Installatie van prof. mr. A. Koelma als burgemeester van Alkmaar Wethouder van Slingerland verricht de plechtigheid Ko Nieuw Noordhollandsch Dagblad „ALKMAAR ZAL HAAR PLAATS MOETEN HANDHAVEN" Burgemeester Bakker geïnstalleerd WEERBERICHT Mr. H. M. Fruin voor het Tribunaal DINSDAG 17 SEPTEMBER 1946 IN AANWEZIGHEID van I zeer vele genoodigden en belangstellenden werd Prof. Mr. A. Koelma, voorheen ge meente-secretaris van Alk maar, door den wnd. burge meester J. v Slingerland ge ïnstalleerd tot burgemeester dezer gemeente. Onder de aanwezigen waren talrijke ambtsgenooten van den heer Koelma, o.m. de burge meesters van Haarlem, den Hel der, Hoorn, Medemblik enz., en namens de geestelijkheid de Hoogeerw. Deken Jacobs van Alkmaar. Verder de voltallige raad en vele andere persoonlijk heden, waarbij in het bijzonder vermeld dient te worden oud burgemeester Mr. Wendelaar en echtgenoote en Mevr. v. Kinschot, die tevens mede namens Jhr. v. Kinschot, afwezig door ambts bezigheden, aanwezig was. Mevr. Koelma droeg een prachtig bou quet bloemen met linten in de stadskleuren. Nadat de wnd. burgemeester de raad geopend had, werden de benoemingsbrief en de beëedi- gingsverklaring voorgelezen, waarna de wnd. secretaris Prof. Mr. Koelma binnenleidde. instaliatiereue van «en loco-burgemeester Vervolgens hield loco-burge meester van Slingerland de in stallatierede, wgarin hij de groote bekwaamheden van den nieuw- benoemden naar voren bracht. Het verheugde hem deze rede te mogen houden, omdat hij Mr. Koelma al sinds 1923 kende in diens functie van gemeentesecre taris. Na een terugblik geworpen te hebben op diens levensloop, voor zijn benoeming hier te Alk maar beschreef de heer v. Slin gerland de uitnemende eigen schappen, die de nieuwe burge meester bezit, waarbij hij zeide niet te weten, wat, in zijn per soon het meest bewonderd moet worden: zijn helder inzicht, zijn buitengewone werkkracht, scherp intellect, geweldig geheugen, of wel de wijze, waarop hij als sty list en spreker zijn gedachten wist te rangschikken. De heer v Slingerland haalde ook aan dat Prof. Mr. Koelma als ge meente-secretaris veel heeft bijgte_ dragen tot het tot stand brengen van zeer veel in de gemeente door zijn groote energie en toewijding. Hierna gaf de loco_burgemeester een over zicht van het wetenschappelijk leven van burgemeester Koelma, waaruit bleek dat zijn leven gwuld was met de gedachte aan recht en wet. De heer v. Slingerland besloot zijn installatierede als volgt: "Zoo ziet Gij dat de gemeentenaren en de raad met hen, van U die gedragen wordt door het vertrouwen der ingezetenen zoowel met het oog op Uw karakter eigenschappen als op Uw buitenge wone kundigheden; groote verwach tingen van U koesteren als burge meester van Alkmaar. Ik verbind hieraan de wensch; dat het U met Gods hulp, gegeven moge zijn nog lang Uw beste krachten te wijden aan deze schoone gemeente, die dat in'alle opzichten verdient. Ik hang U thai.? den ambtsketen om den schouder en verklaar U hiermede geïnstalleerd als burgemeester der gemeente Alkmaar." Nadat, dit geschied was nam de zoo juist geïnstalleerde burgemeester zelf het woord. De burgemeester aan het woord. Na zijn eerbiedige erkentelijk heid te hebben uitgesproken je gens Hare Majesteit de Konin gin en dank te hebben gebracht aan de autoriteiten sprak de bur gemeester er zijn vreugde over uit deze benoeming te hebben mogen ontvangen, vooral over een stad als