Van Gabbatha naar Golgotha 2 Nieuw Noordhollandsch Dogblad Noordhollanders bezoeken Tegelen ALKMAARSCHE SPORTLUI IN BATH Cursus voor volkszang leiding te Heemskerk WEERBERICHT HET NIEUWE VOUW BLAD - Nieuwe dienstregeling per 16 September Benoemingen in het Bisdom Haarlem Binnenlandsch nieuws MARKTBERICHTEN MAANDAG 16 SEPTEMBER 1946 Dank zij een tot in de per fectie verzorgde organisa tie hebben ongeveer zeshon derd personen uit Alkmaar en verre omstreken een be zoek kunnen brengen aan de Passiespelen te Tegelen, wel ke voorstelling tevens de laat ste was van dit jaar. De spoorweggen hadden voor een extra trem gezorgd, met com fortabele wagons, zoodat de lange reis van veertien uren heen en terug sporen niet al te vermoeiend was. Een woord van lof voor de organisatoren van de reis zij hier tevens vermeld. Voor de velen, die nog geen kennis hadden gemaakt met de nieuwe Moerdijkbrug was dit tevens een uitgezochte gelegen heid en ook de velen, die de oorlogsverwoestingen alleen nog maar van hoeren zeggen wisten, hebben, vooral in het Zuiden om en om Venlo, kunnen zien, wat deze gebieden geleden hadden. Men was in vele opzichten met afschuw vervuld over de zware vernielingen en de drukkende nood in deze streken. Daarom ook was dit passiespel in alle opzichten een schouwspel, waar in de menscheliike eigenschappen in aï>hun geledingen van liefde, haat, verafgoding en vervloeking de achtergrond van den oorlog scherp naar voren deden komen. Deze laatste opvoering was, evenals d'e tallooze voorgaande een spel van groote ontroering en diepte .gespeeld1 door eenvou dige dorpelingen die echter be zield waren met een edele geest drift, omdat d'e Passie van onzen Heer zulke vèrdragendfe lessen in zich bergt. De taal van den priester-dichter Jac. Schreurs heeft voor dit onderwerp woor den gevonden en gevoeligheden ontdekt, die menigeen zullen heb ben ontroerd, door de veelzeg gende inhoud en de juiste uit beelding Er werden meer dan eens zulke prachtige zinnen ge sproken, dat men er stil van werd, om de innerlijke beteeke- nis van het gezegde te kunnen overwegen. De aanwezigen wisten niet wat ze het meest moesten prijzen: het edele en beheerschte spel van den grootschen Christusfiguur, het treffendst in de Gethsemane- scène en in den zwaren kruisgang, of de wanhoop van een in alle •perfectie gespeelden Judas. Den onstuimigen Petrus met zijn drift en zachtheid, of de teere Maria; het volk, soms laaiend van geest drift en vereering voor den Chris tus, soms afschuwwekkend in zijn ontrouw en haat, of de Sanhedris- ten met aan het hoofd den harts- techtelijken en venijnigen Caiphas. Het waren allen prachtige figuren en groepeeringen, die tesamen de passie voor de aanwezigen hebben beleefd in al de tragiek en de fel heid zooals de Godmensch die be leefd heeft met daaromheen de figuren van het Oude Verbond. Het spel was daarom zoo aangrij pend, omdat de natuurlijkheid van de menschen geen oogenblik uit he? oog werd verloren. Moe ders liepen met hun kindje op de arm, of haalden water uit de put, zooals eens de Joodsche vrouwen dit in Palestina deden en de koop lieden kochten en verkochten in den Tempel met een realiteit, die meesleepend was. Men waande zich in de dagen van Christus' rondgang door het Joodsche land, met alle blijheid en alle tragiek, daaraan verbonden. Tegelen heeft zijn eereschuld, vastgelegd in de plechtige