rNieuuu 7 Het drama op het Usselmeer Griekenland bijt van zich af Een lesje in de geschiedenis! J Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: RAAD EN DAAD HONGERWINTER 1945 Bij den ondergang van de „Groningen 4" Het aantal slachtoffers nog onbekend. Twee liter petroleum Saaiste nieuws TUINBOUWSTROP Export naar Duitschland staat weer stil GEEN AUDIËNTIE „Albanië lokt incidenten uit." HET VERDRAG VAN RAPALLLO Grieksche socialisten erkennen de monarchie Turksche vloot uitgevaren 5ER 1946 ver- bevr. enne- Alk- Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Slgon. Abonnementsprijs 1 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand; Inclusief Incasso. Advertentle-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum 1 2.50: ln alle edities 26 ct. p. mm.; minimum t 4. Fam. ber. 20 ct p. m.m; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Dagblad J Buiten God is 'i nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG NUMMER 11021 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; teL K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank MET GROOTE belangstelling hebben wij kennis geno men van de besprekingen en de resolutie, naar voren gekomen op den Gezinsdag, door iBra- bantsch en Limburgsch Volks herstel. Daar was uit alle krin- §en breede "interesse voor een elangrijk vraagstuk, dat niet alleen van staatkundigen aard is, maar niettemin in zijn omvang ook gekarakteriseerd wercï ooor de aanmoedigende woorden van den minister-president dr Beel. die zei, dat het voor de Regee ring ook onmogelijk is, zonder gezonde gezinnen net welzijn van het volk te bereiken. Het geheele volk, zoo meende de minister-president terecht, moet met de Regeering de taak van de opheffing van de gezin nen ter hand nemen en daarom moet er in het geheele land een algemeene actie komen. Wanneer dit beteekent ciat een gezaghebbend' man als or. Beel het Nederlandsche volk op roept, meer aandacht te schen ken aan de belangen van het ge zin in zoo velerlei opzicht, dan hopen wij, dat aan dién oproep zal worden voldaan. Men kan dat op verschillende manieren doen De resolutie be vat in eerste instantie een op roep aan de vrije maatschappe lijke organisaties, om onverwijld naar gezinsherstel en gezinsver heffing te streven. Het zal zeker niet aan doovemans ooren ge zegd zijn, al maakt het, als we letten op de geweldige activiteit welke steeds, reeds voor den oorlog en ook nu weer, door den Katholieken Bond voor het Gezin wordt ontplooid en wier stem helaas dikwijls klonk als van een roepende in de woestijn, wel een beetje den indruk van een poging tot het intrappen van een open deur. Maar wij willen in deze vaststelling van de resolutie liever zien een uiting van erken ning ten opzichte van de be staande vrije organisaties, en in zooverre zij een aansporing tot daadwerkelijk handelen en ac tief propageeren noodig hebben, hopen wij, dat zij die zullen op-, volden. Daarnaast moge een aansporing aan het Nederland sche volk, om dien arbeid te steunen, niet vruchteloos zijn en met name in katholieken kring nog ruimer worden begrepen, hoe noodzakelijk het is. dat 'het doel en het werk van den Katho lieken Bond voor het Gezin ge steund worde. o.a. door toetre ding tot het lidmaatschap! Er is op het congres veel ge sproken over tal van vraagstuk ken. Op enkele willen wij nog even in het 'kort het licht laten vallen. Zoo op het nog steeds on opgeloste vraagstuk van het ver- leenen van vaste hulp in het ge zin en de huisvesting, speciaal met het oog op de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid. Een merkwaardige gedachte is op dezen Gezinsdag en in de re solutie gelanceerd, n.l om de Regeering te doen bevorderen de stichting en instandhouding van een Gezinsraad, gebaseerd op de verschillende