VAN DEN OVERKANT DE NOODKLOK GELUID Raadsinstallatie en Wethoudersverkiezing 2 Nieuw Noordhollandsch Dagblad Persstemmen uit Both: Alkmaar komt er weer bovenop! 'T EETHUISJE ADVERTENTIES H. BEUKENHORST heeft de practijk NOG N5ET hervat Dr. J. J. Jungerhans Maandag 16 Sept. geen middag spreekuur Gemeentelijke Avondschool voor Lager Nijverheidsonderwijs te Alkmaar LEERAAR in LIJNTEEKENEN VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1946 (Vervolg van gisteren) Nog even in 't kort iets over ons uitstapje. Zondag stond er niets op het programma, doch allen maakten met hun gast- heeren een trip naar de om geving, naar Bristol of naar 't land Maandag bood de voetbalclub ons een onvergetelijken tocht aan naar Cheddar en Weston Super Mare. In Chendar bezochten wij de druipsteengrotten, '1 was 'n won dere wereld in het hol van diepe rotsen en het landschap was beau- tyful. In Weston Super Mare, een royaal aangelegde badplaats, na men de zwemmers en enkele an dere liefhebbers van 'n koud bad een duik in het moderne zwem bad en boden B. en W. een diner aan. Wij hadden nu Zd Engeland doorkruist van Oost naar West. Via Bristol reden wij naar Bath, waar de avond werd doorge bracht met een bezoek aan de re vue in Palace, waar onze jongens zich best amuseerden. Dinsdagmorgen nioestetn de voetballers trainen voor den wed strijd, die Woensdag in Yeovil gespeeld werd. Verder was de dag vrij voor winkelen. Ik veronder stel. dat er wel enkele fietsen mee komen uit Bathjom over sigaret ten en koffie maar niet te q'-afen. Voor Woensdag vermeldt het programma bezoek aan Abbey en diverse industrieën, voetbalmatch in Yeovil, 40 km ten Z. van Bath en 's avonds afscheidsfeest in Bri tish Restaurant. Donderdag 8.45 's morgens ver trek naar Londen, waar een trip door de stad gemaakt wordt. Vrij dag ca. 1 uur aankomst in Alk maar. De groeten van „all the boys" Fr. OTTEN In aansluiting op de luchtpost. copy van onzen redacteur is het zonder twijfel even interessant om te vernemen, wat de Bathe, naren zelf van Alkmaar en de Alkmaarders zeggen. De voetbalwedstrijd van Za terdag jl. heeft, zoodis men weet, een zeer groote belangstelling getrokken. In de extra-editie van de Football Herald and Chronicle vinden wij o m 91 volgende pas sages: „In alles was er een atmosfeer, gelijk aan die bij groote inter landwedstrijden, toen heden middag in Twenton Park het Bath-elftal aantrad tegen het team uit Alkmaar, de adoptief- stad van Bath. Het was de eerste keer, dat een ploeg van het con tinent een bezoek bracht aan B'jün en een enorme menigte was in verwachting van een merkwaardigen en scherpen strijd. Het was niet precies be kend, met welk systeem de „Alk maarders" zooals ze genoemd worden zouden spelen, doch men vermoedde, dat ze het nor male schema zouden volgen, zoo als dat op het vasteland de ge. woonte is. Reeds meer dan een uur voor den aftrap stonden de menschen. massa's opeengepakt rond het veld. Toen ik de Hollandsche ploeg in de kleedkamer bezocht, waren 'de mannen vol hooge ver wachtingen ofschoon mis schien een beetje zenuwachtig. Als een elftal, geheel bestaande uit amateurs, hebben zij slechts één avond per week getraind, daar het voetbalseizoen in Ne derland nog niet is begonnen. Een reusachtig gejuich be groette de twee elftallen, toen ze het veld opkwamen; het Alk- maarsche team zag er huiten. gewoon fit en athletïsch uit." Niettemin bleek tijdens de match wel, dat de Bath-ploeg in vele opzichten superieur was hetgeen trouwens niet anders dan logisch is bij heroepsvoet. bailers. De Alkmaarsche doel. man, Kramer, wordt in het En. gelsghe verslag herhaaldelijk ge noemd. Vol bewondering' staat men tegenover zijn katachtige en lenige sprongen, waarmee hij de meest gevaarlijke ballen uit de lucht grabbelt en menigmaal gaat er een daverend