ALLES OM DEN BROODE NABESCHOUWING WE 2 Nieuw Noordhollandsch Dagblad over de Alkmaarsche V/ethoudersverkiezing K.M.J.V. aan den start Voor het Tribunaal Dankbaar voor genezing HET STAUNTON- TOURNOOI Marktberichten VRIJDAG G SEPTEMBER 1946 ALKMAAR heeft Jus een college, waarin de r k.- roode "samenwerking weder, om een feit werd. Hoewel er aanvankelijk geneigdheid was ook de andere fracties dan de KVP en PvdA in het college te doen vertegen woordigen, bleek dit onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk- er was te wei nig homogeniteit tusschen deze drie fracties. De communisten stelden echter veel prijs op een wethouders zetel en tellen in hun fractie zeker personen, die er voor in aanmerking kwamen. Echter in een college van drie zouden zij met één wethouder „politiek boven hun stand leven", terwijl over een vijfden wethouder niet te denken viel Een formatie van vier, met één communist als wet houder, zou de evenredigheid in gevaar brengen, zoodat er geen andere oplossing mogelijk was Waren de communisten met een man als wethouder Hoytink ge komen hetgeen van hen niet verwacht kon worden wel licht ware er dan een college van drie uit de bus gekomen. Ook een college dient men'te beoordeelen naar zijn daden; en dat kunnen wij pas over drie jaar Wij kunnen slechts een af wachtende houding tegenover dit college aannemen doch onzen indruk willen wij wel geven. Op de eerste plaats gelooven wij niet, dat wij thans een ster ker college hebben dan het col lege van drie uit den noodraad. Dat steunde op dep geheelen raad en elk der wethouders van het vorige college was uitstekend voor zijn taak berekend Van dit college van vier dient dit nog te worden afgewacht. Van wethou der v. Slingerland en wethouder Leesberg weten wij, dat zij voor hun taak berekend zijn Dat hebben zij in het verleden be wezen. De PvdA is met twee figuren naar voren gekomen, die betrek kelijk nog nieuwelingen zijn in de gemeentepolitiek en waarvan niet gezegd kan worden, dat zij krachtfiguren zijn. Beschikte de PvdA niet over andere candi- aaten? Jammer was, dat de heer Sietsma, die zeker een plaats aan de wethouderstafel waard is, niet in de gelegenheid werd ge steld om een portefeuille te aan vaarden. En waarom werd de heer Feringa, die een uitstekend wethouder van onderwijs zcu zijn. niet candidaat gesteld? Laten wij echter ook tav deze twee nieuwe wethouders afwachten wat hun daden zullen zijn, alvorens een oordeel over hun geschiktheid voor deze func tie te vellen. Dat wethouder v. Slingerland in het college terugkeeit, zal tot algemeene tevredenheid stern- Landelijke Rijvereen. Noord-Holland Midden Woensdag 4 September had tengevolge van de gladheid van de baan in de Schermer, de streek- wedstrijd plaats in Heiloo. Mede door het betrekkelijk goede weer, werd er prettig gereden De uitsla gen waren als volgt; 1 achttallen: le Heiloo, 2e Ama- thyst (Wormer), 3e Schermerrui- ters, 4e Beyaard. 2 individueel: 1. Jn. Sleutel (Heiloo), 2. L. Stam (Heiloo), 3. J, Hoogschagen (Heiloo), 4, D, Mus CEeyaard). Tally-ho: 1. Mej. N, Borst, Hei loo. 2. J, v, Graft, Schermerrui- ters, 3. C. Wijnberg, Beyaard Eén jaar voor De Roos Gisteren werd door de Drent- sche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden uit spraak gedaan in de zaak tegen de leden van de zg „Bloed- ploeg" die tal van misdaden in Drenthe heeft begaan. De leider G. H. Sanner werd veroordeeld tot de doodstraf zonder het recht van cassatie De 20-iarige