DE SCHAGER TENTOONSTELLING Belangrijke inzendingen van fokvee l Binnenlandsch nieuws Buiteniandsch nieuws Mafkthenchten 12 SEPTEMBER 1946 Nipuw Noordho'lnnHsch Di^blad DE QROOTE DAG 18 SEPTEMBER XWANNFÜR sen provincie, waar gedurende 'n reeks van jaren de veefokkerij met grooie kennis van zaken is beoefend, zieh opmaakt om bet beste ten tooïr te stellen, waarover ze beschikt, dan kan men er zeker van zijn, dat een collectie vee wcrdt gepresenteerd, die de moeite waard is. en waarnaar de be langstelling uitgaat^ van aflle vooraanstaande Netlerland- sche fokkers. Van de vier dagen, welke de groote landbouwtentoonstelling te Schagen duurt, is de 18e Sep tember gereserveerd voor het rundvee en met vreugde mag worden vastgesteld, dat de gan. sche fokkerij van Noord-Holland er haar schouders onder heeft geplaatst om deze gebeurtenis te maken tot een evenement van zeer bijzondere beteekenis. Het aantal inschrijvingen was zoo groot, dat een speciaal daar toe aangewezen, commissie de provincie is rondgegaan teneinde het vee aan een voorkeuring te onderwerpen. Deze commissie bestond uit de heeren R. L. Wai. boer, voorzitter van den Bond van Rundveefokvereenigmgen; Z Bakker, inspecteur van het Stamhoek; A Ruyter, O.-Blok ker; A IJff, Beemster en K. Reijne Hz., Schagen allen vee fokkers. De veehouders hadden daartoe' hun dieren op aangege ven Dlaatsen samengebracht en het rêsuitaat is geweest, dat van de ca. 600 stuks vee, waarvoor aanmeldingen waren binnenge komen, er ongeveer 300 zijn uit gekozen, waaraan de eer is waar dig gekeurd de faam van ons Noordhollandsche vee aanstonds noog te houden Er heeft een zeer scherpe selectie p aats gehad en hieraan alleen is toe te schrijven, ctet het aantal inzendingen in de verschillende g.oepen betrekkelijk beperkt is gebleven. Van deze groepen vermelden we een zeer bijzondere rubriek, die bestaat uit wat men zou kun nen noemen: „élite-melkkoeien". Dat zijn dus „de besten van de bestenDe commissie heeft hiervoor uitgezocht 23 melk koeien en deze 23 melkkoeien hebben in drie jaren tenminste 660 kg vet per melkkoe gepro duceerd. Onze provincie kan daar met recht trots op zijn, want dit is werkelijk iets bijzonders. En, om dit voor den leek op dit gebied duidelijk te maken, wil len we enkele cijfers noemen. Nemen we de gemiddelde pro ducts van de oudere melkkoeien (a'us die, welke de meeste melk gaven, over 1945-1946 in een rokvereeniging in de beste klei streek in West-Friesland, dan vinden we als gemiddeld aantal kg melk 4458 kg per tactatie. eriode en als gemiddeld aantel :g vet over die periode 162 kg vet Over de 3 jaren 1943194#, 194<11945 en 19-±£—1946 zal dat zijn plm. 3 x 162 kg is 486 kg, hoewel dat cijfer dan nog ge flatteerd is gezien de stijgende tendenz in iedere fokvereeniging. Deze berekening gaat over 269 oudere melkkoeien. Nu zijn dit allemaal wel geen stamfokkoeien, want er zijn ook koeien bij. die alleen ingeschreven zijn bij een fok vereeniging, maar het d'emon. streert dan toch overduidelijk, dat deze groep élite melkkoeien inderdaad ^n- buitengewoon su perieure kHsse is. Deze groep alléén al is een bezoek aan de tentoonstelling overwaard Zij vormt de levende reclame voor een doelbewust gedreven fokke rij en zij is het levende bewijs van het fokkerstalent der Noord hollandsche boeren Wat er komt De toegelaten inschrijvingen voor de verschillende klassen zijn de volgende: Melkkoeien 76 stuks; Drachtige koeien 16 stuks (voor 1 Jan te kalven); Drachtige schotten 16 stuks (voor 1 Jan. te kalven); Melktwenters 12 stuks; Melkvaarzen 22 stuks; Pinken 37 stuks: Oudere stieren 5 stuks; 2Va-;jfirige stieren 7 stuks; 1%-jarige stieren 12 stuks; Stierkalveren 26 stuks; Kuikalveren 20 stuks Een even belangwekkende als interessante keuring zal zijn die van afstammelingen van stiesen. Deze zal ach uitstrekken over: a. viertalen kuikalveren; b. viertallen pinken; c. drietallen melkvaarzen; d. drietallen melktwenters Tenslotte heeft nog een keu. ring plaats van eigenaarsgree. pen, waarvoor, al naar de grootte van het bedrijf, cmie-, vier- en vijftallen moeten worden inge zonden Het aantal inzendingen be draagt hiervoor: Drietallen 5; Viertallen 9;" Vijftallen 12 Alles bijeengenomen mag wor den gezegd, dat aan de voor- bereiding van dezen uiterst ge- wichvigen dag de grootst moge lijke zcrg is besteed. Hii zal een nauwkeurig beeld geven van wat op het gebied der fok kerij in Noordholland werd be reik! en we twijfelen er niet aan of hij zal er in hooge mate toe bijdragen de belangstelling daarvoor, ook van buiten de provincie, te doen toenemen. Wefhoudersverkiezings- eigenaardigheden Men schrijft ons uit Uitgeest: Hoe het soms gaat met de wet houdersverkiezing, leeren we weer, uit de historie van Uit geest. Daar hebben <ie Katholie ken, die een voorbeeldige actie hebben gevoerd, de meerderheid in den Raad verworven. Zes tegen vijf. Die vijf dat zijn drie van de P.v.d.A, en twee commu nisten. De burgemeester is katho liek. De katholieken zoudén hun stem geven aan een man van de P.v.d.A. en waren zoobru i-taal, zelf teeh ook maar een wet- mouderszetel te verlangen Eerste stemming: Van Diemen'(KVP) 6 stemmen, 3 blanco (van de PvdA!); de twee communisten stemden een eigen candidaat Toen de tweede stemming: Wet! houder C. Krom (PvdA) kreeg 9 stemmen, d.w.z 3 van zijn eigen partij en' zes van de KVP, terwijl de communisten weer niet meededen. In een raad van elf met zes KVP.ers stemt de PvdA niet eens den katholieken wet houder, de KVP stemt echter wel den man van de PvdA! Het komt allemaal op de nota! Militaire problemen vragen de aandacht BIJ DE INSCHEPING van on geveer 1500 dienstplichtige militairen, die met de „Klipfon- tein" naar Indië zouden gaan, in den nacht van 2 op 3 September, zou de Surinamtkade door mili taire en Amsterdamsche politie zijn afgezet, famnicieden der vèrtrekkenden mochten geen af scheid nemen, enz Het Kamer lid Schoonenöerg, van de CPN, vraagt, of dit alies waar is en informeert verder bij den Minis ter van Oorlog, of het juist is, dat dienstplichtige militairen gedwongen werden de plaats in te nemen van hen. die niet meer in de kazernes terug keerden, nadat hun was medegedeeld, dat zij naar Indonesië zouden worden gezonden. Het Tweede Kamerlid Ver meer, van de PvdA, vraagt aan dén Minister van Oorlog, of een -egeling kan worden getroffen, om te voorkomen, dat velen van de onder de wapenen geroepen dienstplichtige onderofficieren hun burgerlijke verplichtingen niet meer kunnen nakomen, om dat de salarieering in een onder officiersrang ver ligt beneden het salaris, dat in de burgerbe trekking werd verdiend. WEER BATAV5A- NEDERtAND P£R RAD SO Sinds eenige dagen is de expe- rimenteele uitzending van de sta- tions PLS en PLC te Batavia weer hoorbaar in Nederland. De zenders