applaus op, wanneer hij een van zijn schit. terende staaltjes heeft laten zien. Meermalen spreekt de Bath-reporter van „a brilliant save", „his stylish jumps", „the spectacular Kramer' en zelfs van „Kramer leaps to fame" In Alkmaar: Een week van verrassingen In de Bath "Wilts Chronicle Heral verhaalt mr T H Walker van de ervaringen der Bathgasten in Alkmaar. Het was, zoo zegt de schrijver, een week van verrassingen. Slechts wei nigen van het gezelschap hadden eenig idëe van de schoonheid en de karakteristieke eigenschap pen van deze Nederlandsche stad. De stad ziet er zoo frisch eh helder uit en de inwoners ver. toonen zoovéél orde, netheid en gezondheid, dat de gasten zich wel eens afgevraagd hadden, of Bath niet te verkwistend was geweest om hier hulp te bieden. Bij gesprekken met Alkmaarders van iederen rang of stand, was echter duidelijk gebleken, dat ook Alkmaar hulp van buiten hard, heel hard noodig heeft ge had om weer een begin te kun nen maken Mr Walker vertelt van den bezettingstijd, die Alkmaar mee maakte en kan niet nalaten te wijzen op de hulp, die geallieer den vliegers ook hiw geboden werd, wanneer ze waren neer geschoten. En toen het gezel schap eens door Alkmaar wan delde en het verlangen uitsprak ergens plaats te nemen om wat langer van plantsoenen en rosa ria te genieten, moest het ant woord luiden, dat tijdens den hongerwinter alle banken opge stookt waren in de kachel. Opvallend was voor de Éngel- schen, dat in Alkmaar zoo ener giek gewerkt werd. En hoewel de gasten nog een groot tekort constateerden aan allerlei arti kelen, konden zij toch waarne men, dat er schot in zat. En als zelfs buitenlanders dat zeggen, dan zal het wel zoo zijn! VOOR DEN BIJZONDEREN TUCHTRECHTER Een varken was en is een be- geerenswaardig dier, niet om zijn schoonheid, geenszins, doch een ieder kent zijn kwaliteiten, die menig zwak mensch erfoe verlokt de verordeningen over het hoofd te zien en zoo'n dier te slachten. Doch daar zijn gevaren aan ver bonden. niet aan het slachten, want velen zijn daar zeer hand vaardig in, wel echter aan het over het hoofd zien van bepaalde verordeningen. Woensdag legde de bijzondere politierechter Mr. Vellinga een langè reeks van per sonen, die niet bestand geweest waren tegen de bekoring van het varken, aanzienlijke boete op, va- rieerend van f 40 tot f 100. Over het algemeen wordt door den Politierechter streng opgetre den tegen alle vergrijpen tegen de distributieregelingen en terecht, daar men nu toch moet begrijpen dat men daardoor niet,een vijand, maar zijn eigen volk schaadt. ZEILJACHT GESTOLEN Gisteravond was een blauwe zeil boot die in het Noordhollandsch Ka naal gemeerd lag; op onverklaarbare wijze verdwenen. De politie stelt een onderzoek in. BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd: Cornells Kroon en Wilhelmina C. de Klerk; Jan van der Ben en Jacobs Zander; Petrus J. Obdam en Maria Z. Rijkenberg; Hendrik W. Holsmuller en Maria Mizik; Johannes T. Dominicus en Grietje de Haas; Lammert Hooge. boom en Petronella J. den Haan; Rinze J. de Vries en Maria W. Spruijt; Nicolaas P. Peperkamp en Callh. M. Tromp; Christiaan Kuypers' en Simone B. M. L. G. Deydier; Petrus J. M. Burger en Gerarda M. van de Kamer. Overleden: Cornelis van Dijk oud 85 jaar AANRIJDING Gistermorgen had op het kruis punt Geestersingel-Bergerbrug 'n aanrijding plaats tusschen een luxe-bestelauto en een tandem. De auto probeerde nog door links uit te halen een botsing te voor komen doch het was reeds te laat. De heer, die voor op de tandem zat, kwam met een sierlijke zwaai terecht op de motorkap van de auto; zijn echtgenoote had niet zooveel geluk en liep door haar val een lichte hersenschudding opt KAASMARKT Aanvoer 12 s-tapels fabr.kaas 62. en 6* stapels boeTenïkaas 61.75. De WF.A. was ook weer vertegen