nette jongen een jongste bediende Openbare Yerkooping R.K. assistent lld$en 8 Nieuw Noordhollandsch Dajgblad Wegens vertrek Is Uw naaimachine DEFECT? Gemeentelijke Avondschool voor Lager Nijverheidsonderwijs te Alkmaar SOLLICITANTEN S. Krom Co. eenige bekwame naaisters eenige meisjes meisjes Gevraagd NETTE LEERJONGEN Fa. WIJNBERGH Fa. C. W. Keysper actieve vertegenwoordiger J H. van Gijzen Co. flinke huishoudster R.K. huishoudster Gevraagd voor dir.: R.K. Eerste Brood-, Koek. en Banket- bakkersbediende V.-j gedeelte van woning J WINTERSEIZOEN 1946-#47 Leert nu goed en stijlvol dansen in sen gezellige omgeving, onder lei-, ding van bekwame dansleeraren. THE CITY SCHOOL OF DANCING BOUWBUREAU N. J. SCHAAP Kennel van de Kaasstad heeft nog enkele zeer mooie Greyhounds te koop DISTRIBUTIEDIENST ALKMAAR WINTERCURSUS Aanv. 15 Sept. a.s. N U kunt U zich nog opgeven KO E D Ij K publiek verkoopen: BERGEN Mr. H. DE BOER, Not. te Hoogwoud publiek verkoopen: BAKKUM gem. CASTRICUM publiek verkoopen: te Alkmaar Mr. H. Boekwinkel Wnd. Notaris openb. verkoopen: ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1946 Met blijdschap geven wij kennla van de geboorte van onzen zoon FRITS F. C. J. BOTS P. J. M. BOTS—JACOBS® Alkmaar. 7 Sept. 1946. Kennemerpark 1. VERLOOFD: LIES SCHERMER en JAN HOPMAN Alkmaar: Metiusgracht 18 Maclaine Pontstraat 25. Receptie: 15 September 1946, van 3—5 uur. Metiusgracht 18 Den 15 Sept. hopen onze geliefde Zuster en Broer Jn. CORNELISSEN en O. M.. CORNELISSEN— SCHUIT hun 25.jarig huwelijksfeest 'te vieren. Hun dankbare Broers enZusters. Egmond binnen Heiloo en Egmond aan Zee. Op 11 September a.s. hopen onze geliefde ouders en broer TH. KRAAKMAN en M. KRAAKMAN-LIGTHART hun 40_jarige echtvereeni- g'ing te h'—denken. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van hun dank bare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Noord.Scharwoude P. Bruin L. Bruin—Kraakman en kinderen 't Zand: T. Schouten A. Schouten—Kraakman Amstterdam: J. van Diepen N. van Diepen.Kraakman en kinderen Alkmaar: N. Dignum L. Dignum—Kraakman en kinderen Nieuwe Niedorp: T SphilHpp T. Schilder—Kraakman St. Maartensbrug: N Kraakman A. Kraakman—Bakker en Ria Oude Niedorp: Th. Kraakman M. Kraakman_v. Scha ik Theo en Gerard St. Maartensbrug: P. Kraakman Sö. Maartensbrug; Sept. 1946. 'Met deze betuigen wij onzen welgemeendén dank aan directie en personeel van de Alkmaarsoheen Heilooër Veiling, L.T.B.; Kandelsraad; Fa. J. A. Laan en de sgeza_ menlijke grossiers en groen» tenhandelaren voor de bewij» zen van deelneming bij het overlijden van mijn g'eliefden man WILLEM LIEFTING ondervonden. Mbde namens ,de familie: Wed. G. Liefting-Duinmeijer Egmond-BinnenSept. i946. Vennewatersweg 1. NIC. VOLKERS en RIE VOLKERS—KOSTELIJK zeggen mede namens \veder_ zijdsche ouders hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Bergen, September 1946. Breelaan 25. Voor de buitengewone blijken van belangstelling hij ons zilveren huwelijks feest ondervonden, waar door deze dag voor ons een onvergetelijke is g'eworden, zeggen wij aan allen ook namens onze kinderen har telijk dank. P. LIEFTING CATK. LIEFTING— v. d. MOLEN Egmond a. d. Hoef Mossellaan 264 A OPENLIJK DANK aan Sint Clemens Maria v. gebedsverhooring na ge houden Novene. L. G. te S. naar Leiden bedanken Jhr. en Mevr. VAN KINSCHOT voor alle plaatselijke lidmaatschappen en contributies KRAAKMAN maakt haar vakkundig en correct. Overal aan huis te ont bieden Hondenweg G 99, HEERHUGOWAARD worden opgeroepen naar de volgende betrekkingen van LEERAREN aan boven genoemde school in de IVerna vermelde vakken voor de daarbij aangegeven aan tallen wekelijksche lessen van 50 minuten: NATUURKUNDE, 1V2 WISKUNDE, 18 (3 leeraren) BOUWKUNDIG TEEKENEN. 