RADIO Tabakswinkeliers in staking VAN DEN HELD JAN TROMPETTER Nieuw Noordhollandsch Dagblad 3 En Donderdags gesloten DE JAARBEURS TE PRAAG De drukte op de Jaarbeurs Buitenlandsch nieuws Sic transit*! DE KONINGIN IN ZEELAND Meer koffie in October DE ECONOMISCHE ACHTERGROND Haar eigen vader verraden WEERBERICHT Fruifkweekers, attentie! Marktberichten VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1946 In een stormachtige en onbe- heerschte protestvergadering in Bellevue te Amsterdam, waar 500 van de 1200 Amsterdamsche tabakswinkeliers bijeen waren gekomen om aan hun opgekrop te gevoelens van machteloosheid over de onhoudbare tabaksposi tie uiting te geven, is zonder stemming, maar onder vrijwel al gemeen en instemmend tumult besloten voorloopig op Donder dag den geheelen dag te sluiten ook zonder daartoe van het ge meentebestuur vergunning te hebben ontvangen. Het groote verlangen om Donderdags va- cantie te nemen berust niet zoo zeer op begeerte naar vrijen tijd als wel op de noodzakelijkheid de gezondheidstoestand der win keliers op peil te houden, lederen Donderdag opnieuw toont n.l. het schouwspel van de zwermen dames en heeren. die de tabakswinkels belegeren in de hoop alvast hun cigaretten te bemachtigen. Slechts één dei- aanwezigen bleek zoo helder te zijn om op te merken, dal de winkelier zelf schuldig zijn aan den overbelasten Donderdag. Zijn opmerking ging echter ver loren in het geschreeuw, dat Nederland binnenkort geen 20 duizend tabakswinkeliers meer zal tellen, doch 20 duizend ze nuwpatiënten! Er werd nog meer gezegd in deze vergadering. Alle mogelijke instanties kregen er van langs: het Rijksbureau, het bestuur van dé vakgroep, de grossiers, het Centraal Distributiekantoor, de tabaksindustrie en last but not least de Pers. Overigens kon nie mand in de heele vergadering de aanwezige verslaggevers precies uitleggen waar de oorzaak van de cigarettenschaarschte in ge legen was. STAKING? De afdeeling Leiden van den Bond had besloten op 15 Octo ber in staking te gaan indien in den toestand geen gunstige wending was gekomen. De af deeling had een booze brief ge zonden aan het Rijksbureau en een gelijksoortig telegram aan den Minister. Maar de Minister Van 15 t/m 22 September wordt te Praag een internatio nale Jaarbeurs gehouden. Ook Nederland zat met een collectie ve inzending deelnemen. De op pervlakte van deze inzending be draagt ongeveer 300 M2. Hieraan zullen medewerken: het ministerie van landbouw, visscherij en voedselvoorziening met een expositie van groente-, tuinbouw- 'en consumpliezaden, jenever, likeuren, en chocolade, terwijl de economische Voorlich tingsdienst een collectieve inzen ding van Nederlandsche inöu- strieele producten verzorgt. De havens Rotterdam en Am sterdam vestigen de aandach' op de verbindingen te water van de ze havens met Tsjecho-Slowakije, terwijl de Nederlandsche Spoor wegen de A.T.O., van Gend en Loos en de K.L.M. de verbindin gen per spoor, per truck, en Der vliegtuig in de aandacht brengen. De Economische Voorlichtings dienst zal op de Jaarbeurs aan wezig, zijn voor het verstrekken van handelsinliehtinsen. ZATERDAG 14 SEPTEMBER