GERUCHTEN ROND TITO OLIE UIT ONZEN BODEM EEN GROET UIT SEMARANG Nieuw Noordhollandsch Dagblad f3 Is hij een Rus Schuilplaats der Maquis bleek voorhistorische doodenstad Knokploeg vrijgesproken Zwarte distributie- ambtenaren EXPLOITATIE BIJ COEVORDEN Bommen voor Roosevelt1 Nationale schande RUSSEN BEZOCHTEN JAARBEURS Cigaretten in Indonesië Oorlogsbuit voor Tsjecho-Slowakije Actie tegen vrije Polen DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1946 ALLEN, die met min of meer belangstelling tijdens den oor log de gebeurtenissen in andere landen hebben .gevolgd en vooral zij die avond aan avond hun illegale blaadje in de bus vonden geworpen, hebben zich in den loop van het jaar 1942 en vooral in het voorjaar van 1943 vaak met verwonde ring afgevraagd gwie toch eigenlijk die maarschalk Tito was, die steeds mem en meer op den voorgrond trad en later zelfs geheel den vrijheidsstrijder Michailovitch op den achtergrond wist te dringen. Langen tijd is de toestand in Yoego-Slavië onzeker geweest. Twee groote groepen streden er een dubbele strijd, de strijd tegen den bezetter en den niet minder felle strijd tegen elkaar. Men kent de tragische afloop. Tengevolge van een overeenkomst met Rus land, welk land geheel de vrije hand werd gelaten in Yoego- Slavië werd de dappere en no bele generaal Mihailovitch, die door de verzetsbeweging van zijn land en door de Yoego-Slaviache regeerimg in Londen tot- Minister van Oorlog was benoemd, geheel aan zijn lot overgelaten en mei hem duizenden en duizenden soldaten die vaak met vrouw en kinderen in de bergen zonder vol doende voedsel en bewapening rondzwierven. De meesten van hen zijn nooit meer naar hun haardsteden teruggekeerd en het diep-tragische dot van Michailo vitch heeft zich kortgeleden op wreede wijze aan hem voltrokken Tito, zijn tegenstander, werd met de steun van Rusland heer en meester over het zwaar geteister de land en velen vragen zich meer en meer af, wie is deze Tito eigenlijk? Wil men trachten deze vraag te beantwoorden, dan dient men terug te gaan tot het jaar 1942. Toen werd in den loop van de maand September het hoofd kwartier van een zekeren gene raal Bror door Hitlers parachu tisten aangevallen.' In hoeverre deze aanval succes heeft gehad, is nooij bekend geworden. Er werd gezegd, dat Maarschalk Tito deze generaal Bror was, dat hij een militaire opleiding in Rusland had genoten en onder dien naam naar zijn land was teruggekeerd. Na de bevrijding werd de wereld aldus ingelicht, en nam het'aan, doch. het schijnt dat men er in Joego-Slavië an ders over denkt. Onder de tegen standers van den maarschalk gaan hardnekkige geruchten, dat hij niet de Kroaat is, waarvoor hij zich uitgeeft. In Kroatië wijst, men er op dat Tito het dialect van de Kroaten niet spreekt, en voorts dat hij in genoemd gebied zich nooit tot hei. hounen van een redevoering in het openbaar laat verleiden. In Zagreb en andere steden sprak hij steeds vanuit een ol ander lokaal en werd zijn rede door middel van luidspre kers aan de verzamelde menigte op de pleinep doorgegeven Wan neer Titoizijn geb&ortegr md be zoekt, leeft hij min of meer als de onzichtbare man. Velen we ten met stelligheid te oevveren, dat Tito niet identiek is met ge neraal Bror. De twee voornaamste geruch ten, die volgens Zwitsersche bladen over Tito in omloop zijn, zijn wel deze: de werkelijke generaal Bror zou bij den Duit- schen overval gesneuveld zijn en een Russisch officier zou zijn plaats hebben ingenomen. Of Bror zou naar Rusland gegaan zijn en nooit zijn teruggekeera. Van het begin af zou een Rus sisch officier zijn plaats dis lei der van de verzetsbeweging heb ben ingenomen. Wellicht zal de tijd uitmaken