"L.V.T. 1946" - SCHAGEN - 18-19-20-21 SEPT. 1946 Hoogenstraaien Conserven nette meisjes Hoogenstraaten Conserven Nieuw Noordholjgndsph Dqgblad Voorverkoop van: 4-daagsche entréekaarten a f8.- t M. BEUKENHORST, chirurg practijk hervat Meisje NET MEISJE WERKSTER Kappersbediende gevraagd BOEKHOUDER ALKMAAR vraag} ELEGTRICIEN FLINKE KNECHT Puddingfabriek Victrix vraagt MEESTERKNECHT v. d. PAKAFDEELING Gevraagd halfwas rijwiel hersteller en electriciën Monteurs I Wagenwasscher BOONTJES Flinke brood bakkers-halfwas gevraagd. f- Nieuw Noordliollaadsch BagMad VERLOREN D.K.W, moiorrijw, droge veentiirf BOERDERIJ met 11 ha. weiland Fruitdistributie zijn eigen helang Te koop: S L A G E R IJ met gr. toewijzing Telefonisch aangesloten onder No. 512 Th. S. BLEEKER ROYAL, SCHAGEN „De Zuster van den Huisknecht" AJOUREN v. BESUYEN Co. De zaak waar U altijd slaagt Uw adres is dus: Prima bloembollen „Bul Sis" W, Zaaduoordijk WINTERSURSUS Aanv. 15 Sept. a.s. N U kunt U zich nog opgeven *8 I^PNDERDAG 12 SEPTEMBER 1946 Deze kaarten geven recht van toegang tot ALLE TERREINEN, van de TENTOONSTELLING, inclusief het CONCOURS-HIPPIQUE. Verkrijgbaar bij den heer R. BRUGMAN, Penningmeester „L.V.T.", p/a Hoornsche Grediet- Effectenbank N.V., Schagen. PIET BURGER en GERDA V. d. KAMER hebben de eer U kennis te geven van liun voorge nomen huwelijk; dat in verband nie£ vervroegd vertrek naar Indië, zal plaats vinden op Maandag' 16 Sept. a.s. 's morgens 9.30 uur in de parodhie- kerk van S-t. Dominicus; Laat te Alkmaar. Alkmaar 12 Sept. 1946 Emmastraat 53 Huigbrouwerstraat 12 Receptie Maandag 16 Sept. a.s. van 23 uur in de Graanhandel, Lutrtik- Oudorp 28 te Alkmaar. Den 27en Sept. hopen on ze geliefde Ouders, A. J. KLASING en C KLASING— ROOSJE hun 40-jarig huwelijks feest te herdenken. Hun dankbare Kinde ren en Kleinkinderen Alkmaar, Sept. 1946 Lindenlaan 47. Heden bereikte ons van uit Frankrijk het droe ve bericht; dat onze an_ nig geliefde zoon; broer en kleinzoon ERNESTUS AUGUSTI- NUS MARIA na veel lijden in con centratiekampen^ kort na de bevrijding' van Belsen, in April 1945 is overleden in den leeftijd van 24 jaar. Hij stierf door zijn ijver om zijn vaderland te gaan dienen. Schoorldam: F. J. M. Pinxter J M. Pinxter— Meijkneoht Amsterdam: P. J. C. A. Pinxter SJ. Heeswijk: Br. Tharcisius (V. Ph. Pinxter) Warmond: F. J. M. Pinxter Schoorldam: Corry E. C. Pinxter Alkmaar: Mevr. Wed. A. MeijknechtuBiscping Schoorldam 5 Sept. 1946 De plechtige H. Requiem mis voor zijn zielèrust zal worden opgedragen Maandag 16 Sept. 9.13 u. in de R K. kerk te Catrij p-Sohoorl. Heden overleed zeer on verwachts onze beste damvriend d^ heer C. VAN DER OORD Dat hij moge rusten in vrede. De Sehager Damclub J. J. GROEN en M. M GROEN-SCHOLTEN betuigen hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar 11 September 1946. Westerweg 9. te ALKMAAR HUWELIJK R. K. veehouder; wedr. 41 jr.; met mooie groote boer derij en 4 jeugdige kinderen wenscht kennismaking met R. K. boerendochter of wed. z. kinderen; om een goede moeder voor de kinderen te zijn en tevens een gelukkig- huwelijk aan te g'aan. Br. m. uitv. inl. en foto welke wordt teruggez.; onder nr. 02886 bur, van dit blad. NET MEISJE GERVAAGD Mevr. DE WOLF, Oude Gracht 213 te Alkmaar. Ex-geïnterneerd 23 jaar, P.G.