Nieuuu RAZZIA op ongewenschte Duitschers J Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: De Boer, van Poll en Schermeirhorn in de Commissie-Generaal Heen-en-weertje! Toestand in Palestina gespannen Bevin en Molotof Manoeilski verdedigt de Sovjet-Unie Uitzetting begonnen Br. Indische dorpen gebombardeerd „DE GEEST VAN MÜNCHEN HERLEEFT" Ook de stemmen staken al MEER BOTER, MINDER MARGARINE PARTIJRAAD K. V. P. HET VONNIS WORDT VOORBEREID Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. SIgon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 4 1.20 per maand. Inclusief Incasso. Advertentie-prt)s: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. mm.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct p. m.m; In alle edities *60 ct NoonUiollandsch Dagblad Buiten God is '1 nergens veilig (Vondel) WOENSDAG II SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG - NUMMER 11025 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank DE REGEERINGSVOORLICHTINGSDIENST meldt: „Bij K.B. van 10 September 1946 zijn benoemd tot commissarissen- generaal de heeren: F. de Boer, waarnemend burgemeester van Amsterdam van 5 Mei 1945 tot 27 Februari 1946, thans directeur van de Stoomvaartmaatschappij Nederland, M. J. M. van Poll, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, prof. ir. W. Schermerhorn, minister-president van 25 Juni 1945 tot 3 Juli 1946, thans lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene raal. Tot voorzitter der commissie is benoemd prof. Schermer- horn. In verban* met het in de wet vastgelegde collegiale karakter der commissie, bedoelt dit voorzitterschap uiteraard uitsluitend de goede orde te dienen zonder als zoodanig hoo- ger gezag te verleenen. Naar men weet heeft dr. van Mook als luitenant-gouverneur-generaal zitting in deze commissie". Het Vrije Volk schrijft o.a., dat de heer van Poll „zonder "twijfel de meest omstreden figuur is uit de commissie-generaalen zegt van den heer de Boer, dat hij tegenover de Indonesische poli tiek der regeering „zeker geen afwijzend standpunt inneemt". Trouw vraagt zich af. wat de inhoud van die politiek nu eigen lijk precies is en vraagt of de meeningsverschilien tusschen v. Poll en Schermerhorn nu opge lost zijn of niet. Het blad is in dit verband nog sfêeds nieuws gierig naar de instructie. De Volkskrant meentj dat de commissie groote moeilijkheden zal hebben te overwinnen, maar zij moet een goede kans hebben en zich gedragen weten door het geheele Nederlandsche volk; er is in Azië iets grootsch te ver richten De Tijd vindt het een beden kelijke consequentie van de uit zending van den heer van Poll, dat de Tweede Kamerfractie der KVP nu voor hoe lang? haar eenige Indische specialiteit mist Dit wijst op een fout in de candidaatstelling. Inderdaad schijm overigens uit verschillende berichten uit Indo nesië en uif persbeschouwingen in buitenlandsche bladen te mo gen worden afgeleid, dat de toe-, stand in Indonesië met wat meer optimisme kan worden beoor deeld. De 12e September schijnt in dit verband een belangrijke, datum te zijn. Men rekent erop, dat de evacuatie der geïnterneer den uit het binnenland dan zal worden hervat. Ook zouden op dien dag de besprekingen over den wapenstilstand tusschen het geallieerde hoofdkwartier en het republikeinsche leger hervat worden. Een en ander zal zeker meewerken aan het leggen van de vertrouwensbasis, welke noo- dig is voor de besprekingen met de Commissie-Generaal, die aan he; einde van deze week vertrekt en dus begin volgende week haar taak kan aanvaarden. Het Belgische communisti sche blad "De Roode Vaan" schrijft onder voorbehoud dat Leon Degrelle in Lissabon zou zijn aangekomen', vergezeld van twee Duitsche mannen en evenveel vrouwen. Hij zou zich onder valschen naam schuilhouden bij een bekenden fascist. Nader vernemen wij uit doorgaans zeer onbetrouwbare bron, dat Leon Degrelle gister avond in gezelschap van een zekeren Hitier, Eva Braun en Klaas Vaak is gearriveerd op den Zuidpool. De sub «commis sie der UNO voor Zuidelijke Zaken heeft de onmiddellijke uitlevering van de heeren Degrelle; Hitier en Vaak ge- eischt; doch de Vereenigde Zuidpoolrepublieken weiger den; omdat zij nog niet toege laten zijn tot de Vereenigde Naties (4 veto; 6 tegen en één onthouding) Intusschen duldt ook dr. van Mook geen extremisme. Hij heeft de P.N.I., de Partai Nasional Indonesia, op Zuid Celebes verboden, die sedert de conferentie van Malino de vreedzame bevolking