EEN BRIEF UIT BATH VOOR HET TRIBUNAAL DE POLDERFEESTEN VAN ANNA-PAULOWNA Dijkgraaf Mijnlivertelt de Geschiedenis 2 Nieuw Noordhollondsch Dogbloqj Onafhankelijk en vooruitstrevend Receptie Burgemeesters installatie Koperen priesterjubileum Installatie burgemeester DE 8-OCTOBER- OPTOCHT Van concentratiekamp naar bewaringskamp WEERBERICHT Drcevig ongeval MARKTBERICHTEN CV .1 DONDERDAG 12 SEPTEMEER 1946 (Van onzen Redacteur) Bath, 10 Sept. '46 IJ ET was mijn plan eiken dag vanuit Bath een reis brief te schrijven, maar de dagen zijn hier zoo gevuld, dat er tot dusver nog nlfet veel van gekomen is. Daar komt bij, dat de indrukken van dit interessante uitstapje naar hef1 Zuid-Westen van Enge land zoo menigvuldig zijn, dat ik niet' weet waarmee te beginnen. Ons heele gezelschap maakt het uitstekend en amuseert zich nog beter. \Vat ons allen het meest treft, dat is de niet onder woor den te brengen gastvrijheid en hartelijkheid van onze gastheeren en gastvrouwen; zij laten niets ongedaan, em het ons zoo aange- naarrr mogelijk te maken De voedselpositie in Engeland is nog niet van dien aard, dat men er ongelimiteerd alles kan kooDen. De voornaamste artikelen, vleesch, boter, eieren. kaaS* enz. zijn nog op de bon; niettegen staande dat, ontbreekt het ons aan niets. Maar ook de andere men- scben in 'Bath- zijn tegemoetko mend voor den Alkmaarders. Be woorden „Dutch" en „Alkmaar" zijn tooverwoorden hier in Bath. Na de bewoners is het de stad zeli, die de meeste indruk op ons maakt. Men kan echter Bath niet lós denken van zijn inwoners; die zijn verliefd op hun stad' en niet ten onrechte, \vant Bath is 'n be auty onder al haar zusters in het Z.W. van Engeland. Bath is een sta# van kleuren, van grijze tinten als de naist van tonden over de vallei trekt, maar van goud en geel, van brons en bruin als de zon de vallei vol giet met zijn vreugdegevend licht. Ik zei, de Bathenaar houdt van zijn stad. Mijn gastheer woont op een der heuvels rond de stad en een wandeling van een kwartier brengt hem van zijn hufs naar zijn zaak in de city. Maar wat voor 'n wandeling, 'n afdaling van een der hoogste heuveltoppen, vanwaar een in drukwekkend panorama U ge boeid houdt; en telkens weer nieuwe, verrassende vergezichten op de stad, die zoo mooi is èn door de open bebouwing èn door de wondere kleuren. Mijn gastheer maakt de wande ling dagelijks en hij' zegt ons als we op 'n hoog punt genieten van een vergezicht: „Ik zie mijn stad in de zonne schijn en in den mist, in de sneeuw en de rijp èn den re gen; ik zie mijn stad in de lente in het jonge groen, in de herfst bij 'n feest van kleuren; ik zie mijn stad in den mor gen en in den avond, als de zon hoog aan den hemel staat en in den nacht, onder het licht van dè stenen en de maan die verstoppertje speelt achter de wolken." Zoo spreekt 'n man die verliefd ls ep zijn schoone bruid; zoo spreekt de Bathenaar die houdt van zijn stad. De gastheer van mijn collega is ook bib met zijn stad. maar hij is er eerder trotsch op dan verliefd. Hij reed ons in zijn auto in den donkeren avond over de heuvels rond de vallei, waarin de. duizen den lichtjes lagen te flonkeren als diamant. Stel U voor 'n stad ge bouwd" tegen de glooiende heu vels hoog en laag, verstrooide huizen tegen de belling en in al die huizen het licht ontstoken, zoo als in de lanen en op de. pleinen. Het was 'n feest van illuminatie, waarbij vergeleken de verlich tingsavonden in Bergen van voor den oorlog slechts zwakke pogin gen zijn. Bath bij avond, met de sterren aan den hemel en de maan tus- schen de wolken, en de honderd duizenden verspreide lichtjes in het dal en tegen de helling, 't is 'n droom, 'n sprookje, 'n toover- land. (Tver Bath zou ik zoo nog eenige kolïmmen door