HBS- er uit Alkmaar C. de Roos, die ook tot de bende had behoord, kreeg een voorwaardelijke ge vangenisstraf van één jaar met drie jaar proeftijd en onder toe- z'chtstelling. Hij werd' uit beide k'errechten ontzet voor een tiid van 10 jaar. De eisch tegen hem had 15 jaar gevangenisstraf ee- 1>1 men Of dit ook het geval zal zijn t.a.v. de benoeming van mr. Leesberg, betwijfelen wij. La ten wij de zaken zeggen, zooals zi.i zijn; niet alleen Dij de PvdA, ook in eigen kring was men niet enthousiast over den terugkeer van mr Leesberg in het college. Men hoopte, da, de jongeren', die een belangrijk aandeel heb ben geleverd in het succes van den stembusuitslag, ook m het college vertegenwoordigd zou den worden. Thans is wel ge- bleken, dat 'hun invloed in de fractie nog niet van voldoende beteekenis is. Wij hadden reeds eerder de wenschelijkheid bepleit van op name van een der jongeren in het college; zulks met het oog op de volgende periode, wanneer wethouder van Slingerland niet terug zal komen. Er was ook in de fractie een poging gedaan in deze richting, maar resultaat bleef uit Dit zal voor velen een teleurstelling zijn. Wij willen echter met vertrouwen ook het beleid van wethouder Leesberg, .tegemoet zien. Als wethouder van publieke werken heeft hij in vroeger jaren uitstekend werk in het stadsbelang gedaan en ook nu zal hij zeker weer een werk zaam aandeel nemen in het da- gelijksch bestuur, der gemeente. Over den nieuwen raad zullen wij nog gelegenheid te over krijgen het een en ander te zeggen. Het nieuwe jaarprogram dat luidt: "Recht en liefde in de Gemeenschap" werd door de K.J.M.V. ingezet met een lezing van den Eerw. Pater Meijer 0?P. over: "Recht en liefde In het gezin Na het zingen van het Verbondslied opende de heer C. Tros deze bijeenkomst met een aansporing in het algemeen tot een dieper be_ wustzijn van katholiciteit en ont_ vouwde een veelbelovend programma voor het volgende trimester; waarin een interessante bespreking' wordt aangekondigd van Paul de Waard over "H'et radiovraagstuk". Voortaan zal een nieuw programmapunt de bijeenkomsten der K.J.Mt.V. veraan_ ■genamen: het zangkwar tiert je door den Eerw. Br. Gonzales, expert op het gebied van het goede lied. De Moderator Pater Meijer diende de hoofdschotel op en g'af een duidelijk beeld van het recht in het algemeen; zooals dat van God komt en van het recht in het bijzonder zooals dat be_ staat in den staat en het gezin. Zooals dat bestaat; zooals dat be oefend wordt en zooals dat be_ oefend moet worden. De jam merklacht "bestaat er dan geen recht meer?" kan beantwoord worden er bestaat wel recht; maar het wordt niet beleefd. En deze rechtloosheid weet spr. niet aan den oorlog, zooals men noncha- val van vóór den oorlog, uit welk verval de oorlog juist is voortgeko_ men. En als practisch punt gaf hij aen ieder in overweging de eerbiedi ging van elkanders rechten; ook geestelijke rechten als; goede naam en eer. Uit de vragen die na het be_ toog van den Moderator gesteld wer den; bleek wel duidelijk dat hier een punt is aangeroerd dat inder daad opheldering behoefde. Daarom vooral mag' hier terecht gesproken worden van een geslaagde bijeen komst die een groot ere opkomst waard was geweest, lant beweren kan, maar aan het ver_ Glorieus optreden van Charlotte Kohier Er zijn maar weinig kunste naars zoo begenadigd, dat zij met hun enkel spel een aantal toe schouwers eenige uren geboeid kunnen houden en dan nog zoo. danig, dat