Nieuuu Tn troerenTAND Von Poll wel of Van Poll niet? NOG ALTIJD TRIEST en UITSTEL TOT 23 OCTOBER Desillusie bedreigt de wereld r. a.s. u *even K >open: BOER, gwoud gem. UM Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: Commissie-Ceneraal wordt heden benoemd Atoom bom proef uitgesteld De Amerikaansche zeeliedenstaking Record in de mijnen (2aalsle nieuws Bisschopswijding van Mgr. Blomjous Nonstop New-York- Schiphol met K.L.M.- Constellation Osservatore Romano waarschuwt TER INZAGE f. 3750 GEL. uur. den: nt.; 2 p. 1 nw. 2 dbl. pr. ko_ ezem; 1 1 zw. re bevr. Alkmaar NXTER DAM 0 Sept. (aanv. ffiehuis Schu't :S met Kanaal- bekend 1228, gr. an mw, f-Brou_ Ukmaar. ig koop- >AG 11 am. 3 u.- Gulden aar len evr. de >lthuis. ARAGE, aan den Bergen, 16, groot uurd aan Doffer maand, betaling ning INXTER DAM 11 Sept. ir (aanv. in het len heer lastricum Hoofdredacteur: H. N. Smite: rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P, Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand. Inclusief Incasso. Advertentle-prijs: per editie 13 et. p. m.m.; minimum 2.50: in alle edities 26 ct. p. m.m.. minimum 4. Fam. ber. 20 ct p. m.m.i in alle edities 30 ct No ordhollandsch Dagblad Buiten God is 'i nergens veilig (Vondel) MAANDAG 9 SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG - NUMMER 11023 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West- straat 80; teL K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank HET INDONESISCH CON GRES van de Partij van den Arbeid, Zaterdag te Amsterdam, heeft- een resolutie opgeleverd, na een gedachtenwisseling, waar in allereerst de meest-prominente Indonesische figuren van de Partij het woord hebben gevoerd. De tekst van de resolutie luidt als volgt: Resolutie. Het congres, van meening', dat oorlog tusschen Nederland en Indo nesië niet mag worden gevoerd en dat het de taak van Nederland is, de moeilijkheden in. Indonesië langs vreedzamen weg op te lossen; is van oordeel: 1. dat gestreefd behoort te worden naar een samengaan van staatkundige eenheden; gelijk in status; de eene op geenerlei wijze onderworpen aan de andere in eenig opzicht; vrijelijk vereenigd als leden van een gemeen schap van naties; 2. dat Nederland bereid moet zijn te onderhandelen met vertegenwoor digers van de Republiek Indonesia als zoodanig; vrijelijk door haar aan te wijzen; 3. dat ten spoedigste moet worden bevorderd het sluiten van een wa penstilstand op in onderling overleg' te bepalen voorwaarden en dat de uitzending van de troepen uit Neder land dienovereenkomstig moet wor den geregeld; 4. dat de eenheid van Indonesië moet wonden gehandhaafd onder waarborgen voor Indonesische en met-Indonesische minderheden; 5. dat gepaste maatregelen tot her stel beirooren te worden beraamd voor hen; die uit hun bezittingen en be staansmiddelen zijn gestooten. Er staat in. deze resolu'-ie veel, waarmede wij het eens zijn, maar. ook wel een en ander, dat een' vraagleeken verdient. Niemand zal den „considerans" weerspre ken: we willen geen oorlog met Indonesië. Minder enthousiast zijn we over punt 1, dat het ka rakter van het Rijksverband wel erg op den achtergrond stelt. En toch stond dat Rijksverband in het. centrum van de Koninklijke Boodschap van 7 December 1942,' welke voor de Regeering blijk baar méér dan voor de P.vd.A. fundament van de onderhande lingen blijft. Ook over punt 2 zal zeker me nigeen niet enthousiast zijn. Zij, die zich zoo vooruitstrevend noe-, men, gaan stap voor stap verder, in een richting, die wij niet be wonderen kunnen Men heeft ons eerst gevraagd, de republiek +e erkennen als een feitelijke rea liteit. Feitelijk deed Nederland dat al, door dr. van Mook te la ten