J r Jonge binder of papiersrsifder Moderae Bakkerij v. d. Pol Moderne Bakkerij v. d. Pol Nieuw Noordhollandsch Dagblad 7 UITSPRAKEN TRIBUNAAL A. Sievel ontslagen Uit dankbaarheid Een nieuwe burgemeester benoemd HET ZUIDEN WERKT AA*N HET GEZIN Gezinsraad voor advies ADVERTENTIES J. P. DE SMET Afwezig tof 2 Oct. net dagmeisje Biedt zich aan: Administrateur bekwame schoen makersknecht bakkersknecht WQNINGRUIL Overheidsinstelling te Alkmaar vraagt Ie en 2e assistent accountant Groot bedrijf vraagt een FL. ADMINISTRATIEVE KRA6HT Gevraagd NETTE LEERJONGEN Fa. WIJNBERG, SCRUIDENÏERSiEDF»'»* Gevraagd D. MEIJER, Alkmaar Gevraagd een ACTIEF VERK0CPER Fotohandel Flandria vraagt FOTO-LABORANT OF PERSOON die wenscht opgeleid te worden. DRUKKERIJ STUMPEL EN NU EERST TEXTIEL A.M. LABOR! ter inzage RosicNit Trpsiw- en Fanfasieringen N. K LEISTRA, IETTIE 6REFEID HERVAT 15 Sept. Maehinisteneursus van de Ambachts school te Alkmaar De aangifte van LEERLINGEN DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1946 G. J. Netjen, Alkmaar, inter, neering voor tijd van detentie. Ontzetting uit kiesrechten. C. Maars, Schoorl, internee- ring eindigt heden, ontzetting uit kiesrechten en ambten, ver. beurdverklaring f 500.. A. Balder, Broek op Langedijk, interneering 1 jaar en 9 mnd. met aftrek, dus tot 7 Febr '47. Ontzetting uit kiesrechten, ver beurdverklaring f 5000. Het Tri bunaal neemt hem zijn aanslui ting bij de hulplandwacht in April '44 zeer ernstig kwalijk. - Bij beschikking van den mi- nisler van Jusitie is op grond van het Zuiveringsbesluit 1945, met ingang van 9 Juli 1945 aan A Sievel ontslag verleend uit zijn functie van directeur van de strafgevangenis Fort Spijker boor, Beemster, tevens belast met de directie van het Huis van Bewaring te Alkmaar INGEZONDEN Na het houden van een geslo ten retraite in Bergen (N.H.), kan onclergeteekende niet ge. noeg van zijn geluk en tevreden, heid getuigen. Reeds meerdere malen had ik'een retraite mee gemaakt De buitengewoon leer zame conferenties en meditaties, welke daar worden gegeven, zi.in de oorzaak, dat ik spontaan de geheele wereld zou willen toe- roepén tbch eens 'n retraite mee te maken. Heusch, het spreekwoord van den Zeereerw. Pater Henri de Greeve: „Verbeter de wereld, doch begin bij je zelf", «al steeds van diepere beteekems voor ons zijn. Ik voor mij kan het derhalve niet nalaten om langs dezen weg nogmaals mijn oprechten dank te brengen aan de Zeereerw. Paters voor de leerzame lessen aan ons gegeven en roep het ieder toe: Laat eens in dit scboone gebouw uw eigen ziel en zaligheid opknappen, 't doet je goed IJ B. URSEM Tot burgemeester van Ursem is met ingang van 16 September benoemd de heer V. Nolet, tot op heden 1ste ambtenaar ter secretarie te Duiven (Gld). De heer Nolet werd 22 Mei 1911 te De Rijp, waar zijn vader notaris was. geboren. Zijn gym nasiale opleiding genoot hij aan het St Canisiuscollege te Nijme gen Hierna was hij werkzaam op de secretarie van Bemmel en Duiven OÜDORP Burgemeesters benoeming Tot burgemeester van Oudorp werd met ingang van 16 Sept. benoemd de heer A. G. Bakker Op 11 October 1913 werd. de heer Bakker geboren te Heiloo en na gymnasiale opleiding op het R K