wat er van deze veronderstellin gen en geruchten waar blijkt te zijn. In Frankrijk hebben eeni®e oudheidkundigen in een grot die als schuilplaats diende voor de Maquisards. skeletten gevonden die vierduizend jaar oud zijn. Scherven van aardewerk stelden den geleerden in staat den tijd. van afkomst te bepalen Voor den Krijgsraad je 's-Gra- venhage stond een viertal leaen ,van een knokploeg terecht, dat beschuldigd werd van diefstal van f 60.000 en het aannemen van vijfduizend gulden per per soon. De knokploeg had op 17 Februari 1945 een inval gedaan bij een kapper en daar de zestig duizend gulden buitgemaakt. Veertigduizend gulden werden af gedragen aan den commandant, die een „standing-order" had ge geven tot het uitvoeren van over vallen bij zwarte handelaars. De Auditeur-militair, Maj. Mr. Braak meende het wegnemen van de f 60.000 niet strafbaar te moe ten stellen omdat de overval in den tijd, waarin hij werd ge pleegd, 'het landsbelang diende. Majoor Braak achtte echter de heling van drie der vier overval lers wel bewezen omdat slechts de aanvoerder het geld rechtmatig onder zijn beheer had gehad en zichzelf dus geen geschenk kon geven; tegen deze drie personen eischte hij een jaar voorwaarde-" lijk. De krijgsraad, uitspraak doende, sprak de beschuldigden van het ten laste gelegde vrij. Het was gebleken, dat °°h de f 5000,die ieder persoonlijk ontvangen had, voor verbetering van de accomo- •datie 4n de B.S.-kwartieren was gebruikt PEN van de belangrijkste ge- reden, soms heel erg onredelijk. „Wie sta zie toe dat hjj niet valle". Hieraan dachten wij toen een inwoner 'van Haarlem er te genover ons giraf op ging dat in zijn stad nog nooit onregelmatig heden bij den distributie3ienst waren voorgekomen. Helaas, de edele Haarlemmer zal wel teieurgested zijn als hij verneemt dat ook in zijn stad het bij de distributie niet altijd goud is dat er blinkt. De Haarlemsche recherche heeft dezer dagen een ernstige fraude ontdekt bij den distribu- tiedienst. Het voorloopig onder zoek bracht aan het licht dat tientallen levensmiddelencoupu res zijn ontvreemd en verkocht. Een zevental leden en adspi- rantleden van het gilde der zwarte pieten zijn gearresteerd. Er zijn eenige winkeliers onder die de coupures (natuurlijk zwart) hebben verkocht. beurtenissen in het doodge. wone alledaagsche soldatenleven is wel de uitdeeling van de pos* De post, de eenigste verbirming met thuis. De post, die kan op beuren uit de z.g. downstem mingen, cfe post, die ongerustheid kan opwekken. Én zoo zal het thuis ook zijn. Hoevele moeders, vaders, vrouwen en verloofden zullen niet achter het gordijn zitten gluren, zoo even tegen den tijd dat de postbode aan zal komen Hoe brandend van ver langen wachten ze niet op- nieuws van „hem" En toch, #bij al hét nieuws zoo wel van Indië naar (Nederland als omgekeerd, wordt het offi- cieele gemist. De voorlichting, het officieele nieuws. Voorlichting over onze toe standen hier in Indië aan u in Nederland, maar aan den ande ren kant juiste voorlichting over. uw toestanden aan one.. Want van beide zijden worden de meest fantastische berichten, de wereld ingestuurd. Berichten die bant noch wel -raken, maar die alleen maar ontspruiten aan de fantasie van een knaap, die zich verveelt ea in gedachten en daardoor weer op papier heele, bloedige veldslagen levert, die' de gemoederen in Nederland maar tot het kookpunt brengen. Als ik u schrijf: wij stoottroe. Eers 'hier in Semarang hebben et prima, dan jok ik Want prima heeft een soldaat t nooit. Er wordt gekankerd, soms met Het interneeringskamp te Nijmegen, waar de Duitschers, die als ongewenschte vreemdelingen ons land moeten verlaten, zullen worden