Alkmaar, die spr. zoo intens heeft leeren kennen gedurende de jaren, dat hij de functie van secretaris der ge meente vervulde, zoodat hij met de nooden en behoeften der stad volkomen op de hoogte is geraakt. Ook al omdat Alkmaar ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden veel mogelijkheden zal bieden in de toekomst door haar ligging in dit deel van Noordhoiland, een plaats die ze zal moeten hand haven, wanneer d' verderr drooglegging van het IJsselmeer voortgang zal vinden. In dit verband wees spr. op het belang van goede verkeerswegen te water en over land. die een centraal gelegen plaats als Alk maar voortdurend zal moeten blijven verzorgen, ook al omdat 'zij een handelsstad is in de zin van een marktstad In het bij zonder zal het als een levens kwestie voor Alkmaar beschouwd moeten worden, dat de kaasstad weer in zijn oude glorie terug komt. Dan gaf spr, aan, dat groote zorg moest worden be steed aan de onderwijsinrichtin gen voor Alkmaar als centrale gemeente, om vervolgens het probleem van de industrie aan te roeren Volgens zijn meening had ook Alkmaar daarvoor mogelijk heden, die niet mochten worden onderschat en was de oorlog er niet geweest, een deel van het uitbreidingsplan met betrekking tót industrieterreinen zou tot uit voering zijn gekomen. Voor volkshuisvesting, ook voor ouden van dagen moest worden gezorgd, ondanks de groote moeilijkheden, waardoor woningbouw zoo spoe dig als dit mogelijk is moet wor den hervat Een bijzonder woord werd ook nog gewijd aan de zorg voor de jeugd buiten de schooi en aan de jeugdvereenigingen. Cultuur en historie Het cuUureele leven in Alkmaar was e'en bijzonder troetelkind van den burgemeester getuige zijn woorden en wensehen voor de toekomst ervan waarvoor nog vele mogelijkheden zijn weggelegd. Woordelijk zei de burge meester hierover: "Laten wij kraeh_ tiger dan ooit onze handen ineen slaan om te pogen onze eigen rijke Nederlandsohe cultuur te handhaven en waar mogelijk tot hooger peil op te voeren. Hier ligt. een breed ar beidsterrein tot de cultiveering' waarvan ik de medewerking van alle ingezetenen inroep." Ook over Alkmaarsch historie sprak de burgemeester in bet bijzonder de res'auratie van de Groote Kerk die binnen afzienbaren tijd zal zijn vol tooid. Hierna dankte spr. de oud-burge meesters Wendelaar en Jfhr. van Kin schot voor hun groote mate van ver trouwen in hem gesteld en voor het vele dat hij met hun hulp kon doen, hij dankte ook de wethouders en raadsleden in de afgeloopen drie en twintig jaren, waarbij hij in het bij zonder noemde de heeren Thomsen en J. Ringers en den overleden wethou der Keijsper. Daarna sprak de burgemeester over zijn ambt, dat hij zag als een dienen_ de functie ten opzichte van de ge meenschap, waarbij de drager er van zich bewust moest zijn van de basis zijner overwegingen, om niet een beeld te geven van een stuurloos' schip Juist in dezen tijd moest dit worden vermeden. Een rijp beraad en een afwegen van alle belangen tegen elkaar zal hieraan niets afdoen. "De besturende overheid mag' zich ,niet opsluiten in een ivoren toren. Zij moet zich blijven openstellen voor op het algemeen belang gerichte uitin gen deT bevolking, te wier behoeve ,zij haar taak volbrengt." De plechtigheid werd door middel van luidsprekers voor 't talrijke pu bliek op de straten verstaanbaar ge_ maakt. Keceptie Nadat burgemeester Koelma zijn rede geëindigd had sprak het raadslid de