooveel tijdverlies mede verloren zou gaan, dat. opgave van onzen land genoot practisch zeker was. In de elfde ronde slaagden La. pebie, Leoni, Knecht en Berren dero erin bij de kopgroep te ko men, die nu weer uit veertien man bestond. Schulte demarreer de schitterend en in zijn eentje trachtte hij van de tweede groep naar de eerste te komen. Bij het passeren van de streep, na de twaalfde ronde, was hij nog maar 1 min. 26 sec. achter op de leiding. Het veld volgde on 3 min. 4 sec. met steeds nog Bartali aan den kop. Na het einde van de dertien de ronde lag Schulte nog maar honderd meter achter de kopgroep; hij heeft een indrukwekkend staaltje laten zien. Toen hij na afloop van de dertiende ronde met slechts veertien seconden achter stand op de twaalf leiders de eeretribune passeerde, had hij een ovatie van het publiek in ont vangst te nemen voor dit moedige rijden. Schulte slaagde er in de veertiende ronde in te Schwam- mendingen de kopgroep te herei ken, zoodat deze bestond uit 13 man, onder wien de beide Neder landers Middelkamp en Schulte Bij het ingaan van de vijftiende ronde kreeg onze landgenoot Schellingerhoudt pech, hij brak zijn versnellingsapparaat en moest den strijd staken. Bjj het ingaan van de zeven tiende ronde kreeg onze land genoot Middelkamp pech met zijn ketting, zoodat ook hij de strijd moest staken. Reeds de derde Nederlander, die pech met zijn machine had. Alleen Schulte zat dus nog in de koers! De kopgroep van elf man kwam na de zeventiende ronde gezamen lijk door in een tijd van 23 min. 23 sec. (gem. uursnelheid 34,5 Ion,) Deze kopgroep bestond uit: de twee Franschen Lapebie en Ca put, de twee Italianen Leoni en Ricci de' twee Belgen Van Sleen. berghen en Kint, onzen landge noot Schulte, den Zwitser Knecht en de Euxe-nourgers; Kirehen; Bintener en Clemens. In de negentiende ronde viel practisch de beslissing. De beide Belgen Kint en v. Steenberghen gingen met den Zwitser Knecht er tusschen uit. Zij versnelden het tempo aanzienlijk en re 'en met een gemiddelde uursnelheid van ruim 44 kilometer. Toen zij de eeretribune passeerden hadden zij met 50 seconden voorsprong op Ricci, met 55 sec. op Schulte en Kirehen, ruim 1 min. 20 sec. op Leoni, 2 min. 14 sec, op Bintener en 2 min. 40 sec, op Lapebie' en Clemens, De groep van Bartali had toen een achterstand van 9 min. 20 sec. De negentiende ronde was afgelegd in 21 min, 51 sec. (gemiddelde uursnelheid 32 km,). In de laatste ronde wist Knecht op de laatste twee ki lometier voorsprong te nemen en met een verschil van ZO meter kwam hij als eerste over den eindstreep. Knecht, de laatste wereld kampioen der amateurs 1938, Valkenburg, is thans wereld kampioen der professionals ge worden. De laatste wereldkampioen der professionals Kint, België, 1938, Valkenburg, werd nu tweede. 3e. Van Steenberghen (België) Met tusschenpoozen van ver schillende seconden kwamen bin nen: 4. Ricci, Italië; 5. Schulte, Nederland, die hiermede een uit stekende prestatie leverde; 6. Kir ehen, Luxemburg; 7. Bintener, Luxemburg; 8. Leoni, Italië; 9. La pebie, Frankrijk; 10, Clemens, Luxemburg. Rest ons nog te vermelden, dat de organisatie nog slechter was dan op den eersten dag van de Wereldkampioenschappen op den weg. De officiëele uitslag luidt voor de eerste vijf plaatsen; 1. Knecht, Zwitserland", wereldkampioen, tij a 7 uur 24 min. 28 sec. over 270 km. gemiddelde uursnelheid 36,104 km. 2. Kint, België, 7.24,38; 3. Van Steenberghen, België, 7.25.7; 4. Ricci, Italië 7,26,14; 5. Schulte. Nederland 7.27.10. Van Vliet won de sprintwed strijden op de wielerbaan van Ost'ende vóór Scherens, Derksen, Gosselin en Gerardin. Stormvogels heeft gistermiddag het door RDH te Heemstede ge organiseerde tournooi; den Zilve ren Molen van Groenendaal, ge wonnen. De IJmuidenaren sloegen Wageningen in de finale met 42. De uitslagen luiden: Stormvogels UVS 5—1; Wageningen—RCH 41; verliezersronde UVSREH 11 (RCH wint door strafschop pen); finale StormvogelsWage ningen 42. Correspondentie en oplossin gen onder motto „Damrubriek" in te zenden aan het bureau .van dit blad. Probleem No. 61 I van G W. Spittuler te A'dam. 9 IB 1! CS /mm C1 •I pl Hl 8 1 pp iü ÏL! 8 Ê'c II nn HL W': s Stand: Zwart 8 schijven op 3, 7, 9, 10, 15, 17, 20 en 39. Wit 8 schijven op 13, 24, 26, 28, 30, 35, 37 en 49. Wit speelt en wint. Bij probleem No. 61. Vooral de mooi verborgen inleidingszettem waardoor een verrassend effect kan worden bereikt, "verheffen dit probleem iets boven het middelmatige Probleem oplossingen (Tweede wedstrijdserie Nos. 20—23.) Probleem No. 20 van M. Grandmougin te Parijs. Stand": Zwart 12 schijven op 5, 9, 11, 12, 13, 14, 18. 