ASSEN IN VUUR EN VLAM VAN DEN HELD JAN TROMPETTER ouw- Het «den de spits af jeling iber het lem ich Nieuw Noordhollandsch Dagblaél Motorsport-evenement van de bovenste plank Concentratie om van te smullen Vrijdagavond reeds geleek ARSENAL WINT VAN ASTON VILLA Feijenoord-—Curacao 3-3 HBS-Heerenveen 4-4 Noorwegen-Zweden 0-3 Om het damkampioen schap van Nederland DENK AAN DE SCHOENENBONNEN Burgemeester van Schiedam benoemd Bedevaartgangers naar Arnhem Internationale belang stelling voor de jaarbeurs Amstelbrouwerij 75 jaar 1946 heden, bevat ne wjj- enloOp. ce trei- vijl te. dienst- fnderin- het Noor- jtotterd'am v.v. in- |n een op ok in het fee nieuwe centrum ingelegd Utrecht gewest [tering in ring van Haarlem Be treinen |uur wor- gd' is een -Uitgeest leen tram- Bergen tv. 8,17)— Tusschen is een Zaandam 6.00). het Zui- lalsen en Jsche late in aan- C.S (v, la. 21,05). -Gelder- Gelder- nsterdam hop van bmd tot: |(H Willi, pte) den yves; tot ïen (Rin- Heer A. Jte Tholen [S. Wolff, Rotterdam lelaan te Jeer J. A, aelaan té jrw. Heer kapelaan eerw Hr. fen te Ami den Wei- er Sman; avenhage Weleerw. die kape. IT Dr L. iagmiddag ingin de de Sta- MAANDAG 16 SEPTEMBER 1946 (Van onzen eigen redacteur stad en omgeving op een enorme legerplaats. Honderden auto's en motoren brachten toen al de enthousiaste motormaniak ken naar Drente's hoofdstad. Ook d'e-avondtreinen hadden het Vrij dagavond al hard te verduren. Doch dat alles was nog maar kinderspel, vergeleken bij Zater dagmorgen. Om drie en vier uur in den morgen daverden reeds kilometers lange files van Noord en Zuid en Oost en West naar dat kleine vlekje op de land kaart van. Nederland, dat in nor male tijden eerimaal per jaar, men kan wel zeggen door eiken Nederlander werd geobserveerd: Assen Duizenden en nog eens duizenden motorsportliefhebbers wilden ooggetuigen zijn van dit altijd weer sensationeele sport gebeuren en honderdduizenden volgden door de radio het inter nationale festijn op den voet. Had men dan nu anders kun nen verwachten na zeven jaren wapenstilstand in het kamp der courreurs van wereldfaam? Dat zeker niet, al moesten dan ook de internationale lintjes tot het volgend jaar in de lappendoos blijven. De verwachtingen waren inderdaad voor Zaterdag hoog gespannen. Maar niemand, zelfs de meest doorgewinterde opti mist, had zooiets, zoo'n lawine. achtigen toeloop, zoo'n enthou siasme, zoo'n sportieven fleur en zoo'n cocktail van geroezemoes en gezelligheid kunnen en mogen verwachten. Het anders vrij stille stadje bracht men daarmede een blijde verrassing; anderzijds had ook Assen zelf voor een prach tige, TT.achtige sfeer gezorgd. De binnenstad .smeet over de duizenden koppen uit stad en provincie een golf van licht, vlaggen en muziek Zoo kon men uren voor de sportieve strijd om de nationale titels zou losbranden, langs het zeventien kilometer lange cir cuit geen voet meer verzetten. En toen het eerste startsein voor de lichte klasse viel was er een dergelijke massale belangstelling dat de organisatoren en de rijks politie wel concessies moesten doen en tienduizenden toeschou wers binnen het draad van het circuit moesten onderbrengen. Dat had men zelfs bij de origi. neele TT nog nimmer van noode gehad. Den aanwezigen verslag gevers was zulks allerminst naar den zin, want zij verloren daar door den vrijen kijk op de bocht vanaf Hooghalen Het was ech ter, zelfs voor de Bereden rijks politie, een onbegonnen werk onder zooveel menschen schoon schip te maken. De wedstrijdcommissie had alles keurig in orde, ondanks het feit, dat alle materiaal' in de Be zetting verdwenen is. Vóór onze tribune was een zéven meter hoog bord opgesteld, waarop men den stand van eiken rijder' en in elke ronde op den voet kon vol gen. Telkens als een renner over den streep stoof, een volgende ronde tegemoet, werd zijn num mer weer tusschen de spijltjes van het bord geschoven Vaak, vooral in de 125 cc en in de 250 cc klasse, gleden de rijders