-, in het be zit van diploma typen en stenografie zoowel Neder- landsch als Duitsch, Duit- sche taai volkomen machtig, Engetech spre kend en schrijvend, op kantoor geweest zijnde, zoekt haar passenden werkkring Aanbiedingen onder no. 13589 bur. van dit blad. Biedt zich aan: EEN R.K. MEISJE voor dag en nacht. Balgweg 37 te Breezand (NH). Biedt zich aan NET RX. MEISJE Iftd. 29 jaar; voor dag en nacht in R.K. gezin; liefst m. huis. verkeer. In Alkmaar. Br. onder no. 13592 butf. van dit blad. Gevraagd: R.K. Huishoudster bij heer alleen of flinke Dienstbode voor den dag bij M. G. v. ZAAL, Oosterzij te Heiloo. Gevraagd: nette R.K. Dienstbode v.d.e.n. hoog loon; huiselijk verkeer. JAN DE RUIJTER Laat 179 te Alkmaar. Mevr. HELDER Kermemer- singel 2 Alkmaar vraag't een net meisje Gevraagd: net meisje voor de huishouding voor d. of d. en n. Huis m. d. Luifel; -Kuigbrouwerstr. 5 te Alk maar. WERKSTER GEVRAAGD. Adres: Lyceumsttraat 57. Aanmelden tusschen 7 en 8 NET MEISJE gevraagd voor halve of heele dagen. P. VALKERING, Rijksweg 180 te Limmen. Biedt zich aan: Net R K. Winkel, of Dagmeisje oud 19 jaar. G. REINDERS Krelagestraat 8a Alkmaar. Gevraagd voor direct: net dagmeisje; goed 10011. Aan melden Mevr. Schuddeboom, Comansstraat 20 te Alkmaar. gevraagd per 1 of 15 Oct. intern Goed loon. Werk ster aanw. Brieven DB tVTARET TAK, Apollo- laan 197, Amsterdam-Z„ Telefoon 94446. Aan d'e Ambachtsschool te Alkmaar wordt gevr. een Loon f 24,per ^veek. Zich te vervoegen bij den concierge aan de Am bachtsschool van 912 en van 24 uur. Gepensionneerd Persoon zoekt werkzaamheden. On verschillig wat. Br. onder no. 13595 bur. van dit blad. Biedt zich aan een eerste Heerenkapper. Br. onder no. 13571 Bureau van dit blad. Biecft zich aan le Heeren kapper als noodhulp. Brie ven onder letter L. Boek handel Thomas Bergen NH. bij A. BOUT, Voorstr. 91, Egmond aan Zee Tel. 297 Beurlvaartondern. vraagt voor direct Voor ervaren, energieke kracht, zèlfstandige werk kring. Br met uitv. inl, onder no. 4167 Adv.Bur. Ekering N.V., Appelstr. 200. Den Haag. Voor de onderhoud'afdeeling Moet sterkstroomdiploma hebben en gewend zijn een uitgebreide installatie te onderhouden eri nieuwbouw aan te leggen. Vast werk. Flink salaris Persoonlijke aanbieding aan de fabriek. Gevraagd voor pakhuiswerk. in graan- en kunstmestpakhuis, een Zich te vervoegen Timmerman's Graan- en Kunstmesthandel, Schermerw. 116 Alkmaar Voor direct GEVRAAGD: HANDELSKADE 57 - ALKMAAR ALKMAAR Alleen zij die gewend zijn leiding -te geven en zelf werk in te deelen en te organiseeren gelieve te söili- citeeren. Verantwoordelijk werk Flink loon. bij J. KOMEN Jnzn.. Dorpsstraat B 147a, Zuid-Scharwoude. Wij hebben plaatsing voor Eenigg prima en Automobielbedrijf SCHAGEN GOES, Huigbrouwerstr. 14, Alkmaar. Te koop Schrijfbureau (af sluitbaar), Be w. Kanaal- kade 38 Alkmaar. Te koop een Slaapkamer ameublement .bestaande uit ledikant; spiraal; onderbed; 3_deelig veerenbed met pe luw en 2 kussens; nacht kastje; kast en 2 stoelen en een kookkacheltje. Lyceum straat 43 te Alkmaar. Heerenrijwiel m nog bruik bare "banden te koop of in ruil voor een radiotoestel of schrijf machine. Br. nr. 13654 bür. van dit Mad. Te koop: EEN HAARD (uit_ draaibaar.) ïflinke maat. STOUT JESDIJK, Kennemer Straatweg 112 te Alkmaar. Te koop: een zware Stam boekzeug; 19 Sept. voor de tweede maal kunnende wer pen; bij A. MOOR; Oost wijk 9 te Limmen. JTe koop: EEN DORSCHZEHL ï.g.staat; tevens gesponnen Schapenwol. Zeglis 83 te Alkmaar, Te koop: zwaar onderstel van een bakwagen met colli patenfcassen met 2 wiels wa gentje voor achter de fiets op massieve banden. JAC'. DE WIT te Anna Paulowna. TELEFOONNUMMERS: Bureau Alkmaar K 2200 Administratie 