ZIEKEN ZONDER BLOEMEN De geheimzinnige projectielen boven Zweden DE PACHT VAN HET LAND MA! s I 4 Nieuw Noordhollandsch Dagblad Tekort aan verpleegsters Kampbewaker ontslagen Russische experimenten De pachter is erfgenaam van de boerderij! FOKKER BOUWT WEER Cromyko over de Indo nesische kwestie Tito tegen de kath. geestelijken MENSCHEN DIE IN DE SAMENLEVING MOE TEN TERUGKEEREN HET GEVAAR OP DEN WEG Geen opheffing instituut rijvergunningen Er is DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1946 Van het Staunton-schaaktournooi te Groningen. Drie groot meesters analyseeren in hun hotel een der gespeelde par tijen. V.l.n.r. dr. Max Euwe, de Belg Galway en de Hongaar Szabo. (Ass Press P.) Een dezer dagen lazen wij een advertentie waarin de di rectie van een ziekenhuis in een der groote steden mede deelde dat er voorloopig geen bloemen voor de patiënten in die inrichting konden worden toegelaten zulks door gebrek aan' personeel. De tijd aan de verzorging dezer edele natuur producten besteed kon niet ge mist worden bij de verzorging der patiënten. Zoo zullen dus velen die wel licht een langdurig ziekbed voor den boeg hebben ook zonder het kleine restje levensvreugde dat hen door familie of vrienden werd geschonken moéten missen en de in een ziekenhuis toch al zoo lan ge dagen zonder de opwekkende kleuren en geuren der bloemen moeten doorbrengen. Hoeveel directies zullen dezen noodmaatregel nog moeten nemen? Het tekort aan verpleegsters be gint zoo langzamerhand catastro- phale vormen aan te nemen. Er zijn reeds ziekenhuizen die een of meer afdeelingen hebben moeten sluiten, omdat zij geen personeel kunnen krijgen. Dat dit bij een zich steeds uitbreidende bevolking op den duur een nadeeligen in vloed op de volksgezondheid moet hebben behoeft wel geen nader betoog. Wij vragen ons af waar blijven toch tegenwoordig de jon ge meisjes en vrouwen die eertijds in groote getale onze ziekeninrich- tingen bevolkten? Hoe komt het dat zich voor het specifiek vrou welijk beroep van verpleegster hoe langer hoe minder meisjes melden? Salarieering niet hoofdzaak. Uit kringen van verplegenden werd er ons wel eens op gewezen dat de salarieering van een groot deel van het verplegend pwsoneel daar de oorzaak van zou zijn. Wij gelooven dat de oorzaak dieper lig't. Ook de ziekenverpleging wordt helaas tegen, woordig maar al te vaak alleen van den materleelen kant bekeken. Afge zien van het feit of een üiooger sa larieering al of niet mogelijik is, die nen de verplegenden niet uit het oog te verliezen dat ziekenverpleging een werk van christelijke naastenliefde is. De verpleegster die louter en alleen om het geldelijk gewin dit mooie beroep heeft gekozen zal; al verdient ze misschien nog zooveel; ervaren dat haar leven niet gevuld is. Wie verpleegster wil worden moet dat doen slechts om wille van de .lijdende menschïieid. Wij hebben zeer groote waardee ring voor de velen die zich ook nu nog vrijwel belangeloos geven aan de verzorging van hun zieke mede_ menschen. Dat het billijk en recht vaardig is dat meisjes met idealen en toewijding ook als verpleegster 'n Vrijdagmiddag hebben acht tien gedetineerden van het be- waringskamp aan den Kanaal- weg te Rotterdam, kans gezien om te ontvluchten De kamp commandant stelde er prijs op mede te deelen dal dé ontvluch ting buiten het kamp heeft plaats gevonden en uitsluitend is te wij ten aan dé onvoorzichtigheid1 van den bewaker, die inmiddels hiervoor is ontslagen. Misschien zullen nog meerdere ontslagen volgen, doch het onderzoek in deze kweslie is nog gaande. Van eenige onrust in het kamp is geen sprake. Van de achttien ont vluchten zijn er inmiddels acht, waarvan sommigen uit eigen be weging, teruggekeerd. goed salaris moeten hebben zullen wij zeker niet ontkennen. Maar aan den anderen kant zijn er toch nog zoovelen die "ihet goed kunnen doen" en niet van een groot of minder groot salaris afhankelijk zijn. Laten zij eens hun beste beentje voorzetten en het witte schort voor binden. Zij zullen er heusch geen spijt van hebben want een paar jaar practijk in een ziekenhuis is van meer beteekenis en heeft, meer vor mende waarde dan