levensbeschouwin gen in den lande, waarvan de leden krachtens hun plaats en door hun contact met het vrije maatschappelijke leven deskun dig zijn op het gebied van de gezinspolitiek, aan welke raad! de Regeering advies vraagt in alle vraagstukken, de gezinspolitiek betreffende en welke raad eige ner beweging over deze materie aan de Regeering advies kan uit brengen, zoodat de stem van het georganiseerde vrije, maatschap pelijke leven op georganiseerde wijze bij de regeling van vraag stukken de gezinspolitiek betref fende, kan worden gehoord. Wij meenden wel dat dit laatste al herhaaldelijk ruim- schoois was geschied en wij mee- nen ook, dat de gezinnen, de groote vooral, meer behoefte heb ben aan daad dan aan raad. Maar indien de behoefte aan zulk een raad blijkt te bestaan en resultaat yan zijn adviezen en werkzaamheden, in bepaalde ge vallen zeer zeker op korten ter- (Van onzen eigen Redacteur) EEN ROEIBOOTJE en een motorboot van de rivierpolitie brachten ons gisteren aan boord van de „Groningen 4", die sinds Dinsdag even buiten de kade van Enkhuizen ligt. De grauwgrijze leem van den bodem van het IJsselmeer kleeft nog rijkelijk aan de wanden en verbergt de vroegere kleur. Zelfs de naam van het schip ligt verborgen onder een laag aanslibsel. Het dek is nog glibberig en in de ruimen spoelt het water. Op midden- en achterdek staan nog de fietsen van de passagiers, dik onder de klei, liggen land bouwwerktuigen omspoeld van een grauwe modder, die op kruipt tot aan het topje van de mast. Een treurige aanblik, even treurig als het drama dat zich hier afspeelde en dat tientallen slachtoffers eischte. OP den noodlottigen achtsten Januari van het vorige jaar, toen ons volk nog zuchtte onder het Duitsche juk, toen de Weste lijke provinciën dien ellendigen hongerwinter doorleefden en hon derden en duizenden ui; liet. Wes ten des lands den langen tocht aanvaardden naar het Noorden voor een hap eten, dreven twee Hunzebooten, de „Groningen IV" en de „Jan van Nieveen" in den donkeren nacht op het IJsselmeer onder de kust van Urk. De eers'e op den terugtocht van Lemmer naar Amsterdam, de ander op den heenweg. Geen licht brak de duisternis, slechts twee groene signaallichten priemden door het duister van den grooten plas. Om half tien bemerkte de be manning van de „Groningen IV" op een kwartier afstand het groe ne „oog" van den tegenligger; toen niets meer. Blijkbaar had de „Jan van Nieveen'' koers gewij zigd. Weer lag het IJsselmeer verlaten Toen gebeurde het, klokslag tien uur De machinist J. B. uit de Lem mer hoorde de machinekamer plotseling een geweldige klap. Zonder bevel af te wachten van den kapitein zette hij de machine stop. Nog onwetend van wat er precies gebeurd was, ijlde hij naar de stuurhut. Geen gehoor Daarop begaf hij zich aan dek en zag daar de „Jan van Nieveen" langszij liggen. ;Een stroom water kolkte door een gat aan stuur boordzijde van de „Groningen' Hij bemerkte voorts nog, dat verschillende passagiers van het achterschip en zij die zich aan dek bevonden, oversprongen op de „Jan van Nieveen". Dit schip pro beerde nog de „Groningen IV" weg te sleepen in de richting van den N.O. polder. Toen maakten- beide schepen slagzij. Om nog er ger ramp te verhinderen, moesj de „Jan van Nieveen" de kabels, die de „Groningen IV" meesleep ten, wel laten vieren. Doch vóór men daartoe kon overgaan, bra ken deze reeds als dunne ijzer draadjes door. Toen verdween de „Groningen IV" in de diepte in weinige oogenblikken: eerst het voorschip, datde averij had op- geloopen, daarna de achterste ven. Maar voor dat het schip naar den bodem ging, speelde zich in de 2e klasse kajuit een ver- schikkelijk drama af. Door de aanvaring was een deur, die toegang moest geven naar het dek door middel van een