Nieuut Triëst opnieuw als achtergrond van de wereldpolitiek 'n Rijk priesterleven afgesloten Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: Sigaretten van. Z-Amerikaansche tabak J Henry Wallace gecompromitteerd Aardappel- distributie verdwijnt Dieren en bloemen Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m., minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m., minimum 4. Fam. ber 20 ct p. m.m.; in alle ecïities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) MAANDAG 16 SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG - NUMMER 11029 ALKMAARrLangestraat 42A tel «046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDERWest straat 80; tel. K 2230 SCHA GENMolenstraat '2 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank De eerste van zes tinbaggermolens, bestemd voor Ned.-Indië, welke de grootte heeft van de bekende „Karimata", nadert op de werf van Smit te Kinderdijk de voltooiing. Zaterdag a.s. wordt het gevaarte te water gelaten. Een overzicht van de werkzaamheden. (Ned. Fotobur jau) De kwestie triest houdt de gemoederen nog steeds bezig. Molotoff benutte een bespreking daarover in de politieke en territoriale com missie voor Italië om een en ander in het midden te bren gen over de aigemeene we reldpolitieke situatie, waarbij hij, zonder het met zooveel woorden te zeggen, i lirect scheen te reageeren op nou- ding en verhouding van Ame rika en Engeland, gelijk we die uit de laatste redevoeringen van Byrnes en Wallace leer den kennen Molotoff verdedigde het stand punt van de Groote Vier in zake de regeling van het statuut van Triëst als vrijstaat, waarbij hij be paalde nauwkeurig omschreven denkbeelden aam de hand deed. Deze houden o.a. in, dat de vreem de troepen Triëst binnen dertigi dagen na de inwerkingtreding van het vredesverdrag moeten verla ten en het bestuur democratisch moet zijn. Wel moet er een gou verneur zijn. maar deze moet niet zooveel macht hebben, als Amerika en Engeland hem willen geven. Belangrijker intusschen was de critiek.'Üie Molotoff leverde op cle houding van de Engelsche troepen gedurende het referendum in Griekenland, en op de bezwaren, die hij inbracht tegen het amende ment van Australië, dat de ver antwoordelijkheid voor het sta tuut van Triëst niej wil geven aam den Veiligheidsraad, omdat deze, „gebukt" gaat onder het veto-' recht. In dit verband gaf Molotoff eenige merkwaardige beschouwin gen ten beste. Wanneer het veto-recht aan den kant wordt gezet zou dit een kans kunnen scheppen voor diegenen, die er op uit zijn om een nieuwe groepeering van mogendheden te vormen, bij voorbeeld .in den vorm van een Anglo-Amerikaansch bloc teneinde een verdeeling van in- vloedssfeeren tot stand te brengen of om in staat te zijn om de be langen van andere vredelievende landen te ignoreeren. Doch derge lijke pogingen zullen op niets uit- loopen daar,zij gedoemd zijn op dezelfde wijze te mislukken als in het verleden. Wanneer er herinnerd wordt aan den Volkenbond, is het van pas om er aan te herinneren, wat deze Volkenbond vertegenwoordigde. Het was een lichaam dat door ze kere staatslieden van Engeland en Frankrijk werd gebruikt ter be vordering van hun eigen zelfzuch tige doeleinden en ter vorming van een Engelsch-Fransch bloc. Wij weten, waartoe dit geleid heeft. Toen de oorlog naderde ging dit Engelsch-Fransche bloc naar Mün- chen om zijn bankroet te erken nen. München was een poging om een bloc te vormen van de vrede lievende volkeren van Engeland en Frankrijk met het agressieve Duitschland van Hitier, onder uit sluiting van de Sowjet-Unie. Wij weten allen, hoe dit is af- geloopen en hoe het heeft geleid tot den tweeden wereldoorlog. Thans zien wij pogingen tot het vormen van een ander bloc van vredelievende landen met een agressor. Deze pogingen zijn tot mislukking gedoemd, evenals ge lijke pogingen in het verleden. Het is gevaarlijk om de Sow-jet- '-dettik wórden-aangegeven dat de Unie of China of Frankrijk te ig noreeren in internationale aange legenheden. Slechts samenwerking tusschen de groote en de kleine mogendheden kan den internatio nalen vrede en veiligheid waar borgen. Aankomst van repatrieerings-schepen Het m.s. „Weltevreden'' zal Woensdagmc-een 18 Senlember te 8 uur in Hoek van Holland arriveeren De debarkatie vindt nog denzelfden dag te Rotterdam plaats. De „Oranje" zal on 19 September om 7 uur in IJmuiden aankomen. Debarkatie eveneens dënzelfden dag te Amsterdam. PER 15 OCTOBER IN DEN