onderhandelen met Sjahrir, die immers minister-president is van de Republiek. Nu wil de re solutie echter de'Republiek „als zoodanig" erkend zien en ons in de positie brengen van te moeten onderhandelen met figuren als Soekarno. Dat willen wij niet, ondanks he« vele vriendelijks, dat op het Congres over dezen man is gezegd. Ook wij verlangen naar een wapenstilstand. Wij kunnen ons eveneens voorstellen, dat. de uit zending van troepen ui{ Neder land „dienovereenkomstig -noet worden geregeld". Alleen vragen wij ons af, wat de resolutie hier precies bedoelt. Waar ten con- gresse herhaaldelijk is gezegd, dat het de «P.vd.A. is, die een „klaar geluid" laat hooren en a.h.w. een constructieve oplossing in den zak heeft, daar had dit punt nog wel iets duidelijker kunnen zijn. Verwijt men aan de Regeering niet haar ingewikkelde en om zichtige constructies? Maar zei zelfs oud-minister Logs.nan niet, dat men met Indonesië .omzich tig te werk moest gaan" en dient blijkens de discussie van het Congres het punt der resolutie, dat over den wapenstilstand han delt, niet zóó te worden gelezen,, dat wij,, naar het woord van prof. Logemann, in Indonesië niet kunnen ontwapenen? Het is overigens duidelijk, dat. dit punt op het oogenblik het al les beheerschende is. Nog in recente uitlatingen te Batavia, gisteren in ons land bekend geworden, heeft Sjah rir verklaard, dat de eerste voorwaarde voor een wapen stilstand Is. dat geen Neder- landsche troepen meer in In- WlOLGENS DE „TIJD" is het met de Commissie-Generaal voor Indië voor elkaar: definitief zou de kogel vandaag, in den Mi nisterraad, door de -kerk gaan. Leden van de Commissie zijn: prof. Schermerhorn, oud-burge meester de Boer van Amsterdam en Max van Poll, lid der Tweede Kamer voor de K.V.P. Denzelfden avond dat de „Tijd" dit berichtte meldde „Trouw", dat Max van Poll bedankt had, omdat hij zich met de samen stelling van de Commissie niet kan vereenigen! Tevoren hadden het links-radi cale „Parool" en het democratisch socialistische „Vrije Volk" nogal critiek geoefend op 'het voorne men, om Max van Poll te benoe men „Parool" had onoverkome lijke bezwaren, het „Vrije Volk" vond deze benoeming onge- wenscht. En terwijl de „Tijd" met het bericht kwam lieten verschillen de gezaghebbende sprekers op het Congres van de P.vd.A. zich zóódanig uit, dat men gelet op de eendere critiek in de Pvd A- oers, wel moest aannemen, dat het met de Commissie-Generaal nog niet vogr elkaar was (is) Koos Vorrink zei, dat er een gunstige wending was gekomen in het streven naar een juiste samenstelling van de C. G. Ter wijl prof. Logemann opmerkte, dat de samenstelling van de Com missie-Generaal ons crediet in Indonesië zal vormen, zei de zeer- ünks-radicale heer de Kadt. Idte door Logemann in het „Vriie. Volk" eenige malen tot de orde teroenen werd), dat wij moeten eiscben, dg.t de samenstelling van de CO zoo.moet ziin dat.... enderhandelingen mogpliiV zijn! Dit leek ons van de Kadt een waarheid als een koe! De heer Sal Tas tenslotte noem- donesië aan 'and gezet zullen mogen worden. En indien geen wapenstilstand wordt bereikt, zou het „erg moei lijk" zijn, -de eigenlijke onder handelingen weer te hervatten 'De uitdrukking in de resolutie kan niet. beteekenen, dat geen troepen meer gezonden mogen worden. Oud-minister Logemann zei zelf. dat dit onmogelijk was. Nu meende de Indische nationa list Palar, lid van de Tweede Kamer en van het Partijbestuur, wel, dat men niet mocht zeggen, dat Logemann voorstander is van de voortzetting der troepen-uit zending, „omdat hij zelf aan de resolutie had medegewerkt", maar deze opmerking verhoogde de klaarheid van het geluid niet! Immers, in de resolutie