DANSEN r r Prima Boekhoudster OOMPJES DROOM HET VIERDE BEEST J HET NEDERLANDS SCHRIFTELIJK STUDIECENTRUM 8 Nieuw Noordhollandsch Dagblad N.V. Visscherij Mi], „Kennemerland" Jaarlijksche Algem. Vergadering van Aandeelhouders Nog af te geven: „De Onderneming" MOTOR RACE ALKMAAR Zaterdag 7 Sept., 70 deelnemers Tijdens Oranjefeesten in café MULDER VI00L0NDERWIJS W. P. A. Franse MACHINiSTENCURSÜS van de AMBACHTSSCHOOL TE ALKMAAR LEERAAR WISKUNDE Firma H. W. Holsmuller, FLINKE JONGENS Jongste Bediende Gevraagd FLINKE JONGENS Gebr. Rolff's Handel Mij., Voor spoedige indiensttreding gevraagd in Textielbedrijf. AVONDCURSUSSEN van de AMBACHTSSCHOOL TE ALKMAAR dubbel woonhuis met erf Volwassen en leerling- carrosseriebouwers Een bekw. autoschilder Leerling-autoschilders Metaalbewerkers GULDEN VLIES - TEL. 2451 CHARLOTTE KöHLER in GULDEN VLIES - TEL. 2451 PATER HENRI DE GREEVE met DISTRIBUTIEDIENST LANGEDIIK Erkende R.K. Middenstandscursus AANVANG DER LESSEN: DANSSCHOOL JOH. VAN BERKUM, Clubs uitsluitend voor katholieken INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN Dansinstituut Zwaag DANS-DEMONSTRATIES DE DOLONANS R.K. MIDDENSTANDSCURSUS DEN HELDER N.V. DROGISTERIJ JAN DE VRIES BOLDOOT Eau de Cologne j HUIBERTS - PAYGLOP 23 Wl. mimm MAANDAG 2 SEPTEMBER 1946 gevestigd te KATWIJK AAN ZEE o te houden op DONDER DAG 12 September 1946 te 3 uur n.m. in Hotel ..Krasnapolski" War moesstraat 17585, Am sterdam. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen, dienen hun aandeelen uiterlijk 3 da gen vóór de vergadering te de poneeren ten kanto re van d'e Firma Jngwer- sen en Co., Keizersgracht 382, Amsterdam. De agenda, vermeldende de te behandelen onder werpen ligt aldaar ter in zage Tevens zijn exem plaren van het jaarver slag over boekjaar 1945, verkrijgbaar. DE DIRECTIE Prima W Legh., Rh. Isl, Red's, Patrijs Legh, Ge ler. Legh. en Barn f 13, per stuk aan en tegen de leg Khaki Campbell eenden 5% mnd. oud f 8.50 per stuk Hoenderpark VEENENDAAL 2.30 UUR O.a. uitdaging tusschen Van Aartsen en Hartman Dringend aanbevolen nu reeds kaarten te koopen bij: Sig.mag. C. DE GRAND. Waagplein, Alk maar. tel. 3305. op WOENSDAG 4 Sept. te URSEM. Muziek van VAN STRATEN Bel. aanbev. Privé- en Cursuslessen. Theorie. Ensembleklasse TÜ& adr.: Lindenlaan 68 O Gevraagd voor de cursus 1 Oct. 194631 Mei 1947 een voor pl.m. 4 lessen van 50 min. per week. Wettelijke bevoegdheid vereischt. Sollicitatiestukken uiterlijk 10 dagen na het ver schijnen van dit blad aan den Directeur der school, Bergerweg 1. Groothandel in Levensmiddelen, Voor- dam 14, Alkmaar, vraagt voor zijn koffie- en Ihee-afdeeling Tevens plaats voor een ter opleiding voor kantoor-administralie voor magazijn- en expedïtiewerk ZAADMARKT 36 ALKMAAR Brieven met opgaaf van referentiën, verlangd salaris enz. onder no. 13224. bur. van dit blad O Gevraagd: I. Voor de cursus 1 Octooer 194631 Maart 1947: a. een LEERAAR AUTO-, MOTORRIJTUIG- en RIJWIELHERSTELLEN (praktijk) voor 4 lessen van 50 min. per week. b. een LEERAAR SCHOENMAKEN MET BIJBE- HOOREND VAKTEEKENEN EN VAKTHEORIE voor 8 lessen van 50 min. per week o. een LEERAAR ELECTROTECHNIEK voor 3 les sen van 50 min per week. II. Voor de BAKKERSCURSUS 1 Oct.—30 Nov. en 1 Jan.31 Maart: a. een LEERAAR BROODBAKKEN MET BIJ- BEHOORENDE VAKTHEORIE voor pl.m. 9 les sen van 50 min per week. b. een LEERAAR WISKUNDE EN NEDERL. TAAL voor 3 lessen van 50 min per week. Wettelijke bevoegdheid voor I a b c vereischt. Sollicitatiestukiken uiterlijk 10 dagen na het ver schijnen van dit blad aan den Directeur der school, Bergerweg I, Te koop aangeboden: op zeer mooie stand voor nieuwbouw voor café of lunchroom in flink dorp omgeving Alkmaar. Brieven bureau van dit blad onder no. KS219 Bij N.V. JAC. MET'S AUTOMOBIEL BEDRIJF te ALKMAAR kunnen ge plaatst worden: voor