open bare belofte, wel zeer treffend voor de buitenwereld vervuld. Mogen de vruchten hiervan doordringen bij de tienduizenden, die het voorrecht hadden deze Dassiespelen te kunnen meeleven. ABONNEMENTS VOORSTELLING Donderdag 19 September, des avonds 8 uur, wordt in 't Gulden Vlies de eerste abonnements voorstelling gegeven Opgevoerd wordt „Arsenicumen Oude Kant", een héél eigenaardige Amerikaansche Comedie door Joseph Kesselring in- de vertaling van J. C v d. Horst. PROPAGANDA.AVOND VOOR ESPERANTO Katholieken van Alkmaar en omgeving, schudt nu niet het hoofd bij het lezen van het op schrift. zeggende: „Och wat, Esperanto!", maar leest dit arti keltje eens aandachtig Wij, Esperantisten, roepen u zoowel mannen als vrouwen, jon geren en ouderen, op om dezen avond eens te komen luisteren naar hetgeen de spreker u ver tellen zal over dit onderwerp. Wij weten welke voordeélen deze wereldhulptaal u geeft en hoe ze een vreedzaam en doel treffend middel is om mede te werken aan de ware christelijke wereldvrede. De Z.Eerw. Heer Hector H. A J. Drost zeicfe op het Algemeen Nederlandsch Congres, gehouden op 7 Sept. jl., dat Esperanto niet de wereldvrede brengt, maar dat iedere Esperantist bezield is met wederzijdsche christelijke liefde, die leidt tot waren vrede. Esperanto dient niet alleen voor geleerden, maar ook voor anderen, ook gij katholieke ar beiders en arbeidsters kunt u in deze wereldhulptaal bekwamen. In de komende lange winter avonden kan iedereen een wei nig tijd vinden om Eperanto te leeren. Zjjt ge dan in clubver band, dan zult u spoedig merken dat ge binnen niet langen tijd deze taal kunt spreken en schrij ven. Hebt uw moedertaal lief, Es peranto zal ze u nog meer leeren liefhebben; daarvan zijn wij overtuigd Daarom komt op dezen pro. paganda-avond op Woensdag 18 Sept a.s. in grogje getale, leest aandachtig de advertentie daar over in dit blad, luistert goed naar den spreker en allen zullen overtuigd zijn dat Esperanto een noodzakelijk middel is om de liefde tusschen alle natiën te be vorderen, maar vergeet dan ook ntet u als lid op te- geven. Mogen wij u beleefd verzoeken oni, indien mogelijk, vóór den aangegeven tijd aanwezig te zijn? WAT WAS DAN WèL IN ORDE? Bij een Zaterdag gehouden verkeerscontróle werd een drie- wielig motorrijwiel in beslag ge nomen waarvan handrem, stop licht. richtingaanwijzer en stuur, inrichting met functionneerden. ALC. VICTRIX S. D. W. 7—1 Als een iaatsten aanloop voor den aanvang van de nieuwe competitie speelde Alemaria gister een vriend. schappelijke ontmoeting tegen een oude toekende van de degradatie wedstrijden: toet Amsterdamsctoe SD W, dat de plaats van Alemaria in de 2de klasse inneemt. Het is een prooie overwinning ge worden van Alemaria. maar die, ge_ zien de spelveiüiouding, geflatteerd genoemd moet worden. Voor de rust probeerde SOW de buitenspel.taktiek toe te passen, maar deze taktiek werkte niet feil. loos: zoodat dit hun een paar doel punten kostte. Niettemin maakte van Wieringen die voor de rust goed op dreef was eenige mooie doel punten. OOk de linksbuiten scoorde met een mooi sohot vanaf de vleu gel een uitstekend doelpunt. Met de rust was het reeds 61 voor Alcrna_ ria Na de hervatting toen SDW den wind mee had, waren de Amster dammers wel meer in den aanval, maar omdat zti het spel zoo kort hielden kon de Alc. verdediging steeds met succes