HONDERDJARIG BESTAAN ANNA PAULOWNA-POLDER Nieuw Noerdhollandsch Dagblad Slad en Omtrek Contact-avond „Goed Wonen" Mijnheer de Senator UITSPRAKEN MEERV. KAMER UITSPRAKEN TRIBUNAAL De eerste dog der feestelijkheden Mr. R. Kooiman burge meester van Purmerend K. V. P. Kring Den Helder van de MARKTBERICHTEN Weer koersdaling Zij HIELPEN ZICHZELF WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1946 alkmaar Onze ouders kunnen ons nog verhalen van de wantoestan den, die er in ons land heersehten op hei gebied van arbeidersbehuizing en van al de treurige gevolgen, die langzamerhand als nor male gebruiken binnenslo pen. 0e huiselijke sfeer werd vernietigd, de man ging zijn gezelligheid zoeken in de kroeg, alcoholmisbruik en verslapping van den gezins band waren maar al te dik wijls voorkomende verschijn selen Kapelaan Ariëns was de eer ste, die hel kwaad in den worïel- aantastte door pogingen in het werk le stellen den woningtoe stand onder de arbeiders te ver beteren. Zoo beschouwd kan een bouwvereeniging met recht een cultuurgoed* genoemd worden. Er was groote belangstelling voor bovenstaande woorden, die de heer G. van Slingerland gis teravond! uitsprak op den con tactavond van de R.K. Woning- bouwvereeniging „Goed Wonen" Deze bijeenkomst was georgani seerd om den band tusschen le den en bestuur hechter te ma ken. Dë heer Venneker. die later in den avond nog het woord' richtte tot het overigens meer naar ver maak dorstend publiek, wees op de historische lijn, die er ook in de geschiedenis van de woning ligt. Van het huis-inpersoonlijk- eigéndom wordt deze lijn getrok ken tot het huurhuis, dat een gewild1 exploitatie-object werd tijdens de enorme uitbreiding der steden. Geen wonder was het, dat juist de katholieken met hun groote gezinnen hiervan de dupe werden erï> als geen ander een motief bezitten voor eigen woningbouw .Daarbij bouwen zij op de Woningwet van 1901, die vaststelt dat Staat en Gemeente voorschotten en subsidie dienen te verleenen Tot zoover reikte het leerzame gedeejte van den avond. Verder was net tooneel door een gezel schap. dat de Gc ed-Wonenden wel wist te boeien. Piet de Vos wist al spoedig door zijn ongeloo- felijke mimiek de zaal in vroo- lijke stemming te brengen, ter wijl de goochelaar Prof. Caki daartoe in niet mindere mate bij droeg. Jan Davids toonde zich een virtuoos op <Jen accordeon, terwijl, wij Ria Wit zouden willen troosten met 'n „Volgende keer beter T.I.P. opende haar seizoen met een opvoering van het blijspelle tje „Mijnheer de Senator". Dit stuk is niet een van de sterkste, die er op dit gebied te vinden zijn; in het eerste bedrijf zijn er eindelooze gesprekken die nog eindeloozer schijnen omdat er zoo weineg handeling in te vin den is. Het tweede bedrijf trekt wat op, terwijl het derde weer naar beneden gaat. Zoo was het ook met het spel van de leden. Na een tamelijk onzeker begin werd later wat steviger gespeeld zoodat vooral in he+ tweede bedrijf de gang er goed inzat en men hier en oaar zelfs heel verdienstelijk acteeren kon waarnemen. Maar het derde bedrijf zakte weer aanmerkelijk. Dat was niet de schuld van de spelers, maar o.i. meer van het tooneelstuk, dat juist door de lange monotone dialogen een moeilijke opgave is voor personen, die van tooneel geen hoofdberoep maken. De avond werd gedragen door Mijnheer den Senator zelf, waarin Jac. Beentjes een rol vertolkte die hem bijzonder lag en waarmee hij dan ook veel succes bij de toehoor ders oogs'tte. Naast hem noemen we (maar dan 'n trapje lager) den ad vocaat mr. Gering", gespeeld