Uit de lijst van Koninklijke onderscheidingen RADIO Westelijke grenzen van Polen zijn bepaald VAN DEN HELD JAN TROMPETTER Nieuw Noordhollondsch Dagblod 3 MOLOTOFF ANTWOORDT BYRNES KUNSTENAARS GEDECOREERD Minister Van Maarse- veen naar België Marktberichten V oorzieniqheid DINSDAG 17 SEPTEMBER 1946 Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd: tot ridder in de Orde van den Ned. Leeuw: Joh. P. J, Asselbergs lid" Ged. Staten Noordbrabant te Bergen op Zoom; mr B. M, Ber ger, burgemeester van Venlo: F. de Boer, oud-wnd. burgemeester van Amsterdam; mr. P. W, J, H, Cort van der Linden, burgemees ter van Groningen; G. W. J. Koe verden, lid Ged. Staten Gelder land te Buren; mr. J. C. graaf van Randwijck, oud-burgemeester van Amersfoort; Jhr. mr J. T, M, Smits van Oyen, wnd, Commis saris der Koningin in de provin- cfe Noordbrabant; Mr. J. in 't Veld burgemeester van Zaandam A. Verdijk, oud-burgemeester van Eindhoven; zijn benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau: H. van Alphen, burgemeester van Zand- voort; H. A. Bekker, wethouder van Utrecht; zijn benoemd: tot ridder in ie Orde van den Ned. Leeuw: dr, L. Brummel, bibliothecaris van de Kon. Bibliotheek te 's Graven- hage; J. J. Verbeeten, oud-hoofd inspecteur van het Lager Onder wijs te Breda; dr. A. W. Byvanck hoogleeraar aan de Rijksuniversi teit te Leiden; mr dr C. W. van der Pot, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen; mr. E. G. J, Gimbrère, hoogleer aar aan de Kath. Econ. Hooge- school te Tilburg; J. van Andel, inspecteur der Lycea te 's-Gra- venhage; dr. W. A, Boekelman, voorzitter van het College van Curatoren der R,K. Universiteit te Nijmegen; dr. J. Waterink, hoogleeraar aan de Vrije Univer siteit te Amsterdam; prof. dr. Balth. van der Pol, voorzitter van het bestuur der Stichting „Tijde lijke Academie" te. Eindhoven; tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau: dr. A. J. BarnouW hooglèeraar aan de Columbia University U.S.A.; mr, dr, P, G, van Tienhoven, voorzitter van de Vereeniging tot behoud van na tuurmonumenten in Nederland te Amsterdam; benoemd: tot cojnmandeur in de Orde van Oranje Nassau: Prof, mr. G. W, J, Bruins, oud- Koninklijk Commissaris van De Nederfandsche Bank te Amster dam; tot ridder in de Orde van den Ned. Leeuw: mr. H. Albarda, directeur' van de Ned. Handel- Maatschappij; dr. J. Ridder, the saurier-generaal van het Dep. van Financiën; prof. dr. M. J H, Smeets, directeur van 's rijks be lastingen en domeinen met den persoonlijken titel van raadadvi seur; prof. dr. N. J, Polak, hoog leeraar aan de Econ Hoogeschool te Rotterdam; prof. mr. A. M, de Jong, directeur van de Ned, Bank te Amsterdam; J. N. Valkhoff, directeur van 's Rijks belastingen en dom. te Arnhem; C. A. Takken directeur van 's Rijks belastingen en domeinen tie Breda; benoemd: tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Y. M. de Jong, hoofdopziener der domea- nen te Wieringermeer; is benoemd: tot Grootoffieier in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden: de. als zoodanig PROGRAMMA Woensdag 18 September HILVERSUM I (301 M) NCRV 7.00 Nieuws gym en gram. 8.00 Nieuws- €n gram.; 9.15 Voor jonge zieken; 10.00 Zangirecital; 10.30 Morgendienst; 