PARE Katholieke propagandisten! Vermeerder Uw inkomen!! Hand- en Machinezeliers RUNDVEE raRMDSüïifgffl Schriftelijke cursus in de Katholieke Geloofsleer MOTOR-RACES en krachtige koffie 6 Nieuw Noordhollandsch Dagblad nel meisje voor dag en nacht J bekwame colporteurs (R.K.) fêog I maand... 9 IMOVA Coöp. Veeafzet-Vereen. g.a. Gem. Sportpark - Alkmaar J Rood-Merk 26 ct. Blauw-Merk 23 ct. Zwart-Merk 19 ct. Nieuw Noordhollandsch Dagblad v» DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1946 Een bij uitstek Katholieke onderneming wenscht tegen ruime vergoeding gebruik te maken van Uw medewerking. Uw propagandistisch inzicht, Uw ervaring en Uw toewijding aan een belang rijk onderdeel van het Katholieke leven in ons vaderland. Stelt U in verbinding met no. 2802, Bureau van dit blad. Op gemakkelijk, geriefelijk landhuis in het Gooi wordt gevraagd een Kinderjuffrouw (intern) aanwezig. Eigen zit kamer met aparlen ingang. Prima referenties vereischt. Mevr. v. Bladeren, Oud Blaricum- H merweg 7. Naarden-^Bossum. Telefoon 3991. Ontwikkelde Katholieken, ambitieus, welbe spraakt, ondernemend en met veel relaties, kunnen zich ruime bijverdiensten verschaffen door medewerking aan bekend Katholiek object. Schrijf nog heden om nadere inlichtingen aan no. 2804, Bureau van dit blad. Dagbladdrukkerij van N.V. DAGBLAD VOOR NOORDHOLLAND te Alkmaar vraagt vofer direct ook 2e klas handzetters, die opgeleid wenschen te worden tot machinezetters Deskundige leiding. Goede condities Aanbiedingen schriftelijk of mondeling dagelijks van 912 en 24 uur Bureau VOORDAM 9 te ALKMAAR GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding Voor personen met werklust en vakbe kwaamheid een goed inkomen gewaar borgd. (Loon plus provisie). Brieven onder no. 2803, Bureau van dit blad. Dan knipt en naait U een keurige rok. Eén week daprna tekent U al grondpatronen. Nog twee we ken later maakt U een japon I Zó vlug leert Miep Olff-van Boven U knippen en naaien. Volg dezej cursus THUIS! 50 cent per lesl Vraag gratis proefles I £9 Vul deze bon in, zend hem in open^ Naam couvert, waarop 1 Va ct. postzegel, G aan: Imova Postbus 50 - Hilversum. Adres H VOOR GRATIS PROEFLES Disributiekring HEERHUGOWAARD UITREIKING SCHOËNENBONNEN Personen van wie het nummer van de stamkaart op een vier (4) eindigt, en die na 1 Januari 1945 geen bon voor gewone schoenen, beroepsschoenen of Ame- rikaansche schoenen hebben ontvangen, kunnen op vertoon van hun stamkaart en nieuw inlegvel G 605 een schoenenbon in ontvangst nemen op onderslaan- d'e dagen: HEER-HUGOWAARD, Distributiekantoor: Wijk A B C D E op Dinsdag 10 Sept. van 912 uur; Wijk F G H en Nieuweweg op Woensdag 11 September van 912 uur. ÖBDAM. Gemeentehuis: Vrijdag 13 September van 1011.30 uur HENSBROEK, Gemeentehuis: Vrijdag 13 September van 23.30 uur. WOGMEER, Café Homan: Vrijdag 6 Seplember van 10—12 uur. ZEEP VOOR VUIUEN ARBEID Voor de 10e, 11e en 12e perode 1946 wordt wederom i zeep voor vuilen arbeid verstrekt tot en mei 25 October a.s Zij die geen toeslag voor bijzonderen arbeid genieten kunnen