woordigd met een aantal Engelsche .iongelui. Nabij de Stadskweekerij te Alkmaar ligt een dorpje. Een dorpje genaamd het Dagsanato rium „De Lighallen" van de Aik- maarsche Vereeniging tot be. strijding der Tuberculose. Mogelijk zal dit dorpje den geachten bezoeker van de Alk maarsche Hout niet zijn opge vallen, doch wanneer hij hier eens kennis ging maken, zou iedereen verstomd staan vrat voor nuttigen arbeid daar ver richt wordt. Onder behwame leiding en on der toezicht van het Consultatie bureau worden hier een 50-tal patiënten verpleegd, groot en klein, allen tbc-patiënten. Deze patiënten worden ver pleegd in barakken, terwijl de kinderen in de open lucht in de bedden liggen. Alle verpleegden zijn dus on derhevig aan weer en wind! Helt natte jaargetijde staat voor de deur! Benoodigd is thans een eethuisje voor deze patiënten omdat het eten tot heden steeds op bed ge_ schiedde;; wat vooral voor de kin_ deren een groote moeilijkheid op levert, Meerdere*' malen wordt daar door gemorst en het kwantum de kens en lakens is niet van dien aard dat deze steeds door schoone ver vangen kunnen worden. Het plan is nu om een eethuisje in het dorpje aan te brengen. Een Ireel simpel steenen gebouwtje! Er is echter geld; heel veel geld noodig' om dit plan te verwezenlijken. De bouwteekening en het bestek liggen gereed terwijl ook het ma teriaal geleverd kan worden; zoodat het wachten alleen nog is op geld! De Alkm. Vereeniging1 wordt reeds van overheidswege genoegzaam ge subsidieerd zoodat van die zijde op geen financieele bijdrage voor dit doel kan en mag worden gerekend. Een beroep wordt daarom gedaan op uw ailer milddadigheid om me destichter te worden van het boven_ temelde Eethuisje. De Sterken voor e zwakken. Een gezegde dat nu meer dan anders van toepassing is. Denkt u zich eens in dat duizenden patiënten snakken naar opnam© in een sanatorium dat een verple ging als zoodanig onder bovenstaan de moeilijke omstandigheden moet gebeuren. Teneinde u de werkelijkheid van dit probleem kenbaar te maken is een vraaggesprek in ons Dagsanato- rium tusschen een out_sider en een verpleegster op~ de gr a mofoon.pl a at vastgelegd. Voor de opname van de ze plaat heeft de "Cornophoon" (fa. W. Cornelissen) Oudegracht alhier zich terstond belangeloos bereid verklaard. Ook vonden wij terstond de Directies van de bioscopen in Alkmaar bereid hun medewerking tot dit prachtige doel te verleenen. Op Vrijdag 13 September tot en met Maandag 16 September a.s zal in de Bioscopen „Harmo nie" en „Victoria" tijdens de pauze de plaat van het dorpje'den harde woorden gezegd, „De Lighallen" worden afge. dfe toon hierbij was niet haatdra- draaid om eiken bioscoopbezoe- gend en het slot was een algemee- ker de noodzakelijkheid van de ne verzoening waarbij men be- aanschaffing van het Eethuisje sloot om na deze gemoedsontlas- te laten hooren Hoofdverpleeg. ting, zooals de voorzitter het noem- In zijn openingswoord op de eerste vergadering van de nieuw- gekozen gemeenteraad brdcht de voorzitter, burgemeester W. J. Driessen, o.a, tot uitdrukking dat hoewel Schermerhorn moet gere kend worden tot de kleine ge meenten, het werk van de raad niet gering kan worden geacht. In de nabije toekomst zullen belang rijke besluiten moeten worden ge nomen, daar allerlei min of meer omvangrijke werken van groote urgentie de aandachtavragen. Na de beëediging van de raads leden leggen een drietal leden verklaringen af omtrent hun standpunt t.a,v. de aan de orde zijnde wethoudersverkiezing. De heer Muntjewerff spreekt de hoop uit dat de traditie om de beide wethouderszetels te verdeelen tus schen rechts en links zal worden gehandhaafd. Daar de linksche meerderheid steeds had "meege werkt aan de verkiezing van een 'rechtsche wethouder verwachtte de heer Muntjewerff dat de /i rechts