het kantoorleven. Het ziekenhuis is soms een wel is waar harde, maar uitstekende leer school des levens. Moge in vele jonge meisjes het oude ideaal der christe lijke barmhartigheid levendig worden opdat niet straks onze Nederlandsche ziekenhuizen die ook in het buiten land zoo'ii uitstekenden naam haddenl bij gebrek aan toegewijde en liefde volle krachten gesloten moeten wor den. L. S. Alexander Clifford, bijzonder correspondent van de „Daily Mail", die in Zweden de berichten over geheimzinnige projectielen" heeft onderzocht, komt tot de slotsom, dat deze geluidlooze vurige projectielen, die boven Zweden zijn waargenomen, zonder eenigen redelijken twijfel door de Russen zijn afgevuurd. In een telegram uit Stockholm seint hij, dat deze spookprojectie- Ien minstens een afstand van 960 K.M. afleggen. Zij zijn echter niet geladen met ontplofbare stoffen het is slechts vuurwerk, dat een bijzondere besparing van brand stof beteekent. Ook zijn het geen V 2's, want daarvoor vliegen zij veel te langzaam en te laag: Mis schien wordt hier met de .Min der" of de „waterval" geëxperi menteerd, twee andere fantasti sche Duitsche uitvindingen. Men neemt algemeen aan, dat de projectielen radiografisch be stuurd worden. Zij vliegen blijk baar in bogen. Het merkwaardig ste is wel, dat' er nog nooit een tastbaar bewijs van bestaan is ge vonden, hoewel reeds meer dan 2000 van dergelijke projectielen zijn waargenomen. De theorie, dat zij omdraaien en naar hun basis terugkeeren, is daarom aanneme lijk. Peenemunde, proefstation Noord-Duitschland van alle V- wapens, is waarschijnlijk een der plaatsen, waar zij worden afge schoten. Volgens andere gegevens komen sommige van de groote eilanden Dago en Osei ten Wes ten van de kust van Estland. De Russen hebben langs de geheele kustlijn van Ëst_ en letland een geheime verdedigingszone aange- egd. Zweden vraagt zich af, waar om het Zweedsche luchtruim nu juist voor deze erperimenten moet Het reizen per trein is nog steeds geen pretje. Ik kon ex- echter deze keer niet aan ontko men, daar ik een familielid moest bezoeken, die ernstig ziek was. Ik kwam in een eivolle trein te recht, waar alle zitplaatsen reeds bezet waren, zoodat er niets an ders over bleef dan gekneld tus- schen andere menschen te blijven staan. Na een half uurtje echter was ik zoo gelukkig, nadat er eenifo reizigers aan een tus- schenstation waren uitgestapt, een zitplaats te kunnen bemach tigen, evenals een oudere heer, die naast mij had gestaan Ik kon niet nalaten hem te zeggen, dat het opmerkelijk was, dat er te genwoordig zoo weinig jonge menschen hun plaats aan oude ren afstaan. „Och Mijnheer", antwoordde hij mij, „dat is een maatschappelijk verschijnsel. Met de ouderen wordt geen rekening meer gehouden Wij worden een voudig onder de voet geloopen. De heele maatschappij parasi teert tegenwoordig op ons en de regeering laat ons in de steek Dat komt, omdat wij geen bond hebben, die tusschen de andere bonden onze belangen behartigt Want ik zie het toch zoo, dat iri de kamers allereerst de belangen van den bond worden behartigt en daarna het algemeen belang. Maar het is werkelijk een schan de. Ik heb mijn geheele leven gespaard om op mijn ouden dag rustig te kunnen leven en ben met mijn beleggingen voorzichtig geweest Ik bezit drie huizen, eenige hectaren land en obliga ties Nederland, De huur van mijn huizen verdwijnt in de zakken van timmerman en schilder voor onderhoud1. De pacht van het land gaat weg voor grondlasten, andere belastingen en onderhoud van de boerenbehuizing Ik be grijp eenvoudig niet, dat er on der al die regeeringspersonen nu eens niet iemand is, die niet be grijpt, djit het toch de grootste onzm is, dat alle artikelen en ook de arbeidsloonen in prijs omhoog parasiteert men dan op degenen die in het verleden hun arbeid hebben verricht, doch men schept een disharmonie in het econo misch leven, die zich zal wreken Vooral het houden van de land rechtsverkrachting, nu de prijzen van de landbouwproducten vier tot 5 maal hooger zijn dan in 1939. Nu gooit men het weer op de h'ooge arbeidsloonen, die de boeren moeten betalen. Maar zij zouden die prijzen