staat niet, dat de troepenuitzendingen gestaakt moeten worden. Bedoel de men dat wel, dan zou men dat gezegd moeten hebben, mede met, het oog op de „klaarte van het geluid". En: Logemann-zelf zei, dat het niet goed mogelijk was de troepenuitzendingen te staken, dus vindt hij, dat ze moeten doorgaan, dat is zoo klaar als een klontje. Maar Sjahrir zegt: geen wa penstilstand, als de troepenzen- diingen doorgaan. Wij zijn er dus nog niet. Onzerzijds schijnt een oplossing niet ónmogelijk, maar Sjahrir c.s. zullen dan toch ook oog moeten hebben voor on ze wenschen en motieven. Men zegt van alle kanten, dat het in en om Indonesië vooral gaat om een vertrouwenskwestie. Accoord. Maar dat vertrouwen moet van twee kanten komen. En nu hebben wij den indruk, dat op het „Indonesische" Congres van den P.vd.A. de „Nederland- sche" accen'ten van het probleem te weinig uitkomen Overigens gaan wij in algemee-., nen zin accoord met punt 3, zooals dat geformuleerd is, en wij on derschrijven ook wat er in de punten 4 en 5 Staat Op eenige aspecten van de zaak komen wij morgen terug. de het „een bewijs voor de kracht- van de Partij (v.d.A.), dat een figuur als Max van Poll niet lang op de lijst van candidaten voor de C.G. heeft kunnen para deeren". En het bericht van de „Tijd" dan? En als dit nu eens toch juist is en Max van Poll in derdaad van de lijst van can didaten verdwenen is, om gepromoveerd te worden tot lid, ,hoe zou het dan zitten met „de kracht vatn 'onze par'ij"? Nu wachten wij eerst maar eens op de officieele bekend making! WASHINGTON, 7 Sept. (Reu ter). Naar 'te Washington offi cieel wordt medegedeeld, heeft President Truman de atoombom- proef, waarbij een atoombom diep onder water tot ontploffing zou worden -gebracht, voor onbepaal- den tijd uitgesteld; als reden wordt opgegeven, dat'de van de nieuwe proef te verwachten aan vullende gegevens zoodanig ge acht worden, dat de gezamen lijke chefs der staven de uitvoe ring van die proef in de nabije toekomst niet gerechtvaardigd achten. Over de resultaten der reeds gehouden proeven zijn zij buitengewoon tevreden. Een woordvoerder van het vakverbond' van zeelieden van de America Federation of Labour heeft verklaard, dat indien de regeering, zooals zij -heeft ge dreigd', de schepen waarop wordt gestaakt zou exploiteeren, de vak- vereeniging een oproep tot alge- meene werkstaking zou uitvaar digen Hij verklaarde voorts, dat de staking als volkomen ge slaagd' kan worden beschouwd. Voor het eerst sedert de bevrij ding hebben dé Dimburgsche mij nen Vrijdag een productie be reikt, die hooger is dan 32.000 ton. Voor het eerst ook ligt de gemiddelde dagproductie van de geheele afgeloopen week tot en met Vrijdag boven de 30.000 ton Het lijdt geen twijfel, of de volksstemming in Bulgarije heeft zich uitgesp-oken tegea het Ko ningschap. In Amerika gaat men voor 25 millioen dollar een electrische centrale bouwen, ge dreven door atoomenergie. De EAM en de Communistische par ty in Griekenland achten het plebisciet ongeldig. Z Hw. Exc. Mgr. W. Mutsaerls zal Zondag *6 Oct. te Boxtel de H. Bisschopswijding toedienen aan mgr. Jos Blomjous. aie on langs door Z.H den Paus be noemd is tot Apostolisch Vicaris van Musoma (Afrika). DE GROOTE VIJF zijn het eens geworden over een uitstel van de vergadering der Vereenigde Volkeren tot 23 Octo ber. Engeland vertrouwt dan echter, dat dit geen uitstel be- teekent van de bespreking der Duitsche en Oostenrijksche kwesties. De Raad van Ministers van Buitenlandsche Zaken zal zoo spoedig mogelijk na de Vredesconferentie de uitein delijke ontwerpen der vredesverdragen voltooien. Men zal daartoe in November bijeenkomen en dan ook de Duitsche kwestie