HILYERSUM I (301 M.): KRO: 7.00 Nieuws, ochtendgymn. en mor gengebed; 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk den dag; 9.30 Matrozenkoor; 1100 Zonnebloem; 11.45 Familieberichten uit Indië, 12.30 Lunchconcert; 13.00 Ned. Strijdkr.; 13.45 Tooneelkijker; 15 00 Kinderprogramma; 15.15 Motor races; 15.30 Paramountorkest; 17.15 Jonge kunstenaars; 18.15 Journa listiek weekoverzicht; 18.30 Nederl. Strijdkr.; 20.08 Lichtbaken; 20.40* Pa Pinkelman21.00 Bavokoor; 22.00 Nieuws; 22.20 Avondgebed; 22.45 Klaas1 van Beeok; 23.15 Slotaccord; waarna sluiting, HILYERSUM II (415 M.): VARA: 7.00 Nieuws, ochtendgymn. en gram.; 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.muz 10.20 Voordracht,; 11.05 Vroolijke voor dracht; 12.00. Gram.muziek; 13.00 Nieuws; 14.1%,. Sport; 14.30 Radio- philh. Orkest; 15.30 Ramblers; 16-00 Grenadier Guards; 16.30 Men vraagt wij draaien; 18.00 Nieuws; i9.00 Cello en piano; 20.15 Cabaret; 21.45 Boyd Baehmann; 22.45 Sweetness and Rhythme waarna sluiting. zou bij het lezen van het tele gram gezegd hebben: „Laat ze dan maar staken.." waarschijn lijk van meening dat de innige band tusschen klant en winkelier deze staking wel zou verhinderen Toen het pandemonium dat on der de spinnijdige winkeliers was uitgebroken bij het nuchtere ant woord van den Minister, een beeie optrok, deeldeji de kellners mede, dat de zaa] binnen een kwartier voor een volgende ver gadering ontruimd moest worden Inderhaast werd dan ook „bij acclamatie" besloten het voor beeld vdu leiden te volgen. Gisteren werden voor 't eerst goedkoope toegangskaarten voor de Jaarbeurs verkocht. De be langstelling was zoo groot dat reeds om half elf vier maal zoo veel bezoekers waren geregi streerd als de dag tevoren. Het aantal treinreizigers dat te Utrecht arriveerde bedroeg 37.500 tegen 21 170 den dag te voren. Grootmeesters in Amersfoort De simultaanseances en consul tatiepartijen, georganiseerd door hel Schaakgenootschap Amers foort, in de Markthal aldaar zijn een groot succes geworden. De schaakmeesters verloren namelijk geen enkele partij. Szabo speelde 1 aan 32 borden, won 31 partijen en maakte 1 remise met den heer F. Schuurman. Yanofsky had eveneens 32 te- j genstanders, hij versloeg er 26. I Remise maakte hij met mei. G. Everwijk en de heeren H. van den Berg. H. Nijkamp, R. van Booge, A. Walinga en J. Hollan der. Najdorf speelde 4 partijen blind tegen de 8 sterkste Amers- foortsche spelers, waaronder de schaakkampioene van Nederland mevr. Heemskerk: hij won er drie en maakte 1 remise. Sportnieuwe VOETBAL SEIZOEN 1946—1947 COMPETITIE -INDEELING AFD NOORDHOLLAND Aanvang competitie 22 September De reeds eerder gepubliceerde indeeling van afdeeling Noordhol land behoeft nog de volgende aan vulling: le klasse Afd. A.: Broek in WaterlGraft- dijk, Kwadijk, REG, WB.SV', Pur- merland BI Wit. Z Boys, PSCK, Westzaan. klcissc Afd. A: Beemster, DRC 2, Pur- merend 2, Purmersteijn 4, IVV 3, de Rijp 2, Volendam 4, Purmer 1, WVSV Groot-Schermer Afd F.: Andijk 2," KGB 2, MFC 2 Blokkers 1, Zouaven 2, VVW 2 Dindua 2, Wit-Rood 1, Andijk 3 Woudia 1 3e klasse Afd A: M'dam 2 P'land 2. DRC 3, EVC 3, REG 2, Purmersteijn 5, Purmerend 3, Graftdijk 2. Afd. D: ADO 3, USVU 3. Vites se 3. Limmen 2, Assendelf< 5, HSV 3 Foresters 2 GVO 5. Afd. F: RKDVO 2, Strandvo gels 2 Sijbekarspel 2, Hem 2. De Valken 2, VVW 3, HOSV 2, Blok kers 2. Zouaven 3, Wit-Rood 2 Afd I: HSCV 2, Berkhout 2, St. Bavo 2, RKEDO 2. St George 2 Spartanen 2 Ursem 1. 