staal- en houtcon structie: voor schilders met ambi tie gelegenheid tot om scholing. Verder nog enkele Aanmelden iederen dag tusschen 8 en 17 uur aan de Carr.fabriek, FUesche- weg 20 en na 19 u. op Frieschew. E 28 l*j DONDERDAG 5 SEPTEMBER, 8 UUR: Humoristische Novellen van F. M Dostojewski ENTREE f 3,—. Plaatsbespr. morgenochtend 11 uur: telef. na half één VRIJDAG 6 SEPTEMBER, 8 UUR nog éénmaal: Nog een beperkt aantal plaatsen verkrijgbaar Dinsdag 3 September van 23 uur, telef. na half 4. ENTREE f 1.25. UITREIKING VAN SCHOENENBONNEN Op dé ondervermelde data wordt voor personen, wier tweede dislributiestamkaartnummer op het cij fer 4 (vier) eindigt, en aan wien na 1 Januari 1945 geen bon voor gewone schoenen, Amerikaansche schoenen of beroepsschoenen is verstrekt, een schoe nenbon uitgereikt, tegen inname van bon 614 van het inlegvel. UITREIKINGSDATA: Voor SINT PANCRAS in het gebouw naast de N.H. Kerk op Maandag 2 September. Voor NOORD-SCHARWOUDE in Holel „De Burg" op Dinsdag 3 September. Voor OUDKARSPEL in het voormalig Gemeentehuis op Woensdag 4 September Voor ZUID-SCHARWOUDE in de voormalige O. L. school op Donderdag 5 September. Voor BROEK OP LANGENDIJK in het lokaal ach ter het Betaalkantoor op Vrijdag 6 September. DE TIJDEN VAN UITREIKING ZIJN: Des middags van 2 tot 4 uur. HEER-HUGOWAARD. ik Voor leerjaar 2 en 3: MAANDAG 9 SEPTEMBER A.S. Voor leerjaar I: DINSDAG 10 SEPTEMBER A.S. 's Avonds 7 uur. School Hondenweg Op deze avonden tevens nog gelegenheid tol aangifte vara nieuwe leerlingen. J. C. OHMS, Dir. DOELENSTRAAT 20 ALKMAAR Op 2 SEPT aanvang van den Maandagavond-cursus in het Wapen van Heemskerk, Breedstraat, Alkmaar. d'ien avond 7 u en voor gevorderden 9 uur a. d'. zaal Inschrijvingen kunnen ook worden gedaan bij <i. vara VEEN, Dr. Schaepmankade 4, Alkmaar. Leeftijd vanaf 17 jaar organiseert op DINSDAG 3 SEPT. in het Gul den Vlies: P. C. SCHUTTE Jr. en PATNER leeraren on zer scholen. Dipl. Union de prof. de dance a de Culture physique de Belgique, persoomijk onderwezen door John Wells, Europeesch kam pioen en Charles Thiebault, wereldkampioen brengen voor u de nieuwste gezelschapsdans: Cruising Waltz en de nieuwste variaties van Quckstep. Slow-Waltz, Tango en Slow Foxtrot. Voor en na de demonstratie, gelegenheid tot dansen met muzikale medewerking van Toegangskaarten voor dezen buitengewonen avond a f 1,25 (bel. inbegr.) verkrijgbaar dag. aan ons Instituut en zoover voorrad'» 's avonds aan de zaal. Aanvang 8 uur precies. Opleiding voor het Middenstandsdiploma Cursus voor beginners (tweejarige op leiding) en voor gevorderden, die in 1947 examen willen doen De lessen worden gegeven op MAANDAG- en VRIJDAGAVOND van 6.30 tot 9 uur Hervatting der lessen op MAANDAG 9 SEPT. des avonds half zeven in het gebouw van de R.K. ULOSCHOOL aan den Polderweg Aanmelding bij den Directeur: ST. VAN AMERSFOORT, van Galenstraat 90 WATTEN WINDSELS GAZEN COMPRESSEN PLEISTERS ZALVEN TINCTUREN Uitsluitend eerste kwaliteit LUTTIK OUDORP 74 - ALKMAAR TEL. 2875 Tegen inlevering van een ledige flacon TTTTnTTTnTTTnTmTTTTiTTTITTTnTTrTTTTTnniTTTTIT onder leiding der PATERS AUGUSTIJNEN AANVANG CURSUSSEN SEPT.'46 Administratie: CULEMBORG. RIDDERSTR, 42, TEL. 492. EXPOl exj pen. Bi deelteli buitenli niet zc gebrek tement gisterei Voor 3 millial en voorl Deze ral De tota] tot en van 284 Wat del vooreer! lijkhedefc buitenla, termijn) teeren zakelijk importe| landen en banij Pootg gewilde voldoen industri industrl stoffen heeft va en men diet vejl Deze I worden ling ve| evenwii Wij de situl den eel land en met ee, den ooi! import I liard a verschil met de ons vel onze bf Nu ecl Duitse! werelds ons im| vanger Duitscli slaagd., Duitsclj Doch verleer mede het bi dieten voorkoj lijke p| teren, import|

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 8