RADIO Het ontslag van dr. Hirschfeld VAN DEN HELD JAN TROMPETTER Nieuw NoordhollondscH, DogblacJ 5 voor „Te weinig aandacht geschonken aan de geestelijke waarde van het verzet iSporlnieuws Naar Fransche roeikampioenschappen De motorraces te Assen Internationale padvindstersconferentie QisMitiwtieni&uuM 1 1946 DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1946 SSskIIIIS&KIB De Prinsesjes Beatrix en Irene tijdens een fietstochtje in de omgeving van het Paleis Het Loo. (Anefo P.) totale oorlogsvoering Ten bate van liet Nederlandsehe volk is positief constructief werk ver richt. Pleiter ging uitvoerig in op ALS Secretaris-Generaal van de voormalige de. partementen van Handel. Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Vis. scherij is dr H M. Hirschfeld op 10 Mei 1946 eervol ont slagen met toekenning van wachtgeld. Tegen der be schikking van de betrokken ministers is dr. Hirschfeld in beroep gegaan en dit be roep is Woensdagmiddag be handeld voor den Raad' van State, afdeeling Geschillen van Bestuur. Bij die behan deling bleek', dat het advies van de Zuiveringscommissie had geluid, geenerlei maat regel te hemen tegen een man van dit formaat, dit zou ten onrechte zijn goeden naam aantasten. De beide ministers overwogen, dat dr Hirschfeld weliswaar trouw was aan Koningin en Va derland, maar „niettemin door het verleenen van medewerking aan den bezetter- ook in vele ge vallen, waar een stellige weige. ring op haar plaats was geweest, een belemmerenden invloed uit oefende op den weerstand tegen den vijand van hen, die zich on voorwaardelijk en principieel tegen den bezetter en alle door dezen gepropageerde beginselen teweer stelden", zoodat dr. Hirschfeld mitsdien niet kan worden gehandhaafd als secre taris-generaal. Het verweer van dr. Hirschfeld.' dat den grondslag van het beroep vormde, kwam hierop neer, dat in de beschik king van de ministers niet tot uiting kwam, welke arbeid door hem gedurende den tijd der be zetting in het belang van het Nederlandsehe volk werd ver richt. Dit beroep is uitvoerig toege licht dooi; mr Nysingh, die be toogde: de houding van dr Hirschfeld tegenover den vijand is in geen enkel opzicht slap ge weest. Hij was nooit begaan om eigen angst of veiligheid. Vele malen is positief geweigerd me dewerking te verleenen aan maatregelen, welke de Duit- schers eischten. Tegengewerkt zijn met name de Duitsche maat regelen op het gebied van de en v.l.n.r.: ag, ont- aar; Julius jtapoleider; Press P.) PROGRAMMA VRIJDAG 13 SEPT. HILVERSUM I (301 !M.): NCRV: 7.00 toeuws, ochftend'gymn. en wij dingswoord; 8.00 Nieuws; 8.15 Mor. genco-ncert; 9.30 Werlken van Haydn en Mozart; 10.30 Morgendienst; 11.15 Zangrecital; 11.45 Familieibericüitien uit Indië; 12.00 Verzoekprogr.; 13.00 Nieuws waarna All_roundsextet; 13.55 Fluitrecitlal; 14.40 Indische mu ziek; 16.00 Declamatie; 17.15 Fritz Kreisler; 17.30 Celesta «ensemble; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Nieuws; 20.08 Radiophilh. orkest'; 21.25 Man nenkoor; 22.00 Nieuws; 22.15 Vragen aan voorbijgangers; 23.00 Each; Handel en Mozart; waarna sluiting. l HILVERSUM II (415 M.): 7.00 VARA: Nieuws; ochtendgymn. en gtram.jpl.; 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 9.50 Opus 64 J. Sibelius1; 10.20 De Regenboog; 11-30 Eddy Walis; 12.35 AVRO Skymasters; 13.00 Nieuws; 14.00 Koolckunst; 15»00 Pierre Palla; 15.30 Hoorspel; 173)0 VARA Opera- programma; 17.30 Accordeonband; 18.00 Nieuws; 18.35 Muzikaal