BAL BAL - L het huis, met öe luifel JUBILEUM PRIJSVRAAG LANDBOUWERSI A. Klaver Zonen N.V. HANDICAP-DRAVERIJ 'si onder eieren dik Kath, Nieuw Noordhollandsch Dagblad I/OOR UW.INTÉftlfUft N.V. VINK'S Uiig. Mij., Alkmaar Vergadering van aandeëlhouders Wie heeft eeitige kamers HEIL00 Mr. H. DE BOER, Not. te Hoogwoud publiek verkoopen: KERMIS TE EENIGENBURG Muziek van Jacoja „Mei volle vaart" W. STROOPER, Zondag 8 Sept.: Café S W A R T, The Cé ja Sons Zondag 8 Sept. bij C. SCHUT, Vreemdelingen legioen lokkende C. VISSER, Tandarts te Haarlem, hervat prasiijk hij Zui op WOENSDAG 10 SEPTEMBER o.s. 2 X PER WEEK 100 BETREKKINGEN Wanneer de seizoenarbeid is afgeloopen kunnen jongens van 15-18 jaar een PRETTICEN WERKKRING krijgen in de pakafdeeling van N.V. Kon. Pellerij Mercurius v.h. Gebr. Laan, Wormerveer. MELD JE NU REEDS AAN! Zoekt U werk? Wilt U veranderen? Het Wapen van Heemskerk TOB TOCH NIET LANGER!!! HOOGLAND's Administratiebureau NOC AF TE GEVEN: Hoenderpark „Sumatra", Veenendaal. 1896 1946 10 hoofdprijzen 50 troostprijzen J. F. M *ENDEL Groot concours hippique - springconc. Onderlinge Brandwaarborg Mij. „BENNINGBROEK". VEEHOUDERS! TE TUSTJENHORN KERMIS TE ZIJDEWIND Café LIGTHART G. LIGTHART JONGE HENNEN Fa. ]os. v. d. Heuvel, Wijchen Gld. VLEESCHKUIPEN Kuiperij BAKKhK Elke aannemer of onder-aannemer niet erkend J. PILKES, AF TE GEVEN: J. VAN WOERDEN accFn t a n t JNMAAKVATEN- Kuiperij BAKKtR KERMIS TE ZIJDEWIND Schilferende Dansmuziek BITTER - UURTJE BLANKENDAAL zaterd; De kuns ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1946 si'alt mtfuntn ieletvt VEKDRONKENOOKD 46 op VRIJDAG 20 SEPT., v.m. pl.m. 11,30 ten kan tore d£r N.V., alwaar agenda ter inzage ligt. ter beschikking op gegoeden stand? Be stemd voor jong ge huwd paar. Br. o. no. 13444. bur van dit blad. zal op WOENSDAG 11 Sept. 1946. des nam. 3 uur ln het Gulden Vlies te Alkmaar ten verzoeke van de erven K Kiste- maker. een HUIS MET ERF aan den Heerenweg F 121 te Heiloo, Serie A 2146, gr. 2.43 Aren. Te aanvaarden bij betaling onder ge- standdoening loop. huur op 8 9 en 10 Sept. AANVANG 3 UUR. Maandag opvoering van de revue: AANVANG 7 UUR Bel. aanbevelend. EENIGENBURG. Egmond - Binnen. Schitterende muziek van Aanvang 7 uur. 't Kruis,* H.H.waard Zd. Bioscoop te Ursem MEKO-film presenteert STAN LAUREL en OLI VIER HARDY in: Een dolvermakelijke kluchtfilm met een schit terend biipogramma, in de zaal OUDEJANS. Aanvang 8 uur. niet alleen op het witte doek. Ruime keuze in de beste soorten bij HUIGBROUWERSTR 5- ALKMAAR TEL- 303 HONDEN WEG G 107 TE H-HUGOW AARD-ZUID Teleloon 202 (K 2264) SPREEKUUR VAN 7—9 Tevens wordt medegedeeld dat voorl. op bovenst, adres alleen 's Woensdags zitting wordt gehouden. tn BETREKKINGGIDS. Partoneren. Rijks. Ge meente Elk beroep uit heel Nederland f4— per maand, flO,- oer 3 maanden. Zendt postwissel uitg. J, P. KALAND. postbus 301 Den Haag In „Personeelgids" 2 maal per week veel betr. (Part. Rijk Gem.) uit heel Ned. f4,per mnd., f 10,per 3 mnd Zend postw. Alg. Dienstbur. Keizersgr. 