heer Groot als oudste lid namens de geheele gemeente raad woorden van gelukwensch tot den zoo juist geïnstalleerde, waarin hij gewag maakte van de blijdschap met deze benoeming onder degenen, die de gemeente leiden. Ook Mevr. Koelma be trok hij in deze gelukwenschen. Nadat schoolkinderen van de hoogste klassen der lagere scho len een zanghulde hadden ge bracht. welke hulde door den burgemeester op het bordes werd aangehoord had er een drukbe zochte receptie plaats waar velen uit de verschillende kringen van de burgerij Prof. Mr. Koelma kwamen gelukwenschen en waar Ds. Rappold tot hem sprak en hem namens de Remonstrantsche Kerk eenige geschenken aanbood. Des avonds kwamen de muziek corpsen burgemeester Koelma nog een serenade brengen voor het stadhuis, alwaar hij met het gemeentebestuur en met zijn fa- -w'lieleden deze feestuiting in ontvangst nam. Het behoeft geen betoog, dat op dezen bijzonderen dag de vlaggen uit de huizen wapperden. Een dag van zon! Met groote blijdschap heeft Oudorp gistermiddag zijn nieu wen burgemeester ingehaald. Het was ongetwijfeld een blijde dag voor de gemeente na de vrees, die men gevoeld had voor een fusie met eenige buurge meenten, waardoor Oudorp zijn onafhankelijkheid zou verloren hebben Dit gevaar is nu gewe ken. Burgemeester Bakker is ge ïnstalleerd en hiermee is Oudorp's onafhankelijkheid ver zekerd. Na een lange rijtour van af de Burgemeester Boschstraat over den 'Oudorperweg naar het raadhuis, waarbij de koets van den jongen burgemeester werd voorafgegaan door een heraut te paard, was het oogenblik" geko men van de officieele installatie in het gemeentehuis Na de voorlezing van het Kon. besluit leidde de heer R. Schoen maker hem de raadzaal binnen en heette hem welkom, daarbij wijzend op de verzekerde onaf hankelijkheid van Oudorp. Hier na hing hij den heer Bakker den ambtsketen om. In een woord van dank aan onze ge- eerbiedigde Koningin, aan den heer Schoenmaker en aan zijn ouders, die de voldoening moch ten smaken hun jongsten zoon tot dat ambt te zien verheven gaf hij uitdrukking aan zijn ver langen Oudorp op te heffen en te maken tot een bloeiende ge meente. voor zoover dat in zijn vermogen lag, hierbij een beroep doende op de geestelijkheid en de politie. Tot zjjn groote spijt kan hij nog niet in de gemeente wonen, doch dat zal voor hem geen belemmering zijn in het doen van zijn plicht, hierbij ech ter aanmerkend dat men geen wonderen van hem moet ver wachten. Nadat de raad en het College van B. en W. en de ZeerEerw. heer Pas toor hem de trouw van zijn parochie had toegezegd nam de wnd. Bur gemeester van Heiloo de heer J. Ven_ nink hem op in de kring Alkmaar en wensöhte hem geluk met zijn benoe_ ming, waaraan hij persoonlijk niet getwijfeld had, terwijl de heer Bak ker zeer pessimistisch was geweest. Hij richtte in het bijzonder 'n woord tot de echtgenoote van den Burge meester haar wijzend op haar deel van het ambt, niet op' het secretarie doch in het terzijde staan van haar man bij ongetwijfeld voorkomende moeilijkheden. De Burgemeester van St. Pancras' de heer Kronenburg', die reeds "op het eind der akker loopt", legde de nadruk op de samen werking die er moet zijn tusschen de ambtgenooten der buurtgemeen ten, waar vooral een jonge burgel meester de jongste uit de omtrek een taak te vervullen heeft. De heer G. Louter zwager en collega van de nieuw -geïnstalle erd e sprak namens- familie en collega's. Na