geworden raad nu ook een linksche wethouder zou kiezen. Voor een goede verstandhouding tusschen de bevolkingsgroepen achtte hij dit zeer gewenscht. De heer Hartog sloot zich hierbij aan en legde daarbij de nadruk op de samenwerking in het dorp, die wel iets te wenschen overliet. Ook meende hij dat het linksche deel van Schermerhorn uiteindelijk het grootste deel van de gemeente is. Sprekend over zijn persoonlijke verhouding tot de P.v.d.A, noemde hij zichzelf het zwarte schaap. Men beschouwde hem als commu nist, doch hij is niet aangesloten bij een partij. Wel leest hij de „Waarheid" zoo goed als anderé kranten. Indien de PvdA. niet de fout had gemaakt hem de. gelegen heid te onthouden, zou hij voor de PvdA. in de raad gekozen kunnen zijn. De heer Mantel achtte de benoeming van een katholie ke en een AntLRevolution- naire wethouder het meest in overeenstemming met de wer kelijke verhoudingen. In het college van B. en W. zouden dan de drie groepen welke in den raad over twee zetels be schikken naar evenredigheid vertegenwoordigd zijn, daar men den burgemeester, hoewel misschien niet bij een politie ke partjj aangesloten, als ver tegenwoordiger van het linksch-protestantsche deel van Schermerhorn kon reke-_. nen. De voorzitter verklaarde daarop dat hij als burgemees ter boven de partijen wil staan. Tot eerste wethouder werd gekozen J. Broersen (kathj met 4 stemmen (3 op B. Plug- beer) Tweede wethouder werd P. Mantel met eveneens 4 stemmen 2 op B. Plugboer en 1 blanco). Het elkander gelukwenschen werd aanleiding dat de oude onee- nigheid in verband met de wet houdersbenoeming van vorig jaar weer dreigde op te leven. Er wer- doch ster en patiënten van <!e lighal len hoort u hier spreken! Na afloop van elke filmvoor stelling in alle Alkmaarsche bios copen zal op de voormelde dagen bij den uitgang wordbn gecollec teerd' voor welke collecte wij de goedkeuring van B en W. moch ten ontvangen. de, al wat gebeurd is te vergeven en te vergeten. In de commissie voor de lande rijen werden gekozen Muntjewerff en Broersen. Ingekomen was een verzoek van'een groot aantal in gezetenen tot spoedig herstel van de brug aan het Oosteinde. Het probleem, waarvan de. oplossing Een beroep wordt gedaan op f30.000 kost zal nog nader worden uwe milddadigheid, want 't Eet. besproken. Ook het vraagstuk van huisje moet er komen en zoo de woningbouw en de daaraan spoedig mogelijk, verwante t-b.c, bestrijding lever- _,cu ,,_o. voor een uitvoerige be spreking. Bij de rondvraag verkreeg de heer Pols de toezegging dat maat regelen zullen worden genomen om de klok weder te doen luiden. De heer Broersen bracht de bouw vallige toestand van de stal van den heer v. d. Oord ter sprake. Naar liet oordeel van den gemeen teopzichter was er geen direct ge vaar van instorting. Er wordt echter in deze zaak gewerkt. De heer Hartog zag in de vervanging van de stad door een mooi, nieuw gemeentehuis nog de beste oplos sing. NIEUWE NIEDORP CIA VAN BOORT Cia van Boort; zij is een der weinige begenadigden, die groot en klein door haar poppenwereld van 90 x 40 x 30 cm vóór den spiegel zet. tot aller inkeer, schaamte eri vermaak. En men weet niet, wat men het eerst en het meest zal ge nieten: de illustratieve muziek, die m.i. evenals in de geluids film nog even beter in het spel ingevoegd kan worden als een 'onderdanig dramatisch element, waarvoor ik haar raad, bij de teekenfilmen- en de beste der andere cineasten, niet het minst bij onze eigen Nederlandsche. np bezoek te gaan. Of de cfoor haar zelf geboetseerde poppen aangekleed naar eigen kunst, zinnigen smaak en met vaardige hand. Vergeleken bij de levende physionomie van het mensehelijk filmbeeld en de mimiek van de ma. xionet heeft zij te werken met pep pen waarvan de mimiek bevroren ligt in de klei tot de meest praeg. nante