overaebracht, in afwachting van de beslissin gen, welke ten aanzien van hun uitlevering naar Duitschland genomen zullen worden. (Anefo P.) O LOCATIE BORING IN BEDRIJF PRODUCTIEVE PUT VERLATEN BORING J468QI V PCLT Dat we maar twee pakken heb-' ben, is een feit. Dat er 16 ver schillende hoofddeksels in een compagnie rondzweven, is niet te ontkennen. Dat een soldaat graag eens een echfen Nederlandschjn pot op tafel z®u willen zien, m plaats van corned-beaf en visch, is heel goed te begrijpen Maar al te dikwijls vergelijken wij dezen tijd hier met dien goeden ouden tijd van bij de Amerika nen in Duitschland en vergeten, dat wij 'nu op eigen beenen rond moeten scharrelen, die soms eng op kunstbeenen lijken Dan <Je voorlichting' over Ne.- der] and aan ons. Alle moderne" middelen staan ter beschikking. Radio, bioscoop en de pers, eri toch ergeren wij ons. Wij hebben het programma voor de strijd krachten. maar denkt u ook niet, dat onze jongens het leuk zou den vinden om eens een Neder. landsch journaal in de bioscoop afgedraaid te zien, dan al die oude uit den oorlogstijd van En geland. En aan, het moet van mijn hart, de houding van enkele Nederlandsche bevolkingsgroe- §en "Het groote voorbeeld, waar- ij wij. indirect toch ook betrok ken waren, de havenarbeiders. De heeren, die nu wel durfden staken, omdat zij weten, dat de Nederlandsche regeering geen gebruik maakt van vuurpelotons of concentratiekampen, zooals de moffen stakers tot werken wis ten te dwingen. Nog altijd moeten wij strijden tegen terreur van benden op-' gezweepte lieden. Tegen men- schen. die op een 'onverantwoor delijke manier "den armen dessa. man koeieneeren, dwingen tot' slavenarbeid en leveranties, waaraan de mof nog een l?sje kon nemen. Menschen, die zelf "rondrijden 'in prachtige auto's, wonen in weelderig 'ingerichte paleizen, die jonge kerels op. zweepen tot moord ,en plunde ring en de arme, onontwikkelde bevolking blij maken met hun ideaal van „"iedereen een auto, fiets en electrisch licht", hebben de sympathie van onze Neder landsche extremisten. Maar geen van hen zal ons ideaal kunnen kapot maken, al stinken onze pakken naar# het moeras, al zijn onze veters" van papiertbuw, al rooken wij rom mel in plaats van Luke Strike en 'Ritmeesters Wij gaan voor waarts, zooals wij steeds opge. rukt zijn, zoowel m het veld als bij den wederopbouw-van ons land Laat deze belofte de groet zijn aan Strijdend Nederland Semarang, Aug 1946 J. M h. In 1924 werden door de geologen in het Oosten van ons 'land sporen gevonden die wezen op de aanwezigheid van olie in de bodem. 'Sedert dien zijn regelmatig verdere onderzoekingen gedaan. Na enkele vergeefsche pogingen, waarvan de boringen bij W nterswijk wel het meest bekend zijn, begon de R.P.M. in 1937 haar exploraties in de Zuid Oosj hoek van Drente. Het werd 1943 eer men vol- •doenae zekerheid had, dat het gebied ten Oosten van Coevorden voldoende olie bevatte, om .aan een loonende exploitatie van de velden te beginnen. De begrijpelijke interesse die de Duitschers in die dagen aan den dag legden voor deze olie bronnen was echter oorzaak, dat de productie met alle mogelijke middelen tot een minimum werd beperkt. In het jaar 1943 pompte men slechts ruim 200 M3 olie uit den grond. Tot en met Maart 1945 bedroeg de productie in to taal nog maar ruim 2000 M3. Zoodra ^Nederland was 'bevrijd, ging men tot een serieuze exploi tatie over. De lijdensweg van voortdurend verstopte putten en defecte,machines was ais bij too- versiag verdwenen en al spoedig steeg de productie tot 225 M3 per dag. Dit is weliswaar nog maar eert fractie van het totale olie verbruik in Nederland, doch het is een fractie die nietje verwaar- ioozen