het publiek opgetogen naar huis toe gaat. Zulk een begenadigd kunste. naresse is Charlotte Kohier, die met haar groote gaven en met haar overtuigend spel dat bij na geen spel meer is alles geeft wat een artistieke ziel in zich draagt Voor een uitverkocht Gulden Vlies bracht zij een van haar nieuwste creatie's „Mijn Oompjes droom'' van Dostojewski Deze Russische schrijver heeft de macht gehad menschenkarakters zoo te beschrijven, dat men ze d'rect levend voor zich ziet. Men leest en leeft mee. Om deze ka rakters in het gesproken woord uit te beelden heeft men echter een acteur of acrice noodig, die de menschen in al hun verschei denheid van eigenschappen en karakters kent. Wij hebben in ons land zulk een actrice en zij weet haar toehoorders te boeien ■en mee te sleepen tot aan het laatste woord toe. Gebaren en houding werken samen, om ons karakers te leeren kennen, die in hun woorden hun geheele leven openleggen Zoo ook in deze novelle, een van de vele rake typeeringen, die de schrij ver aan de wereld schonk en hem er mee verrijkte. De kunst van een auteur is niet onuitputtelijk en daarom zagen we in de verschillende gestalten weer de personagés terug uit Charlotte Kohier s andere mees terlijke creatie, die van „Fras. quit a Haar bewonderaars zul len misschien mettertijd van een zekere eentonigheid gaan spre ken. Misschien; al doet dit niets af aan haar steeds weer terug. keerende nieuwe vondsten. Het wegschenken van haar geheele persoonlijkheid op het tooneel speelt haar soms parten, zoodat zij na een merkbare inzinking langzaam opklimt naar de hoog ten, zooals wij die graag van haar zien. Wellicht dat de begintijd van dit nieuwe stuk oorzaak was, dat zij vooral in den aanvang niet heelemaal rolvast speelde; be. gnipelijk, wanneer men bedenkt wat een groote voorbereiding zulk een novelle vraagt in spel van woorden, houding en geba ren, want zij allen móeten tot in de kleinste gevoelens met elkaar overeen komen. Da* bet de dbectm van 't Gul den Vlies gelukte haar met dit frissche stuk reeds in het begin hier te laten optreden was voor het Alkmaarsche publiek ver heugend. De actrice had tot slot een ovationeel applaus in ontvangst te nemen, waarbij de bloemen niet ontbraken KINDERMIDDAG MET SIEM NIEUWENHUIZEN Zondagmiddag wordt in 't Gulden Vlies een kindermiddag gehouden; waarbij de groote revue-komiek Siem Nieuwenhuizen zal optreden in lr et kindertooneelstuk "Robbertje Bloed worst". Kaarten hiervoor zijn Zaterdagmor gen om 11 uur te verkrijgen. De Isïe Kamer van het Alkmaarsoh Tribunaal, onder voorzitterschap van Mü\ A. Schenkeveld, was weer in zitting bijeen ter behandeling van diverse NSB_g'evallen om den broöde. J. Leurs te Alkmaar, thans gede_ tineerd in Rochdale; was in 1936 al lid van de N.S.B. en bieef dit tol begin 1943. Als gevolg van zijn lia_ maatschap colporteerde hij 'n t-'jclje met Vova en werkte in ]941 eenige maanden op de cfuikbootbasis te Lo_ riënt. Later gaf hij zijn diensten aan de Wehrmacht te Bergen waar hij camouflages aanbracht. De President vroeg hem waarom hij niet was gaan inbreken in plaats van werk voor den vijand te ver richten. Bcscii. had :.»i zijn verweer te kennen gege/en da-, hij zonder werk was en werk ncodig had. Toen hij een oproep van het Arbeidsbu reau kreeg'; meldde hij zich ter stond. Mr. C. Berkhouwer verheugde zich er over cfat besch. niet tot de zgn. "Meikevers" behoorde. Zijn dagvaarding dat hij voor den vijand gewerkt heeft; dankt hij aan zijn