2046 - Redactie 2047 Bureau Hoorn K 2290 4243 (twee lijnen) Bureau Den Helder K2230 2363 Bureau Schagen K 2240 459 Na aanrijding ©p Donder dag '5 Sept. tusschen Uit geest en Alkmaar verlo- len 4 rij vvielbuitenban tien merk Bataaf, zwarte kleur. Tegen belooning terug te bezongen J v. Scorekade 22, Ak-maar. VERLOREN een rij deken; tusschen de R.K. kerk en. den Zwarten weg ('t Veld). Terug te bezorgen bij P. DEKKER Zwarte weg' 267 te Oude Niedorp. VERLOREN op de kermis te Zijdewind een verguld -da mes armbandhorloge. Tegen belooning terug te bezorgen bij ANNIE RUITER 't Veld 369 Oude Niedorp. Verloren Donderdag j.l. tus schen Alkmaar en Schoorl dam een grijs-blauwe hee_ renregen'jas. Tegen beloo_ nitig terug' te bezorgen bij Th. goudsblom Oostwal 111 Warmenhuizen. Gevonden een iportemonnaie met inh. Tegen advertentie- kosten terug te bekomen bij D. Blom Meerweg E 1 te Alkmaar. GEVONDEN een rol kamer- zeil op den Prov. weg 'bij O. €7iedorp. Terug .te beko men bij P. DEKKER Zwar te weg' 267 te Oude Niedorp. Te koop: een Schaarploeg met een p.k. eleetr. motor en ■10 gegalvaniseerde platen; 2Vï lang 95 breed. JAC. DE WIT te Anna Paulown,a. Te koop: een 4_jarige VOS ruin paard; zwaar tjspe; ook wel ruilen voor slachtpaard of lichter. JAC. DE WIT te Anna Paulowna. Te koop: GRASGEWAS van den Kerkweg en spoorbaan Station tot Boermansweg en ong. 15000 KG best HOOI. JAC. DE WIT te Anna Pau lowna. Te koop: een prima Jacht wagen en nieuwe driewielde kar. JAC. DE WIT te Anna Paulowna. Te koop: drie 2_jarige paar den; 2 vosbles merrie, 1 blauwbles merrie en 1 3Vs- jarige zwarte stamboekmerrie JAC. DE WIT te Anna Pau lowna. Woningruil. Huis te Alk maar Stiationstr.; huuirptr. f 5voor huis te Heiloo. Br. nr. 13563 bur. v. d. blad. Te huur of te koop gevraagd een in goeden staat verkee- rende PIANO. Br no. 2251 aan AdV. Bur. K. TER BURG t.o. de Groote Kerk. NET R.K. KOSTHUIS aan geboden voor jongeman; geen ,beroeps. Br. onder no, 13593 bur. van dit blad. Te koop een 98 c.c„ 1938, op prima banden, als nieuw. Te vens te koop: f 25 per 1000, thuis be zorgd. Even een kaartje en ze worden bij U thuis gebracht. Bel .aanbev. N. BLEEKER, Noordermeer G 11, WOGNUM Te koop: Direct te aanvaarden. Verder woonhuizen en di verse £aken, w.o. café's enz. Bevragen Zaterdag van 36 uur bij J KEIJZER, Makelaar, Kp.u.kade 38. Alkmaar. De gezamenlijke fruit- grossiers, rayon Alkmaar deelen het publiek in zijn belang mede, <iai de fruitbonnen 563 en 063 tot en met Zaterdag 14 Sept. bij den kleinhande laar kunnen worden in geleverd.,. Brieven onder no 32048, bureau van dit blad. Loodgietersbedrijf SCHAGEN Vrydag-, Zaterdag- en Maandagavond 8 nur, Zondag 3 uur, 7 uur en half 10: DEANNA DURBIN in: Deanna, vroolijker, gees tiger en uitdagender dan ooit. Zij was „de zuster van den huisknecht" tot „Mijnheer" haar gekus1 had en toen begon de pret pas goed TSoegang eiken leeftijd. Th. G. Kreüermaat Mient 1 - Alkmaar Tel. 3256 voor moderne verlichting Zoowel voor kronen, Kappen, Wand- en Scliemerverlichling en Ganglampjes En heeft u opze collectie LEES- en SALON. LAMPEN al eens ge zien. Ook op klein materiaal brengen wij steeds een groote sorteering Th. Kueter, Th Kueter, Laat 138 Fnidsen 123 Alkmaar Tel. 2462 Tel. 2462 voor Tuin en Binnenhuis Ruime sorteering volgens beschrijvende prijscou rant bij Fa. Waagplein 12, Alkmaar Tel. K 2200 No 2412 Langestr. 48, telef. 3750 PR4VE-LES DAGEL. op elk gewenscht uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 8