ingrijpen. Boven dien was Vasbinder prima in vorm, door zijn resoluut ingrijpen, voor kwam hij een paar zeker schijnende doelpunten. Tegen het einde maakte Swaerts er 1i van. Wat de verdediging betreft, ge_ looven we wel, dat men gerust kan zijn. Het begin was wat weifelend maar later ging- het wel beter. De middenlinie is niet het sterkste deel, maar toch moet erkend, dat, er dik wijls goed werk gedaan werd. Jam mer dat de spil niet wat sneller is, zijn kopwerk was uitstekend. Voor de rust was de linkervleugel het hese, maar na de rust kwam de rechtervleugel steeds beter op dreef. Van Wieringen was voor de rust prachtig op dreef, daarna „kreeg' hij de hallen niet zoo goed toegespeeld. Scheidsrechter' v. d. Berg leidde niet onverdienstelijk, het steeds op buitenspel spelen maakte zijn taak niet, gemakkelijk. Het was voor Alemaria een uitste kenden oefening, als zoodanig kan men de wedstrijd met de gr. overwin ning beschouwen. Maar de spelers zullen zelf w-ei beseffen, dat het Zondag a.s. in den eersten competitie wedstrijd tegen APSV niet zoo ge makkelijk zal gaan. Dan ,s het meenens AFC-NIEUWS AFC 1—KGB 1 1—5; Alcm. V. Jun. AFC Jun. 4—1; AFC Jun.—KGB —Jun. 1—3; AFC a—HSV a 0—4; HS V b'AFC o 2—3; HSV welp.—AFC welp. 11. Htet eerst verschi mei in vallers en moest in r^u,B toen zijn meerdere erkennen. Dat is jammer. A.s. Zondag begint de competitie met AFC 1ZAP 1, dan volledig en winst, daar rekenen wij op. Speelt de volgende wedstrijden met meer enthousiasme, dan kan er gewonnen worden. De twee jun. elftallen verloren •beide. De a adsp. ook. de c'tjes zorg den voor de volle winst. De welpen haalden 1 punt. En nu.AFC'ers de competitie in! En hoe; wel zoo goed mogelijk. Wij zouden willen zeg'gen bestuursleden, commissieleden, leden, van oud tot jong en belangstellenden: blijft vol vuur; want met vereende krachten en 11 e r medewerking moeten wij hooger op" en dit is noodig, vanaf het eerste tot de G adspiranten! En zjj dié nog geen lid of dona. teur zijngeeft* alsnog op en wordt ook een vurig' AFC'er, want het was, het is, het blijft de leus. AFC moet ook Uw club worden II Ik eindig vandaag met 'n Good Luck! De PPC'er Enkele uren na aankomst in Bath van het gezelschap voetballers en zwemmers uit Alkmaar verscheen het plaatselijke dagblad „The Bath Chronicle" met een foto, waarop dit moment is vastgelegd. Mr. Arthur, voorzitter van het Sportcomité te Bath, en Mr. Roland Shackel, de zwemtrainer, ontvangen van de Alkmaarsche gasten het traditioneele geschenk van de kaasstad. Het cliché van^ieze foto werd ons welwillend afgestaan door Mr. J. Walker, di recteur-hoofdredacteur van de Bath-Chronicle. CIRCUS MULLENS IN ALKMAAR Vanaf Vrijdag 20 tot en met Woensdag 25 September zal het groote tweemasten circus van Jos. Mullens zijn zeilen spannen boven het Canadaplein 65 mede werkenden zullen hetgrootsche programma verzorgen, waar- ond'er de bekende hoogeschool- rijder Schuman en vijf Belgische clowns en augusten. 