het sluiten der vergadering be steeg de burgemeester weer het rij tuig en begaf zich naar het school plein waar hij een zanghulde ln ont vangst nam van de schoolkinderen. De stralende Septemberzon maakte deze hulde tot. een indrukwekkend moment in de intocht van den bur gemeester. En onder het zingen van het Wilhelmus heeft ongetwijfeld ieder Ouderper met blijdschap en vertrouwen opgezien naar den nieu wen burgemeester,' die nog zoo jong, toch de verwachting wekt dat hij met toewijding en kundigheid de be langen van de gemeente zal beharti_ gen. In een drukbezochte receptie boden burgers en deputaties van ver schillende vereenigingen den burge. meester hun gelukwenschen aan. SCHOORL KON. ONDERSCHEIDING De eere_medaille in zilver verbon den aan de Orde van Öranje_Nassau is toegekend aan dén Heer D. Duyn voorwerker Staatsboschbeheer te Scboorl. ALKMAAR JONGE POSTDUIF In kamp Rochdale is een jonge postduif komen aanvliegen met ringnummer 41.522720 Holland. De eigenaar wende zich tot deri kampcommandant.. GESLAAGD Vorige week slaagde te Rotter dam onze stadgenoot P. Admi raal voor 't analysten-examen 2de gedeelte van de Ned Chem. Vereeniging KORENBEURS TENTOONSTELLING 1946 Na een gedwongen onderbre king van zes jaren, belooft de Korenbeurstenltoonsfelling dit jaar op 25 September weer haar ouden vorm te hebben herkre gen. Kippen en konijnen zijn er weer in diverse rassen te be zichtigen en de liefhebbers zul len weer kunnen genieten van hetgeen de sportfokkers hebben weten te bereiken. Ook bloemen en planten zul len weer rijk vertegenwoordigd zijn, evenals groenten en fruit. Terwijl er verder nog diverse attractieve stands te bezichtigen zullen zijn. Al met al een bezoek ten volle waard TRIBUNAALAGENDA Op Woensdag 18 Sept. zullen voor de 2e Kamer van het Tri bunaal verschijnen: J. W. A. Franke uit Wester.Blokker; G'. Stam, P M. Bakker en 1L Glas, allen uit Den Helder; J. Schenk uit Barsingerhorn.- J. Meurs uit Medemblik; A. Dros uit Den Burg en J. R. 'Nieuwenhuis uit Schagerbrug Vrijdag d.a.v, zullen voor de le Kamer verschijnen; J. Stolp, G. van der Heide, M Rol en J- N. Klokman, allen uit Alkmaar; J. Stam uit Koedijk; R. E. Scher- merhorn uit Z en N. Schermer en P. Bakker uit Broek o-p Lan- gendi.ik VOOR OUD-LYCEISTEN Voor de zielerust van den kort geleden overleden leeraar aan 't Lyceum den heer W Vermeulen zal Woensdag in de kerk van den H. Lauuentius eeq Requiemmis wórden opgedragen. Alle oud-lyceïstèn, die hierbij aanwezig kunnen zijn, worden in deze H. Mis, dfe om 9 uur zal beginnen, verzocht. „ZONNESTRAAL" De vorige week Zaterdag ge houden collecte ten bate van „Zonnestraal" heeft f 1634.80 op gebracht Schenkers en mede werkers wordt dank gebracht voor beiderzijdsche hulp. KON. ONDERSCHEIDINGEN Aan den lieer A. Bergsma Rijks- zuivetvisiteur dienst Alkmaar is de eerejmedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toegekend. De eere_medaille in brons ver bonden aan de Orde van Oranje- Nassau is toegekend aan den beer S'. Rinter bankwerker bij de N.V. Alk_: maarscbe IJzer_ en Metaalgieterij. BURGERLIJKE STAND GeborenEva B'. M. dochter van J. Boots en D. Timmer; Anthonius G. zoon van KI. Westerveld en H. M. v. Rijn; Theodorus A. C'. zoon van •A. Overtoom en E. M. Hases; Marion "dochter van G. Kruisinga en J. M. v. Getrrevink; ElisabethA. C. doch ter van G. J. A. Vermeer en A. C. Wetsteyn; Jacobus zoon van Joh. F. Klaassen en J. M. Buter; Onno