zoo dicht op elkaar lanes de tijdop nemers, dat de hr I en, die het bord bedienden, hst onmogelijk bij konden houden en er zicht baar nerveus onder werden. Hoogtepunten Er waren onder het zeer inte ressante programma toch nog hoogtepunten te onderkennen. Vooral de 125 cc seniores le verde feilen strijd op. De- ge vreesde Alkmaarder Gerrit Du- pont schoot onmiddellijk na het startsignaal als- een duivel uit de kluwe naar voren op zijn typi sche JLO Alles wees er op, dat hij met den vasten wil gekomen was om zijn huid zoo duur moge lijk te verRoopen en te loeren op de eerste plaats. Helaas, Alk- maar's „zwarte duivel" schijnt als ernstigste concurrent de pech te hebben en ter hoogte van dê oude tol moest hij' d'oor motor- pech opgeven. Met acht seconden voorsprong op nummer twee. G. v. d. Eyk, ging toen J de Wit met de eerepalm strijken. De 125 cc juniores bracht een duidelijke overwinning voor F. Draayer uit Amsterdam; de 250' cc juniores noteerde P. Breedijk, Leimuiden op de eerste plaats In de 350 cc juniores legde H. Heeres uit Den Haag met een gemiddelde snel heid van ruim 111 kilometer be slag op den eersten prijs. De zware klasse juniores le. verde den Eindhbvenaar Arie Schilders een succes op van de bovenste plank. Onbedreigd stoof hij met een snelheid van bijna 122 kilometer door de finish en.... was zoo verdiept in den strijd, dat hij niet eens het af- vlaggen bemerkte en er nog maar een rondje aan vastplakte, tot men hem, ver voorbij den ouden tol wist duidelijk te ma ken, dat hij al lang en breed als eerste door de finish was gegaan Concentratie dus om van té smullen. J de Groot uit Hoorn, die op Triumph meereed, viel reeds on middellijk na de start uit wegens motorpech. Simons en van Rijswijk bezet ten resp de eerste plaats in de 250 en 350 cc seniores. Hoe aan trekkelijk 09k de 500 cc in hoog tempo het circuit deden dreunen als vlogen honderd zware Bom menwerpers over het terrein, de clou moest men jammer genoeg missen. De „kei" van Hemersveld viel nl. door motorpech uit en P. Knijnenburg ondervond toen voor de eerste plaats weinig concurrentie mee/. Ruim drie uur na afloop van de wedstrijden kon eerst de laat ste auto het parkeerterrein af draaien en tot heel laat in den avond trof men in de binnen stad van Assen Limburgers en Zeeuwen, sportliefhebbers uit alle hoeken van ons landje. En bedenkelijk ver na middernacht kronkelden nog lange files van auto's en motoren over de Drent- sche wegen, uit den droom van de ouderwet,sche TT naar de werkelijkheid van een killen, natten, winderigen Zondagmor gen P. S. VOETBAL Uitslagen le klasse District IV Willem II—VVV 2—1 BW-RKTW 1—0 Longa—NAC n gesp. District VI MauritsJuliana 61. Sportcl, EmmaBrabantia 54 BleijerheideEindhoven 24. De SpechtenSitt. Boys 14 OVERZICHT De strijd om de punten is be gonnen. Het Zuiden is evenals voor heen ook dit seizoen een week eerder begonnen. Inmiddels betrof het meer de lagere regionen In de le ki fVSSC af deeling IV werd de meest be langrijke' ontmoeting, nl. LongaNAC uitgesteld Het Venlosche VVV weerde zich in Tilburg uitstekend, doch de tricolores bleven hun toch de baas. BVV begon wel met een zege, doch 1—0 op RKTVV lijkt ons toclf povertjes. In afdeehng' VI deden de pas gepromoveerden het uitstekend en kwamen met een 41 zege, bij de Spechten behaald, thuis. Ook hier was de kampioens- ploeg nog niet aan bod. Juliana viel ietwat' uit den toon door met maar even 61 van Maurits te verliezen. Eindhoven begon met een uit stekende zege in Bleijerheide op de club van dien naam De verrassing van den rïag was de overwinning van Arsenal over Aston Villa (02) in Birmingham. Vooral de vleugelspelers van Arsenal O'Fla naghan en McPiherson hebben veel tot de zege bijgedragen. Eerstge_ noemde scoorde een der beide doell pun;en terwijl Lewis voor "het 2de zorgdroeg. Alle Londensche eerste klassers Charlton uitgesloten behaalden overwinningen. De nieuwe aanwinst van Chelsea de Schotsche