door Plet Tros. Over do uitbeelding van M'ittelbacsh (Piet Godijn) kunnen we niet enthousiast zijn; ook niet over de figuu-r van Stephanie waarin mej. A. Overtoom niet overtuigend een jong meisje voorstelde. Nog even memoreeren we de vrouw van den Senator; gespeeld door mevr. Roe link; die weinig te zeggen had, maar door haar houding en optreden wist welke creatie zij moest geven. Aga tha; de vrouw van den zieligen Mit- telbach", leek ons hier en daar over dreven. Mej. Co Groothuizen had het dan ook niet* gemakkelijk met deze eigenaardige rol. De kleinere rolletjes waren te kort om een indruk van het spel te krij gen. Graag zouden we den regisseur den raad willen geven het tempo in zijn tooneelen iets te verhoogen; waardoor 'l de spelers waarschijnlijk gemakkelijker wordt gemaakt in hun optreden. Decor en griime waren uitstekend verzorgd en dit maakte het aanzien van het geheel de moeite waard. Voor de dames waren er na afloop bloemen, terwijl nog geruimen tfjd werd geoanst onder de hypnotdsee- rende tonen va de "Cheesetown band". Inzake den rijwieldiefstal door J. H. B. te Amsterdam werd nog geen uitspraak gedaan, aangezien men nog een rapport noodig achtte van een psychiater. A. K. te Den Helder en T. K. te Huisduinen werden veroordeeld tot 12 mnd. met aftrek waarvan 5 mnd. voorwaardelijk. Tevens stond terecht W. L. uit Am sterdam die zonder nadere inlicMin. gen in te winnen dre auto's; waar van er één zeker gestolen was, ge kocht en verkocht had. De Offcier van Justitie eisehte 1 jaar gevangenisstraf met aftrek. Mr. C. A. de Groot pleitte op grond van het niet bewezen zijn van opzettelij ke heling, voor onmiddellijke in vrijheidstelling. Uitspraak over acht dag£n; Dinsdag 17 Sept. a.f.c.-nieuws De AFC.avond a.s. Donderdag 12 September inhet Gulden Vlies is ook toegankelijk voor de leden met hun dames op vertoon van de lidmaatschapskaart. Zegt het voort! Aanvang 8 uur Zaalopening 7.30 uur De PPC-er. opbrengst collecte Ond'er hartelijke dankbetui ging aan de medewerkers en de gevers bericht het comité voor de inzameling ten behoeve van de Kinderuitzending in Neder. landsche Gezondheidskolonies, dat de nationale collecte op 7 Sept. jl te Alkmaar f 2251.74 heeft opgebracht. TRIBUNAAL-AGENDA Vrijdag 13 Sept. zullen voor de 2e kamer van het Tribunaal verschijnen M. van Dijk uit Breezand;; E. Koet sier uit Texel; A. M. Lief tang uit Heiloo; F. W. Moerbeek uit Texel; D. de Ruyter uit. Texel; J. J. Grand- jean uit Alkmaar er N. D. Kaan uit Wieringerwaard JONGE ALKMAARSCHE KEGEL CLUB WON TE HAARLEM Voor de tweede maal zijn de Alk- maarsche kegeljongens erin geslaagd de Zilveren Beker van hun Haarlem. sche sportbroeders te winnen. Het werd tenslotte een verschil van twee houf?en dat er spanning in den wed strijd zat blijkt wel uit het fedt dat de Alkmaarders bij de rust nog met 76 hourt. achter stonden. Meer span_ riing dus dan op 22 Juli toen de Alk- maarsche club met 309 hout van de Haarlemmers won. De achterstand bij de pauze werd successievelijk ingeloopen tot het Alkmaarsche ODEK bij de laatste beurt nog met 9 hout achter stond. De heer Stu ij f bergen echter liet zijn clubgenooten niet in den steek; hij haalde den achterstand op en wist dezen zoowaar nog om te zetten in een kleinen voorsprong. Bij de prijsuitreiking ging de heer Doorgeest met den eersten prijs en de heer Revers met den tweeden prijs strijken. En er waren heel welkome 1 verrassingen bij de prijzen! Dit is de eerste beker die de Alk maarsche ketelaars van ODEK in de wacht gesleept hebben en dat