intimi deert, door middel van ter reur. De „Daily Telegraph" geeft een beschouwing in verband met het aanstaande terugtrekken van de Engelsche troepen en betoogt, dat deze hun zending hebben vol bracht. Zij hebben onder moeilij ke omstandigheden, die een ander niet aankon gewerkt en op zijn minst genomen de vernietiging van een geordende samenleving voorkomen. Tengevolge van het feit, dat het hoofdkwartier der Britsche beveiligingstroepen te Tel Aviv door joodsche verzetslieden is opgeblazen, hebben drieduizend mq'n Bri'-sche parachute troepen de joodsche nederzetting Ramat Gan uitgekamd en de geheele mannelijke bevolking tusschen vijftien en twintig jaar achter inderhaast opgeworpen prikkel draadversperringen gedreven, op zoek naar de daders. Drié en dertig verdachten, voornamelijk jeugdige personenj zullen nader worden verhoord. Den geheelen dag heeft een ge heime zender, die zich aankondigt als „de stem van Tel Aviv",, zeer belangrijke instructies" aange kondigd tegen 3 uur voormiddags plaatselijken tijd. Volgens den diplomatie- ken correspondent van de „Daily Mail" te Parijs heb ben Bevin en Molotof bei den bekend gemaakt, dat zij de algemeene vergade ring der V.N. te New- York zullen bijwonen. REEDS LANG wachtte men op de verwijdering van onge wenschte Duitschers uit Nederland. Gisteren is hiermee in Amsterdam een begin gemaakt. In de vroege morgenuren is de Amsterdamsche vreemdelingenpolitie begonnen met de arrestatie van ongewenschte Duitsche elementen. De gearresteerden behooren tot degenen, die zich gedurende den bezettingstijd hebben mis dragen Iedere Duitscher zoo wel mannen, vrouwen als kin deren zijn opgepakt mocht meenemen: eetbestek, drie de kens, toiletgerei, vijftig kg. ba gage, volwassenen honderd gul den aan geld en kinderen vijf kilo bagage en vijftig gulden, terwijl alleenstaand» Duitschers of Duitsche vrouwen dertig kilo bagage en vijftig gulden aan con tanten mee mochten nemen. In het hoofdbureau van politie zijn de „volksvreemde elementen" in gesloten, vanwaar zij naar het kortgeleden gereedgekomen kamp „Mariënburg" bij Nijmegen afge voerd en geïnterneerd zullen worden. Geregeld' zullen groepen naar Duitscmand worden over gebracht en daar, door de Field Security van dë Nederlanders worden overgenomen. Alleen al in Amsterdam wonen 5000 Duitschers. Zij worden ech ter niet allen uitgewezen. Het zal van verschillende factoren af hangen hoe lang het duurt, eer al deze gevallen, die door den Rijks-Vreemdelingendienst in Den Daar een stam in Zuid Viaziri- stan in Br. Indië weigerde scha devergoeding te betaien voor d'e ontvoering van een Britschen majoor, heeft dë gouverneur van de Noordwestelijke grensprovin cie sir Claf Carde, zes dorpen laten bombardeeren. De inwoners waren gewaarschuwd en volgens' officieee rapporten is er in die dorpen niemand gewond of ge dood. Drie personen kwamen om het leven, doordat een naburig dorp bij ongeluk eveneens ge-' bombardeerd werd Haag afzonderlijk worden beke ken, uit ons land gezet zullen zijn. Het Beheersinstituut heeft on middellijk beslag gelegd op dë eigendommen waarvan een ge deelte van het in beslag genomen meubilair wordt gebruikt voor d'e inrichting van het kamp. De vrijgekomen woningen zullen zoo spoedig mogelijk ter beschik king van woningzoekenden wor den gesteld Slechts een zeer klein gedeelte van de in ons 'land wo nende Duitschers zullen hier mo gen blijven en krijgen van den Vreemdelingendienst een ver blijfsvergunning. Het betreft hier voornamelijk, zij die tijdens de bezetting actief aan het ondër- grondsche verzet hebben deelge nomen. ZIJN BESCHULDIGING tegen Griekenland her halend monarchistische benden zouden minderhe den terroriseeren en de in cidenten aan de Grieksch- Albaneesche grens zou den een bedreiging vor men voor den wereld vrede heeft de afge vaardigde van de Sovjet staat Oekraine in den Vei ligheidsraad zijn betoog in verband met de aan klacht tegen Griekenland hoofdzakelijk benut, om het standpunt van Sovjet- Rusland in de internatio nale politiek te verdedi gen. En niet alleen het standpunt van Rusland, maar ook Tlat van de communisten. Men mag die geen roovers noemen, want de communisten hebben in het ver zet zooveel gedaan (maar juist dikwijls met roofzuchtige be doelingen, Red.); de communis ten hebben een grooten invloed in Europa (ja, helaas wel, Redj); slechts in Spanje, Portugal èn Griekenland voert men een anti communistische politiek. (Inder daad, dit verklaart