20, 22, 23, 26 en 36. Wit 13 schijven op 25, 27, 32, 33, 34, 37, 38. 39, 40, 42, 43, 47 en 49, Oplossing; Wit 3429, 3329, 47—41, 29—23, 32—27, 37—31, 48—44, 39 10, 25 3, 3 6! Gewonnen. Een heel mooi pro bleem, waarbij met de Manoury- afwikkeling gewonnen werd, met als slotsaldo nog wel een Victo- ria-fondeur oppositie winst op de trictrac-lijnen Als gevolg van wit's tekstzet 3429 was het mogelijk om daarna de fijne zet 3329 op te spelen. Met een op losdiepte van 10 zetten was dit probleem een heele "kluif om op te lossen. Probleem No 21 van J. Fakkeldy. Stand: Zwart 10 schijven op 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25 en $5 Wit 10 schijven op 26, 27, 28, 30. 32, 37, 38, 42, 48, 49 en 50. Oplossing; Wit 4943, 2621, 27—22!, 32—21, 21—17!!, 42—37, 38 40, 50 39, Gewonnen Met nog een drietal zetten weet wit aan zwart nog juist dë loef om naar dam te gaan af te snijden. Dit werd enkel al een bijzondér mooi probleem door de prachtzet 21—17. De inleiding hiertoe met wit's derde zet 27 22 had veel weg van het „Louis Bartelings zetjd', maar de uit werking. waardoor een nog ont brekende schakel in het slagspel werd gebracht, was in dit geval toch nog weer iets mooier Probleem No. 22 van A Roos te Alkmaar. Stand: Zwart 9 schijven op 4. 7, 11, 12, 16, 20, 22, 23 en 25. Wit 9 schijven op 14, 26, 30, 32, 34; 39, 40, 44 en 49. Oplossing: Wit 149, 3024, 40—35!, 35—30!!, 49 38, 32—27, 26 6. Gewonnen. Vooraf beschouwd zag dit pro bleem ef nu niet naar uit, dat een dergelijke aardige en ver rassende afwikkeling het slot- resultaat zou zijn. De finesses hiertoe kwamen eerst aan het licht nadat wit 4035 en de daaropvolgende hoogglanszet 35 30 had gespeeld Met het op spelen van deze laatste zet kreeg de witte schijf op 49 een dubbele rol toebedeeld. Eerst werd hier door de slag van zwart door 40 49 mogelijk gemaakt en daarna kon meerslagspel volgen door 49 21. Probleem No. 3$ van A. Roos te Alkmaar. Stand: Zwart 10 schijven op 2, 7, 9, 10, 15, 16. 18, 22, 37 en 40 Wit 9 schijven op 11, 20, 24, 26, 31, 33, 42, 43 en 50 Oplossing: Wit 43—39' 26— 21!!, 50—45!, 45 1, 1 lï. Ge wonnen. Een afwikkeling die kort en krachtig is en uitermate verras send! Hoewel het door de opstel ling van de witte schijf op 11 voor den geroutineerden oplos ser reeds zichtbaar was, dat door het „v. Emden slagspelsysteem" waarbij zwart tenslotte de witte schijf op 11 door 16:7 slaat, waarna rondslagspel volgt zou worden gewonnen, zoo bleef dit vooraf beschouwd, toch nog een raadselachtig geval, hoe of dit wel zou plaats vinden. De eerste zet leek hieromtrent 'nog niet veel opheldering te geven. Maar ziet!.de tweede zet een orakelzet van even verbluf fend als vernuftig meerslagspel. Met deze demonstratie van veel vuldig meerslagspel. kan 't heel goed mogelijk zijn geweest, dat er oplossers zijn geweest die in d'it doolhoflabyrinth tijdelijk niet of in 't geheel niet, den juisten oplosdraad hebben kunnen vol gen. Zwart kan toch immers niet alleen drie schijven slaan van 48 naar 6, maar o.a. ook 4 schij ven van 48 naar 43 of 48 en bovendien kan de zwarte schijf op 16 nog 2 schijven siaan naar 36! Wit slaat echter met een eenigszins verlengden „Albany- naar veld 29. Dit slagspel over de schijven 39, 24, 21, 31 en 33 naar veld 29 Dit slegspel over de geheele oppervlakte van het speelbord valt geenszins op, om reden wit zich als rotsspleten en ravijnen gelijk door nauwe doorgangen moet begeven, van daar dat men al gauw geneigd is om op verschillende manieren anders te slaan. Door dit zeld zame intermezzo komt tevens zwart door 15 24 op slag te slaan, waardoor wit de winnende tempozet 5045 kan spelen. Men zal hierbij tevens wel kunnen opmerken, dat de witte schijf, die aanvankelijk op 37 heeft ge staan, ook nadien een dubbele rol direct en indirect heeft vervuld. 32. „Gaat u met me mee? dan gaan we samen een trompet koopen." „Maar ik kan er niet op blazen", riep Marjolein. „Ik wel" zei Jan. „Tenminste, dat denk ik." „En ik speel mandolien, dan kunnen we bij u thuis fijn samen spelen." „Ik hoop maar dat mijn vrouw dat goed vindt" antwoordde Jan met een somber ge zicht. „Hier is een muziekwin kel", wees Marjolein. Jan schudde zijn hoofd. „Daar ben ik net geweest, maar hun trompetten deugen niet. Ik moet een ander adres hebben. „O", bedacht Marjoleintje opeens. „Gisteren heb ik in de Korte Krulstaartsteeg in een winkel een mooie trom pet voor de ramen zien lig gen en Nog voor zij was uitgesproken had Jan het al op een loopen gezet met Tobias achter zich aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 5