formulieren voor zeep aanvragen vanaf 4 September 1946, en "die formulieren in tweevoud' vol ledig ingevuld aanbieden tot en met 16 Seplember a.s. Voor allen, die voor verstrekking van zeep voor vuilen arbeid in aanmerking komen, moeten de 2de Dislributiestamkaart worden overgelegd. Na 25 Oc tober a.s. wordt voor het loopende tijdvak geen zeep meer verstrekt N.B. Toeslag voor bijzonderen arbeid' voor Wog- meer zal inplaats van 6 Sept. op Vrijdag 13 Sept a.s. van 1012 uur worden uitgereikt. Van 23 tot 25 SEPTEMBER 1946 zal door Land- bouwherstel te Zeeland worden aangekocht, versch of hoogdrachtig kalf datum voor 1 Nov. Moet T.B.C.-vrij zijn en ingespoten tegen mond en klauwzeer Veehouders, welke vee daarvoor wenschen te verkoopen, gelieven zich voor 14 Sept. aan te melden bij den heer P. OOMS, bijkantoor Hoorn, der Coöp. V.A.V., Veemarkt 3, Hoorn. Telefoon 4901, 's avonds: 2819 Je vertolkt voor mij het mooiste op dezen dag: traditie van een geslaagde bruiloft, plus de verrukkelijke kwa liteit en fantasie-rijke sorteering der echte 100 6RAIIOPEEir!oH"^B Elke 14 dagen een les. Het ingezonden werk ontvangt men gecorrigeerd terug. Abonnementsprijs 7.50 per jaar; voor den geheelen cursus (3 j.) 20. Men verbindt zich minstens voor één, jaar. Prospectus met volledig over zicht gratis verkrijgbaar. LANDELIJK SECRETARIAAT DER KATHOLIEKE ACTIE - POSTBUS 2 - HEEMSTEDE ZATERDAG 7 SEPT. - 2.30 UUR org. V.V.V. „ALCMARIA" onder auspiciën v. d. K.N.M.V. ALLE CRACKS AAN DE START Kaarten in voorverkoop (dringend aanbe volen): C. de Grand, Waagplein, Alkmaar en Nauta, Sig.-mag., Veemarkt, Hoorn - i Voor den Dienst bij de R.I.M.I. (Reparatie Inrichting en Materieel Inspectie) zoowel in Indië als in Nederland is dringend be hoefte aan AUTOMONTEURS CARROSSERIEBOUWERS AUTOBEKLEEDERS ELECTROMONTEURS DRAAIERS LASSERS INSTRUMENTMAKERS MACHINE-BANKWERKERS MAGAZIJNBEDIENDEN SMEDEN TELEFOONMONTEURS GEWEERMAKERS, enz. Vaklieden genieten boven de gewone be zoldiging speciale vaktoelagen naar ge lang van vakbekwaamheid. Voor IndiëUitzending na korte militaire training hier te lande binnen enkele maanden. Dienst in Indië niet langer dan 18 maanden. Aan hen, die gedurende hun 18 maan den diensttijd in Indië op goede wijze voldoen, bewijzen afleggen van vak bekwaamheid en blijk geven over goede militaire eigenschappen te be schikken, zal de gelegenheid worden opengesteld om als beroepsmilitair of als burgerwerkman in het leger te worden tewerkgesteld, dan wel zal aan hem een passende burgerbetrek king worden aangeboden. Voor Nederland: Verbintenis gedurende minstens 1 jaar. Inlichtingen bij de Aanmeldingbureaux voor Oorlogsvrijwilligers. Het Hoofd van het Centraal Vrijwilligers Bureau de res. Lt.-Kolonel H. MULDER PER RANTSOEN VAN 100 GRAM 1' TELEFOONNUMMERS: Bureau Alkmaar K 2200 Administratie 2046 - Redactie 2047 Bureau Hoorn K 2290 4243 (twee lijnen) Bureau Den Helder K2230 2383 Bureau Schagen K 2240 -» 459 DRUKKERIJ NOORDHOLLAND - HOORN (Drukkerij Stumpel) K 2290 4243 (twee lijnen)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 6