bab beltje; .20.05 Cantate nr. 77 van Bach 21.30 Men vraagt en wij draaien; 22.15 Jazz_uittzending23.150 Nieuws aarna gram.muziek en sluiting. twee punten: de bedrijfsorgani- satfe en de uitreiking van de tweede distributiestamkaart De eerste werd in breedie kringen van het Nederlandsehe volk noodzakelijk geacht- de uitvoe ring heeft niemands weerstand tegen den vijand afbreuk ge daan. De T.D.K was al eerder door dr. Hn-schfeld zelf uit een oogpunt van distributietech niek noodzakelijk geacht. Toen de beschikking afkwam bleek er geen gevaar voor onderduikers aan vast te zitten. Politiecontrole op de uitgifte van deze T D.K zou niet plaats vinden! Pleiter bestreed verder breed voerig, dat dr. Hirschfeld be lemmerenden invloed zou heb ben uitgeoefend op het verzet tegen den vijand. De onjuistheid van deze bewe ring. bleek z i o.a. uit een ver klaring van 52 hoofdambtenaren van verschillende ministeries. Dr. Hirschfeld heeft overigens in den hongertijd verschillende maatregelen genomen ten voor- deele van hongerend Nederland en bij Seyss Inquart bereikt, dat verschillende maatregelen van Duitsche terreur achterwege ble ven. De regeering had dr Hirsch fe!d: gezegd op zijn post te blij ven en heeft dezen last -eenige maren herhaald. Mr Nysingh achtte 't ontslag aan dr. Hirsch feld een „toegeven aan den waan van degenen, die de zaak niet op de juiste wijze kunnen beoor- deelen". Dr J. W. Noteboom, de burge meester van Voorburg, heeft het standpunt van de beicie ministers toegelicht Door dit ontslag, al dus dr. Noteboom, snijdt de re geering als het ware in eigen vleesch. Vernietiging van het ontslag zou rehabilitatie betee. kenen en dit is onaanvaardbaar, om de reactie die het o m. zou hebben bij degenen, die 'hebben deelgenomen aan den strijd te gen den bezetter Spr. releveert tal van punten, waaruit geconcludeerd zou kunnen worden, dafc dr. Hirschfeld de hoogste onder scheiding zou hebben verdiend, maar hij heeft te weinig aan dacht geschonken aan de gees telijke waarde van het verzet. Hij heeft zich als practiscb economist volkomen losge maakt van regeering en volk in den strijd tegen den be zetter. Hij was principieel fout inge steld. Hij poogde het Nederland sehe belang te dienen, maar werd door de Duitschers geduld, om dat hij het Duitsche belang diende. Inzake de T.D.K. had de regeering nog op 9 Januari 1944 gezegd, dat de ambtenaren wis ten wat hun te dben stond Ook bij de bedrijfsorganisatie ging het over iets anders en dit had dr. H. moeten beseffen. Het be leid van dr. Hirschfeld moet worden veroordeeld, omdat hij zich distantieerde van het strij dend gedeelte van het Neder landsehe volk en het verzet in sommige gevallen tegenwerkte. De Raad van State zal later uitspraak doen VOETBAL Voor het seizoen, 1947 is voor dit rayon, de volgende indeelin# ge maakt: le klasse Afd. B: RKEDO; RKDVO, Strand vogels; Twisk; HOSV; Hem; HEO; Valken; KGB; Dinduai. Afd. G: Sint Victor; Sint Bavo; Egrnondia; B'erdos; Limmen; Meer. vogels A; Berkhout; Bergen; Vios; Sporters. Afd. D: Koedijk; SVW; AFC; ZAP; Petten;- VZV; Winkel; Geel-Zwart; Atlas; Zeemacht. 2e klasse. Afd. D: ADO 2; Uitgeest 3; US VU 2; HSV 2; Vitesse 2; WSV 3; KVV 5; VSV 2; Foresters 1. Afd. E". Always Forw. 2; SEW 2; Sohellinkh. 