HANDEL SIGARE.TTENROOKERS hebben den laatsten tijd moeten ervaren, d'at het moeilijk is op den tabaks bon sigaretten te koopen. Zelfs den heer Polak, directeur van het Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten is het een raadsel, dat men in de winkels geen sigaretten ziet, gelijk hij in een persgesprek verklaarde Hef is thans de bedoeling van het rijksbureau van 15 October af een grooter aantal sigaretten op d'e markt te brengen dan tot nu toe het geval 'was Het betee. kent echter niet. dat het aantal rantsoenen verhoogd wordt Het gevolg zal evenwel zijn, dat'men gemakkelijker dan tot dusver sigaretten op de Tabaksbon kan krijgen De sigaret, welke tot dit cToel gefabriceerd wordt zal wat samenstelling betreft afwijken van de huidige. De beoogde ver ruiming was alleen te verwezen lijken door het gebruiken van donkere Zuid-Amerikaansche ta bakken. Het daardoor verkregen product is te vergellijken met de Fransche regie-sigaret, waaraan men even zal moeten wennen. Dit is een proffl om te ervaren hoe het publiek haar opneemt. Reageert het publiek gunstig) dan zal deze sigaret normaal in omloop gebracht, worden De prijs zal 48 cent ('40 cent plus 8 opcenten) per pakje be dragen. De fabrieken zullen de nieuwe sigaret onder eigen merk en on der eigen naam in den handel brengen en op de pakjes zal dui. sigaret gemaakt is van Zuid' Amerikaansche tabak Aan alle fabrieken worden dezelfde ta bakken verstrekt, zoodat men kan spreken van een eenheids kwaliteit Een extra-rantsoen vleesch Gedurende de nerode van 15 t.m 21 Sept. geeft de bon 523 vleesch recht op een extra rant soen van 100 gram vleesch. Passagierslijst „Oranje" De passagierslijst van het ms. „Oranje" ligt op onze bureaux voor een ieder ter inzage. Mgr. dr. G. C. v. Noort overleden In den hoogen ouderdom van 85 jaar, is, na een rijk en bloei end priesterleven. Zondagmor gen te half acht in Amsterdam overleden de hoogeerw. heer mgr dr. G. C, van Noort oud deken van Amsterdam. Hij was, in 1861, le Stompwijk geboren, maar leefde en werkte ruim vijf en dertig jaar te Amsterdam, dat hij diende en liefhad als een ge boren Amsterdammer Hij was o.a "kapelaan in Medemblik (van 1884 lot 1887), en vervulde zes tien jaar het ambt van hoogleer- aar in de dogmatiek aan het Groot-Seminarie te Warmond. Daarna was hij twintig jaar pas toor aan de kerk van St Wilii- brord binnen d'e Veste (De Duif), te Amsterdam om in 1929 deken van de hoofdstad te worden. Eerst het vorig jaar trad hij, die kanunnik van het Kapittel en .Huisprelaat van Z. H. den Paus was, als zoodanig af. Zijn invloed, die hij op het seminarie uitoefende op de toe komstige clerus, zette hij nadien voort buiten de grenzen van het priesterdom, door zijn vele en belangrijke geschriften, die zijn ■groote gaven als geleerde deden uitstralen. Dagbladen en tijd schriften pubiceerden op het ter rein van. theologie en moraal veel van zijn hand zijn groot ver stand én zijn diep geloof. Mgr. van Noort was boven- Z. H. Exc. Mgr. Dr. G. C. van Noort, oud-deken van Amster dam, is overleden. dien in Amsterdam een bijzon dere figuur, ook in niet-katho- lieken kring zeer gezien. Dit bleek o.a toen hem bij zijn af scheid' als Deken de gouden me daille van de stad Amsterdam werd toegekend. Uitvaart en begrafenis zullen Vrijdag a.s. plaats hebben. Rouw bezoek kan worden ontvangen Dinsdag en Woensdag tusschen 3 én 5 uur aan het sterfhuis St. Donalus, Keizersgracht 148, Am sterdam. SIGARETTEN EN DEVIEZEN WAAROM worden er geen importsigaret ten verkrijgbaar gesteld? Er zijn 5 millioen tabaks- kaarten en gemengde snoop- en tal akskaarten in onfloop. Wanneer men één pakje import- sigaretten zou willen be schikbaar stellen vordert dit één millioen gulden aan deviezen. Het wordt niet verantwoord geacht hiervoor dergelijke be dragen uit te geven in de huidige omstandig heden. Wel zijn in de afgeloopen zes maanden 27 millioen sigaren uit gevoerd naar vrijwel al le landen van de wereld. Een overwinning van Byrnes De Amerikaansche minister van Handel, Henry Wallace weet wél wat hij begonnen is met zijn rede over de politiek der V.S. t.a v de Sowjet-Ünie. Senator van' 'den Berg een der adviseurs van Byr nes heeft zich in het openbaar ge- distancieerd van Wallace stand- punt: „Wij hebben aan een minis ter van buitenlandsche zaken ge noeg", zoo meende hij. Thans wordt in New York zelfs een actie gevoerd voor het ontslag van Wallace die zoo heet het, „hope loos gecompromitteerd is