na nog slechts één jaar oefenen! William Alber, Ubbens: intern, gedurende 1 jaar en 8 mnd., dus tot 11 Januari 1947. Ontzetting uit kiesrechten en uit het recht ambten te bekleeden. Verbeurd verklaring van 2000 gld. De be schuldiging betreffende het onge vorderd blijven van zijn woning werd onontvankelijk verklaard. Zijn gedrag werd als zeer laak baar aangemerkt, vooral om zijn moreel-verantwoordelijke positie, terwijl hij tevens de eed van trouw had afgelegd. J. Leurs te Alkmaar: heden vrij. C. Schoen te Heiloo: intern, 1 jaar en 8 mnd, tot 13 September 1946. Verbeurdverklaring van f2500.—. G, C, Baken te St. Pancras: in tern. 2 jaar tot 29 Juli 1947. St. Jansen-van Jorksveld te St, Pancras: intern, 2 jaar, tot 29 Juli 1947. G. Kroeke te Oudorp: intern. 2 jaar, tot 7 Mei 1947; ontzet uit het recht om bij de gewapende macht te dienen. Verbeurdver klaring f5011. Engel Groen te Alkmaar: in tern. 2 jaar en 6 mnd. H.L.O. VAARDIGHEIDSDIPLOMA Zaterdag a.s begint de H.L.O._ commissie te Alkmaar met het af nemen der vaardigfheid'sproeven. H'et programma is als volgt samen.* gebeld Zaterdagmiddag 14 Sept. wtandelm waartoe alle groepen zicih dienen W verzamelen om half drie bij den Muziektiuin; alle trajecten starten tegelijk. Donderdagavond 19 Sept. 's a.vonds half negen worden in de "Over dekte" de zwemproeven afgenomen; terwijl de Zaterdag d.o.v. 21 Sept. weder om half drie de atlethiek- proeven afgenomen zullen worden op het .Sportpark. Deelnemers kunnen aan volgende adressen de deelnemerskaarten in ontvangst nemen: le. J. v. Beekum, Middenstraat. 12; 2e. J. v. d. Grient, Overdekte Canadaplein; 3e. J. H. Snel, Bleekerskade 10 en 4e J. Groet J. v Scorelkade 13. De kosten van deelname zijn als volgt: Boven 16 jaar 2.militairen beneden den rang van officier en personen tot 16 jaar 1.—. k.a. HetJenavondi is er om kwart over 8 conferentie voor jonge mannen in de St. Dominicuskerk Opkomst van allen is dringend gewenscht, st. maartensbrug harddraverij onder den man Door de Harddraverijvereeni- ging Algemeen Belang werd op het land van den heer A. v. d Sluijs, gelegen naast het sport terrein, een harddraverij van on geregistreerde paarden onder den man georganiseerd. Tengevolge van de uitermate slechte weersomstandigheden mocht de publieke belangstelling niet groot genoemd worden Op het terrein was een ge luidsinstallatie van de fa. Groot uit Schagen opgesteld. De prijzen werden gewonnen De meest ongunstige weersom standigheden begeleidden de ope- 'ning van den poldereeuwfeesten. Kletsnatte vlaggen klepperden in de gure wind en schonden de feestelijke aanblik die het stem mig versierde dorp „de Kleine Sluis" bood. Het tentoonstelling^ terrein, een prima verzorgde ten- tenstad met echte straten en te geltrottoirs, bevatte een groot aantal kuilen met regenwater. Van de attracties op het Luna park droop het regenwater onop houdelijk op de drassige groiad. Ondanks dat alles boden de stra ten een prettige aanblik. We za gen veel groen en bloemen en bijna alle gevels der huizen wa ren versierd. Vooral het Raadhuis en het Polderhuis boden een schitterend schouwspel. Alles wat uit papier bestond bood ech ter een treurigen aanblik. ISransleggiiig Een eenvoudige plechtigheid vond bij den aanvang der her denking plaats. Mr. Mijnlieff, de Dijkgraaf der Anna Paulowna Polder, in gezelschap van het ge- heele polderbestuur, legde een krans op het graf van den groo- ten pionier J. C. de Leeuw na mens alle polderinwoners. Hierbij uitte de dijkgraaf de dank van alle inwoners voor de onversaag de arbeid