niet betalen en de arbeidsmarkt zoo bederven, wanneer zij niet zooveel geld om handen hadden. Bovendien, de meeste landbouwers werken zelf met eigen kinderen In de prac tijk komt het thans hier op neer, dat de pachter erfgenaam is van de gepachte boerderij, zonder dat hij er successierechten voor be hoeft te betalen. Een boer met eigen spul betaalt aan lasten en onderhoud evenveel als een huurboer aan huur. Maar de huurboer heeft het geld voor den aankoop van de boerderij in zijn zak gehouden en kan dit beleg gen Zijn dat geen gekke toe standen? Maar.er zal wel niets aan te doen zijn, want de boe renbonden hebben een groot aantal zetels in de twee kamers. En ook hier geldt het recht van de sterkste. Maar het recht is zoek Het linksche blad „La Meuse" meldt, dat Degrelle te Parijs zou zijn. Dit nieuws zou berusten op berichten, die van de Spaansche grens zijn binnengekomen. Het nieuws werd tot nog toe niet of ficieel bevestigd. worden gebruikt. Verschillende theorieën worden geopperd: Pee nemunde ligt naar het Noorden gericht wanneer de Russen bo- >ven eigen grondgebied zouden ex- Tperimenteeren. zoutten zij 'hun eigen volk en daarmee de geheele wereld uitleg rribeten geven, daar de Russische bevolking anders zou denken, daf de projectielen uit het buitenland komen. Het gaat bij Fokker weer ex celsior. Binnenkort zullen de fa brieken weer een oppervlakte van 33.500 vierkante meter be slaan, hoewel men nog geen per manente gebouwen betrekt, daar de plaats van vestiging der fa brieken nog steeds een vraagstuk is. Reeds bouwt en verbouwt Fokker weer vliegtuigen, terwijl ook een 75-tal 52-persoons autobussen voor de N.S. in aan bouw zijn. Het personeel omvat meer dan duizend man. Voor de Frits Diepen Vliegtuigen N.V. worden thans 8 luchttaxi's ge bouwd, terwijl het proto-fype van een 4-persoonszakenvlieg- tuig. de F 25 zijn voltooiing na dert Frits Diepen heeft van dit type 100 toestellen besteld'; hel is voorzien van de meest moderne instrumenten, zeer comfortabel en practisch ingericht en kan ook als ambulance' dienst doen. Voor den iuchttaxidienst wordt in heel het land den aanleg van z.g „airtrips" gepropageerd. De ze miniatuurvliegveldjes zouden, indien zij bij alle plaatsen van eenige beteekenis werden aange legd aansluiting geven op alle groote vliegvelden. Ook voor. particuliere zakenviiegtuigen zouden deze kleine landings- strooken van groot nut zijn. Dealers van Fri'ts Diepen N.V. belasten zich met de service en het boeken van passage Tijdens de jongste vergadering van den Veiligheidsraad heeft Gromyko. de Sowjet-Russische afgevaardigde, naar aanleiding van de behandeling der klacht tegen Griekenland, ook de Indo nesische kwestie op het tapijt gebracht Hij verklaarde, dat millioenen menschen vochten voor hun elementaire rechten. Wanneer er sprake is van de aanwezigheid van Britsche troe pen in Indonesië en van het ge bruik van Japansche gewapende machten door d'e Britten en de Nederlanders tegen de plaatselij ke bevolking daar, beschouwen, sommigen dit als propaganda en dan zeggen zij. dat de toestand 'in Indonesië normaal is, aldus zeide Gromyko. Te Rome ontvangen berichten uit Joego-SIavië maken melding van hernieuwde aanvallen van Tito op de katholieke geestelijk heid. In een redevoering te Split gaf de maarschalk te kennen zeer verbolgen te zijn over het feit, dat met name de katholieken en ook zeer veel orthodoxen zijn godde loos bewind niet erkennen. Deze actie schijnt haar oorzaak.te vin den in het feit, dat de oppositie in Joego-SIavië tegen Tito'® be wind steeds meer terrein wint. Voor den aanvang van de revanchewedstrijden van Zurich in het Olympisch Stadion te Amsterdam werden de kam pioenen gehuldigd. V.l.n.r. Derksen, de vermoedelijke kam pioen sprint profs, Peters, wereldkampioen achtervolging voor profs, Frosio, wereldkampioen stayer en Rioland, wereldkam- pachten op het oude peil is een pioen achtervolging amateurs. (Anefo P.; VERVOLG VAN PAG. 1 Het Vorderingsbesluit van woonruimte, dat bevoegdheden aan de burgemeesters geeft, dient ook voor de huisvesting van politieke delinquenten toe passing te vinden. Van een be voorrechting