zoon van Joh. M. Hoekmeyer en J. Vader; Franeisca J. dochter van P. A. Fei len en A. Rens; Josina dochter van Adr. Karmesen en J. Godtschalk. Gehuwd: Josef L. Cornelissen en Meis Henning; Petrus J. M. Burger en Gerarda M. v. d. Kamer. Overleden; Johanna PeUeman 10 jaar; Nicolaas' F. Brouwer 55 jaar geh. met C. Vet. HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN Wij herinneren belangstellenden er aan; dat voor 1 October a.s. alle ma. ten en gewichten die gebruikt wór den of voorhanden zijn op plaatsen van verkoop e.d. moeten voorzien zijn van de. letter q. Voor degenen, die tot nu toe ver_ zuimd hebben hun matjen en ge wichten te laten herijken, bestaat daartoe alsnog gelegenheid aait ëén der IJkkantioren. (Voor Noord-Hól land te Amsterdam Brouwersgracht 276 A, geopend eiken werkdag, uit gezonderd Zaterdag; van 9.30—15.30 uur.) Verder is elke gebruiker van weegtoestellen verantwoordelijk voor de juiste werking daarvan. Hierop ■wordt door ambtenaren van het Uk_ weizen ter plaatse van gébruik toe zicht uitgeoefend. Ieder is bevoegd zijn weegtoestel vrijwillig ter keuring aan te bieden, van de resulaten van dit onderzoek wordt een bewijs afgegeven. MUZIEKAVOND DOOR "XAMRé" Het Belgische orkest "Xarnré" heeft in het Gulden Vlies een sücóés volle uitvoering gegeven Van lichte operamuziek voor een zaal, die be_ droevend-slecht wfö gevuld. Waar de nietjkomers spijt van moeten hebben, omdat dit gezelschap, op tournee door Nederland tót de beste prestaties in staat is. De ruim veer tig toehoorders hebben een^ program ma voorgezet gekregen, dat in alle opzichten aan de critische eisehèn (2aaiste nieuws Officieel wordt medegedeeld, dat de uitspraak van de vonnissen over de door het Tribunaal te Neurenberg berechte beschuldig den is uitgesteld van 23 tot 30 September a.s. De conferentie te Pangkal Pnang is tot 1 Octo ber uitgesteld om de Commissie- Generaal tijd te laten de situatie te Batavia te bestudeeren alvo rens naar Pangkal Pinang te vertrekken. Weersverwachting medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond IETS WARMER'. Gedeeltelijk bewolkt en over. wegend droog weer met weinig wind en iets hoogere tempera, tuur dan vandaag. ZON opk. 6.18; ond. 18.50 MAAN opk. 22.42; ond'. 15.12 voldeed, zelfs ver daarboven uitstak. Er werd met elan gemusiceerde ter wijl verrassende klankeffecten wer den bereikt en het samenspel van dit orkest werkelijk óp hoog peil stond. Voor de solisten; de sopraan Mile Lore Bèche en den tenor M. Armand Frequin; niets dan lof. De sopraan is verbonden aan de opera te Nice en Brussel; terwijl de tenor in de Opera Comique te Parijs en Gent op_ treedt. Zij zongen o.m. eenig'e duetten uit Traviata en Rigoletto; welke partijen veel instemming bij het auditorium genoten. Verder was er een zeer jeugdig Xylophonis die van Gust. Pétère "In het Circus" vertolkte. De violist M. Omar speelde de Czardéz van Monti op sublieme wijze. Tot slot van den avond zong de sopraan "Ik houd van Holland"; waarbij de toehoorders uitgenoodigd werden mee te zingen. De aanwezigen hebben dezen avond op hoogen prijs gesteld wat wel bleek uit het ovationeel applaus voor den sympathieken dirigent Marin Xamré; de solisten en het geheele orkest. Voor de zooveelste maal hadden de thuisblijvers ongelijk OUDE NIEDORP OVERNAME CAFE Naar wij vernemen heeft de heer J. Th. Burger; die het thans door hem geëxploiteerde café aan de Weel destijds heeft verkocht