lidmaatschap. Tallooze anderen de den dit ook en komen niet vóór. "Gelukkig; anders zat het Tribunaal hier tot 1960." Chauffeur v. d. Orttskom- man man dan t. E. Schoen te Heiloo; gedet. in Rochdale, was sinds Sept. 1939 lid Hij had zich aangesloten omdat de tuinders het slecht hadden. In 1943 sioot hij zich aan bij den evacuatie- dienst van de NSB' om die eventueel te kunnen vervoeren. Het kwam zoover; maar de "hooge leiding" zond hem door naar Ter Apel en daar werd hij des Ortskommandants chauffeur. Daar weig'e'rde hij om te gaan vechten en werd daarvoor op gesloten; maar weer losgelaten om dat Herr Ortskommandant geen an dere menschen had. "Had hem maar doodgereden" vond de President; "dan had je tenminste een goede Nederlandsche daad gedaan." Ook hier trad mr. Berkhouwer als verdediger op; deze vroeg clemen tie. Bewakers van slavenarbeiders. Voor vlugge behandeling werden G. C. Ba.ken en S. Jansen v. Jorks_ veld uit St. Pancras gelijktijdig be recht. Hun zondenregisrter was af wisselend. Beiden hadden in Duitsch- land; geuniformd en bewapend; ar beiders bewaakt die onder toezicht daar moesten werken. Tevoren was de een waclrmann in Parijs geweest; de ander was in Essen weggebom bardeerd en vond ergens anders emplooy; tot ze elkaar als slaven- wachters terugvonden. Het was geldgebrek en werkloosheid waar 't om ging. De tweede besch. was bang geweest dat Ze hem anders zouden neerschieten, waarop de President repliceerde dat, er in dien tijd meer Nederlanders voor deze zware keus hadden gestaan en de moeilijkste zijde kozen. De uitspraak van deze gevallen zal over acht dagen geschieden. Concert voor gasten uit Bath Gisteravond werd ir de aula van het Murmellius-gymnasium aan de Engelsche gasten geheel belange loos een concert aangeboden door eenige, helaas nog té weinig be kende, Alkmaarsche musici t. w. Riet Schouten, Jan van der Peet, Fet ten Brink en Siem Koeten. Al moge de opkomst van de gasten niet zeer groot geweest, zijn, wat ongetwijfeld te wijten is aan de vermoeiende tocht, die zij ge maakt hadden naar Volendam, vanwaar zij later terugkeerden, dan men aanvankelijk verwachtte, het concert was er niet minder om. En het rumoer van steeds binnenkomenden in 't begin der avond, werd door de stem van de soliste Fet ten Brink oogenb'.ikke- lijk gestild. De hobo-sonaien van Siem Koeten, geaccompagneerd door Jan van der Peet op de piano, waren van een indruk wek kendé kracht, terwijl Riet Schou ten allen boeide a sor haar be- heerscht, levendig vioolspel. Czar das van V. Monti was een succes, en de bewegelijke jongelui luis terden allen gespannen naar haar Adagio van Max Bruch. En toen na het zingen van het „Wilhelmus" en het „God save the King" bloemen werden aan geboden aan de dames van het gezelschap, gaven de bezoekers op hartelijke wijze blijk van hun te vredenheid. Even heef: hier het volle l'cht geschenen op een vier/il kunste naars waar Alkmaar trotsch op zou moeten zijn. Een flits, moeten zij nu weer zich terug trekken in hun eigen kring? Het is jammer dat niet meerderen mogen genieten van hun kunste naarschap omdat zij nog te weinig gewaardeerd worden. SIEM NIEUWENHUIZEN IN DE „SPOOKBRUILOFT" Duizenden hebben zich krom gelachen bij „Baron Kneut" en nu komt dan Siem Nieuwenhui zen met een nieuw lachsucces: ..De Spookbruiloft", op Zondag 8 September, des avonds 8 uur, in 't Gulden Vlies. Behalve Siem Nieuwenhuizen treden hierin op Pauline Hervé, Lisette Stevens, Colleen Poldi. Dick Kohier, Jos. Heilker. Paul Engelen. De plaats bespreking hiervoor begint Vrij dagmorgen om 11 uur. AANVOER KAASMARKT 12 stapels fabriekikaas (kl.) I 61. 