door de bruuske verklaring die President Truman gisteren naar aanleiding van Wallace rede heeft gegeven Truman zei nl. dat hij niet be doelde aan te geven dat hij in stemde met de rede van Wallace. „Er is geen verandering' gekomen in de buitenlandsche politiek on zer regeering en dit zal ook niet gebeuren zonder conferentie van den president met den minister van buitenlandsche zaken on de leiders van het Congres". Deze uit lating wordt -.beschouwd als een groote overwinning van James Byrnes op Wallace. Wallace schijnt intusschen voet bij stuk te houden. Hij zou den strijd voor een gematigder politiek t.a.v, .Rus land voortzetten tenzij Truman dit uitdrukkelijk verbiedt. NIEUWE GENERAAL DER JEZUÏETEN De Belgische Jezuiet pater Jean-Baptist Janssens, is te Rome tot 27e Generaal van de Jezuïe tenorde gekozen. Hij is op 22 De cember 1889 te Mechelen geboren en deed in 1907 zijn intrede in het noviciaat. .Hij voltooide zijn studie in de rechten te Leuven, waar hij in 1914 den meestertitel behaalde. In 1919 ontving hij de priesterwij ding, werd professor te Leuven en was provinciaal overste in 1938. Van 1943 tot 1945 vereischte de afzondering der Vlaamsche pro vincie de aanstelling van een pro vicaris-generaal voor België en Nederland, als vertegenwoordiger van den Generaal te Rome. Pater Janssens werd voor deze belang rijke functie aangewezen. Zijn verkiezing tot Generaal van de Orde der Jezuieten heeft geen verwondering gewekt onder de leden van zijn'orde te Brussel. In verband met zijn groote be kwaamheid als administrateur, zijn bezadigde geest, zijn klare kijk op toestanden en zijn wijs heid bij het nemen van 'een be slissing werd zijn naam wor deze candidatuur vaak genoerrm. Het ligt in de bedoeling met in gang van 7 October a.s. de distri butie van aardappelen en de daar mee samenhangende centralisatie van den handel in aardappelen voor de binnenlandsche voorzie ning met inbegrip van den handel in voederaardappelen op te hef fen. Nadere mededeelingen hier omtrent zullen te zijner tijd vol gen. Van de zijde van de V.B.N,A, deelt men mede, dat deze vereeni- ging die gedurende 6 jaar iqgpp- dracht van het Rijksbureau Voed selvoorziening de aardappelrege ling heeft uitgevoerd, zal blijven voortbestaan als organisatie van ihet bedrijfsleven, met het doel de belangen van den Nederlandschen aardappelhandel te behartigen. Voor onze troepen in ons Irtdië MINISTER-PRESIDENT Dr. Beel heeft voor de radio Zaterdagavond mededeeling ge daan van de oprichting van een nieuwe organisatie, die den naam draagt van .SSTationa'e Inspan ning Welzijnverzorging Ind'ië", afgekort de NIWIN. Ir. P S. F. Otten uit Eindhoven zal als voor zitter er van ontredenHet doel is, het geestelijk contact met het moeder'and voor de troepen te verzorgen, hen „een stuk van het moederland mee te geven naar d'e verre gewesten". De NIWIN zal coördineerend werken v^or de verschillende regeeringsin- sianties, en het particulier initia tief, boeken e.d. inzamelen, voor cultureel materiaal zorgen, voor sportartikelen, voor tooneelvoor- stellingen, radiouitzendingen e.d. zij zal cantines inrichten, ook in de rimboe De NIWIN zal starten met een grootsch opgezette actie, voor de Kerstfeestviering, door pakket. tenverzending via het Roode Kruis KILLEARN NOG NIET NAAR BATAVIA Lord Killearn, die Zaterdag naar Batavia zou reizen, heeft zijn reis tengevolge van drin gende voedselproblemen moe ten afzeggen In ziin plaats is de heer M. Wright heden naar Batavia vertrokken teneinde het contact met de Nederlanders en Indonesiërs weer op te nemen. „I/IJKT NAAR DE vogels in de lucht Beschouwt de lelies op het veld Dat is een aansporing om naar dieren en bloemen te kijken. Er komen meer van zulke aansporingen in het Heilige Boek voor, b.v. „Ga naur de mieren, luiaards!" en vele andere. Zeker, „heer der schepping", alles is er om u te dienen, doch de bloemen heb ben u nog een anderen dienst te bewijzen dan uw neusgaten met geur te vervullen en van de vogels moogt u nog een an deren dienst verwachten dan een liedje en een gebraden hapje. De dieren en de bloe men hebben u een geestelij ken dienst van groote waarde te bewijzen: zij zijn u tot spie gel van Gods bovennatuurlijk en hemelsch werken in dit na tuurlijke, aardsche leven. Leer in die spiegel kijken, zooals Guido Gezétte dat deed. En ge zult ontdekken, dat de ge- heele natuur een Evangelie boek is. Rijk geïllustreerd. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1