653, Amsterdam. ZATERDAGAVOND van 7.3011 uur - ZONDAG MIDDAG van 3—6 uur en ZON DAGAVOND van 7.30—11.30 u. Personen beneden 18 jaar geen toegang Recht van toegang voorbehouden Verplichte garderobe met Uw boekhouding of belasting doch laat Lid: Vereen, v. Ace. en Belastingconsulenten SPOORSTRAAT 51 ALKMAAR het voor U tn orde brengen j -n'1 l"WIWIBI1engCTata»ea Prima Witte Legh. broed '45. door de rui f 9,— per stuk; Rh. Is], Reds, Patrijs Legh. Barnev, en Exchq, Legh. broed '45 f 10,per stuk; Khaki Campbell, Bergeenden, Spreeuwkop en Reekl. Eenden 5 mnd, f8,50 per stuk.. Zelfde rassen broeö '45 f6.50 per st. JONGENS EN MEISJES Maandagavpnd 9 September, 6 uur, sluit de inzending van onze prijsvraag. Wil je een van de mooie prijzen winnen, stuurt dan op tijd je oplossing in Ieder kind kan meedoen LANGESTRAAT 61 - ALKMAAR 50 jaar, - de speelgoedzaak van Alkmaar op ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1946 te Schagen. Aanvang 10 uur. Vraagprogramma's en aangifte voor deelname bij Veearts P DE BOER, Schagen. Telef. K 2240 No. 380. Sluiting aangifte 16 September 1946 Hei geld krijgt thans weet waarde bedenkt dit ook bli het afsluiten van Uw verzekering „BENNINGBROEK" verzekert vee tegen brand- en bliksemschade De omslag hiervoor bedroeg de laat ste 5 jaar 60 cent oer f 1000.— verzekerd bedrag De kosten van een zeer coulante bedrijfsschaderege- ling inbegrepen Voor huizen en inboedels was de omslag overeenkomstig laag De Directie: 3 H AVIS voorz Midwoud. tel 3. A RU1JTER Blokker, tel 2022 C. LAKEMAN Blokkerweg Stompetoren De directie houdt zitting der Zaterdags tn de ..Keizerskroon" te Hoorn van half elf tot half één terwijl de directeur Lakeman des Donderdags te snreken is op de Markt te Schagen Wijkoopen: GROENE ERWTEN GRAUWE ERWTEN CAPUCIJNERS BRUINE BOONEN WITTE BOONEN Zendt ons bericht .oi belt ons even op en wij komen bij U Zakken hebben wij voor U ter beschikking. Uw producten ha len wij gaarne m. onze aüto'sal OPMEER - Tel. Spanbroek K 2263/213 voor ongeregistreerde paarden uit de gemeen ten Harenkarspel, Warmenhuizen en St. Maarten onder de man, op MAANDAG 16 SEPTEMBER Aanvang 1 uur Prijzen: 60.40.20.10.en 5. Aangifte tot 15 Sept. bij C. Duyves te Tuitjen- horn, tel. K 2269 - 295. Inleggeld 2. HET COMITÉ f BEZOEKT MET DE op 8, 9 en 10 Sept. a.s. Schitterend" dansorkest van THE MUSICAL PLAYERS afgew. met Hawaiiangitaar Maandag en Dinsdag VOLKSSPELEN en KATKNUPPELEN "Beleefd aanbevelend, Nog af te geven: Prima Witte Legh. en Rh. Isl, hen nen 10 weken f 7,50, 12 weken f 8,50, 14 weken f 9,50, 16 weken f 10,50, aan en tegen den leg f 14,per st. Witte Legh. broed 1945 f 7,per stuk. Zware volw, ganzen f 15,Volwassen loopeenden f 8— per stuk Levering door geheel Nederland „DEN VALEN DRIES" HOE KAN DAT? Naam Straat Plaats Uitknippen ■In couvert zenden aan: HYPOTHEEKFONDS HYPO ZEIST Te koop aangeboden: zijden jurken £1. mt.; 2 p. d.schoenen lage hak; 1 nw. groene vilten hoed; 2 dbl. damesmantels; 2 gepr. ko, nijnenvellen; 1 rolbezem; 1 corset o. kw. mt, 72; 1 zw. orr.v'garJoek (wol). Te bevr.: Stationsweg 166 Alkmaar Te koop: een best mak RU- en Werkpaard; 8 jaar oud; keuze uit twee. Jn. URSEM Donkerewet? Heerhugowaard Noord. DIJK 8 ALKMAAR RITSKMA Stof suikerfabriek HILVERSUM punt Tijdelijk uitsluitend Ull„„ IreparatieI ran alle merken 1 uiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiinHimniiiiuitiiitiiiimimiiiiiiiiiiroma bij den B. S B. wende zich om in lichtingen tot Visschersl. 