8 stapels boerenkaas (kl.) 61.50; Commissie 61. BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd: Reinout Veldboer en Maria van Amstel; Willem A. van eten Bosch en Anna Kreb; Petrus J. Haring en Helena G. M. Plas; Anne Seekles en Geertruida C de Jong; Ernot H. A. de Jong en Dina W. F. Rackwitz; Pieter Hofstra en Cornelia Voort hu ijzen; Herman J. Tönis en Caiharina M. H. de Munk; Johannes C. Eijs en MargareUia M. Gaartihuis. Gehuwd: Pieer Kamminga en Hieke van der Kauw. Overleden: Klaasje Mooij oud 75 j. wed. van Ji. Vermeulen; Geertje Schermer oud 89 j. wed. van J. Geu. zebroek £R IS natuurlijk niets tegen om aan het evangelie van a.s. Zondag van de tien melaatschen die genezen wer dén, waarvan er slechts één terugkeerde om Jesus te be danken! de algemeene ver maning vast te knoopen dat dankbaarheid een mooie eigen schap is. Dan zijn we echter van de kern van het evangelie verhaal nog ver verwijderd. Eén Grieksch woord en deze kern wordt ons onthuld! Het woord „Eucharistie" n.l., dat Dankzeggingbeteekent. Meer dan een dank gebed is de viering van het Eucharis tisch Offer de verhevenste daad van dankbaarheid van den genezen melaatsche, d.w.z. van den mensch die door het Doopsel van de schurft der zonde werd gerei nigd. Ziehier datgene waar- vo.wij dank verschuldigd zijn en de wijze waarop wij dank zeggen! Alle andere Goddelijke gunsten en alle andere uitin gen van dankbaarheid zijn minder belangrijk dan deze. MARCUS 7 SEPT EXAMEN By het te Amsterdam gehouden examen der Eerste Nederland sche Modevakschoolvereeniging „Ensaid" slaagden voor diploma costumière en moderne stofver- siering <fe dames R. v. Bemmel te Alkmaar; R. Eikelenboom te C&stricum; A. Modder te Scher- merhorn; L Pols te Heerhugo- waard en T. Reymer te Alkmaar, Voor diploma lingerie-coupeuse mej. J. v. d Schoor te Castri- cum' Voor diploma lingerie, huis houd-, sport- en kinderkleeding de dames T. Attema te Sloot- dorp; A de Boer te Alkmaar; E Bom te Ursem; C. Gerritse te Stompetoren; A Hi'vers en M. Hilvers te Heerhugo waard; A. Hoogland te Broek op Langedijk; R Kes te Alkmaar; A. Miedema te Slootdorp; H. Pols en B, Pols te HeerTTugowaard en C. Reitsma te Wieringerwaard, Botwinnik heeft döor zijn eigen overwinning' op den Argentijn Gui_ mard en door Euwe's remise tegen Tartakower opnieuw de leiding ge nomen. Overigens bleek in deze ronde wel dat geen van de spelers zoo dicht bij de finish nog veel ri sico nam; niet minder dan zeven van de tien partijen eindigden jn remise. De resultaten van gisteren zijn: Najdorf wint van Steiner; Botwin. ni'k van Guimard; Bernstein van Kotov; remise werden de partijen Vidmar—Lundin: Smyslof—Szabo; Denker—Chris^of fel; Boleslafskiej— Kottnauer; O'Kelly—Yanofsky; Euwe—Tartakower en S tol tz—Flohr. De stand is thans: Botwinnik 14l/2 punt. Euwe 14 punten. Smislof 111 '2 punt en 1 afgebr. partij Szabo 10Va punt. Flohr en Najóorf 10 punten en 1 afgebroken partij. Stoltz en Lundin ieder 10 nunten. Denker en Kottinauer ieder 9 pt. Tartakower 8''2 pt en 2 afgebr. part. Kotov 8V2 punt en 1 afgebr. partij. Boleslafskiej 8 pt. en 2 afgebr p. Yanofsky 8 punten. .Guimard 6V2 punt. k Steiner en Vidmar ieder 6 pt. Bernstein 5'.pt. en 2 afgebr. part. Christ of fel 5 punten en O'Kelly 4'/» pt. Morgenmiddag vangt de laatste ronde aan; waarin Euwe tegen Ko_ tov uitkomt; Botwinnik moet den strijd aanbinden tegen Najdorf. Inmiddels zijn hedenmorgen drie van de 5 afgebroken partijen uit- geseeeldwaarbij Tarttakower ver_ loor van Boreslafskiei: Bernstein remise maaktetegen Flohr en Bo les jafskiej zelf ook de partij tegen Kotoyi won. Daardoor is Bolesjafs. kiej ineens van 8 op j0 pt. gespron gen zoodat hij ook nog kans heelt brj de 5 prijswinnars aeDlaatst te worden. 