der pioniers waarbij een eeuwenlange strijd tegen het wa ter werd beslecht. Mei deze krans wilde hij tevens allen eeren die met den heer de Leeuw dit groot- sche werk hebben tot stand ge bracht of voortgezet. Ook eerde hij de groote dijkgraven die de polder hebben bestuurd en groote bijdragen hebben geleverd tot haar bloei, t.w. Pareau, Waller, Rezelman, Geerlings en bovenal den onvergetelijken Wijdenes- Spaans. De opening. In de tot een schitterende feestzaal ingerichte machineloods der firma Wissekerke, een ruimte plaats biedend aan 1000 perso nen. vond te 9.30 hedenmorgen de opening der feestelijkheden plaats Aanwezig waren o.a. het geheele polderbestuur, autori teiten uit omliggende polders en gemeenten en talrijke genoodig- 'den. Wij zagen o.a. den Provin. cialen Voedselcommissaris J de Geer, de productie-commissaris Ir. Lienesch en de vertegenwoor diger der Commissaris der Ko ningin de heer De Vries. Mr Mijnlieff hield een korte rede waarin hij zijn vreugde uit sprak over het feit dat de polder honderd jaar Bestond. Tevens herinnerde hij er aan dat deze grond reeds eerder door men. schen bewoond was geweest, om streeks 1200, hetgeen door oud heidkundige vondsten was ko men vast te' staan. Op den inhoud der rede en de verdere feestelijkheden komen wij nader terug. door Nelly, eigenaar H. Schrie. ken te Scnagen, berijder J. de Wit; 2de werd Clerimont, van A Wink te Dirksborn, berijder C Kossen; 3de Jopie, eigenaar en berijder S de Wit te 't Zand; 4de Max, eigenaar en berijder P. Wardenaar te Langerijs Jb. Zwemmer verwierf den eersten troostprijs, een door zadelmaker Bood beschikbaar gesteld hoofdstel. Tijdens de prijsuitreiking' rich£te de heer H Schrieken enkele hartelijke woorden tot het organiseerende bestuur. bergen Fietsendieven gesnapt In Tuindorp werd! dezer dagen een rijwiel gestolen. De daders werden door krachtdadig ingrij pen van burgers gedwongen hun eigen fietsen achter te laten. Hierdoor is het de politie ge lukt 's nachts de twee* dieven te arresteeren. Zij werden inge sloten SCHERMERHORN DE FEESTEN VAN FLORALIA Bij de door Floralia georganiseer de bloemententoonstelling en volks- en kinderspelen waaraan door bijna het geheele dorp werd deelgenomen; werden o.a. de volgende prijzen toegekend Kinderplanienie prijs Cootje Ot ter; 2e Corrie Jonk; 3e Nellie Oost- wouder enz. Ledenplantenle W. de Boer; 2e Wed. - Akkerman; 3e Wed. A. de Jong Begonia le prijs G. de Reus; Co_ leus le prijs D. Plugboer; Fuchsia le prijs K. Staan. Bouquetten groep I le prijs C. Hartog'; ida groep II W. de Boer. Spelen. Kegelen le pr. K. de Vries; kattknuppelen N. Alles; hardfietsen Rob Voerman; koppensnellen Jaap v. d. Lee; hardloopen A: H. Brou wer; idem B: Annie Smit. Verder was er nog een groot aan tal lagere prijzen. heiloo bijeenkomst Hedenavond is er een belang rijke bijeenkomst vooy alle kath, jongemannen van Heiloo in ons gebouw aan den Stationsweg. Het onderwerp van bespreking lufdt: „Wat gaan wij dezen win ter doen?" passiespelen tegelen Voor de deelnemers aan de reis naar Tegelen, die te Heiloo uit stappen, wordt 's morgens 15 Sept. te 4.30 uur precies een H. Mis 'opgedragen in de parochie kerk van den H. Willibrordus, waaronder gelegenheid is tot communiceeren GRAFT BENOEMING WETHOUDERS EN LOCO-BURGEMEESTER Tott wethouders van de gemeente Graft zijn gekozen de, heeren P. Bruin Hm en J. Cbr. 