25 renpaar den zullen in de piste hun pres taties vertoonen. Het programma wekt hooge verwachtingen. OUDORP EEN BURGEMEESTER NEEMT AFSCHEID Wnd. Burgemeester van Oudorp de heer R. Schoenmaker heeft. Za terdagmiddag afscheid genomen van zijn gemeente, waar hij op één dag na, een jaar de belangen van de burgerij behartigd heeft. Dat hij in Oudorp een 'gezien man is, ondanks het feit dat hij niet in de gemeente woont, bleek wel uit, de belangstelling en de hartelijke woorden die gesproken werden. Allereerst sprak de Burgemeester een oprecht gemeend woord van dank aan zijn raadsleden, doch vooral aan de noodgemeenteraad, die hem juist in de moeilijke tijd van heropbouw terzijde stond, waaronder oudweth. Staa zich bui tengewoon verdienstelijk heeft ge maakt. Niet het minst uitte hij zijn dankbaarheid jegens den pastoor voor zijn welwillendheid en de aangename uren waarin zij de be langen van de gemeente bespra ken. Ook de hoofdonderwijzers der beide scholen en de Rijkspolitie hebben hem krachtig terzijde ge staan toen hij in Oudorp kwam en stond voor de vele moeilijkheden die de oorlogsjaren daar gescha pen hadden. Hij sprak met over tuiging toen hij zei: „Oudorp zal mij altijd een aangename herinne ring zijn". Onder de vele belang stellenden bevonden zich de Bur gemeesters van de omliggende ge meenten Broek op Langendijk, Limmen, Ursem, Heiloo en St. Pancras, van wie dhr. J. J, Nieu- wenhuizen, "urgemees-ter van Limmen enke.e afscheidswoorden sprak namens de Burgervaders van de Kring Alkmaar. De ge meenteraad sprak door de mond van raadslid G. Buren zijn waar deering uit voor het vele werk dat ,de scheidende Burgervader heeft verzet in het belang van de ge meentenaren en bood hem eenige boekwerken aan tot blijvende her innering aan zijn arbeid in Ou dorp. Uit naam van het gemeente- personeel overhandigde de heer Staa nog eenige boekwerken, zoo dat de bibliotheek van den Burge meester een zeer voordeelige aan winst heeft gekregen. Doch een schaduw ligt er nog .over het afscheid van den burge meester, zooals de heer van Stra len het uitdrukte, dal men nog nief weet waar hij heen zal gaan. Het zou aangenamer zijn gïweest als hij een andere benoem.nfc had gekregen. Pastoor Polder noemde den heer Schoenmaker een goed eerlijk bestuurder,-die de geluk kige eigenschap bezat die zoo noo dig is voor een bestuurder, dat bij zich wist te verheffen boven de partij. Tot slot verhief de heer Blijendaal, Postcommandant der Rijkspolitie zijn stem om den Bur gemeester een afscheid toe te roe- pen. In een gezellig onderonsje werd hierna op bescheiden wijzeihet af scheid gevierd in de rook van vele sigaren, waarvan de eerw. Zusters die aanwezig waren, tranen in de oogen kregen. De burgemeester zag er zelfs niet tegen op om een kruik te ontkurken, tot zichtbaar genoegen der aanwezigen. Hier gaat een Burgemeester heen die in een korte periode de aanhankelijkheid van zijn ge meentekinderen heeft weten te winnen. Het Nationaal Instituut te Am sterdam organiseert onder leiding van Dr. Jop Pollmann, Piet Tig- gers, Dien Kes en Marie Veldhui zen cursussen voor volkszanglei ding. Van 23 tot 28 September a.s. zal een dergelijke cursus gegeven worden in de Jeugdherberg Slot Assumburgh te Heemskerk, spe ciaal bestemd voor onderwijzend personeel, jeugdleiders en -leid sters uit Noord- en Zuidholland. Weersverwachting medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldis van Maandagavond tot Dinsdagavond: WEINIG VERANDERING! In den nacht opklarend met later hier en daar mistvorming. Morgen overdag gedeeltelijk bewolkt. Droog en ongeveer dezelfde temperatuur als van_ daag. Zwakke tot matige wind tussehen Zuid.West en Zuid. ZON op(k. 6.16; ond. 18.52 MAAN opk. 21.55; ond. 13.56 De dienstregeling, die heden, 16 