kunnen gaan; maar de bsief zou te lang worden. (Wordt vervolgd.) Uit betrouwbare bron vernemen wij, dat de heer Hommerson als wnd. Hoofdredacteur van „De vrije Alkmaarder" geen ontslag gekregen heeft, maar genomen en wel mef ingang van 30 Sept. a.s Het wil ons voorkomen, dat aan deze kwestie het feit, dat de „Vrije Alkmaarder" nog vóór genoem den datum over wordt gedaan aan het „Vrije Volk'' niet vreemd is Het initiatief tot deze stap zou ge nomen zijn door eenige kopstuk ken van de P.v.d.A, De nieuwbe noemde wethouder van den P v. d# A. de heer R. Bakker is. nl, voorzitter van het Stichtingsbe stuur van de Vrije Aikmaarder. Reeds zeer binnenkort zai het zich tot dusverre „onafhankelijk voor- Sjtstrevende" noemende blad ge rukt worden bij de sociaal demo cratische arbeiderspers te Amster dam. Of een en ander gepaard zal gaan met een wijziging in de naam en samenstelling van de redactie is ons nog niet bekend. A.s. Maandag te 4.30 "uur zal de nieuwe burgemeester Prof. Mr A. Koelma voor het nubliek een receptie in de burgemees terskamer houden (ingang Stad huis beneden). De wnd. burgemeester ver zoekt <fe ingezetenen op dezen dag zooveel mogelijk de vlag uit te steken om de stad een feèste- lijk aanzien te geven. CAND OEFENMEESTER K.N VB. Voor bovenstaand examen slaagde onze stadgenooten de heeren H. G. Untied en A. Ren tenaar Gis,eren vierde onze stadge noot Pater Wulstan Groothuizen OFM zijn 12 H-jarig priester feest. temidden van zijn ouders en familieleden. Toen hij 12 jaar was begon hij; op het gymnasium te Venraay, de lange studie, dm hem^zou voeren naar zijn ideaal! Zes jaar later verliet hij het gym om in te treden in het' noviciaat van de Paters Franciscanen te Hoogcrutz Na zijn ohilosophische en theologische studie voltooid te hebben werd hij priester gewijd op 11 Maart 1934 in het Mooster te Weert. In 1936 kreeg Hij zijn aanstelling tot. kapelaan te Bofe- ward, waar hij tQi 1941 bleef. Hierna werd hij benoemd tot Vicarius te Drachten, welke functie hij toit het vorig jaar be kleedde. Nu is hij werkzaam op de apologetische post „Uthof" in St, Jacobiparochie te Ooserwol- de Zün ongetwijfeld' zwaren ar beid beslaat hier in. het confact leggen tusschen Protes anten en Katholieken met de verwachting eens een parochie ie kunnen stichten. Op den morgen van dit schoo ne priesterfeest droeg- de Fran ciscaan het Heilig Offer op in zijn Parochiekerk op de Verdron- kenoord. daarbij geassisteerd door twee van zijn confraters de eerw. Pater Adrianus Loof en zijn stadgenoot de Eerw Pater Ewald Kuiper. Na de H. Mis werd dezelfde cantate gezongen, die op den dag van zijn eerste H. Mis gezongen, werd: Priester glorie van Dobbelsteen De Pater zal nog eenige dagen doorbrengen temidden van de goede zorgen van zijn gelukkige ouders en dan weer terugkeeren naar zijn post in Oosterwolde, om daar zijn jonge kracht te wijden aan de eer van God. OUDORP De raad der gemeente Oudorp is op Maandag 16 September a.s. te half drie bijeengeroepen voor de installatie van den nieuwbe. noemden burgemeester, A G. Bakker Zaterdag 14 September zal de wnd. burgemeester, de heer R. Schoenqjaker in openbare zit ting als zoodanig afscheid ne men - DE RI.TP HET RIJPER KLEIN TOONEEL Op Maandag 9 Sept. speelde het Rijper Klein Tooneel een kermisuitvoering in Hotel „De Eendraefit". Opgevoerd werd „Het Chineesche Landhuis", een Engelsch spel in drie bedrijven door M Osman en James Corbet. Het stuk heeft geboeid van bei gin tot eind. De costumes, het decor, de grimage, alles ver plaatste ons naar 't mysterieuze Oosten. Hef spel was af. Yuan Sing speelde iets te veel op den souf fleur. Richard was iets te non chalant, doèS in 't tweede en derde bedrijf was de Oostersche De 8 October-optocht is