interna tional Tommy Walker zorgde voor twee en de Engelschc international Lawton voor een der Londensche doelpunten. De nieuwe aanwinsb van Liverpool Stubbins, die voor 13.000 pond van New Castle is overgenomen scoor Voor het eerst na den oorlog werden op het circuit van Assen de nationale kampioenschappen voor motoren gehouden. Een overzicht tijdens den start van de seniores voor het hoo'a- (Anefo P.) nummer. de voor zijn nieuwe club een der drie doelpunten, waarmede Liverpool te Bolton zegevierde. CharMion had het zwaar te verdu ren tegen Preston North End, dat met niet minder dan 51 won. Brentford won op verdiende wijze den uitwedstrijd tegen de Wolves. Manchester United een team, dat dit seizoen veel - van zich zal doen -'-•-eken handhaafde zijn ongesla_ n record van overwinningen door t;nuis Middelsbrough tte verslaan. Hiervan waren ruim 65.000 toeschou wers getuige. Ook in de tweede divisie was de belangstelling weer enorm (groot. Zoo waren 50.000 personen aanwezig bij het gelijke spel van de Spurs1 tegen New Castle United, dat Stub, bins noode mist. Feijenoord nam na een kleine 20 min. de leiding door rechtsbuiten Snoek. K'ort voor de rust nam F Jansen den gelijkmaker voor zijn re_ kening (11). In het begin van dë 2£öe helft zette Curasao alles op ha^ ren en snaren om te winnen en de actie had in zooverre succes, dat het 12 werd, eveneens door F. Jan_ sen. Toen begon Feijenoord zich los te werken en een kwartier na de rust zorgde de Vroedt met een kopbal opnieuw voor een gelijken stand (22). Tien minuten later werd het 32. Iedereen dacht nu dat Feije noord opnieuw gewonnen had, maar Bernabella loste een paar minuten voor het eindsignaal een zoo hard vliegend schot, dat van de Water het nakijken had Zoo eindigde deze aan trekkelijke partij in een 33 gelijk Vermeld dient nog te worden de befaamde Curagao doelman Ha c voor de rust en de Feijenoord doelman met, de rust wegens blessu_ res vervangen moesten worden. Ter gelegenheid van haar gou den jubileum speelde HBS op 'n uitverkocht Houtrust-terrein een wed'strijd tegen Heerenveen, dat een 300 achterstand wist om te zetten in een 43 voorsprong, waarna HBS enkele minuten voor het einde den gelijkmaker scoorde De te Oslo gespeelde voetbal, wedstrijd tusschen Nooorwegen en Zwden is geëindigd in een 3—0 overwinning voor de gasten De ruststand was 01, DAMMEN De uitslagen van de te Goes ge speelde damwedstrijden om het kam_ pioenschap van Nederland (Groep a) luiden: 3e ronde; Vos wint van v. d. Stay; Metz verliest van Kinnig'en; Ligt_ hart wint van v. Doorn; Huisman de Graaf remise. 4de ronde: Blomde Graaf remise; Van Doorn verliest van Huisman; KinnigenLigthart remise; v. d. Stay verliest van Metz; W. Rozenburg Vos remise; RozenburgBlom remise Te Amsterdam werden dit week end de 3e en 4e ronde van Groep b gespeeld. Hiervan zijn de resultaten: 3e ronde: BandStraBeers remise; DukelWagteT remise; Drent.van Dijk remise. 4e ronde: Beers wint van Kooy_ mans; WagterKeiler remise; Band_ straDuker remise. Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat zij, die tot dusverre nog geen schoenenbon bij den distributiedienst in ont vangst hebben genomen hoewel zij daarvoor door de aanwijzing van de eindcijfers 3, 9, 6, 1 en 8 van hun stamkaart in aanmer king zijn gekomen, deze bon nog tot 25 October a.s kunnen afha len. Dit geldt uiteraard alleen voor hen, die na 1 Januari 1945 nog geen bon voor schoenen heb ben ontvangen. Voorts kunnen zij die nog in het bezit zijn van scftoenenbonnen, welke met in gang van 28 Juli j.l. ongeldig zijn verklaard, deze bonnen tot 25 October a.s. inwisselen tegen een geldige bon. Met ingang van 1 October a.s. is benoemd tot burgemeester van Schiedam, mr J. W. Peek, thans burgemeester van Alkemade HANDELS - OVEREENKOM STEN zijn tot stand gekomen met Italië, Zuid-Slavië en een aanvul lend Handelsverdrag met Zwitser land, waarbij onze export van agrarische producten een belang rijke plaats