1; Spartanen 1; Zwaag- dijk 1; West-Friezen 2; Sint Victor 2 MOO l; HOSV 1; Grasshoppers 2. Afd. G: B'erdos 2; Bergen 2; De Randers 2; RKAFC 2; Zeevogels 2;* Jong Holland i; Alten. Victrix 4; Alkm. Boys 4; Kolping Boys 1; RK AFC 3. Afd. H: VIOS 2; DTS 3; LSW 2; N._Niedorp 2; Vrone 2; Winkel 2; Con Zelo 1; Dirksïiorn 1; Holiandia- T. 1; Hugo E'oys 1. Afd. I: Kaag vogels 1; SRC 1; Tex. Boys 1; CaH.oog 1; Texel 2; HRC 5; Succes 2; Watervogels 2; ZAP 2; Wi.Waard 2. 3e klasse Afd. H: Kaagvogels 2; Geel Zwart 2 Oudesluis 2; DTS 4; Schagen 3; VZV 2; Winkel 3; Petten 2; BKC 2. Afd. F: Alcm. V. 5; Alikm. Boys 5; Egoiondia 2; Schoorl 2; RKAFC 4; Kolp. Boys 2; Koedijk 2; SVW 2; Hugo Boys 2. Afd. G: Helder 4; Oosterend l; Succes 3; Tex. Boys 2; BKC 3; H'RC 6 Texel 3; Wiron 1; ZDH 1. 4e klasse Afd. F: DTS 5 Z; Vrone 3 Z; Jong Holland 2 Z.; Bergen 3; Randers 3; RKAFC 5; Zeevogels 3; Alcm. V.. 7; Foresters 3 hij t. Afd. G: Holiandia T 2; Con Zelo 2; Schoorl 3; Dorkshorn 2; LSW 3; VZV 3;< N.Niedorp 3; DTS 3. Afd. H: Succes 4; ZAP 3; JVC 2; Call.toog 2; Aflas. 2; Wiron 2; Waterv. 3; Kaagvogels 3. Afd.< I: ZAP 4; Succes 5; Wiron 3; ZAP 5; Petten 3; W.Waard 3; Kaag vogels 4; Geel Zwart 3. Res. le klasse C Alkm. Boys 3; Alkm. Victrix 3; DTS 2; H'olfandia £K HRC 4; Schagen 2; Uitgeest 2; West-Frisia 3-. Junioren A: KFC A; ZFC A; OSV A; WFC A ZW A; Alcni. Victrix A; Alten. Boys A; HRC A; Helder A; Holiandia A; West-Frisia A. Afd. C: Jong Holland A; Randers A; Vrone A; Alkm. Victrix B; VSV A Virone B. Afdi. L: SRC A; VZV A; ZAP A; Holl. T. A; Con Zelo A; LSW A; Vfos A; Sclragen A. Adspiranten Afd. H: Alcm. V. a; Alikm. Boys a; DTS a; HRC a; Helder a; Schagen Afd. I: Bergen a; CSV a; J.Holl. a Z.; Randers a; Alcm. V. b; Alkm. B. b; Alcm. V. c; Vrone a. Afd. J: J.Holland Z; Scihoori a; DTS b; Alcm. Boys c; Alcm. V. e; Bergen b; Randers b. Afd. K: JVC a; Succes a; W.vogels a; Wiron a; HRC b; Helder b; Texel a Afd. L: Kaag-vi. a; Schagen b; Winkel a; Nieuwe Niedorp a; Petten a; BKS a; Kaagv. b; Winkel b. Afd. M: Schagen c; HRC c; HRC d; H'e,i er c; Helder d. Afd. O: Holiandia c; HOSV a; W._ Frisia c; Holiandia 'b; W.Frisia b; Ur_ sem a; MOC a. Op 15 September a.s. zullen te Parijs voor de 76e maal de Seine- kampioenschappen worden ge houden. Van Nederlandsehe zijde nemen hier aan deel in de skiff en double scull nummers de hee- ren Niemeyer en dr. v. d. Meer en de dames Stom en Groene- woudt. Zij komen o.a. uit tegen den kampioen skiffeur van Frankrijk Sepheriades en den Britschen kampioen Burnell. Mej. Stom zal uitkomen tegen mile Guilbert, sedert 15 jaar kampioe ne van Frankrijk. Het aantal inschrijvingen voor dè nationale kampioenschappen der KNMV, die a.s. Zaterdag op het circuit van Dtrenthe worden verreden beteekent een record. De Juniorenklassen zijn hef sterkst bezel: In de 125 cc klasse starten 24 rijders, outer wie Dupont op JLO, Ddck Renooy op Eysink, Lagerwey op Sparta, v. d. E.yck op DKW, Verhoef op Baiavus. De 250 cc telt 12 deelnemers, ongetwijfeld zullen we in deze klasse een geweldige strijd te zien krijgen. Namen als Jaap Fij- ma op Rudge, Setouur op Velo- cette, J. Visstr op Excelsior en Poel op zijn DKW, zeggen ge noeg. In de 350 cc is de bezetting, wat aantal betreft niet zoo groot, namelijk 10. We noemen hier Van Rijswijk op Velocette, W. van der Eyck op Norton. Boef op Sarolea. en Reinbergen op Triumph. Bertus van HamersvelcP op Triumph, Fikse op BMW. Jac Schot op Ariel, Dra aver op Nor ton. en Roosjen op Sarolea, zul len in de 500 cc kfasse starten. Een overzicht van het circuit van Assen waar a,s. Zaterdag het Kampioenschap van Nederland van de K.N.M.V. wordt verreden, Te Evian-Les-Bains