gereed! De optocht zal de namen van Alkmaarsehe straten, grachten, pleinèn op kleurige en fleurige wijze in beeld brengen en er zal een wedstrijd aan verbonden zijn in het raden van de juiste namen. Er is en wordt aan de voorbe reiding al>e zorg besteed. Alles is in teekening gebracht, geordend en beschreven De verzorging van costuums en grime is in handen van eerste Klas firma's gelegd. De optocht is gereed! Op pa pier! Nu worden nog de medewerk (st)ers gezocht. De optocht-commissie verkreeg reeds toezeggingen van enkele scholen en vereenigingen, die bereid zijn groepen (er zijn rui ter-, loop- en wagengroepen) te vormen en te verzorgen Er is echter nog veel meer hulp noo- dig om het zeer origineele en aantrekkelijke optochtplan vol ledig te verwerkelijken. Scholen en vereenigingen en ook parti culieren, die aan den optocht willen meedoen en die zich nog niet hebben gemeld, gelieven zich uiterlijk 18 September op te geven aan het secretariaat, £er adres; Gemeentearchief, angestraat 85boven (tel. 4242) Het is zeer moeilijk juist te be palen in hoeverre iemand hulp en steun verleend heeft aan den vijand en in hoeverre hij dus strafbaar is. De meeningen hieromtrent kunnen verschillen en vanmorgen verzette mr. H1. Schuurman zich tegen de be schuldiging die ingebracht was tegen J. Homan te Alkmaar van hulpver leening' aan den vijand. Besch. had in 1940 een auto van de V.B„ die door den bezetter gevorderd was. naar Duitschland gevoerd, ech ter in opdracht van zijn patroon. Kan dit feit beschouwd worden als hulpverleening aan den vijand? Mr. Schuurman ontkende dit. Bovendien werd besdh ten laste gelegd dat hij een half jaar als chauffeur in Duitschland werkzaam was geweest. Besch. legde op rustige wijze uit hoe hij daartoe gekomen was. In '41 werd hem de Nederlandsche grond, te warm onder de voeten daar hij verschillende, malen clandestien ge slacht had: zoozeer zelfs dat hij voor de keus stond: Vuglrt of Duitschland. Hij koos Duitschland. Daar trad hij in dienst van een warenhuis, als chauffeur. Mr. Schuurman betwij felde het of hij toen werkte voor den vijand. Spoedig echter vroeg hij ont slag en keerde naar Alkmaar terug. Toen trij daarop bij een razzia werd opgepikt en men hem naar Moffen- land wilde transporteeren, gaf hij op duidelijke wijze zijn weigering' (ie kennen en werd- eingesperrt. Eerst ruim twee maanden in Amersfoort, daarna 8 maanden in 'n strafkamp in Duitschland. Door de Geallieerden werd hij bevrijd en gel repatrieerd doch binnen afziepBaren tiid kwam hij weer terecht m een kamp; nu een bewaringskamp. Dit alles wekte den indruk dat hier iemand terecht stond die zoo hij al eenige söraf verdiende, toch reeds lang zijn straf heeft uitgeboet. Mn Schuurman vroeg dan ook on middellijke invrijheidstelling: liefst vandaag nog. Mr. Schenkeveld gaf bij hooge uit zondering hieraan gehoor èn bepaal de de uitspraak op den middag'. De uitspraak van den middag luidde heden vrij. Voor de keus- gesteld A. F. Coers te Alkmaar; die vanaf '41 tot '44 als kellner werk zaam was geweest in het Wehr- maebtsheim en daarna in dienst was gegaan bij de Wach und Schutszdienst te Zeist en Zaan dam, verklaarde zijn handelwijze uit het feit dat hij in Alkmaar, waar hij zijn vrouw gevonden ha-cf geen werk kon vinden en bij de beurs voor de keus gesteld werd: naar D of als kellner in het Wehrmachtsheim gaan wer ken. Terecht koos hij het laatste. Na verloop van tijd ontstond er wrijving tusschen hem en ver schillende Duitsehers, en hij moest vertrekken, Opnieuw werd hij' voor de keus gesteld, nu; Duitschland of Wach und Schutsz dienst. Velen beschouwden de Wach und Schutszdienst meer als een instelling voor Ned. be lang en ook hij koos daarom de minste van twee kwaden en trok