draai- Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat voor het tijdvak van 8 September t/m 5 October de bonnen 053 en 553 algemeen zijn aangewezen voor htt koopen van twee liter pe troleum per bon. mijn noodzakelijk, kan worden verwacht, dan verdient deze ge dachte ernstige en snelle over weging. Alleen, wij hopen dan dat deze raad geen kapstok zal worden! In den laten avond van den achtsten Januari 1945 had op het IJsselmeer; drie kilometer uit de kust van Urk; een aanvaring plaats fusschen twee Hunze-booten; de "Gro_ ningen 4" en de "Jan van Nieveen". Aan boord van de "Gronin_ gen 4"; die onderweg was van Lemmer naar Amsterdam; bevonden zich vele jnenschen uit de hongerprovincies die naar Friesland waren geweest om voedsel in te slaan. De "Groningen 4" verdween in de diepte. Een aantal pas. sagiers het juiste getal is nog steeds niet bekend kwam daarbij om het leven. «Hierneven geven wij aan de hand van verklaringen van overlevenden eeh verslag van dit drama. trap, dicht geslagen en de zich in dit ruim bevindende passa giers zaten gevangen ais ratten in een val. De matroos W. v. d, B uit Lemmer, die in zijn kooi had geslapen en door de aanva ring was ontwaakt, hoorde de opgesloten passagiers schreeu wen, dat de deur niet meer open kon. Hij heeft toen met eenige passagiers de deur ingetrapt. Hej mocht niet baten. Het water gutste zoo onstuimig naar bin nen, dat geen der passagiers het veege lijf kon redden. Onder de ingesldtenen brak een tumult los, men schreeuwde en bonkte itegen de wanden. Het was alles tevergeefs. VERVOLG PAGINA Byrnes, de Amerikaansche mi nister van Buitenlandsche Zaken, hield te Stuttgart een pleidooi voor de economische eenheid van Duitschland. Op de Olympische Spelen in 1948 zal voetbal slechts als demonstratie voorkomen. De Engelsche Koninklijke Familie zal waarschijnlijk nog dit jaar naar ons land komen. De Britsche troepen zullen half September uit Athene vertrekken. Op de New- Yorksche beurs had Dinsdag de scherpste koersdaling sinds zestien jaar plaats! De Drentsche Ka mer van het Bijzonder Gerechts hof van Leeuwarden heeft vier doodvonnissen uitgesproken! In dit voorjaar werd met de be_ voegde Engelsche autoriteiten een overeenkomst gesloten voor de le vering van 35000 ton groente naar Duitschland. Daardoor was Neder land in de gelegenheid zijn surplus aan groenten af te zetten. In liet begin van Augustus was het contingent vol en dreigde de export naar Duitschland tot stil stand te komen. Hangende de be sprekingen over een nieuwe rege ling waarin de prijspolitiek een be langrijke rol speelde; gelukte het de Nederlandsche onderhandelaren de levering' gaande te houden. Met ingang van 4 September heb. ben de E'ngelsChe autoriteiten den verderen invoer van groente uit Nederland naar Duitschland stopge. zet. Het is de bedoeling de bespre kingen hierover zoo spoedig moge lijk te hervatten. Z.K.H. Prins Bernhctrd reikte aan de Kon. Militaire Acade mie te Sandhurst in Engeland eere-zwaarden en eere-gordels uit aan de cadetten, die zich tijdens hun opleiding bijzon der onderscheidden. Óp de fo to: de officier-cadet T. A. Por ter ontvangt een eere-gordel. Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem zal Dinsdag 10 Septem ber géén audiëntie verleenen. £jENDRAMIS, de Grieksche ambassadeur in de V. S. heeft in den Veiligheidsraad de be schuldigingen van de Oekraine beantwoord Welke van dé Balkanlanden zouden door Griekenland kun nen worden aangevallen? De or ganisatie van zijn leger is nog niet voltooid. Bulgarije heeft daarentegen 150.000 man in oefe ning. Joego-Slavië heeft er 300.000 onder de wapenen en Albanië heeft tienduizenden sol daten aan onze grens staan Britsche troepen gingen naar TER PARIJSCHE CONFERENTIE geeft men ook wel geschiedenisles! In het bijzonder