'Heynis. Door B. en W. is tiot locotourgemeester aangewezen de heer P. Bruin Hzn. DE RIJP R. K. MIDDENSTANDS-HANDELS AVONDSCHOOL De R. K Middenstandshandels- avondschool; georganiseerd1 onder auspiciën van den R. K. Midden standsbond "De Hanze"; zal met cursus II aanvangen op 18 September a.s. te 7 uur. Wegens onvoldoende leerlingen gaat de eerste cursus niet door en wordt 't invoeren van een nieuwen cursus verdaagd tot* 1947. R. K. PAROCH. BIBLIOTHEEK Blijkens een annonce in dit blad is de bibliotheek voor de parochianen geopend sedert 9 Sept. en wel telkens des Zondags van 10.3012 uur en des Dionderdagsavonds van 7-308-30 in de R. K. Jongensschool. Over 19451946 (tot 1 Aug.) wer den uitgeleend ruim 4400 boeken. Het aantal leden bedroeg 95; het aantal lezers ong. 260. Veel staat op 't programma. We rekenen op onze R. K. lezers. LIMMEN SCHOUW De jaarlijiksche bekenschouw zal gehouden worden op Woensdag 18 September KERMIS De kermis zal ditt jaar zijn op 23 en 24 September. BURGERLIJKE STAND Geboren: Petrus Jacobus zoon van P. C. Weyers en K. A. Hacker; Afra Anna dochter van J. Mors en A. Veldhuis. Anna Geertruida M. dochter van J. Kraakman en A. J. Dekker. Petrus zoon van C. Bruin en A. Rietveld. Elisabeth Cornelia M. dochter van J. Pepping en C. Glorie. Agnes Margaretha dochter van J. W. Beentltjes en G. P. Mors. Catharina Cornelia Anna dochter van P. A. Krom en A. Brakenhof. Johannes Laurentius zoon van P. Nijonan en P. v. d. Peet. Margare- ttha Catharina Clasina dochter vèn G. de B'oer en A. Bakker. Getrouwd: W. Borst en J. M. Com mandeur: A. Hout en M. T. Steen man Overleden: G. H. Rekveld 69 jaar; M. G. de Boer 5 dgn. HEERHUGOWAARD DISTRIBUTIEDIENST Brandstof voor kamerbewoners. Zij die hiervoor in aanmerking komen; kunnen formulieren afhalen t.im. 13 September. Voor Heerhu go waard op ihet distributiekantoor. Obdam en Hensbroék Vrijdag 13, September op dè bekende tijden. Bij K.B. is met ingang van 16 Sept. 1946 benoemd tot burgemeester der gemeente Purmerend: Mr. Br Kooi man, waar nemend burgemeester van deze gemeente. De heer Mr. Kooiman, die sedert Mei 1939 burgemeester - secretaris van Sint Maarten was, is op 18 Juli 1908 te Maarssen geboren, hij is een zoofi van oud_hurgemeester Koolman van Purmerend, het latere lid van Gedeputeerde Staten en lid van de Tweede Kamer. Het bestuur van den Kring Den Helder van dë K.V.P. houdt a.s. Zaterdag 14 September in Alkmaar een spoedeischende ver gadering, waarop eenige belang rijke Partijzaken aan de orde komen WARMENHUIZEN 11 Sept. 1000 kg groene kool 15.40; 24000 kg wit'te kool 5.10—5.30; afw. 3.30—3.40 7500 kg roode kool 5.6072200 kê' uien 5 90 7.90; grove 7.70; drielingen 1.60; nep 7.90; 2900 kg siaboonen 25.30 42.50;; afw 16.90—17.60: ENKHUIZEN 10 Sept. IJlsschery. De aanvoer van 33 vaartuigen was 2370 pond koraal; 1095 pond lijnaal; 203 pond fuikaal; 291 pond bot vast- gest. prijzen;; 790 pond snoekbaars 60 cent; 319 pond baars 13 et.; 108 pond blei 7 cent per pond. NOOED-SCHARWOUDE 11 Sept. 93000 kg witte kool 55 60; afw. 2.80 26000 kg roode kool 4.206 1600 kg gele kool 5.80; 4000 kg' groene kool 11.50—16.30 9000 kg uien 6.50—8; grove 7.207.30; nep 10; 7000. kg kro ten I 3 70—4.30; II 2.80; 10.000 kg sia boonen 22.805020; afw. 19.8023. LANGENDITK 11 Sept. 21900 kg roode kool 4.207.30 9600 kg gele kooi 6-8010.'40; 113200 kg witte kool 4.505.50; 17000 kg groene kool 8 80 15.50; 5200 kg siaboonen 2548-30; 9600 kg bieten I 4.90—6; II 2.80—3.50 IH 2 30; 5000 kg uien 0.60—8.20 3600 stuks bloemkool I 2467; II 1318; 500 kg tomaten 33.10—34.10; 100 kg druiven Westfrisia 110. GROOTEBROEK, 10 Sept. 7000 Bloemkool f4—89 per 100 st.;r85 snijboonen f20; 3200 kg. siaboonen f2844; 4700 kroten 2 