19, Alkmaar. Prima Witte Legh. en Rh Isl. Reds aan en te gen den leg f 13,p st. Khaki Campb. en Berg eend, 5 mnd. oud f 9, per stuk. Vanaf 8 stuks franco remb. Thuis afge- haald korting. Aanbev., Fokkerjj „Schoonoord", ZEIST. Inl'. omtrent (schr op leiding en examens bij het Secr. van de Algem. Verg. van Accountants, Belgischeplein 6, Scheve- ningen Tel. 551763. ENGELSCH Wenscht U in zeer korten tijd goed en vlot Engelsoh te leeren spreken en verstaan? Wendt U zich tot leeraar m. 25jar ervaring in Engeland. Inl nr 02834 bur. v. d. bl. DIJK 8 ALKMAAR ROVift SOCIETY OF ARTS LONDON (Kon. Academie v. Weten, schappen) Tweemaal per jaar zullen examens m Nederland wor. den «("houden tot het ver. krijgen van het Vaardig. heids Diploma Engelsoh (Certificate of English). Zij die belangstelling hebben v. dit diploma en vooroplei. dinig Engelsoh hebben geno. ten b.v. Schooldiploma; kun. nen in korten tijd hiervoor worden opgeleid. Inl. Secr. J. A. LAMMERS, Adelheid. - 'c Gravenhage. op 8, 9. en 10 September a.s. van de E. D O.-BAND Spiegelgladde dansvloer Maandagmorgen Rijwielstalling bij D. v. d. Fluit. Bel aanbev. In den scheen de fi| Cura", die reele en cul de opvoeder film. Aanleidinj te actie, dief Bisschopper den, om de waarvoor za en cultureel geen wonde Amerika wq gens heef handelsobjel in het land erg zelfs, dl over geschrf molen, waa mooie beer. die er dan Daarom wa film juist da; de actie, voor het bel lijke Y'aardl Van Ama naar anderl werden ove| geraffineerd het gevolg c. pij de ande; zoo gevaarli ten, at dan Hebben dl rika het ge| In ieder de actie val cency" rekq Dit legio, ka holieke hadden, hie keuren (goq de iövloed zelfs zoo gr| in den goed danig door Dit alles z.g. voldoenq door ieder te vaardigea Hierin vJ steeds ,oene de film krel machtiger zoowel ten De film, die, van ontspar voor iedere schappij. macht „die zij spreekt c de beelden schreef de onzen tijd en me. al ld te werken, school van.i dat zij er tel om de mensf wijze op te| ren" Vlak vooT L wekelijks 21 bioscopen enj de eindeloozi van de rolpq in gezellige dacht aan schenken. H'ett ware* geerde werki gegeven worl uurtjes is m| van het witi rijkdom en een mooie s| beschikt ovd elkaar te sla En iedere sprookjes uit zoodat lang] mensch zich L Werkelijke gfl in het kwaJ werd gemakf alle verkeert figuren wercL Het biosco| en men pro hoe of wat dat de film! i alles in zich j Gevolg: hd^ aspecten woii lijke natuur. 1 Tweede gvn m (want da. praat) word! voorop. Met; tevredenheid! Vaart niet kq moreele opva makzuoht tel maal_.menschf Natuurlijk j oorzaak vanj hiet worden 1 te schuld aaj Juist om da moreele en c den mensch Wordt - verwa zettelijk won terrein dat L zinnige menl Zooals het £aat, want - een kunstuitl object fungel immoreel en Sel; alleen gj bliek wat v| of om in df komen. Wat films gezegd! Jat de meh kitsch"; wa opzet dikwijl zijn. 1 Een anderl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 6