is de eljde wereld-conferentie van vrouwe lijke padvinders geopend. Onder de 22 deelnemende landen be hoorde ook Brazilië, waar de padvinderij vooral tijdens den oorlog een groote vlucht nam. Voorts namen Australië, Nieuw- Zeeland, de Vereenigde Staten en de meeste Europeesche lan den aan dit congres deel. Het doel is de band tusschen de vrou- welijke padvindersr ereenigingen te herniéuwen en de positie de zer organisatie t.o.v. het burger lijk gezag te bepalen. Lady Ba den Powell beantwoordde de openingsrede met een dankwoord aan Frankrijk voor de ontvangst die het de gedelegeerden bereid had. OFFICIEELE BONNENLIJST voor de tweede helft van de 10e periode 1946 (15 (m, 28 Sept.). Elk des volgende' bónnen geeft recht op het koopen van: BONKAARTEN»KA, KB. KC 610 564 t.m 568 brood 800 gr. brood 569 brood 400 gr. brood 572 boter enz. 250 gr.' boter 573 boter enz. 250 gr! marg of 200 gr. vet 583 suiker 1000 gr. siiiker of boterhamstrooisel of 2000 gr. jam, stroop enz. 574 algemeen 200 gr. kaas (waarvgri '100 gr. korstlooze kaas)' 575 algemeen plm. 225 gr. huishoudzeep of 90 gr. toiletzeep B 18 reserve 1600 gr. brood C 18 reserve 800 gr' brood B 19 reserve 100 gr', kaas (waarvari 50 gr. korstlooze kaasj B 20 reserve 2 kg aardap. BONKAARTEN LA, LB, LC 610 521 vleesch 100 gr. vleesch 522 vleesch 400 gri vleesch A 04 melk 4 liter melk B 04!; C 04 melk 7 liter melk 517 aardappelen 3 kg aardap. BONKAARTEN KD. KE 610 064 065 brood 800 gr. brood 072 boter enz. 250 gr. boter 073 boter enz' 125 gr. marg. of 100'gr. vet 083 suiker 500 gr siiiker of boterhamstrooisel of 1000 gr. jam, stroop enz. 084 085 algemeen 250 gr. suiker boterhamstrooisel of 500 gr. jam, stroop enz. 074 algemeen 100 gr, kaas (waarvari 50 gr. korstlooze kaas) 075 algemeen Plm. 225 gr. huishoudzeep of 90 gr toiletzeep D 18 reserve 80Ó gr. brood E 18 reserve 250 gr. rijst, kindermeel of kinderbiscuit BONKAARTEN LD, LE 610 021 022 vleesch 100 gr. vleesch D 04. E 04 melk 12 liter melk 017 aardappelen 1 kg aardap. TABAKSKAARTEN enz. T 47 2 rants tabaksart. V 48 200 gr. chocolade en/of suikerwerken X47 2 rants, tabaksart, X48 100 gr.' chocolade en/of suikerwerken De bonnen voor melk worden in den vervolge voor een periode van 14 dagen aangewezen Deze bonnen zijn derhalve geldig t.m. Zaterdag 28 September. Dit geldt ook voor de bonnen der versna. peringskaart. Voor de week van 22 t.m 28 September zullen nog bonnen worden aangewezen voor: aard- 8 appelen, thee, bloem en tabak. Deze week is wederom 100 gr. vleesch extra beschikbaar, zoo- d'at men in'totaal 500 gr. per 14 dagen ontvangt. Op de bonnen voor kaas wordt voor de helft korstlooze kaas af geleverd Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 13 Sept. worden gebruikt, met uitzonde ring van de bonnen voor vleesch, melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 16 September mag worden ge kocht ""N 41. Met ontzetting zagen de Leutige Blaaskakers den agent over het Distributie- plein hollen, met den bloeddorstigen leeuw ach-* ter zich aan. Het' was dui delijk te zien dat de man aan het eind van zijn krachten was. Eén poging om aan zijn achtervolger te ontkomen zou hij nog wagen. Onze diender was bij het stand beeld van den beroemden boogschutter Jan Knipper- dolling gekomen, die .daar al meer dan drie honderd jaar wijdbeens een pijl uit zijn boog stond te mikken. Boven op het voetstuk zou de agent zeker veilig zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 5