10—5.10; 3500 roode kool 4.50— 5.10; 20000 gele kool 4.20—6.30; 6500 groene kool 5.609; 7000 witte kool 5.90*—6.10; 5600 uien 3.6010; 5000 augurken f349 p. 100 kg. AVENHORN, 10 Sept. Groene kool 7.9010; witte kool 2.10 5.10; roode kool 4,205,30; gele kool 4,907.60; uien groote maat 8.40, gewone maat 7.90 9,70, drielingen 4,105.10, nep 9.609.90; bieten, groote f4, klei ne 3.506.30 per 100 kg; Augur ken. grof 10.4012,80, basterd 13.40 stek 5,90. bommen 0.70 per 25 kg; dubbele siaboonen zonder draad 2.657 70. snijboonen 14 25" per zak Na het lange week-end ging Maan dagochtend: opnieuw een golf van liquidaties over Wall street te New York, waarbij de noteeringen van 'n aantal fondsen nieuwe ïaagtepunten in di<t jaar bereikten. De druk was vooral gericht op de vooraanstaande sitaalfondsen, automobiel 'aard en en chemische fondsen. Er werden daarbij koersverliezen tot 6 punten geleden. De makelaars schreven deze nieuwe verkoopsgolf in hoofdzaak toe aan 't ongunsttige nieuws van de arbeids markt, waarbij speciaal de nadruk wordt gelegd op cfe zeeliedenstaking. Een duizendtal dakloozen heeft zich zelf gisteren onderdak verschaft in leegstaande huizen te Londen. Dege nen die de leiding hadden bij deze actie schijnen nog meer van derge lijke verrassingen in petto hebben. Hoewel de Britsche bladen begrip hebben voor den wanhopiger toestand der dakloozen beschouwt men de zaak ook nog van andere zijde; nl. als een politieke stunt van de com munistische partij! Het hoofdbureau van deze partij heeft ten minste ver klaard dat het van plan is minstens tienduizend communisten onder te brengen in behoorlijke huizen. De communisten nemen ei; geen genoe gen mee dat nog steeds een groot aantal flats, Iruizen en hotelstin Lon den leegstaan nadat zij enkele maan den geleden door regieeringsbureaux en diensten van buitenlandsche re_ geeringen zijn verlaten: Of de Engelsehe regeering er op gesteld is dat 'n party zijn wait voor- harige verkiezingsleuzen op deze wijze g'aat verwezenlijken moet nog worden afgewacht. Inmiddels hebben de lieden die zich op deze wijze aan woonruimte hielpen, voorbereidingen getrofton om weerstand te bieden; wanneer een beleg zal beginnen. Hedennacht om 2 uur waren twee groote blokken luxe flats van voedsel voorzien en tegen een inval gegrendeld. Wacht posten zijn buitien opgesteld en alle deuren binnenshuis zijn op slot of op de ketting! HONDERDEN ARRESTATIES zijn te Tel-Aviv en omgeving onder de Joden verricht in ver band met de aanslagen der laat ste dagen. Dat me| te veel najaarsbe^ genwijd Nederland voor het i, leven. Np misme niet meel gezelschaf van het leven Nl nationale! uiting doq den expef in den nal toonaard^ zout van| wetenschl mogelijke; jaarsbeuïj dat men d'it axïorj Vandaar greep va dagen, vruchten Reeds er een ld buitenlan| men den eigenlijke lijk herstf gen. de zullen vo dagen in kwantun om jaloei] directe zal drukS ons bedil nog zijn f de yerde conracten paviIjoen| tenland waarde Hoe bd beurs dan tot stand I al niet bi hiaat wiq was het productei heeft mei den lijvej dat mén maal te En mei Zoo zelif worden Men is tl bezoek al Honderda thans hu| viljoens de agraril HILVER Nieuws oj bed; 8.00 9,00 Ple Symphonil dienst; K Familiebre Stafmuziel LunehconI 14 00 Pos II 16.00 Bijbl Heer; 16.4f sodïa Sexl ten; 10.00 I tocht; 22 <T 23.00 Beeil en sluitinj HILVER, Nieuws oq Nieuws; 8 8.45 Symp 9.50 Arbe concert; onderbrok, roeporkesq mera loop 18.00 Nieu, 19.30 Eel 20.05 Omïï ters; 22.3q Holland - gram. en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2