Lyceum te Alkmaar begon hij zijn loopbaan op het gemeentehuis te Heiloo. Tot op heden was hij er commies ter secretarie Duizend mannen en vrouwen uit de werkgemeenschappen an Brabant en Limburg waren giste ren in 's, Herlogenbosch bijeen om nu eindelijk eens tfeadwerke- lijk te beginnen de vernieuwing van het gezinsleven ter hand te nemen. Als inleiders spraken Mr. J. Metz, directeur van het Ar beidsbureau ;e Heerlen, dokter A. Hijmans, leider van het Rot'er- damsch Geneeskundig Schooltoe zicht en de letterkundige An.on van Duinkerken. De Minister- President, dr. Beel en zijn ambts genoot dr Gielen gaven door hun aanwezigheid blijk van de belang stelling, die ook de Regeering aan deze zoo urgente materie* gaat geven. In de resolutie kwam de vaste wil fot uitdrukking aan den ge- zinsnood in Nederland een einde te maken en daarmede eindelijk maar eens te beginnen zij het dan slechts nog in Brabant en Limburg. De sociale organisaties zullen zich op korten termijn moe ten beramen op maatregelen, die to; het beoogde stoffelijke en gees telijke herstel kunnen leiden. De Regeering dient de tot standko- ming te bevorderen van een ge zinsraad, waarin deskundigen van alle. levensbeschouwingen aan de Regeering advies geven in de ge zinspolitiek. WEM VAN DEN BOSCH en ALI ADMIRAAL hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk; waarvan de voltrekking zal plaats heb ben op Woensdag 25 Sept. a.s. om 9.30 uur in de Parochiekerk van St. Jo seph te Alkmaar. Bergen Dorpstraat 28 Alkimaar Lindenlaan 23 5 September 1946 Receptie 25 Sept. 1946 in "Het Wapen van Heems kerk'' Breedstraat te Alk maar van 34.30 uur. Toekomstig adres: Dorpstraat 28 te Dergen. Op Maandag 9 September a.s. hopen onze geliefde ouders C. KIEFT en J. KIEFT—JONKFR hun 25-jarige echtvereenigirtg te herdenken. Hun liefhebbende kinderen: Nel en Kees Tiny en Jan Coby Receptie: des middags van 35 uur in Hotel ''Irene" te Alkmaar. Alkmaar, September 1946. Bierkade 16. Op den I5en September ho pen onze geliefde ouders S. ZUIJDAM M. ZUIJDAM— COMMANDEUR hun 25_jarige echtvereeni. ging te herdenken en dat «od hun nog lang moge sparen is de wensch van hun dankbare kinderen. Afra Gre Nico Siem Truus Iny Oudorp; 3 Sei>t. 1946. Op Maandag 9 Sept. a.s. herdenken de Gebroeders Groot, den dag dat zij jróór 25 faar hun expedi tiebedrijf Warmenhuizen Alkmaar begonnen. Wij hopen dal zij deze ex peditie nog lang met suc ces mogen voortzetten. ALLE FAMILIE LEDEN Receptie op 9 Sepl. van 35 uur te Warmenhui zen, de Fuik 22. Hierbij geven wij kennis dat; na voorzien te zijii van de H.H- Sacramen ten der Stervenden; in het St. Elisabethzieken- huis te Alkmaar is over leden de heer MARTIEN v. d. STEEN in den leeftijd van 38 j. Uit aller naam Wed Catr. v. d. Steen- Nanne Bergpn N.K. 4 Sept. '46 Dorpstraat De H. Uitvaart zal ge houden worden op Za terdag 7 Sept. des v.m. 9 30 uur in de Parochie, kerk te Bergen waarna de begrafenis op het R. K. Kerkhof aldaar. Heden overleed zacht en kalm na een geduldig godragen lijden; voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden; in den ouderdom van 66 jaar; onze geliefde echtgenoot; vader; behuwd, en grootvader GERARDUS PETRUS GROOT echtgenoot