het groene uniform aan Besch toonde veel berouw en schaamde zich nu voor zijn eigen daden Mr. Schuurman legde ook hief de nadruk op de moeilijke keuze waarvoor besch. was gesteld. Ook hier weigerde Mr. Schuur man te spreken van uitgespro ken hulpverleening aan den vij and wat betreft zijn kellner- dienst en vroeg onmiddellijke in vrijheidstelling- Doch Mr Schen keveld bepaalde de uitspraak over veertien dagen. sf r dusdanig, dat er 'n haast ch- gsnde, betooverende spam- ning waarde rond tooneelspelers en publiek Het stormachtige applaus, herhaald op verzoek van burg Dalenberg, die de moed van Het Rijper Kleintooneel prees, zulk een stuk voor Be roepsspelers aan te durven, was ten volle op zijn plaats. N.B. Volledigheidshalve deelen we méde, dat dit stuk in deze uitvoering buiten de tooneelwed- strijd van Bened. XV valt. DRUKTE IN DE RIJP EN GRAFT Drukte en deviezen is de leus der tuinders, die in eindelooze rijen wagens en schepen poot. aardapperen, aanvoeren, bestemd voor de export naar Frankrijk en België De heer G. Visser uit Graft, bestuurslid- van de Pur- merender Veiling met wien we een Sprt onderhoud hadden, noem® de drukte gezond, de aanvoer goed en de prijzen best. Beknopter oordeel is o.i. niet mo gelijk. DE TOONEEL WEDSTRIJD VAN BENEDICTUS XV Op Zondag 1 Sept. j.l. speelde de R K. Tooneelver. „Cantecleer" uit Alkmaar als eerste in deze 'wedstrijd. Vertoond werd; „De Ebbenhouten Olifant", een span. nend spel door Gnr v. Bommel- Kouw en Henk Bakker. We heb ben, om op 't oordeel van de jury niet vooruit te loopen, even ge wacht met 't verslag en moeten ons hier ook zekere beperkingen opleggen. De heer Dr Wegdam was aJs jurylid verhinderd en in zijn plaats troffen we den heer Koopman, directeur van hef Koopmanmstituut uit Purmerend De regisseur. Jos Groenland, verdiende alle'lof, decor goed, grimeering kon beter. Het- spel was technisch goed De twee Chineezen spraken aardig „ge broken" brabbel-hollandscn doch o.i. lag 't gemaakte er te dik boven op. Iets meer vlotheid Ware hier beter geweest. Het stuk boeide tot het eind en het stormachtige applaus was de beste belooning De inzet van den wedstrijd was goed. Op de tech- Weersverwachting medegedeeld deor het KNMI te De Bilt; gclófg tot Vrijdagavond: VERANDERLIJK! Aanvankelijk zwaar Bewolkt^ of geheel bedekt met tijdelijk eenige regen. Later op den dag opklarend doch met kans op nog een paar verspreide buitjes- in den namiddag. Iets. koeler dan vandaag. Meest matige wind tusschen Znid en West. ZON opk. 6.1Ö; ond. 19.20 MAAN opk. 20.14; ond. 8.21 nische aangelegenheden kernen we terug, aansluitend 5ij 't alg. overzicht der jury over alle wed. strijden. J. v G. EGMOND A ZBE LIJK AANGESPOELD Woensdagmorgen is alhier een lijk aangésjpoeld van een pl.m. 19. jarig en man. Bij nader onder zoek bleek, dat het 't stoffelijk overschot van een S.S er was, die Vrijdag j 1. bij het baden te Wijk aan Ze# was verdronken. EGMOND A. D HOEF Gisterenmorgen omstreeks 9 uur is het tweejarig zoontje van de fam. C. G in een putje ach ter het huis gevallen en gestikt. De ouders, die het kind misten, zochten het geruimen tijd en zagen, toen de beentjes uit de put steken. Het kindje bleek in de modder te zijn gestikt ZIJPE MOTORRIJDERS- VEREENIGING Door een aantal motorrijders werd het initiatief genomen tot het oprichten van een motor, rljdersvereeniging, welke zich zal bezig houden met het orga. niseeren van motorbehendig- heidswedstrijden, kaartleestoch- ten e.d'. De belangstelling hiervoor is reeds bevredigend Na de samen stelling van het bestuur uit de heeren K. Homan, H Hoogland en J. Broersen werd nog beslo ten aansluiting bij de Kon Ned. Mo" orclub aan te vragen Het centrum der vereenigmg is St Maartensbrug. (vervolg) M