DIACID SLAAPTABLETTEN Absoluut onschadelijk Aanbesteding HOOGE SCH00LSCH0ENEN- Er komen spoedig 4 Nieuw Noordhollandsch Dagblad NET MEISJE EET DAN OP TIJD bij C. KAPE R. „De Wildeman" Gulden Vlies Arsenicum en oude kant Een officieel Diploma N.V. Visscherij Mij, „Kennemerland" gevestigd te Katwijk aan Zee c Landbouwtentoonstelling Schagen 18, 19, 20, 21 Sept. a.s. Bezoekt onzen stand no. 2 N.V. WERKTUIGEN - DUREAU voor den LANDBOUW SNEEK Wat ons na aan liet hart ligt. Hoe onze familie,vrienden en kennissen in Indië het maken. Nationale Inspanning Welzijnverzorging Indië MAANDAG 18 SEPTEMBER 1946 Met vreugde 6*avea wij ken_ ms van de geboorte van' onzen zoon AJLDERT G. PEDROLI A. PEDROLI—PLOEGER Alkmaar; 16 Sept. 1946. Langestraat 10. Tijdelijk St. ElisabeUh- Ziekenhuis Het uitgestelde huwelijk van S. J. URSEM en TINE RIS 2?ai voltrokken worden op Zaterdag 2i Sept a s. te 9.30 uur in de parochiekerk v. Sfe. Dominicus te Alkmaar Receptie van 24 u. in café Centraal (ingang Magdale nenstraat). In Kath. gezin mei kin deren Wordt gevraagd voor dag en nacht een Werkster 4 x p. week aanwezig. Hoog loon Brieven met opgave van getuigenadressen a. Mw. De Vlam, Chopinslr. 8, Amsterdam-Zd'Telefoon 21860 KOMT MET DE feestdagen in Schagen Bill, prijzen, prima kwal. Hotel, Café Restaurant MARKT B 7 TEL. 2451 Donderdag 19 Septem ber - 8 uur lste ABONNEMENTS VOORSTELLING Opvoering van VAN DE STICHTING VAN DEN LANDBOUW EN DE WERKGEVERS- EN WERKNEMERS ORGANISATIE IN DEN LAND- EN TUIN BOUW. Diploma Land- en Tuinbouw BOEKHOUDEN Diploma Land- en Tuinbouw ADMINISTRATIE Hei eerste examen is in het voorjaar 1947 EEN DIPLOMA WAT WAARDE HEEFT! STUDEER EN SLAAG MET Prettige brieflehsen BOVENKARSPEL (N.H.) Veel geslaagden Ons Instituut leidt U daarvoor op. Onze cursussen begin nen mei 1 October a.s. Vraagt gratis inlichtin gen en proefles. De ingenieur van het heemraadschap de Wie- ringermeer maakt bekend, dat door hem, na mens de COMMISSIE WEDEROPBOUW WIE- RINGERMEER, op Maandag 30 September 1946, des voormiddags 11 uur, in het gemaal „LELY" te MEDEMBLIK in het openbaar zal worden aanbesteed: HET VERBETEREN VAN EEN GEDEELTE VAN DEN SLUITGATWEG IN DEN WIE- RINGERMEERPOLDER MET BIJKOMENDE WERKEN. Inlichtingen op Maandag 23 September 1946, van 1417 uur, in het gemaal „Lely" te Me- demblik. De nota van inlichtingen ligt vanaf 27 September ter inzage in genoemd gemaal. Het bestek met teekening is tegen betaling per postwissel van 2.50 verkrijgbaar bij den in genieur van het heemraadschap de Wieringer- meer, gemaal „Lely", Medemblik. .-«O-i /""v bericht, dat over het boekjaar 1945 een dividend wordt uitgekeerd van 8%, uitmakende f 40,per aandeel van f 500,en f 20,per aandeel van f 250, terwijl houders van winstaandeelen zullen ontvan gen f 50,per heel winstaandeel, resp. f 25,per half winstaandeel, betaaibaar onder aflrek van 15 dividendbelasting. Dit dividend wordt uitsluitend be taald op: Dividendbewijs No. 11 der nieuwe aan- deelen met f 34,per aandeel van f 500,en f 17, per aandeel van f250,dividendbewijs No.7 der heele winstaandeelen met f 42,50, resp. f 21,25 der halve winstaandeelen van 16 September 1946 af bij de Firma Ingwersen Co, Keizersgracht 382, Am sterdam. DE DIRECTIE Katwijk aan Zee, September 1946 Oude Koemarkt 75-79 Tel. 2573 Vertegenwoordiger voor Noord-Holland: C. v. d. DRIESCHE, Lyceumstr. 75, Alkmaar Telefoon 2960 V. De een heeft een man, zoon of verloofde in militairen dienst. De ander heeft er familie in de burgermaatschappij. En allemaal willen we iets doen voor onze familieleden daarginds, die zoo veraf maar in gedachten toch zoo dichtbij zijn. We doen dat meestal op eigen houtje, dikwijls ook als lid van een vere.eniging. Dan zijn er nog de verschillende diensten van de regeering, die ook niet stilzitten en zich om het wel en wee van onze menschen bekommeren. Maar als we allemaal samenwerken, kunnen we oneindig veel meer bereiken. Want dan weten we zeker, dat er regelmatig voor iedereen wordt gezorgd. Ook voor hem, die niet zooveel familie of kennissen heeft of waarvan de familie niet zoo goed raad weet, hoe ze het moeten aanpakken. Misschien kan men het ook niet zoo goed missen. U heeft Zaterdagavond uit de radiorede van den Minister-President kunnen beluisteren, dat er van regeeringswege een comité is ingesteld: de NIWIN, afkorting van Nationale Inspanning Welzijnverzorging Indië. Wat gaat de NIWIN nu doen? In de eerste plaats meehelpen, er voor te zorgen, dat er door al die op zichzelf staande acties geen dubbel werk gebeurt en dat iedereen daarginds krijgt wat hem toekomt, en weet, dat wij hier met hem meeleven. Het moet zoo zijn, dat ieder, van welken rang of stand ook, zijn deel krijgt. De^ NIWIN wil, wat de verzorging van de menschen in Indië betreft, van het* heele Nederlandsche volk, ongeacht positie, stand of gezindheid, één groote familie maken. Zij wil zorgen voor familieleden over-zee, of ze hoog of laag geplaatst zijn, militair of burger. Enkele dingen, die de NIWIN zich voorstelt te doen: het zenden van 150.000 Kerstpakketten voor troepen en burgers in Indië. Het uitzenden van artislen en hel verzorgen van radio-pre^, amma's, op veel grootere schaal dan tot nog toe geschied is. Het bevorderen van inzamelingen, op nationale basis, van boeken en tijdschriften. Het verzorgen van cantines, mobiele canlines, inrich ting van tehuizen, recreatieoorden enz. m Het vertoonen van filmprogramma's, het verschaffen van fotomateriaal, muziekinstrumenten, partituren, gramofoons met platen, sportartikelen enz. Het inzamelen van speelgoed (voor de Jeugdafd., „Burger Welfare Indië"). Het organiseeren en ondersteunen van alle andere acties, die de algemeene welzijnverzorging in Indië beoogen. De eerste zorg zal nu zijn de Kerstpakketten. Wie het maar eenigszins missen kan wil natuurlijk ook naar vermogen bijdragen. Het eenige, dat men be- hoeft te doen is hel bedrag, dat men hiervoor over heeft per postwissel, of per giro te doen toeksaien aan het Centraal Bureau van de NIWIN, Rijnstraat 10, Den Haag, Giro 511000.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 4