a. d. Provincie hiervoor* teruggekocht het caféhou- dersbedrijf van den heer Sieperda te Oude Niedorp. Dezer dagen is de fam. Impink van 't Veld verhuisd naar de Konings weg 22 te Alkmaar. De hierdoor vrij_ gekomen woning zal nu worden bel woond door A. Groot (Hoekhuis) en de Wed. J. Pancras, thans wonende in het St. Asntoniusgesticht te 't Veld, welke laatstgenoemde wo ning eveneens door het gemeenl tebestuur van Nieuwe Niedorp werd toegewezen aan den heer S. Groen Gz. NA-PRET De laatste kermisavond werd bij den heer Schoen te Zijdewind een groot winkelruit met een houten voorwerp totaal vernield, terwijl bij de Wed. Bakker aan de Weel een klein winkelruitje werd uitgesneden. Daar' de bewoners onraad bespeur den, moesten de daders met lege handen de vlucht nemen. De politie heeft het een en ander in onderzoek. Voor het Utrechtsche Tribunaal heeft terecht gestaan de hr. mr H M. Fruin, vroeger wethouder te Hoorn, later rechter in de Alkmaarscihe Rechtbank, daarna in den bezettingstijd, president van d'e Arrondissements Recht bank te Utrecht en vervolgens van het Gerechtshof te Amster dam. Hem was ien laste gelegd, dat hij, sinds 1933, lid was ge weest van de N.S.B., van het Rechtsfront, van den Nat. Soc. Studiekring, van den Nederland- schen Volksdienst. enz Mr. Fruin werd verdedigd door mr. A. J Moll, die getuigde, dat mr. Fruin een principieel nat soc. was, die van de N.S.B. betere sociale toe standen verwachtte. Hij heeft nooit politieke actie gevoerd en in den oorlog objectief gewerkt. Voor alles, wat in het leven van mr. F. was gebeurd, had de ver dediger de gebruikelijke veront schuldigende verklaring Hij was wel in Amsterdam in een Joden huis gaan wonen, maar dat kon niet anders; hij was na den Duitschen inval lid van d'e N.S.B. gebleven, omdat hij dit noodza kelijk achtte voor de handhaving van de Nederland'sche zelfstan digheid! De Jodenvervolging vond hij heel erg, maar protesteeren daartegen leek hem een hopeloos geval Wel had1 hij, met anderen geprotesteerd tegen de wantoe standen in het kamp te Ommen Het Tribunaal zal later uitspraak doen. DINSr Bij K zijn fc tot ri' Ned. Le lid* Ged Bergen ger, bui de Boei van Air Cort va: ter van verden, land te Randwij Amersfc Smits v saris de: cfe Nooi Veld. br A. Vei van Ein zijn b' Orde va Alphen, voort; t- van Utr zijn b Orde va Brumme Kon. Bi bage; J. inspectei wijs te 1 hoogleeri teit te I der Pot, Rijksunii mr. E. aar aan school t« inspectei venhage; voorzitte Curatore te Nijmf hoogleeri siteit te Balth. Vc het beste lijke Ac< tot con: Oranje-h hooglèera Universil van Tier Vereenig: tuurmoni Amsterdi benoen de Ord' Prof, mr Koninkli; Nederfan dam; tot ridc Ned. Le< directeur' Maatscha saurier-g van Fina Smeets, lastingen persoonli; seur; pro leeraar a te Rotter Jong, dir te Amste directeur en dom. t directeur en domei benoem van Orar Jong, ho nen te V is beno de Orde de zwaar hilveïr: Nieuws gram.; gy 1.1; gldllii J,1l Zangirecita 11.45 Fami; RV-klein-t 13.00 De round 1 Sex 15.00 Omi Knapenkoo meisjes; 17 nng; 18.00 I Strijdikracb Cbr. Nat. L ■epiloog'; 20l concert 25f VereenigingL actueel gel Avondave HILVERa, 7.00 Nieuwl Nieuws en [f 11.45 Voord Adamscbe 1 VaudeviileJ vrouw; ij Voor de jl 16.15 Voor JJs; 17.45 }m Nieuws; 18 Reportage J sckagen; ifi Leziirg' Nel verband; 2| wedstrijd militairen; Krekels"; 2t'| roepkoor; Kwartet Geestelijk gram.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2