Nieuuu r Wallace zal nog meer zeggen Voor het eerst na zes jaar valt de lintjesregen Met de spade op den schouder aan den slag' Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: LOON EN EN PRIJZEN EN ARBEID! RADIO-ORANJE GEDECOREERD J 01 KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN HET GROOTKRUIS VOOR DEN KARDINAAL J Volgende zet van Byrnes? DE OEKRAINSCHE AANKLACHT Van Kleffens stelt commissie van drie voor DRIE DIVISIES NAAR INDIë MINISTER BEEL OPENT DE STATEN-GENERAAL Hoofdredacteur: H. N. Smits; 'rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand. Inclusief Incasso- Ad vertentle-prös: per editie 13 ct. p. .m m., minimum 2.50; in alle edities -26 ct. p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber 20 ct p. m.m.; In alle edities 30 ct- Noordhollandsch DaqLlad Buiten God is '1 nergens veilig (Vondel) DINSDAG 17 SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG NUMMER 11030 AI KM AAR Larigestraat 42A tel 2046 (adm.);^ 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 lijnen DEN HES,DER: West straat 80: tel, K2230 SCÏTAGEN: Molenstraat ï2 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank DE SPANNING, welke lus- schen de loonen en de prij zen zonder t wij lel bestaat, krijgt door publicaties en gegevens van den allerlaatsten tijd wel eenigs- zins een ander karakter Het is bijv. een feit, dat de kosten van het levensonderhoud in Augustus zijn gedaald De in dexcijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek spreken in dit opzicht een duidelijke taal. Alleen: zij nemen de moeilijk heden voor de huisgezinnen niet weg! Toch is het bemoedigend te constaleeren, dat de stijging van het loonpeil met 66 pet ten op zichte van voor den oorlog, naast of tegenover de stijging van de kosten van het levensonderhoud met 81,4 pet. niet meer wijst op een groote spanning lusschen loo nen en prijzen Daarbij dient er dan op gelet te worden, dat de hier genoemde cijfers een dik wijls misleidend gemiddelde aan duiden. Want wanneer wij de verschillende factoren van de kosten van levensonderhoud be kijken, dan zien we toch nog vele, die wijzen op een schreeu wende wanverhouding Desalniettemin kan men met 'n eenzijdig bezien van „de span ning tusschen loonen-prijzen" de moeilijkheid niet oplossen. Veeleer moet het zwaartepunt vallen op de overweging, dat er een sociale spanning bestaat, gelegen in het lage verzor- gingspeil der bevolking en in de groote onbevredigde behoeften. De Regeering is, naar verluidt, voornemens, over te gaan tot de invoering van een loonstop, me1 mogelijkheden voor looncorrec- ties ten behoeve van ongunstig liggende groepen. Anderzijds zou men opnieuw tot het nemen van practische maatregelen van prijs- politieken aard willen overgaan, zooals op de congressen van de Katholieke Werkgevers en de Katholieke Arbeiders vorige week is betoogd. De algemeene conclusie is ook hier, dat de diepste oorzaak van de spanningen vooral te zoeken is in een te geringe productie. Dat is het chapiter waarop we trouwens altijd terug komen. En hoewel we weten, dat het opvoe ren van de producie niet van ar beidskracht en arbeidslust, maar o.a ook van beschikbaarheid van grondstoffen e, d, afhangt, mag toch nog wel eens de aandacht gevestigd worden op de juistheid van de overweging in de resolu tie, welke het congres der Ka tholieke Arbeiders na een gezag hebbende inleiding van prof Van der Brink aannam, nl. dat een algeheele wegneming van de spanning tusschen loonen en prijzen slechts mogelijk is door de gezamenlijke krachtsinspan ning van a lie in 't bedrijfsleven werkende personen, bevrucht door doelmatige maatregelen van de overheid. In dit verband citeeren wij met voldoening het volgende uit een artikel in De Opmarsch: „Neder land is tot armoede geslagen door een verwoestende oorlog en een misdadigen bezetter Nederland is zoo arm, dat het groote mee- rendeel van zijn bewoners dit nauwelijks kan beseffen. De schulden van het land- zijn vrij wel ondragelijk. De Rijksbegroo- ting zal velen de. oogen .openen. En het dieptepunt is nog niet bereikt. Nog wordt ons land da gelijks armer als gevolg van een grooteren invoer dan uitvoer. De weg omhoog is alleen te berei ken door den arbeid- van heel ons volk, door aller krachts inspanning, door een arbeid waarin de fierheid straalt van een geslagen maar ongebroken volk, dat in zijn herwonnen vrij heid de toekomst alleen zelf kan verdienen." TOT OFFICIER in de orde van Oranje Nas sau zjjn benoemd drs. L. de Jong en C. Spoelstra (A. den Doolaard), beiden be kend door hun medewer king aan den zender Radio- Oranje! inspecteur van Rijkspolitie te 's-Gravenhage; is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nansau: Mgr. J. M. van der Tuyn. voorheen Deken te 's Gravenhage, thans wonende aldaar; tot grootofficier in de Orde van Oranie-Nassau: jhr. mr. J. W, Quarles van Ufford. Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland; toi commandeur in de Orde van Oranie-Nassau: mr. A. E. Baron van Voorst tot Voorst, oud-Com missaris der Koningin in de pro- vinc'r °-""-iissel: VERVOLG PAGINA VOOR HET EERST na zes jaar zijn wederom Koninklijke onderscheidingen verleend. Deze gebeurtenis had vroe ger plaats ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de, Koningin, zij zal voortaan plaats hebben ter gelegenheid van Prinsjesdag, den dag der opening van de gewone zitting van de Staten-Generaal. Ontelbaar is het aantal menschen, dat gelukkig is gemaakt, niet alleen met hooge onderscheidingen,'' maar ook met eenvoudige medailles, als eerbetoon voor veel jarigen trouwen dienst. Wij zullen de voornaamste onder scheidingen hier noemen: Bij Koninklijk besluit zijn be noemd: tot officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden: J. F. Nuboer, kapitein-luitenant ter zee; C. Moolenburgh kapi tein-luitenant ter zee; zijn bevorderd: tot comman deur in de Orde van den Neder- landschen Leeuw: dr. A. Loudon, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Washington; jhr. mr. E. F, M, J, Michiels van Verduynen, buiten gewoon en gevolmachtigd ambas sadeur te Londen; is bevorderd: tot grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau: ]hr. mr. A. M, Snouck Hur- gronje, Secretaris-Generaal van het Dep. van Buitenlandsche Zaken; zijn bevorderd: tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau: A. H. J. Lovinlc, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Nanking; mr. W. F. L, graaf van Bylandt, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister; is benoema: tot groot-officier in de Orde van Oranje-Nassau: dr. K. H. E, Gravemeijer, alge meen gedelegeerde van de Ned. Herv. Kerk te 's Gravenhage, tot commandeur in de Orde van Cranje-Nassau: mr. dr. J. Donner, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlan den; zijn benoemd: tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw: mr. H. Haga, president van den Bijzonderen Raad van Cassatie, raadsheer in het Gerechtshof te s Gravenhage; mr. H. W. Massink, oud-pro- cureur-generaal bij het Gerechts- aof te Arnhem; mr. L. W. E, M, Lasonder, oud- procureur-generaal bij het Ge rechtshof te Leeuwarden; mr. P. A. Rutgers van der Loeff, oud-vice-president van 't Gerechtshof te Amsterdam; mr. J. Wede ven, vice-president v. 't Gerechtshof te Leeuwarden, mr. J. B, J, Heijmeijer, raads- leer in het Gerechtshof te Leeu warden; mr. dr. P. J, W, Rieter, oud officier van justitie bij de Arron- dissements-rechtband te Roer mond; mr. F. J. M I baron van Hö- vell tot Westerflier kantonrechter te 's Hertogenbosch; mr. dr. Ch. H, M, van Oppen, deken van de Orde van Advoca ten te Maastricht; mgr. prof. dr. A, Rinkel, aarts bisschop van Utrecht voor de fhid-Bisschoppelijke Cleresie te Utrecht; J. Tal, opperrabijn der Neder- landr-cbe Tsraëliotische gemeente te Amsterdam; A. W. de Koningh, algemeen Blijkens de lijst van Ko ninklijke onaerscneiamgen is bevorderd tot grootkruis in de orde van den Neder- landscben Leeuw Zijne Eminentie J. Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht. Voorts zijn benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw mgr. W. P. A, M, Mutsaerts, bis schop van 's Hertogenbosch en mgr. J. W. M, Baeten, bisschop coadjutor van Breda en tot commandeur in de orde van Oranje Nas sau mgr. P. J. Willekens, apostolisch vicaris te Ba tavia. V. MAANDAGMIDDAG is een Rotterdamsche delegatie onder leiding van burgemeester Oud naar Praag vertrokken tot het voeren van diverse besprekin. gen. WALLACE, de Amerikaan- sche minister van han del, heeft gisterenavond ge zegd, dat hij blijft bij zijn te New York uitgesproken rede en dat hij voornemens is in de naaste toekomst meer over dat onderwerp te zeggen Wallace vindt het interessant, dat zoowel uiterst rechts als uiterst links het niet met hem eens zijn. Voor het publiceeren van zijn verklaring heeft Wallace met president