6 VAKTEEKENEN aan typografen, 2 VAKTEEKENEN aan motor- en rijwielherstellers, 6 HANDTEEKENEN, 3 NEDERLANDSCHE TAAL, 5 (2 leeraren) Aansteling voorshands, tijdelijk. Cursus duur 1 October31 Maart. Salaris vol gens Rijksregeling (le klasse). Geen be-"" zoek dan na oproeping. Sollicitatie stukken (adres ongezegeld) in fee zenden aan het Gemeentebestuur binnen 10 da gen na de verschijning van dit blad CHEMISCHE WASSCHERII EN VERVERIJ vraagt: voor haar atelier voor de expeditie en tevens kunnen nog geplaatst worden om opgeleid te worden tot chemisch strijkster Persoonlijke aanmelding aan de fabriek: SCHERMERWEG 84 - ALKMAAR - voor Levensmiddelenbedrijf. Leeftijd pl.m. 1516 jaar. Aanm. Maandag van 67.30 u. Payglop 21, Alkmaar A Grooth. in Zuivelproducten vraagt een voor een van haar rayons V Zij, die met het werk békend zijn en een rijbewijs bezitten, genieten voorkeur. Aanmelden Vrijdag 's middags van 25 uur aan de zaak of des avonds van 67 u. aan het privé-adres: Wilhelminalaan 9, Alkmaar PAYGLOP 20/24 - ALKMAAR Gevraagd: voor loop- en wïnkelwerk ACCOUNTANTSKANTOOR A. W. GEELS Waerdendelstraat 3 - Alkmaar vraagt voor spoedige indiensttreding Pastoor v. KALMTHOUT Pastorie. Veehistr., Am- sterd'am-Zd., vraagt Gevraagd: een R.K. Huis. houdster in klein g]ez. (geen kleine kinderen) in Img, van Alkmaar. Br. no. 13410 bur. van dit blad. Voor zoo spoedig1 mogelijk gevraagd: R.K. Huishoudster. Wed. C. ZUURBIER, Groene» dijk E 40 Heerhu go waard Nd. Gevraagd: een R.K. Huis. houdster. Brieven onder lett. A; Poststation te Heerhugo» waard Noord. Gevraagd in gezin met 4 groote zoons. Br. onder no. 2814 bureau van dit blad1. Gevraagd voor Huize "Den. nenheuvel"; Komlaan 2 te Bergen, door mevr. Schmidt en mevr. Huygens (echtge. noote van den Burgemeester) TWEE NETTE MEISJES voor de hutshouding „voor den dag of dag en'nacht. Liefst twee zusters of vriendinnen. Aan te melden bij den Bur gemeester na 19 uur. Tijdel. adres: Nesdijk 9, Bergen NH NET MEISJE gevraagd voor het schoonhouden van het Ihuis; 1 a 2 maal per week des morgens een paar uur. MARJOT; Verdr. Oord 99 te Alkmaar. Gevraagd: Net. R.K. Meisje als hulp in klein gezin voor heele of halve cfag'en. Br. onder no. 13435 bur. v. d. bl. NET MEISJE GEVRAAGD in klein gezin; zelfst. kunn. werken. Koningsweg 15 te Alkmaar. R. R. Coupeuse biedt zich beleefd aan voor het maken van dames» en kinderklee» ding; ok genegen aan huis be naaien. Westerweg C 300 te Heiloo. Ervaren breiJhaakster kan weer werk aannemen. Br. nr. 13457 bur. v. d. blad'. THUISWERK gevraagd. Heer omg\ Alkmaar zoekt Huiswerk; type» of schrijf werk. Br. onder no. 13414 bur. van dit blad. SCHRIJFWERK gevraagd. Heer, goedé en duidelijke hand schrijvende, vraagt schrijfwerk aan huis'. Brieven met condities onder no. 13412 bur. van dit blad. D. SPIL, URSEM Wegens teleurstelling terstond gevraagd op ADMINISTRATIEKANTOOR Kennis van typen vereischt Practijkdiploma