4e kl3SS6 Afd A: REG 3,'ÊVC 4, WBSV 2, WVSV 2. IW 4. Afd E: AIcmaria 6, SVA 3, ADO 4, Uitgeest 4. SVA 4, Meer- vogels 2. Afd. J' Zwaagdijk 2, KGB 3, HEO 2, MFC 3, Zwaagdijk 3, SEW 3 Westfriezen 3. Zouaven 4. Afd K: Schellinkhout 2. St. Vic tor 3. Forward 3 Wit-Rood 3, De Valken 3, KGB 4. St George 3, Grashopoers 3 JUNIOREN Afd. E Limmen a, Kolp Boys a, RKAFC a. USVU a, Vitesse a, Zeevogels a. ADO a. HSV a REG b Afd F: Wit-Rood a. KGB a, Zouaven a, VVW a. Blokkers a. Diindua a, Valken a, Woudia a. Afd. G: RKDVO a, Zwaagdijk a Sijbekarspel a. SEW a. Forward a Berkhout a, RKEDO a, St. George a. Het seizoen begint op 22 Sep tember voor de le en 2e klasse Voor de overige klassen is de aanvang bepaald op 29 Septem ber a.s. Tot besluit van Haar bezoek aan Zeeland bezocht H. M. de Koningin de kanonneerboot „Van Speyck". De vorstin on derhoudt zich met eenige offi cieren aan boord van den oor logsbodem. (A.N.P. P.) HENRI DE -MAN, Belgisch oud-minister (19351938) en oud-voorzitter der Beigische arbeiderspartij, is wegens colla boratie tot 20 jaar hechtenis ver. oordeeld. IN RÜSLAND zijn fabrieken, die per jaar vijfduizend „pas klare" huizen kunnen fabricee, ren Ifr DE FRANSCHE ZÓNE is een nieuwe beweging ontstaan, de Allemannische Zwabische Federatie, welke niet politiek is, maar waarin het katholieke ele ment sterk tot uiting komt. De Japansche regeermg heeft onder goedkeuring van Mac Ar thur 243 vliegvelden, 133 oefen kampen, 160 kazernes en andere voormalige legerbezittingen in het openbaar verkocht. Den tweeden dag van Haar be_ zoek aan Zeeland bracht Hare Ma. jesteit door in Zeeuwsch Vraanderen. Des morgens om 9 uur vertrok de hooge gaste aan boord van de veer. boot Prins Willem I uit Vlissingen naar Breskens waar Haar evenals overal een enthousiast welkom ten deel viel. De Koningin liet zich voorlichten over den stand van den Wederopbouw en begaf zich vervol, gens via verschillende zwaar ge£ha_ vende plaatsen naar Eede; het grensplaatsje; waar Haore Majesteit op 13 Maart 1945 voor het eerst na lange afwezigheid weer voet zette op vaderlandschen bodem. Eede is misschien wel een der meest g'eteisterde plaatsen van ons land. Aan vele noodwoningen bracht de Koningin een bezoek waarbij Zij werd vergezeld doop den vroegeren poolreiziger Sjef van Dongen; thans burgemeester van Aerd'enburg. Om kwart over één arriveerde de Koningin in Terneuzen waar zij de lunch gebruikte aan boord van de kaonneerboot van Speijck. Over Zaamslag Kloosterzand en Perkpol. der ging het weer terug naar Krui. ningen waar de speciale salonwagen klaar stond om Hare Majesteit weer naar het Noorden terug te brengen. Voor de periode van 6 October tot 17 November zal het koffia- rantsöen, dat tot heden op 100 gram per 4 weken was gebaseerd worden verhoogd tot 200 gram per 6 weken. In een hoofdartikel schrijft het