de hetze, van bepaalde zijde tegen deze drie landen gevoerd!, de heer Manoe ilski ha?l hier een bijzonder openhartig oogenblik! Red.) Al het gepraat over propagan da, welke /Rusland zou bedrij ven, moet volgens Manoeilski' (die propagandistisch anders aardig op dreef was! Red.) ver klaard worden uit overwegingen van camouflage, men wil oorlog tegen Rusland. „De schaduw van München verrijst weer", zei Manoeilski. Hij verdedigde ver der alles wat Rusland deed. zt>i, dat de Russen uiterst vredelie vende menschen waren en vond, dat degenen, die ai maar amen dementen indienden op de Pa- rijsche conferentie, veel meer oorzaak waren van de vertra-' ging, dan de Russen, die het standpunt van de Groote Vier consequent vasthielden Maar er zijn meer landen 'in Parijs ver. tegenwoordigcf. die tegen het standpunt van de Groote Vier hezwaar hebben, ook al, omdat zij vinden, dat dit standpunt veel te veel aan Rusland toe.' geeft. Men zou inderdaad kunnen meenen, dat ook in dit ver band het beeld van Mün chen niet zoo slecht gekozen was. Want München was een belangrijke schakel op den weg der geallieerden, om ge. leidelijk maar zeker toe te geven aan de Duitsche eischen. zooals men nu ge. leidelijk maar zeker toegeeft aan de Russische. En wie zei ooit ook weer, dat nationaal- socialisme en communisme in den grond van de zaak het zelfde waren? Men zal zich intusschen wel licht nog flauw herinneren, dat in den Veiligheidsraad eigenlijk een klacht tegen Griekenland aan de orde is en dat Australië voorgesteld heeft, over te gaan tot de orde van den dag. Na het betoog van de Oekraïne heeft Brazilië dit Australische voor stel ondersteund en daarop is de vergadering verdaagd. In de Fransche Nationa le Vergadering staakten hedenmorgen de stemmen over het voorstel om de ontwerpkieswet te onder werpen aan een nationaal referendum voor aanvaar ding of verwerping. Br stemden 273 afgevaardig den voor en 273 tegen. De commissie-generaal voor Ned. Indië. V.l.n.r. de heeren M. J. M. v. Poll, prof. ir. W. Schermerhorn, voorzitter; Th. de Boer en de minister van overzeesche gebiedsdeelen, minister J. A. Jonkman. (A.N.P. P.) V In verband met moeilijkheden bij den aanvoer van grondstoffen voor de margarinefabricatie zal van 15 t/m 28 Sept. en van 28 Sept. t/m 12 October minder margarine kunnen worden ver strekt Hiertegenover zal het rantsoen boter tijdelijk met een gelijke hoeveelheid worden ver hoogd. Het rantsoen voedingsvel- ten voor personen, geboren in '41 of vroeger zal in die periode samengesteld zijn uit 250 gram boter en 250 gram margarine of 200 gram vet naar keuze en voor kinderen, geboren in .1942 of later uit 250 gram boter en 125 gram margarine of 100 gram vet naar keuze. In verband met onze pre caire margarinepositie zijn dezer dagen 5000 top .oliën voor de be reiding van margarine, in Enge land- geleend. Naar wij vernemen, zal d'e Katholieke Volkspartij op Zater dag 9 November te Utrecht Par tijraad houden, o.a. ter verkie zing van een nieuwen voorzitter. Waar sedert tien maanden vrij» wel onafgebroken drukke bewe» ging lieerschte is thans de stilste plek in liet doolhof van het Neu» renbergsche gerechtsgebouw: de rechtszaal met de daaraan gren» zende vertrekken van de rechters. In de corridors staan wacht» posten opgesteld die onverhidde» lijk toegang weigeren aan allen; die hier vele maanden dagelijksch werk hebben verricht Alle be_ staande toegangsbewijzen voor dezen vleugel van het gebouw zijn vervallen verklaard. Slechts acht rechters en twee tolken zijn doorgaans aanwezig in het ver_ trek waar over het. vonnis beraad» slaagd wordt; het gerecht beoordeelt het bewijsmateriaal practiscfh zonder hulp. Zelfs het algemeen secretariaat dat de rechters ten dienste staat, be hoeft slechts af en toe te hulp te wor» den geroepen voor speciale inlich tingen. Hoewel het werk van het Gerecht in volkomen stilte plaats vindt is het bekend geworden dat overweging' van het materiaal zoo zorgvuldig ge schiedt dat de nog resteërende dagen vóór den 23sten September ten volle benut moeten worden. Het gerecht komt met dezelfde regelmaat en zonder een minuut te verspillen bijeen, als tijdens de be wijsvoering en zal zoo mogelijk ook nachtzittingen gaan houden om zijn 'taak tijdig te beëindigen. Avondzit tingen zijn thans reedis regelmaat zoodat van de rechters, die toch reeds zwaar belast waren, in deze -laatst® welken het uiterste gevraagd wordt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1