van Ursela Vlaming. Zijn diepbedroefde echtigenoote; kinde ren en kleinkinderen Heiloo 4 Sept 1946 Hoogeweg nr 155, De H. Uitvaartdienst zal plaats vinden op ^Zater- dag 7 Sept. v.m. *10 uur in de kapel van O.L.Vr. ter Nood te Heiloo; waarna de begrafenis op de R K. begraafplaats te Heiloo. PSYCHIATER HEILOO R.K. JONGE MOEDER met kindje van half jaar zoekt betrekking als huis houdster bij Heer alleen of klein gezin waar zij haar kindje bij zich kan houden. Br. no. 8 Adv.Bur. J. STUIF BERGEN te Casfcrieum. DANKBETUIGING Langs dezen weg betuig ik mijn hartelijken dank voor de vele blijken van belang stelling van familie buren vrienden kennissen en Fan_ 'farecorps St Hildegardis bij mijn thuiskomst uit Siam. P. BOEKEL Tuitjehorn H 81 Gevraagd Mevr. LOKMAN, Ver- dronkenoord 100. Alk maar. Gevraagd: flink R.K. Meisje voor dag of dag en nacht voor huishouding; flink loon. STROOMEft, Brouwerstraat 8 te Alkmaar. Gevraagd nette R.K. Bakkersbediende genegen broodwijk te venten Bakkerij L. JONKER; Sta tionsweg K 107 te Heiloo. Gevraagd: een leerling of gevorderd leerling; bij C. J. ROOD; Brood- en Banket bakkerij; le Kanaalstr. 16-18 te Alkmaar. Leeftijd 26 jaar, in iieztt van alle diploma's, ver- eischt voor mod. boek houding, alsmede diplo ma Eng.' en Ned. Han- delscorr. Br. onder no. 13368 bur. van dit blad1. BOEKHOUDER zoekt voor enkele avonden adminis'ratief werk, Br. ond. no. 13338 bur. van dit blad. Direct gevraagd Goed loon, in- of extern. Schoenmakerij P Stam. Stuartstr. 4. Alkmaar. Zoo spoedig mogelijk ge vraagd een bij W. Kaandorp, Kerk buurt, Harenkarspel Aangeboden voor netten jon geman zit „slaapkamer. Br. nr. 1332i bur. van dit blad Aangeboden: 1 pickup comb, f 750; 1 pickup comb, f 1500; 1 pr. schoenen mt. 42 hooge hak; i radio toestel in salon_ kast f275; 2 kinderjasjes m. 50 ruilen voor jongensjasje leeftijd 5 jr.; 1 compl. ge luidsinstallatie 50 watt voor f 1250.—. Aangeboden Groenten, fruit en aardappe_ lenerkenning (schilmachme); weegschaal enz. Br. onder no 13337 bur. van dit blad. Te koop een goed onderb. liandwaschmachine. C. Duinmeijer Heerenweg 388 c te Egm. a. d. Hoef. Te koop: Lamsvel manteltje en muts ong. 2 jr. en jasje kindergoed 02 jr. o.a. cape wiegbedje en kussen; hox en kinderstoel; 2 p. bl. d. schoenen mt. 37; na 8 uur. Houthavenstr. 21. Te koop: prachtige zwarte avondjapon en zomerjapon; bekïen maat 40 en 2 w. ka toenen mouwsch. Na 4 uur. Adres te bevr. bur. v. d. bl. Te koop: een best 4_deelig Konijnenhok en een loophok. ARIE DEKKER, Molenweg D 133 te HH-Waard. Te koop z.g.a.n. tafelbiljart afm 1.35X0.75 m. met 7 pri ma ballen en twee queues. Te bevr.: C. RQEKEL H 81 Tuitjehorn Harenkarspel. - Ter ruil aangeboden: een z.g.a.n. vilten Verkenners- hoed voor licht grijzen Hee_ renhoed; mt. 56. Ropjes. kuil 66 te Alkmaar. Te huur aangeboden:, een a&rdappelsciteermachine m. alle maten horren. J. Zuur bier W 11 te Ursem. Heer zoekt zit_slaapkamer met volledig pension te Alkmaar Br. met opg. van prijs enz. onder nr. 13365 bur. van dit blad. Aangeboden te ZEIST een kleine flat op gezel lige stand', le étage, te ruilen tegen huis in Alk maar. - Brieven aan Incasso- Bank N.V., Spoorstraat 