in de politieke en territoriale commissies, die de vre desverdragen bespreken. In de com missi e voor Italië verdedigt Italië zijn bezit hardnekkig en het wijdde bij mönde van Bonomi bereids breedvoe rig uit over de rechten en aanspra." ken van Italië op Julia Venetië, Tnëst en Istrië. Van Joeg'o Slavische zijde wordt dit natuurlijk heftig be streden en nu Bonomi gewezen heeft op de rechten welke Italië zich heeft verworven door zijn rol in den vori- gen oorlog heeft hij het aan den sto-k gekregen met de Sovjet_Unie. Bij monde van den heer Wisjinsky noem de Rusland het befaamde verdrag van Rapalla roof. Men zal zich her inneren dat het bij dit verdrag was dat Italië Julia Venetië toegewezen kreeg. Ook dat Italië Fiume kreeg' noemde Wisjinsky roof. (Wat Rus land doet ten aanzien van zijn aspi raties in Oost-Europa is natuurlijk allemaal alleen maar beveiliging!) Het is niet Italië; zoo leeraarde de Russische afgevaardigde verder, dat in 1915 den val van het Oostenrijksche keizerrijk bewerkt heeft; maar het Russische leger. En de vriendelijke heer Wisjinsky voegde daaraan toe; dat iedereen weet dat de Italianen beter kunnen wegloopen dan vech tenItalië papte tot 1915 met de beide partijen aan en toen het meen de dat de teerling geworpen was; liep het naar de Geallieerden over. Wis jinsky besloot, met een betoog' om het onrechtvaardige verdrag van Rapallo ongedaan te maken. Toen gingen de commissieleden naar huis; om het historielesje van den Bolsjewiek eens rustig te? overdenken. Keelemaal on gelijk heeft de heer Wisjinsky in elk geval niet. Het is maar zoo jammer dat ook de onrechtvaardigheden in de historie zich dagelijks blijken te herhalen De voormalige Grieksche pre mier, Papandreoe, heeft verklaard, dat zijn nar tij, die der republi- keinsche sociaal-democraten, „zon der voorbehoud" de monarchie zal erkennen. Ook de partij van Ka- nallopoelos, de nationale unionis tische partij, zal zulks doen. Par tijen die de de monarchie niet erkennen zijn: de linksche Earn, de communistische partij, de socia listische «partij en de E.L.D. (po- pulair-republikeinsche partij) Griekenland1 op grond van een overeenkomst met Engeland. Beide regeeringen zijn van mee ning, dat de troepen onontbeer lijk zijn voor het waarborgen van de rechten van het volk en om nieuwe binnenlanctsche moei lijkheden te voorkomen. „Wij be schouwen een bespreking in het openbaar van onze binnenlanct sche aangelegenheden als ontoe laatbaar aangezien zulke inmen ging in de zaken van een onaf- hankelijken staat beteekent." De aanvallen van Albanië op de Grieksche grens zijn den laatslen tijd sterk toegenomen. Deze incidenten worden met voorbedachten rade door Alba nia uitgelokt teneinde de mee ning van de wereld' le beïnvloe den De klacht van de Oekraine heeft de bedoeling de Griek sche anarchisten aan te moe digen en de Grieksche regee ring en patriotten te infimi- deeren. De rust op den Balkan zou op wonderbaarlijke wijze worden hersteld' als Manoeilsky zijn vrienden zou aanraden zich kalm te houden. Voor Engeland antwoordde Cadogan op d'e kacht van de Oekraine. Hij stelde vast, dat de toestand in Griekenland niet zoo slecht is als in bepaalde andere Europeesche landen, waar de raad nog geen onderzoek heeft ingesteld en dat hij nog beier zou zijn, als de communistische druk en propaganda in en om het land niet zou bestaan. Woensdagavond is de Turksche vloot ui, Istanboel «naar Smyrna uitgevaren. Naar verluidt, zal zij aldaar de Britsche vloot ontmoe ten, als die in de Egeïsche Zee is aangekomen. In officiëele Turk sche kringen wordt hét bericht, volgens hetwelk de Turksche vloot deel zal nemen aan manoeuvres met de Britsche en Amerikaansche vloten in de Egeïsche Zee, niét bevestigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1