republikeinsche blad „Rajat" o.a. het volgende: „Een jaar lang heeft het politiek conflict geduurd zonder dat er een oplossing voor kon worden gevon den. Een jaar lang is de interna tionale markt verstoken van kof fie, thee, rubber, tin, tabak en an dere producten van Java en Su matra. Het maandelijksche verlies in den internationalen handel kan op 100 millioen dollar getaxeerd worden. Het is begrijpelijk, aldus het. blad, dat Amerika, zoolang de hufdige situatie in Indonesië nog voortduurt, aan de Nederlandsche regeering geen leening meer toe staat, zonder welke het Neder- landsch-Indische leger niet kan voortbestaan Het is juist deze overweging, die de Nederlanders doet besluiten to* een overeen stemming te komen. De grondstoffen, die de wereld noodig heeft, kan de republiek wel leveren, aldus vervolgt het blad. Het is geen geheim meer dat 40.000 ton rubber buiten mede weten van de Nederlanders reeds naar Singapore is ge ëxporteerd, terwijl nog 500.000 ton op Sumatra opgestapeld ligt Tot dusverre konden de Nederlanders slechts de eco nomisch onbelangrijke deelen van den Archipel beheerschen, terwijl de macht over de rijke eilanden Java en Sumatra niet uit de handen van de republiek kan worden afgenomen. Daarom, aldus dit blad, wordt het hoog tijd, dat de wereld een economischen druk op de Neder landers gaat uitoefenen om de blokkade op te heffen, zoodat In donesië in den internationalen bandek-kan warden ingeschakeld. Dit is de eenige weg om het con flict in Indonesië te beëindigen, al dus besluit het blad Voor het Bijzonder Gerechts hof Arnhem dat te Zwolle zit ting hield heeft zich de 21-jarige Aleida Johanna Kuipers moeien verantwoorden wegens verraad in onderscheidene vorm. Zoo heeft dit meisie het bestaan om haar eigen vader te verraden die Joden verborgen hield. Verder werkte zij in allerlei zaakjes met landwacht en Duitsehers samen met het oogmerk de verspreiders van illegale bladen, onderduikers en „terrorisen" aan den vijand in handen te spelen. De procureur-fiscaal mr De Walle, noemde het een onbe schrijfelijke schande wat dit jon ge meisje aan verraad gepres teerd had. „Hier staat een mof fenmeid voor u zoo zeide hij, van het ergste allooi." Spr. eischte 20 jaar gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen. Weersverwachting medegedeeld door het KNMI te De Bilt: geldig tot Vrijdagavond tot Zaterdagavond PLAATSELIJK REGEN Meest zwaar bewolkt met hier en itear verspreid? regenbuien; koelo dan vandaag. Matige tot krat" 'tige wjmI tusschen Zuid. West en West. Zon opk. 6 11 onder 19.00 Maan opk. 20.32 onder 9.43 Vanaf heden, 13 September, worct' den fruitkweekers uit Noord-Holland geadviseerd w-er te spuiten tegen spit. POLITIEKE MOORD? De Hiiversumsche Politie neeft gisteren de hand kunnen leggen op een 23-jarigen chauffeur, die met 4 revolverschoten een hande laar in goud had vermoord. Deze laatste, onlangs uit interneering ontslagen, pochte voortdurend op zijn werk voor den S.D., zoodat de chauffeur gemeend had hem een afstraffing te moeten geven. Tij dens het gevecht verloor hij ech ter alle zelfbeheersching, schoot den goudhandelaar neer en beroof de hem van