September, ingaat, bevat een aantal belangrijke wij zigingen in den treinenloop. Een flink aantal nieuwe trei nen is ingelegd, terwijl te. vens in de bestaande dienst regeling enkele veranderin gen komen. In de verbinding met het Noor den is o.a. een trein Rotterdam Den HaagGroningen v.v. in gelegd op werkdagen en een op Zon- en Feestdagen. Ook in het Oosten zijn verscheidene nieuwe treinen ingelegd In h^t centrum zijn nieuwe treinen ingelegd tusschen Amersfoort en Utrecht In ons gewest iten belangrijke verbetering in het Westen is de invoering van een uurdienst tusschen Haarlem en Uitgeest, waardoor de treinen HaarlemIJmuiden 1 uur wor den verschoven. Ingelegd is een trein Haarlem (v. 7.58)Uitgeest Alkmaar (a. 8,56) en een tram trein Alkmaar (v. 7,42)Bergen (a 8,09) en Bergen (v. 8,17) Alkmaar (a. 8,44). Tusschen Zaandam en Amsterdam is een vroege trein ingelegd Zaandam (v. 5,50)Amsterdam (,a 6.00). In de verbinding met het Zui den is tussohen Geldermalsen en Nijmegen een dagelijksche late trein ingelegd (v. 21,55) in aan sluiting op Amsterdam C.S (v, 19,55)Geldermalsen (a. 21,05). Van Nijmegen (v. 20,40)Gelder malsen in aansluiting op Gelder malsen (v. 22.10)Amsterdam CS (a. 23,41). Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem 'heeft benoemd tot: Pastoor te Amsterdam (H Willi- brordus binnen de Veste) den Weleerw. Heer J, Duyves; tot Pastoor te Egmond-Binnen (Rin- negom) den Weleerw. Heer A. M Kok; tot Pastoor te Tholen den Weleerw. Heer F S. Wolff, die kapelaan was te Rotterdam (Christus Koning). Vervolgens tot kapelaan te Berkel den Weleerw Heer J. A. van Ettinger; tot kapelaan te Middelharnis den Weleerw. Heer F. E. M. Wesseling; tot kapelaan' té Aèrdènhout den Weleerw Hr. L. van Vugt; tot kapelaan te AmJ sterdam (H. Ger. Maj.) den Wel eerw Heer C. C. van der Sman; tot Kapelaan te 's Gravenhage (H.H. Engelbew.) den Weleerw. Heer N. P Velzèboer, dïe kape. laan was te Heemskerk. MINISTER-PRESIDENT Dr L. J. M, Beel heeft Zaterdagmiddag namens H. M. de Koningin de tmitengewone zitting van de Sta- ten-Generaal gesloten. DE INVOER van tomaten in Engeland is verlengd tot en met 31 October PROF. M. BROEN, deskundige op het gebied van de sierteelt in Brazilië is in ons land gearriveerd om zich op de hoogte te stellen van den Nederlandschen tuin bouw. PROF. DR. F, ERDMANN yan het Argentijnsche ministerie van Landbouw is in ons land aange komen om studie te maken van de ontwikkeling en den huldigen stand van onze rundveefokkerij WARMENHUIZEN 16 Sept. Aan_ gevoerd. 75 kg. slaboonen 34.10 35.30 20700 fcg. roode kool 6.40—7.80; 23.500 kg. witte kooi 5.20—5.50; 33.000 kg. aardappelen: Bintjes 6.60; Eigen_ Ireimers '7; Bevelanders 7.20. NRD. SCHARWOUDE 16 Sept. Aangevoerd51000 kg. witte kool 5.105.40; a±w. 2.80; 28.000 kg. roede kool 4.208; 3.000 kg* gele kool 7 7.80; 5000 kg. slaboonen 27.1048.80; afw. 17.1030; 4600 kg. uien 6.50 7.80; grove uien 7.207.40; drielingen 3.90. LANGENDIJK 16 Sept. Aangevoerd 6900 kg. roode kool 5.609; 7500 kg. gele kool 5.9010.90; 8700 kg. witte kool 4.505.50; 8300 kg. gïoene kool 17.10; 1400 kg. slaboonen 24.90—44.60; 3700 kg. bieten; 1 6.50—5.70; 2 2.80— 2.90; 3 2.10; 6000 kg. uien 6—6.70; 3700 st. bloemkool 1 A 78.00; 1 50.00—82.00 2. 21.00; 24.500 kg. aardappelen: Eer stelignen 6.60; Eigenheimers 7; Beve landers' 7.20—8.70.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2