38, Alkmaar. "~N Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Br. o. no 13331, bureau van dit blad. die in staal is de algeheele leiding van de factureer- en exportafdee- ling op zich te nemen Brieven onder no. 13341 bur. van dil blad. voor Levensmiddelenbedrijf. Leeftijd pl.m. 15—16 iaar. Wie wil woning in A'dam W h. 5.50 p. wk.; ruilen voor woning in Alkmaar? Ini. J. KNTP Troelstrakade 36 te Alkmaar. Woning rail. Wie ruilt nieu_ we woning' te Amsterdam W. huurprijs 33 voor dito wo ning in Alkmaar of omg? Br. nr. 13^4 bur. v. d. blad. Payglop 21, Alkmaar Bza. R.K. Bakkersknecht (halfwas). A. J. LIGT- HART, 't Veld 327 O.Niedorp Tmeds kryi^itfgrs^idienda Werdt grondig in het vak opgeleid. Goed loon. SNAARMANSLAAN 70. J voor geregeld bezoeken afne mers. Salaris en provisie. Liefst beneden 30 jaar. Zoo mogelijk met rijwiel o.d Voor flinken werkkracht latei opneming in de firma niet uitgesloten. Br. ZWAAN'S BOEKHANDEL, Nieuwesloot 77, Alkmaar, onder no 464329. Langestraat 21, telefoon 2510, Alkmaar. VJ Wel iedereen in Alkmaar, die tot de jaren des onderscheïds is gekomen, weet dat de erg best brood bakt, maar nog niet ieder een weet hoeveel beter dan gewoon brood, van de Pol's brood is. Om dif te kunnen weten moet men van de Pol's brood gegeten hebben, en vergeleken met ander brood. De klanten van de Bakkerij van de Pol kunnen het verschil heel goed en genieten alle dagen van dit betere brood. Waarom U nog niet? LINDENLAAN 2 TELEFOON 2355 kan geplaatst worden ter DRAAFSINGEL HOORN VERLOREN in de St Anna_ slraat een pakje beurtvaart- adressen w.o 2 enveloppen met distributiebescheiden. Inl; of terug'bez. tegen be looning bij P. JETEENTj ES Paardemarkt te Alkmaar. DIERENBESCHERMING Zwervend ;e Alkmaar aan getroffen een herdershond; ">!m. maanden oud; teef en een jong wit hondje; zwarte kop; zwart gestippeld. Adres InspecteurC. VERWER; raat te Alkmaar. de scheerzeepbon inleveren bij: LAAT 66. n. d. Kapelkerk. REKENING Dijkgraaf en Hoogheem raden van Noord-Holl. Nocrderkwarlier maken bekend dat de door hun college voorloopig goed gekeurde rekening en verantwoo^ing van het Hoogheemraadschap over 'het.dienstjaar 1945, van 6 September 1946 af ge durende 14 dagen, alzoo lot en met 19 September d.a.v. voor de ingelan den zal liggen ter secretarie van het Hoogheemraad schap te Alkmaar, Ken- nemersiraatweg nummer 13. Gelegenheid tot inzage bestaat iederen werkdag behalve des Zaterdags, van des voorm. 9 tol des nam. 12.30 uur en van des nam, 1.30 tot 5 uur: cles Zaterdags van des voorm. 9 lot des nam. 12.30 uur Alkmaar. 5 Sept. 1946. C.t-^5 (syyjQ <v^s<>© met en zonder in levering Horl.maker. Goudsmid, Drebbelstraat 8 Leerares Engelseh M.O. te Alkmaar haar lessen. Aarim. en inl. Joh. Ver- hulststraat 20bv„ A'dam. voor hovengen. cursus wordt gehouden van 9 t.e.m. 12 Sept. a,s dage lijks van 912 en van 2 i uur in het gebouw der Ambachtsschool, Ber ger weg 1. De leerlin gen moeten in het bezit zijn van een diploma Ambachtsschool (2-jar. cursus) afdeeling machi- nebankwerken. Ook de leerlingen, die hel vorige jaar den cursus reeds be zochten, moeten zich op nieuw aangeven. De Directeur, J. ARNOLDUS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 7