Truman getelefoneerd.' In Washington neemt men aan, dat hij dezen zijn verklaring heeft voorgelezen. In de Republikeinsche pers is een campagne in vollen gang on der het motto „Wallace moet gaan". Men eischt, dat de presi dent op het aftreden van Wal lace aandringt, indien deze niet uit eigen beweging aftreedt. Kringen, die nauw bij Wallace zijn betrokken, verklaren be slist dat hij niet zal heengaan. Als gevolg van zijn verklaring te zullen blijven voortgaan met te strijden voor een toegevender politiek ten aanzien van de Sov jet-Unie, wordt te Washington een kabinetscrisis verwacht. Wallace en Truman hebben beide hun standpunt bekendge maakt. Men neemt aan, dat de volgende zet van de zijde van Byrnes za] komen. UIT EEN WONING te Am sterdam werd door iemand, die zich uitgaf voor inspecteur <Jer fiscale recherche, een partij post. zegels ter waarde van f 30Ó0 ont. vreemd De bijeenkomst van den Vei ligheidsraad van gisteren be- gon met een nieuwen aanval van Mr. van Kleffens op de klacht van de Oekraïne tegen Griekenland. Mr. van Kleffens verklaarde, dat de klacht 4 „alleszins ongegrond" en ken nelijk bevooroordeeld is. Sommige leden trachten den Veiligheidsraad te gebruiken om hun nationale politiek en ideologie naar voren te bren gen. Mr. van Kleffens stelde voor een commissie van drie te benoe men ter bestudeering van kwes ties alvorens zij voor den Veilig heidsraad worden gebracht. De Sowjet-Unie diende een motie in, waarin den Raad werd verzocht van de Grieksche regeering te eischen, dat zij haar provoceeren- de handelingen aan de grens staakt. Manoeilsky noemde de door Mr. van Kleffens voorge stelde commissie een „guillotine" en vond haar in strijd met het handvest. De voorzitter, Dr. Lan ge onderbrak het debat yoor het uitspreken van een afscheids woord, aangezien Gromyko heden het voorzitterschap zal vervullen. Luitenant-generaal Spoor heeft in een persconferentie medege deeld dat tegen half November de geheele „7 December Divisie" in Indië zal zijn aangekomen Over geheel Indië zuilen drie Nederlandsche divisies worden verspreid met een luchtvloot van 4 squadrons. In antwoord op een tot hem gestelde vraag, zei generaal Spoor dat het personeel van de Indonesische vloo' door Duitsche intsructeurs wordt getraind. De minister-president dr. L. J. M, Beel, heeft heden in de vereenigde zitting van beide kamers tot opening van de zitting 1946-1947 der Staten- Generaal de volgende rede uit gesproken „Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen deze zitting in Haar naam te openen. Voor het eerst sinds jaren is het weer mogelijk het grondwettelijk voor- Het Nationaal Congres voor de Volksgezondheid 1946 werd in het Concertgebouw te Amsterdam door zijn eere-voorzitster, H. K. H. Prinses Juliana, officieel geopend. Tijdens de rede van minister W. Drees. In het midden H.K.H. Prinses Juliana; rechts naast haar de voorzitter van het congres, dr. Tuntler. A.N.P. P. schrift, vervat in de artikelen 103 en 106 onzer hoogste staatswet, na te leven en de gewone jaar- lijksche zitting der Staten-Gene raal op den 3den Dinsdag in Sep tember te openen. Met U ver heugt de regeering zich, dat aldus de normale paden weder in vol len omvang betreden worden. Op tal van gebieden doen zich in- tusschen de gevolgen van den oorlog nog schier dagelijks ge voelen en zijn de problemen, wel ke om oplossing vragen, ontelbaar. y^,\ haar verantwooordelijk. heiu ,e dezen is de regeering zich diep bewust Haar voornemens zijn u uit de Troonrede bekend en zij wenscht zich thans met de spade op Jen schouder om het beeld van Thorbecke te gebrui. ken aan den slag te gaan Zij is er van overtuigd, dat ook u, leden van de Staten-Generaal, bereid bent het op u rustende deel der verantwoordelijkheid voor 's land's zaken te aanvaarden en in gemeen overleg met de regeering de ter zake noodige maatregelen te treffen. Dat het voor de regeering slechts dan mogelijk is haar bijna onmen. schelijk zware taak naar behoo- ren té verrichten, indien zij zich geschraagd weet door 't vertrou wen van 'n zoo breed mogelijke meerderheid uit de Staten-Gene raal, behoeft nauwelijks vermei.' ftloge Gods zegen ons werk ten deel vallen en het ons gegeven zijn voor het Nederlaiidsche volk den weg te banen naar een min der zorgvolle toekomst. In naam der Koningin en daar toe door Haar gemachtigd, ver klaar ik de jaarlijksche gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1