beginnen hun uitzending in het Nederlandsch om 17 uur Nederiandschen tijd env blijven dan een half uur in de luoht. De programma's bestaan .uit nieuws- berichten en muziek Wie op het oogenblifc luistert naar Batavia (de zenders werken op 16 en 29 meter) kan hoeren, hoe daar el- ken middag eeil dienslmededee- ling wordt omgeroepen, bestemd voor den nieuwsdienst en den wereldomroep in Hilversum, in antwoord op de ontvangstresul- laten, die* radio Batavia eiken middag door dén Nederiandschen PCI-z^nder worden medegedeeld' Belangstellenden worden ver zocht luisterrapporten te zenden aan de Omroepleiding PLS en PLC. Batavia, Koningsplein-W 5 of naar den luisterdienst Radio 'Nederland, Nieuwsdienst Melk- pad. Hilversum. BEDEVAART VAN EX-GiVANGENEN Tienduizenden naar Lourdes In het afgeloopen weekend zijn duizenden bedevaartgangers, aS len ex-gevangenen of gedepor teerden, naar Maria's gena ie. oord te Lourdes getrokken. Vrij dag waren op het plein der' Basi liek 50 000 Fracschen, waaronder vele buitenlanders, vereenigd. Er werd gebeden voor de marte laren uil de verzetsbeweging en de helden der bevrijdingslegers Vele pelgrims kwamen per fiets, er waren er zelfs die honderden* kilometers te voet aflegden. De Paus stuurde een boodschap naar Lourdes, waarin Hij zijn mede leven met de pelgrims betoonde en zijn zegen schonk aan heel katholiek Frankrijk. De bijeenkomst te Lourdes, die tevens het karakfer van een con gres droeg, wesd besloten met een sacramentsprocessie, waarbij pfm 80 000 toeschouwers aanwe zig waren. De Frarisehe minister van be wapening Michelet. oud-gedeti neerde, deelde mede, dat de lij ken der slachtoffers uit Duitsch- land zullen worden teruggehaald Bloembollenziekfen- beschikking 1946 In de Staatscourant van 10 Sept. is opgenomen een bloem bollen zielrtenbeschikkfing 1946, inhoudende de intrekking van de bloembollenziektenbeschikkimg 1940. Voorts zijn in deze beschik king aangegeven de middelen ter bestrijding van irisziekten Veesmokkelaar op de grens gedood Nabij Westkapelie-Houcke werd Dinsdagmorgen het lijk gevon den van een twintigjarigen Ne derlander, die 's nachts getracht (had vee over de Ned.-Belgische ►grens te smokkelen, doch door douane-ambtenaren was bes- schoten Wachtgeld hes! uit- Het Staatsblad bevat een Kon. Besluit van 28 Augustus, waarbij bepaald is, dat aan op wachtgeld gestelde burgerlijke Rijksambte naren, wier waehtgeld op het be drag vap hun uitgesteld pensioen is vastgesteld, over 1945 een uit- keering van 25 pet van dit be drag tot een maximum van f 500 zal worden uitgekeerd. Engeland erkent Arabische Liga Uit welingelichte kringen te Londen verluidt, da; Engeland spoedig de Arabische Liga als een officieel diplomatiek lichaam zal erkennen en een diplomatie- ken vertegenwoordiger bij haar zal benoemen. Deze beslissing is genomen tijdens recente onder handelingen tusschen de Britsche regeering en leiders der Arabi sche s'afen. TE PUTTE (N.B wordt 15 Sept. a.s. de internationale joodsche begraafplaats opnieuw in gebruik genomen. EEN ITALIAANSCHE handels delegatie zal binnenkort een be zoek aan Nederland brengen. Ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin werd1 op het Koningsplein te Batavia een groote troepenparade gehouden. De troepen werden geïnspecteerd door generaal Spoor, admiraal Pinke, de lt.-gouv.-gen. dr. H. van Mook, ,lt.