AAST DE reeds eerder ge- noemde offic. personen welke zich onder de aanwe zigen bevonden noemen we voorts Burgemeesters en Dijkgraven van omliggende Pclders en Gemeenten, de Dijkgraaf van hel Hoog Heemraadschap N.H Noor derkwartier Mr. Kamp, de Zeereerw. Geestelijkheid van Anna Paulowna en Breezand, de beide Domine's, de waarn. Directeur van het F.E.N., de Hccfdingen, van de Rijkswa terstaat en leden van Ged. Staten. Rede Mr. Mijnlieff. Het verheugde spr., hier als tolk van de 100 jarige Anna-Paulowna op te mogen treden en dit gezel schap te verwelkomen. In het bij zonder richtte hij zich tot de Ver tegenwoordiger van den Comm. der Koningin, welke zelf wegens verblijf in- het buitenland r>iet aanwezig had kunnen zijn, om dit feest van de 5000 H.A. groote pol der luister bij te zetterf Met hem verwelkomde hij het Provinciaal bestuur. Vervolgens herdacht spr. uitvoerig den afgelegden weg, met zijn moeiten, zorgen en vreugden. Waar het bekend is dat zoo weini gen werkelijk iets af weten van hun eigen grond, achtte hij het goed dit eens te releveeren De geschiedenis Tot ongeveer het jaar 1200 werd deze bodem reeds eerder bewoond, doch door het voortdurend en ver hevigd opdringen der waters van de Zuiderzee, werden deze vruchtbare gronden allengs een prooi der golven waaraan zij pas 100 jaar geleden dank zij het par ticulier initiatief van de Fa. Geer- lings en Oudhot konden worden ontrukt. Het waren particulieren die het moeizame werk der inpol dering ter hand namen, en even eens particulieren die de gewon nen grond in cultuur brachten. Wat dit zeggen wil-' wélen we thans maar al te goed uit het tot stand komen van de Wieringer- meer en Noord Oostpolder, waar bij evenwel omdat dit staatswerk werd, niet op een miljoen of wat gekeken behoefde te worden. De fa. bovengenoemd vond ech ter de heer J. C, de Leeuw bereid doeltreffende plannen te ontwer pen en het werk onder zijn leiding en dat van zijn medewerkers C. J. Portman en J D. Zocher te laten uitvoeren. De uitvoering In 1844 verleende Koningin An na-Paulowna toes1 emming om de polder in wording haar naam te geven. De geheele polder is aldus een geesteskind van den heer Dê Leeuw, welke na drooglegging de eerste Dijkgraaf en jaren later oij de invoering van een eigen bur gerlijk bestuur ook de eerste Bur gemeester werd De ramp van 1916 was daarom echter niet te wijten aan een fout in het project „de Leeuw" doch vond zijn oor zaak in he: voortdurend lager worden der dijken een euvel waar alle polders tot den huidigen dag mee te kampen hebben. Na deze onder ademlooze stilte aanhoorde rede, zongen 4 gemengde koren, tezamen meer dan 150 perso nen, onder leiding van mr. De Wilde het Wilhelmus. Inmiddels was de feestzaal door t binnendragen van talrijke enorme bloemstukken (wat kan men sehoo_ ners verwachten dan deze producten van het bloetmenland brij uitstek) als in een wondere lusthof herschapen, terwijl het orkes^ "De Dolonans" het geheel een vroolfjk cachet bezorgde. Na den heer Mijnlieff voerde nog een keur van sprekers het woord. WARMENHUIZEN; i2 Sept. 1946. 6400 kg gele kool 5-.407.10; 8000 kg roode kool 5.207.40; 1100 kg groene kool 12.10; 97 000 lug witte kool 5.10 5.30; 5300 kg slaboonen 25.1046!30; 1000* kg uien 7.50; grove 7.20; jdrielin. gen 1-90. LANGEDIJKER GROENTECEN. TRALE ]2 Sept. 11.600 kg' roode kool 4.207.10; 2200 kg gele kool 6.3011.20; 103.400 kg witte kool 45.60; 22900 kg groene kool 10.50 15.80; 2100 kg slaboonen 28.80—50.10; 4300 kg bieten I 4.1^5.10; H 2.80— 290; Hl 2 40; 3900 Kguien II 6.70— 7.90; 650 stuks komkommer 7.60—16; 1900 stuks bloemkool Ia 59.I 41.61; II 12—16; 750 kg tomaten 32.20—34.90; 140 kg druiven alic. 134.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2