bespreken. IN PARIJS zeulen de commis sievergaderingen voont. Het be langrijkste waren de besprekin gen in de politieke en territoriale commissie voor Italië. De afge vaardigde van Joego-Slavië, Kar- delj, verklaarde dat Joego Slavië geen enkel verdrag zou teekenen of erkennen dat niet de on rechtvaardigheid van de „Fran- sche lijn" wegnam (die Gorizia, de op een na grootste stad van Julia Venezia, doorsnijdt ten on gunste van Joego Slavië). De ethnische en economische facto ren zijn volgens Kardelj 'ten gun-( ste van Joego Slavië. maar nu had Engelands afgevaardigde ook een politieke factor tin het ge ding gebracht en gedreigd met te zeggen zoo iets als dit: Wanneer jelui niet aanvaarden, wat wij willen, dan kun je iets onaange naams verwachtenKardelj was echter van meening, dat de betrekkingen tusschen Triëst en Italië heel wel geregeld zouden kunnen worden bij bilaterale overeenkomst. De beste regeling zou volgens hem zijn: de geheele plaatselijke wetgevende en uit voerende macht te stellen in han den van de bevolking van Triës-t zelf. Noch het Britsche, noch het Amerikaansche of «het Fransche voorstel gaf een oplossing aan, welke Joego-Slavië kon aanvaar den, aldus verklaarde Kardelj. Terwille van het bereiken van een overeenkomst was Joego- Slavië bereid zijn sieun te geven aan een speciaal internationaal statuut voor Triëst als vrijstad „dpch alleen clan, wanneer de begrenzing van Triëst beperkt zou worden tot deze stad zelf en haar onmiddellijk banlieu en wanneer de stad in economisch opzicht in voldoende mate ver bonden zou blijven met Joego- Slavië en de andere achterlan den, voor welke zij als interna tionale haven zou kunnen die nen." De tweede Constellation van de KLM. de Ph-Tau onder comman do van Evert van Dijk. is Zon dagochtend: 11.32 uur op Schip hol geland, na een non-stop vlucht New YorkAmsterdam. De totale lengte van dit tra ject bedraagt ruim 6200 km, wel ke afstand' werd afgelegd in 14 uur en 2 minuten De gemiddel de reissnelheid was 445 km per uur. Voor het eigenlijke oceaan- iraject van kust tot kust, d.w.z. van Newfoundland Tot Ierland bedroeg de reisduur 7 uur 17 minuten -n een hoofdartikel vraagt de „Osservatore Romano" of de vol ken der aarde een vrede zullen' krijgen, waarover zij niet vol- Het Staunton-schaaktournooi, dat te Groningen werd gehou den, werd gewonnen door den Rnssischen schaakmeester Botwinnik met 14V2 punt. Onze landgenoot dr. Max Eu we bezette de tweede plaats met 14 punten. 'De voorzitter van uitvoerend comité, de heer J. Duns overhandigt den winnaar een krans. (A.N.P. P.) daan zullen zijn, en of zij er van overtuigd zullen raken, dat er geen rechtvaardige vrede te ver krijgen is, dat de oorlog een noodlot is. De geheele publieke opinie, aldus de Osservatore, ziet in, dat de Parijsche conferentie overeen komst vertoond met -Versailles, dr\ de organisatie der Vereenigde Volken een nabootsing is van de Volkenbond, dat de „kleinen" aan den anderen kant van den drem pel van helt Luxembourg klein blijven, en dat grondgebieden en bewoners „zaken" zijn, die dienen als tegenwicht en ruilmateriaal. De Osservatore vestigt er de aandacht op, dat, ondanks de er varingen van het verleden, een tweede desillusie de wereld be dreigt. Indien men voor den tweeden keer de beloftes, gedaan, na de fouten van het verleden erkend te hebben, niet houdt, compromitteert men den vrede, men drijft naar de wanhoop en het zal er .van komen, dat men de gevolgtrekking maakt, dat het beter is ziek zelf recht te ver schaffen. Op onze bureaux ligt een nieuwe lijst van naar geallieerd' gebied op Java overgebrachte geïnterneerden ter inzage iVT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1