een tasch met siera den LANGENDIJK 13 Sept. 14700 kg roode kool 4.208; 2600 kg gele kool 6.20—11; 170800 kg witte kool 5.20— 5.50; 11500 kg groene kool 7.9015.30 3300 kg slaboonen 24 90—47.70; 100 kg snijboonen 1414.10; 8500 kg' bie_ ten I 4.10—5-50; II 2.80—2.90; 5900 kg uien 6.50—8.40; 1000 stuks komkom mers 42015.10; 5000 st. bloemkool Ia 71—76; I 45—72; H i9—20; 2000 kg tomaten 3136.40; 850 kg druiven Frankenthalers 115—129; Alicanten 123124; 82100 kg aardappelen Alpha 6.50—8; Eerstelingen 6.60—8.10; Ergjh. 7; Bevelanders 7.208.70 W ARMENHUIZEN 13 Sept. 19500 kg aardappelen. Bintje 6.60; Eigenlr. 7; Bevelanders 7.20; 3618 kg' slaboo- nen 24.1037 07; 2500 kg gele kool 6.207.40 4500 kg roode kool 5-60 7.40; 73300 kg witte kool 5—5.30; 2825 kg groene kool 6 408.70. NOORDSCH'ARWOUDE 13 Sept. 4300 kg uien 5.907.20; grove uien 7 kleine uijes 9 20; 7800 kg slaboonen 19.20—41; afw17—17 10; 12500 kg roode kool 4.708.40 90.000 kg witte kool 55.50; 2000 kg gele kool 5-50 8; 2300 kg gToene kool 8 7010.50; 3500 kg kroten I 4.20—4.20; II 2.80. GROOTEBROEK "DE TBJINBOUW" 11 SeDt. 10.000 kg Savoye kool 4.60—7.10; 4000 kg slaboonen 22—46; 5400 kg' Kroten I en II 2.80—4.70 5200 kg uien 7-208.175 kg uien drie_ ling 2.80; 250 kg uien nep 9 60; 1700 kg groene kool 9.9010.60; 80 kg druiven 83.700 st. bloemkool Ia 31—84; 4000 st. bloemkool I 1176; 1300 st bloemkool H en III 9—29. EXPPORTVEILING ALKMAAR. Andijvie 59; spinazie 24; postelein 1022; worteltjes 815; geele kool 711; roode kool 4 7010.40; groene kool 1017; witte kool 4.70; spereie_ boonen 1854; snijboonen stok 55 108; snijboonen stam 2244; bieten 4—7; uien 8.50—11.30; Hei 9-13; tomaten 2247; druiven 96155; meloenenis71; komkommers 622; knolselderie 7.409; bloemkool Ia 74—80; idem I 40—50; idem II 22—30 worteltjes 720; snijboonen 3338; selderie 3.506.20; peterselie 2.10 BEVERWIJK 11 Sept. Snijboonen 53—76; dikke boonen 4062; pronk- boonen 2029; stokdik 4666; \vas_ peen 712; bospeen 719; andijvie 310; postelein 2530; sla 4—8; komkommer I en Ia 1720; bloem kool Ia 6095; I 4060; tomaten I 3944; groene kool 1622; roode kooi 57; meloenen 1454; prei 10 16; bramen 2.202.70; spinazie 20 31; kroten 510; knollen 1220; uien 610: druiven 1.15125. -\ 12. Juist wilde hij met een aatste krachtsinspanning den noodsprong wagen, toen over het plein een schallen de trompetstoot weerklonk, waardoor Knipperdolling uit zijn eeuwenoude slaap ont waakte. Hij rekte zich, en terwijl de echo van het trompetgeluid nog in zijn ooren weerklonk, voelde hij zich weer in zijn glorietijd. Hij trok de pees van zijn hoog wat strakker aan en daar snorde de pijl rake lings over het hoofd van den agent, den briesenden leeuw tegemoet. De pijl schoot precies in den bek van het roofdier, dat doodelijk getroffen neerviel. Onmiddellijk was hij weer versteend en in diepe rust op het plein neer gezonken. Van alle boomen en vensterbanken klonk ge juich. De menschen klom men naar beneden en maak ten van pure vreugde een rondedans om den lachen den Jan en den buigenden Knipperdolling, die zich als levend beeld zeer op zijn gemak voelde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 3