uitdrukking voor de in het spel gegeven personen. Dat wij die starheid van gezichten vergaten pleit voor haar beeldende gaven; 'want geroerd door onzichtbare han den stonden en lagen haar kostelijke poppentypes te leven. Of moest men het meest bewon. deren vele verrukkelijk getroffen decors; nu eens levend en warm; dan weer strak en voornaam, alles onder haar kundige handen gewor den? Of last not least de eigen tekst hier in deftige en gedragen cadans, daar in sprankelend tempo, met zoo nu en dan een potsierlijke rijmelaar of een oudbakken stoplap of een geestig maaiverspringen, een tekst die bovendien door 'een fijn ver zorgde zegging en plastiek aan diepte en kleur won. Er waren on miskenbaar regels bij van sterke taal en schoonheid. Zij bracht veel wat zeer schoon was: "Hoe Jorg zijn vrouw kreeg" het hoofdnummer met de kostelijke overdrijving in den gewichtig doen. den koning, de manipulaties van den dienaar met het etiquettecomplex en het "gelaat'' van de koningsdochter. Tot slot ontrolde Lia van Boort bij middel van haar beschaafde Jan Klaassen en Katrijn een tafereel zoo koddig, zoo zwierig, zoo zuiver, da; zij voor allen die 2l!z uur geno ten van haar poppen, onvergetelijk blijft als geloovig mensch die juist daarom zooals de feestvierende Gar diaan en rector terecht opmerkt, hartelijk kan lachen om de dingen waarmee een katholiek in den grond van de zaak de meeste ernst maakt! En als een alzijdig kunstenares van fijnen smaak en beschaafden toon waartoe zij zich opwerkte mede dank zij haar leergeld, betaald aan conservatorium en academie van beeldende kunsten, als een milde moeder die weet wat een zaal met schoolkinderen, ouders, rijpere jeugd vergrijsde zonen van Sinte Frans en een dorpskapelaan noodig1 hebben. Wanneer zij niet op toqrnee is, dan woont zij; Boerderij "De Pop penkast" Essenlaan 3 Voorschoten. H W A BRANS pr. 't Veld. EGMOND AAN ZEE. IN ZEE VERDRONKEN Donderdagmiddag waren en kele jongens met een roeiboot op zee gaan varen. Een eindje uit de kust werd de boot plotseling door een hooge zee omgeslagen. De jongens trachtten zwemmen de het strand te bereiken, maar de 19-jarige J. G. geraakte in een kuil en verdronk. Het lijk was gislerenavond nog niet gevonden. J. H. CEVAT en A. MAKELAAR geven hiermede kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Vrijdag 27 September, des voormidd. ll uur te Den Helder. Alkmaar, Stuartstraat 9 Den Helder, Molenstraat 44. Receptie Alkmaar 22 Sept. van 35 Den Helder op den trouw, dag van 35 uur. Te koop: 10 jonge HENNEN W.L. 4 maanden oud. Adr^' K. KLIJN Cz., Vrach"1- "te Zwaagdijk West Chirurg te Alkmaar BK, MEISJE 23 jaar biedt zich aan als hulp in de huis houding voor den dag. Br. onder no. 13647 bur. v. d. bl. Specialist inwendige ziekten NET R.K. MEISJE 23 jaar zag zich gaarne geplaatst op kantoor voor eenvoudige adm. werkzaamheden. Br. onder no. 13648 bur. v. d. bl. Gevraagd met Kerstmis; een net R.K. MEISJE voor dag en nacht; leeftijd liefst 14 17 jaar bij JAC. PRONK Cz. 't Rijpje B 287 gem. St. Maar ten. Gevraagd: NET R.K. MEISJE v.d. of d.h. tegen 1 December a.s. J DE' LANGE Varkens handel Westeinde 10, De Rijp Biedt zich aan: Boerenarbei der z. k. v.g.'g.v. Huis moet beschikbaar zijn. Adres: N. BEEMSTERBOER Akers- laan 43 te Alkmaar. Gevraagd 1 Schoenmakersknecht en 1 Halfwas Schoenmakerij J. A. MAN NES te Egmond a. d. Hoef. Sollicitanten worden opgeroepen naar de betrekking van aan bovengenoemde school voor 6 wekelijksche les sen van 50 minuten. Aanstelling voorshands tijde lijk. Cursusduur 1 October31 Maart. Salaris volgens Rijksregeling, (le klasse) Geen bezoek dan na oproeping. Soll.-stukken (adres ongezegeld) in te zenden aan het Gemeentebestuur binnen 10 da gen na de verschijning van dit blad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2