boekhouden strekt tot aanbeveling. Brieven met uitvoerige ïnl. aan het Bur. van dit blad onder no. 13430 Jong echlpaar, zonder kinderen, zoekt op goeden stand te Alkmaar Brieven onder no. 13373 aan 'het bureau van dit blad. LAAT 120 ALKMAAR Aanmelden dagelijks tot 10 uur 's avonds in „DE INSTUIF", Laat 120, Alkmaar. Emmastraat 10 7 Alkmaar, tel. 3227 Wij ontwerpen, bouwen en ver strekken alle ge- wenschte inlich tingen voor den wederopbouw Volwassen en Pups van 6 weken voor de rennen en tentoonstelling. NIEUWLANDERSINGEL 24, ALKMAAR MED. VOOR DE INWONERS VAN AKERSLOOT Vanaf Maandag 9 September 1946 zal de gemeente Akersloot vallen onder den dlstributiekring Alkmaar Alkmaar en zullen de belangen vain de inwoners van Akersloot worden behartigd door den distributie kring Alkmaar. De ingezetenen van Akersloot kunnen zich voor het verkrijgen van alle gewenschte inlichtingen, het afhalen erj. indienen van formulieren enz. regel recht wenden tot het kringkantoor te Alkmaar (Oudegracht 168) of tot 'het Agentschap van den kring Alkmaar in Heiloo. Bovendien zal op eiken Vrijdagmorgen van half tien tot 1 uur een reizende plggg van den distri butiekring Alkmaar zitting houden in het café „De Vriendschap" van dén heer Verduin te Akersloot. De detaillisten té Akersloot zullen voortaan hun opplakvellen moeten ineveren op Dinsdagmorgen van half tien tot één uur in hetzelfde café. Overleg ging van de erkenningskaart is vereischt. Voor de inwoners van dén Koogerpalder zal een nadere bekendmaking volgen. Langestr. 48, telef. 3750 PRIVE-LES DAGEL. op elk gewenscht uur. Te koop aangeboden: 3 zijden juriken fl. mt.; 2 p. d.sohoenen lage hak; 1 nw. groene vilten hoed; 2 dbl. damesmantels; 2 g'epr. ko nijnenvellen; i rolbezem; 1 corset o. kw. mt. 72; 1 zw. omsla6?fik>ck (wol). Te bevr.: Stationsweg 166 Alkmaar Nol. F. J. M, PINXTER te SCHOORLDAM zal op Dinsdag 10 Sept. 1946 n.m. 2 uur (aanv. 3 uur) in het koffiehuis van den heer Jac. S-chu't te Koedijk,- Een WOONHUIS met erf te Koedijk, Kanaal dijk A 87, kad. bekend in Sectie A No. 1228, gr. 2.30 Beh. tot de nal. van raw, de Wed. D. Struyf-Brou_ wer. laatst te Alkmaar. Aanv. bij betaling koop som. zal op WOENSDAG 11 Sept. 1946, des nam. 3 u.- precies in het Gulden Vlies te Alkmaar ten verzoeke van mevr. de Wed. WijkstraOlthuis. een HUIS met GARAGE. ERF en TUIN aan Ben Bergerweg 52 te Bergen, Sectie A no 2616, groot 8.40 Aren, verhuurd aan den heer A. C. Doffer voor f40,per maand. Aanvaarding bij betaling onder gestanddoening loop huur. Not. F. J. M. PINXTER te SCHOORLDAM zal op Woensdag 11 Sept. 1946, v.m. 10 uur (aanv. 11 uur precies) in het koffiehuis van den heer H. Broksma te Castricum Een WOONHUIS met schuurtje, getimmerten, erf en tuin. genaamd „Jacuda", aan den Bak- kummerstraat 30 te Bak- kum, gem. Castricum gr. 7.23 A. Eigendom van den heer Jb. Broekhuizen te Heiloo. Aanv. bij betaling koopsom onder gestandd'. van bestaande huurover_ eenkomst. Nadere inl. ten kantore van den notaris. te ALKMAAR zal op DINSDAG 17 September a.s. n.m. 4 u. precies in het Gulden Vlies te Alkmaar in het Een woon- en winkelhuis aan de Langestraat 57 met pakhuis aan de Breedstraat, groot 2.28 A. Bez Dinsdag en Don derdag van 24 uur. Hypotheek beschikbaar. Inl. aan 'de Oudegracht 289 te Allernaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 8