-kol. Pajme?. van den Broeck (met helm), de Amerikacmsche consul Walk Foote en generaal Mcursergh (v.r.n.l.). Stevens P. Virgiaa-acnplant op Gelebes In het gc-ied ien Zuiden van Makassar, boengammassa en Dje- nepoto, zullen proelveiden met Viigmia-taoak worden aangelegd, waarvoor het mees.e zaad m de V.S. besteld werd. Een gedeelte kwam ook van buitenzorg, waar men het tijdens de bezeuing ver- oorgen had gehouden. De aan plant van ViVginlaiaoak is iéts ge- neei nieuws voor Zuid-Celebes. Voor den' oorlog bevonden zich 'groote Virginia-primages op Ja va, waarvan de tabak voor siga retten voor binnenlandsch ver bruik aangewend werd. Italiaansche partisanen roeren zich Een groep van 30 hulppolitie agenten van de slad Asti in Pie- mon. (voormalige pardsanen) die onlangs met wapenen en uit rusting na hun ontslag de bergen waren ingetrokken, zijn een be weging begonnen, die zich wel licht over geheel Noord-Italië zal uitbreiden. Men schal, dat er 300 tot 400 mannen in de bergen van Piemon; onder de wapenen zijn. Vele honderden zouden klaar slaan om zich bij hen te voegen. De partisanen vragen erken ning van hun recht op pensioen en 't opnemen van de meerder heid der partisanen is indusirie en landbouw. Vasta brandstoffen voor Kamerhuurders en pensiongasten Voor kamerhuurders en pen siongasten is voor den a.s. winter de volgende regeling vastgesteld: Dezer dagen zuilen de distri- butiediensten, op nader door hen bekend te maken tijdstippen, for mulieren M.D. 333-22» uitreiken, waarmede de brandstoffen moe ten worden aangevraagd. Alle 'aanvragen moeten zoowel door den kamerverhuurder of pension houder als door de kamerhuurders en pensiongasten worden inge- .vuld. Het tijdvak, binnen hetwelk de aanvraagformulieren bij Jen dis- tributiecuens4 kunnen worden in gediend, zal nader worden be- xend gemaakt. De kamerverhuur der/pensionhouder moet dan zelf bij den distributiedienst ver schijnen en de tweede distributie stamkaart van alle kamerhuur ders/pensiongasten medebrengen. Het. stookseizoen is gesplitst in twee periqden, waarvan de eer ste het tijdvak van 1 October 1946 tot en met 15 Januari 1947 en de tweede het tijdvak van 16 Januari 1947 tot en met 30 April 1947 omvat. De distributiedienst reikt bij inneming der aanvraagformulie ren voor de eerste periode vijf rantsoenbonnen, elk voor een eenheid brandstoffen per ver huurd woongedeelte uit, indien een daarin verblijfhoudend per soon voor of op 1 October 1881 is geboren, is dit «liet het geval, dan woiden per verhuurd woon gedeelte drie rantsoenbonnen verstrekt. De te verstrekken rantsoenbonnen en derhalve ook de hierop te verkrijgen brand stoften, zijn het eigendom van den kamerhuurder-pensiongast. Voor pensionbedrijven, waarin' zich minstens twee verhuurde woongedeelten bevinden, die niet anders dan centraal kunnen wor den verwarmd, kan onder om standigheden een toeslag voor centrale verwarming worden verstrekt. Deze toeslag moet bij de brandstoffencommissie worden aangevraagd. Onder bovenvermelde regeling vallen niet de pensions met tien of meer gasten, daar het brand- stoffenrantsoen voor deze inrich tingen door de brandstoffencom missie. waaronder zij ressortee ren, zal worden bepaald. DE ZANG ACADEMIE te Ber lijn wcrdt op last. van de Sovjet- autoriieuen omgebouwd tot thea ter voor de Russische bezettings troepen. IN us, RUSSISCHE zóne van Duiischland zijn aiie vergunnin gen voor auto's ingetrokken. In net