inneemt. Een groote schare Engelsehe mannen en vrouwen, vaders en moeders en weduwen van bij de operaties bij Arnhem gesneuvel. de strijders, is Zondagavond om half zes met een speciale trein van Liverpoolstreet station met bestemming Arnhem vertrokken Dit was een groep personen uit alle lagen der gemeenschap, die een bedevaart ging onaérnemen. Zoo hi.er en daar zag men nog rouwkleeding. Er waren vrouwen die de onderscheidingen van zoon of echtgenoot boven een medaillon met diens portret droegen. Een groep militairen, allen met de baret van het befaamde parachuteregiment, sloo.t de rij. Een stille uittocht uit het ru moerige Lond'en van een schare, die met spanning en ontroering uitziet naar hetgeen zij in en bij Arnhem beleven zal De zeer groote belangstelling voor de Najaarsbeurs le Utrecht blijkt o.a. uit de honderden pas sagiers. die dagelijks op Schip hol ariveeren. Geheele deputa ties uit hel internationale be drijfsleven komen uit alle wind streken per K.L.M. aan. Vrijdag bestond de Amstel brouwerij vijf en zeventig jaar. Bij de viering van dit feit werd tevens afscheid genomen van den heer F. de Boer, die als lid van de Commissie-Generaal naar In- dië is vertrokken en ontslag heeft genomen als president-commis saris d~~^ Dinsdag 17 September HILVERSUM I (301 M) KRO 7.00 Nieuws g'ym. en Morgengebed; 8.00 Nieuws en gram.; 9.45 Herhaling Lichtbaken; 11.30 Pater Nat. Gemke O.F.M.; 11.45 Familieber. uit Indië; 12 03 Continental Quintet; 12.30 Ensemble Kees Hueting; 13.00 Nieuws 14.00 Gram; 16.00 Radio Ziekenbe zoek; 16.30 Muzikale beschouwingen; 17.00 Concert; 17.30 gram.; 17.45 Het) Rijk Overzee; 18.15 Sportpraatje; 18.30 Ned. Strijdkrachten; 19.00 Het Nieuws; 19 30 Voor de jongeren; 19.45 Vraaggesprek over kostwin nersvergoeding; 20.00 Nieuws; 20.08 Pater Amon B'esseling O.F.M.; 20.15 Radio Philharmonisoh Orkest; 21.30 gram.; 21.35 Herdenking slag om Arnhem; 22.00 Nieuws; 22.15 Kath. Nieuws; 22.20 KRO_correspondenten aan het woord; 22.30 Avondgebed; 22 45 gram.; 23.00 Splendora; 23.30 gram. HILVERSUM n (415 M) AVRO 7.00 Nieuws -gym. en gram;; 8.00 Nieuws en gram; 9.15 Morgenwijding; 10.35 Lyra-trio; 11.00 Radio Volksuniversi teit; 1L30 Ensemble Jetty Cantor; 12.00 Pierre Palla; 12.40 gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Vaudeville_orkes; 14.00 Mevr. Ida de Leeuw van Rees; 1420 Het Aeolian_Septet; 15.00 gram.; 15.30 Utreohtsch Stedelijk Orkest; 16.40 De Schoolbel; 17.00 Pianistenvvoor de jeugd; 18.OO Nieuws; 18.30 Radio V olksuniversiteit10:15 Stichting Oorlogsgetroffenen; 20.00 Nieuws; 20,05 Actualiteiten; 20.15 Bonte DinS'_ dagavondtrein; 21.30 De kleine mis_ daad; indrukken brj den polttderedh ter; 21.35 Herdenking slae bij Arn hem; 2200 Contact; 22.15 Buit. week. overzicht; 22.30 Contact; 23.00 Nieuws 23.15 gram. 44. Ook de steenen leeyw was op den wagen géhe- schen. Als de menschen naar hem keken vonden ze het toch wel een beetje grieze lig, maar nu deed het beest geen kwaad meer en daar om juichten de menschen die overal uit de huizen kwamen géloopen. Ook vrouw Isabel kwam naar buiten om te zien wat er te doen was. „Daar is mijn vrouw", zei Jan Trompetter trotsch tegen Knipperdol- ling. „Leve mevrouw Trom petter", riep de boogschut ter. Alle menschen riepen het hem na en Isabel werd er zoowaar verlegen onder. Jan en Knipper dolling schoven een eindje opzij, waarna Isabel met haar mooie boezelaar voor, even eens op den praalwagen ging staan. De stoet trok naar het raadhuis, waar de boden prachtige loopers uit legden. Het driejarig doch tertje van den burgemees ter droeg een versje voor dat ze zelf had gemaakt. Begroet met luid geschetter Den dapperen held Trompetter. Die Drubbelbroekerdam Voor ons bevrijden kwam. En Knipper-Knipperdolling Kwam uit zijn steenen stolling, En schoot na meen'ge eeuw Morsdood den wilden leeuw. Deêz' helden zonder weerga Een driewerf hiep, hiep, hiep, hoera! 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 3