is. Hierbij mag ook niet vergeten worden dat men thans nog aan "het begin van de exploi tatie staat. Het aantal productieve putten "is thans tot 15 gestegen en zooals wij reeds opmerkten, men 'is nog in het begin stadium van de onderzoekingen. Het olie veld beslaat thans een opper vlakte van 5 -Km2. Men heeft vastgesteld, dat de uitbreiding naar het Westen niet mogelijk is, wel echter naar het Noorden en het Oosten. Zeker is, dat ten Zui den even óver' de Duitsche grens olie is, hetgeen wordt aangetoond door de boringen "bij Emlichheim, rondom het daar gelegen vogel reservaat, dat tot nu toe ''werd gespaard. Geologisch zijn de gebieden van Emlichheim en Coevorden vrijwel gelijk en "het laat zich denken, dat bij een eventueele annexatie (van Duitsch gebied men met de moge lijkheid van een gecentraliseerde exploitatie wel degelijk rekéning zal houden. Naar de „Evening Standard'' bericht heeft Frank Wilson, af tredend- chef van den Ameri- kaanschen Geheimen Dienst ont huld, dat tijdens den oorlog tien pogingen zijn gedaan om een eind te maken aan het leven van President Roosevelt. Er werden zooveel bommen en ondërdeelen van helsche machines naar het Witte Huis gestuurd dat de Ge heime Dienst een speciaal ge construeerde truck klaar had staan om» de gevaarlijke voor werpen sinel weg te voeren Vol gens Wilson waren zonderlingen en waanzinnigen debet aan het zenden vaaa deze surprises. Gisteren hebben drie leden van de Russische Handelsdelegatie te Amsterdam een bezoek gebracht aan de Utrechtsche Jaarbeurs. Mr. J. Miiius, directeur van de Jaar beurs en de heeren H. H. Fente- ner van Vlissingen Jr.! en J, H, Mulder leidden het gezelschap rond. 's Middags brachten de. Rus-^ sen op het nieuwe „Terrein 194S'~ een bezoek aan de stands van de zware industrie en de Agrarische» Afdeeling. Naar 4e „Merdeka" meldt, hebben buitenlandsche journa listen onlangs een bezoek ge- bracht aan een cigarettenfabriek waar eenige duizenden arbeiders dagelijks millioenen cigaretien fabriceeren Van d'e productie is de helft .voor het leger. 20 pet, voorlhet publiek, -10 pet. voor strijdorganisaties, 6 pet, voor het personeel en'14 pet. «bestemd om te worden geruild tegen grond stoffen, noodle voor de fabricage De-«Gelderlander klaagt: „Terwijl wij in de geteisterde gebieden den winter ingaan zon der glas in onze ramen en cie flarden doorzichtig papier in de sponningen er slap bijhangen, zitten de magazijnen van den glashandel in het Westen des «lands met glas opgepropt. Zeven tig procent van d'en totalen glas import gaat naar bet Westen; aan het 'Oosten met zijn geteisterde gebieden wordt dertig procent van hoogerhand toegedacht. De regeering beeft tegen den Bond van Glashandelaren het loodje gelegd De toewijzingen worden thans verstrekt naar vroegere verhoudingen van vóór den oor. log. Alsof deze verhoudingen niet zijn «weggebombardeerd! Een nationale schande 'is de glaskwestie in Nederland en dit alles teekent de futlooze 'hou ding, die d'e regeering aanneemt tegenover de gebieden waar de klappen in den oorlog vielen." Generaal Bocek, leider van de Tsjechische generale staf, die tij dens de afgeleopen 14 dagen met eenige andere leden der *sta£ een officieel bezoek heeft gebracht aan Moskou, heeft na zijn terug keer te Praag verklaard, dat de Sowjet-Uinie 'waardevolle zendin gen oorlogsbuit ter beschikking van het «Tsjechische leger zal stellen. De Poolsche regeering te War schau ageert tegen, de qjannen van Engeland om de soldaten van Anders, de Polen die niet naar hun land we.nschen terug te kee- ren, door middel van herscholing op te leiden voor een burgerlijke betrekking.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 3