vervolg zaf een speciale ver gunning vereischt zijn TE STOCKHOLM' trekt de daar gehoudten jaarbeurs zoo groote belangstelling, da de KLM fwee extra D.C. 4's en een Sky- masier heeft moeten inleggen GEN. BOLLlNG, Theatre-Chief voor de Amerikaansche bezet tingstroepen in Duiischland is te Amsterdam verwelkomd. Heden avond zal hij voor de radio spre ken. EiE DENAZIFICATIE van Duitschland verloopt te langzaam, daar het zeer moeilijk blijkt be wijzen te verzameien over politie ke misdaden en de beschikking te krijgen over voldoende ervaren juristen. RUIM EEN MILLIOEN stuks be draagt» de oplage van Italiaansche kamolieke jeugdbladen. IN BELGIë krijgt de ieugd fietsbanden. ESN ZAKKENROLLER in Bri el heeft op de tram de per- tefeuilie van een diamanthande laar gerold. Voor 2% millioen frank aan diamanten zijn ver dwenen. DE VERKOOP van automobie len in België is tijdelijk door de regeering verboden ZWAAG 11 Sept. Spinazie 1317; postelein 3—16; bie"en 3.50—7.20; sa voye kool 9.20—16.60; witte kool 2.80 gele bew. kool, 8 70—10; roode kool 4.29—9.80; slaboonen 3453; snijboo- nen 3778. "omaten 1045; augurken 7—7.80; waschpeen 4.20—8.70; bos- peen 7—22; andijvie 11—19; sla 5.50 10 40; bloemkool 10—81; komkom mers 4.10—21; knolserri. b 1 90—2.50; perziken 455; witte druiven 153— 1.63; Alicante 1.33—160; Frankenth. 1-011-37; roode bessen 1; Prolefic 1-54; meloen 15—68. WOGNUM 11 Sept. Slaboonen 57 59; snijboonen 1462; tomaten 25—39 meloenen 1855; komkommers 518 augurken II 61—98; III 2&—4S IV 12 —25; stek 2—9; roode kool 4.20—4 80 druiven Alic. 1.24—1.35; Frankenth. 1-221.28; perziken 836 bospeen 8 18; spruitkool 47; roode bieten 3 80 4./0; waschpeen I 7.80—8.40; II 4.206. WOGNUM 11 Sept. Andijvie 813; sla 78; uien 6.20—710; spinazie 8 10; sjaloten 2—3.80. KS2M 11 Sept. Bloemkool 1078; roo_ .de kool 6 30—7.70; gele kool 450—6; groene kool 9—12; slaboonen 22—47; snijboon en 1763; tomaten 1038; augurken 250; pronikiboonen 2527; kroten I 4.505.40; sla 9.40; perziken 2-22; meloenen 20—53; druiven 105 1.40. VEILINGOVERZICHT COOP. TUINDERSVEREENIGING "KENNEMERLAND" BEVERWIJK 9 September De aanvoer van dubb. spercieboo_ nen en snijboonen zakt snel af. Wel vonden er nog flinke partijen dubb. boonen uit de Noord aangevoerd. De prijzen van de boonen waren uitste_ kend al liepen ze nog al ver uiteen door verschil van kwaliteit Bloemkool blijft <ïuur. Voor de grootste maat noteerden wij van 80 tot 105 per stuk. Andijvie gaat ook al iets beter; dit artikel bracht van 413 ct. per kg op. Tomaten zijn prijshoudend; voor goede kwaliteit werd van 38 tot 45 ct. per kg besteed. Meloenen worden er steeds meer aangeboden; dit product bracht van 3-050 ct. per stuk op al naar gelang van soort of kwaliteit. De prijzen van de komkommers zijn stabiel; voor I en IA werd van 1723 ct. per stuk betaald. Over het algemeen kunnen we zeg. gen dat de handel creze week graag was. Prijsnoteering Dikke boonen 36—67; snijboonen 40—94; pronkboonen 19—33; stok dik 49—75; andijvie 3—13; sla 3—10 p. st. postelein 25—3f; spinazie 1838; me_ loenen 1148 p. stuk; komkommers'I 1723; tomatlen I 38-45; bloemkool IA 80—103 per stuk; idem I 46—70; prei il20; groene koor 18—22; roode kool 67; böspeen 727 p. bos; was. peen 713; uien 611; sjalotten 89; kroten 611; knollen 13—25 p. stuk; druiven 120—155; aardbeien 8095 p. doosje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 7