van' vrijgelatenen is natuurlijk geen sprake. Zij .worden in dit opzicht behandeld op de grondslagen, die gelden voor terugkeerende evacue's. En wat gebeurt er nu, als woningen van terugkeerende delinquenten bewoond zijn? Moeten die er dan zoo maar uit?, Neen! Ook hier zijn richtlijnen aan de burgemeesters gegeven. Er zijn verschillende mogelijk heden. In het uiterste geval kan tot inwoning worden besloten, met dien verstande, dat géén ge meenschappelijk gebruik ge. maakt wordt van de keuken Mogelijk is ook gezamenlijke onderbrenging van vrijgelatenen (hetgeen ons niet onbedenkelijk schijnt, wegens het gevaar voor het ontstaan van broeinestjes!), of onderbrenging bij burgers, ook door net dubbel bewoonbaar maken van huizen. De burge meesters mogen er niet voor terugdeinzen, hun vorderingsbe voegdheid te hanteeren en be zwaren van gemeentenaren zul len worden onderzocht. Voor wederrechtelijk verdwe nen goede'ren (waarbij gecon stateerd werd, dat overheids organen als politie e.d. diefstal len soms hebben gesanction. neerd!) zal schadevergoeding moeten worden gegeven. Oor logsslachtoffers d.w.z, werke lijke, en niet alles wat men daaronder volgens een veel te ruime interpretatie geliefde te rangschikken! dus zij. die hun bezittingen zijn kwijtgeraakt door oorlogsgeweld of Duitsche maatregelen, komen natuurlijk in de eerste plaats aan de beurt bij de definitieve regeling van de roerende goederen der vrij gelatenen, wier bezittingen niet meer onder beheer staan. Zij kunnen de goederen door'aan koop definitief in eigendom krijgen. Wat aan anderen in bruikleen is gegeven, moet teruggegeven worden en komt ter verdeeling ten goede aan de collectiviteit der vrijgelatenen. Men moet zich van den omvang en beteekenis daarvan echter niet te veel voorstellen. Maar ook moet men zich bij de reconstructie van deze zaak voor oogen houden, dat maatregelen van herstel, heropvoeding, so. ciale hulp, moreele en materieele wederinschakeling in het proces dér samenleving noodzakelijk is, om grootere en onherstelbare moeilijkheden voor later te voor. komen. Wat wij hier ontmoeten, dat is allerlei ellende, die zijn terugslag heeft op, de samen leving Wij mogen de ontslagen politieke delinquenten niet aan hun lot overlaten, ook al om te voorkomen, dat ze zich zouden gaan hereenigen" en een zeere plek in onze volksgemeenschap zou ontstaan, waardoor allerlei nieuwe maatschappelijke en po litieke infectieziekten zouden gaan optreden! Gedurende de maand Juli '46 hebben in Nederland 2335 ver keersongevallen plaats gehad. Bij 89 dezer ongevallen werden personen doodelijk gewond, bij 465 ongevallen ontstond ernstig lichamelijk letsel, bij 464 licht letsel, terwijl in 1317 gevallen uitsluitend materieele schade werd toegebracht. Het aantal ongevallen met doodélijken afloop en met ern stig letsel bedroeg in Juli 1938 421. in 1946 663. Het ministerie van verkeer deelt mede, dat over de moge lijkheid van opheffing van dè rijvergunningen vooralsnog niets vaststaat. In overweging is een maatregel, waardoor biét auto rijden aan minder adminslratie- ve bepalingen zal worden gebon den. In ieder geval zal het „vrij" rijden op Zondag nog niet wor den toegestaan. Dit met het oog op den toestand van het wagen park in Nederland. De bepalin gen over het gebruik der rij vergunningen blijven dus onver kort van kracht. Hierbij drukte vj >,Er is krachtt de art tigde directei Arbeid, al te s dezer bericht gaande overdri den. O deze b« lander; en we het w; voor si te zulii Hoevec niet gehH luisteren tijdig inH graanoojS cheerde I van beteH terd te 'H „Vraat den daaH ten wor H scheid v H bovendie H drijvighfB reau eer den opb: Reeds B groote aH van open herstel I behalve I he partiM drijfslevn Wel valt' de weeii ringe onstabiel problem! steeds nl htden oJ I VFI HTLVEI Nieuws; gebed; i dag'; 10. gr. t. op Tsjaikofe 11.45 Fa. Van mai London Voor d< Guards; Jean Va Hawaiial kradhl siscire merorke] dam; 22~ bed 23.C tournooij HELVE I Nieuws Nieuws; boog; 1 Ohopifi; Brazil ia: orkest; I VARA cittal 18 and Rh; 20.05 E Drees s wij dra^ New OrM en sluit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 4