4 Sept. Paardenmarkt 374 paarden en 64 veulens; rij paar. 1500werkpaarden 900 ^£achtpaarden 300—600; hitten 500—1100: veulens 150—350: handel matig. «7 «jyOCïN,UM 4 Sept. Aardapp. 6.60— stebuouen 1764; snijboonen 17 —62; tomaten 30—54; meloenen 14— 49; komkommers 3—27; au parken n ®2m 30-54; IV 19-34f [d stek 17 19» roode kool 4.205; druiven ivc 193131; Frankenthalers '5123;; uien 5-60—6.40; prei 7.508 andijvie 1419; bloemkool 19—69; knolbieten 2.104; perziken 824; &e6r80-9^0i aardbeie" 2'M: £ele QBDAM 5 Sept. 17.200 k= roode kool 4.705.20 2400 kg geele kool 20nik''ufLi41i°° 'j® ®ï°ene kool 17.60- 20 00, 10.000 kg slaboonen 24—55; 2700 f'T63: 500 kg nep uien 10.40; 13.000 k-g' kroten 2.806.90 700 kg augurken 22—35. 2, WA AG "BANGERT EN O." „P'naz,le 4 5; postelein 14; uien 4J0- 8.20; Heten 3.40—7.00; Savoye kool ïr,7„I8'',,A't;e k°o1 4'50; gele bew.kool 6015.00; roode kool 4.506-90; slaboonen 2464: snijboonen 35—56; tomaten 2947; augurken 382; waschpeen 4.209.30; bospeen 1727; andijvie 518; bloemkool 61—88' komkommers 5—27; knolseld B 2.2 70 perziken 2—55; witte druiven 124.144 Alicante 128—141; Frankentiialer 112—139; roode bessen 150; prolefic 1.99; meloenen 4 65 NOORDSCHARWOUDE 6 Sept 2600 kg uien 6.60—8.50;; 11600 kg sla boonen 27.10—23 60; afw. 19—27; 340Ö kg kroten I 450—5.40; II 3—3.30;; 34700 kg roode kool 4.204.80; 54000 kg witte kool 5.10—5:40;; 1100 kg gele kool 8.40—9.60; 1900 kg oroene kool 15.10—16.30 BEVÉRWIJK, Coöp. Tuinders- vereen. „Kennemerlarid" GA 4 Sept Dikke boonen 30—'64; snijboonen 3572- pronkboonen 816; waspeen 1 710; bospeen 1425; stokdik 3068; andijvie 721 per bos; postelein 1731; bloemkool IA 6790 per stuk; idem I 2980; komkommers I 1623; meloenen 1946; groene kool 1920- roodè kool 68; sla 712 per stuk; bramen 2.00 2.60 per slof; spinazie 2028; doppers 85—95; knollen 14—26 per stuk; sjalotten 810; uien 910; tomaten I 4054; kroten 710; prei 1623; druiven 1.50 1.60- tuinboonen 712. Leden van de wereldv te Kopenha dr. Et de Voedselvoc Peters. EENIG VOOR „Andc Veiligh De dire de F.A.O., heef» op cenferentü vouwd voe selraad, c landbouw markt met moet verze ten doel h voorkomen De stat tusschen t' wcderzijds< of oorlog, plan, aldus kele corzal de wereld heid leiden rika steunt dig. Forello La, generaal van FAO de hooi moeten de p speculaties v schakelen. E plus van vo< een surplus konden koo surplus is dq De dienstr mische leven aanbod" 1 een directe waar tussch^ hebben." „Als de wordt, zal druk krijgen'! dia! Minister! de vocrste| en stelde nale lan van alle FAO zoud| HILVBRSi: 7 00 Nieuws, gengebed; 8 00, dag; 10.15 Pial nebloem; 11.f Indië; 12.30 I broken door Tooneelkijker| week; 15.00 VJ goriaanseh; II 17.45 Middel Journalistiek Ned. Strijdkr.j Piano.duo; 2( Pa Pinkelman 22.00 Nieuws; De Ricardo's;, Flank Sinatral HILVERS UK 7 00 Nieuws, 800 Nieuws; en viool12.3 Nieuws; 13.4 Radio.Phillrar Men vraagt Nieuws; 18.15 Rotterdamsch Parade der 21.15 Een Cabaret; 23.0 lon.tournooi; schlagers; waa

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2