11.45 Familieber. uit Indië; 12.00 NC RV-klein„orkest12.20 NCRV koor; 13.00 De Nieuwsberichten; 13.15 All round Sextet; 14.00 Ned. Kamerkoor 15.00 Omroep Kamerorkest; 16.15 Knapenkoor; 16.45 Voor jongens en meisjes; 17.35 Populaire orgelbespe_ ling; 18.00 Scala Sextet; 18.30 Ned. Strijdkrachten; 19.00 Nieuws-; 19.15 Chr. Nat. Vakverbond; 19.30 Zomer_ epiloog; 20.00 Nieuws eigen opnamen concert 25 jarig bestaan Ned. Bach vereeniging; 22.00 Nieuws; 22.15 Hét actueel geluid; 22.30 gram; 22.45 Avondowexdenking; 23.30 gram. HILVERSUM II (415 M) VARA 7.00 Nieuws gym. en gram.; 8.00 Nieuws en gram.; 10.20 P. J. Kers Jr. 11.45 Voordracht; 12.00 Stafmuziek Adamsche politie; 13.00 Nieuws; 13.15 Vaudeville-orkest; 14.0(L Voor de vrouw; 14.15 Kamermuziek; 15.00 Voor de jeugd; 15.45 Johan Jong; 16.15 Voor de jeugd'; 17.15 Eddy Wa lls; 17.45 Het Rijk Overzee; 18.00 Nieuws; 18.15 The Ramblers; 18.45 Reportage Landbouwtentoonstelling te Schagen; i9.15 Dep. uitzending; 19.30 Lezing* Nederland in internationaal verband; 20.05 Reportage voetbal wedstrijd België—Nederland door militairen; 20.20 Meisjeskoor "De Krekels"; 20.45 Omroeporkest en om_ roepkoor; 21.30 Hoorspel; 22.30 Kwartet Jan Corduwener; 22.45 Geestelijk leven; 23.00 Nieuws; 23.15 gram. tijdelijk benoemde luitenant-gen. mr. H. J, Kruis; zijn benoemd: tot ridder in de Orde van den Ned. Leeuw: de generaal-majoor dr. F. Dauban- ton; de reserve-generaal-majoor S. J. van den Bergh; is benoemd: tot commandeur in dofOrde van den Ned. Leeuw (bij bevordering); de luitenant-gene raal J. J. G, Baron van Voorst tot Voorst, adjudant in buitengewo nen dienst van Hare Majesteit de Koningin; zijn benoemd: tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden (bij bevorde ring): de gepensionneerde luit.- generaal P. W. Best; de eervol ontslagen res.-luitenant-generaal J. van Andel; de gepensionneerde gener aal-majoor A. R. van den Bent, adjudant in buitengewonen dienst van H.M. de Koningin tót officier in de Orae van Oranje-Nassau: de hoofdaalmoe zenier H. J. J. M, van Straelen; de eervol ontslagen aalmoezenier W. A. J. van der Maden; de voor malige res.-hulpaalmoezier L J. A, Laureijssen; is benoemd; tot Grootkruis in de Orde van den Nederl. Leeuw: C. E. L, Helfrich, luitenant-adm. (6ij bevordering) tot ridder: P. J. Feteris, Schout bij Nacht; J. Oosterhuis, Schout bij Nacht van de Administratie; P. Riemens, administrateur bij het Dep. van Marine, is bevorderd: tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau ir. V. J. P. de Blocq van Kuffeler 1e 's Gravenhage, gewezen hoofd van den Dienst der Zuiderzeewerken; tot ridder in de Orde van Oranje_ Nassau C. Kramer Glijnis te Oterleek ge wezen dijkgraaf van het Hoogheem raadschap van de UitwaterAide Slui zen in Kennemerland en Westfries, land; tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau D. Hudig te Amsterdam directeur van de N.V. Koninklijke Nederland"- sehe Stoomboot Maatschappij; tot ridder in de Orde van den Ne_ derlandschen Leeuw: J. Brautügam te Rotterdam oud lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal; dr. P. Th. Posthumus Meyes te Utrecht hoofdinspecteur en chef van den reizigerstreindienst der N.VI Ne_ derlandsche Spoorwegen; tot grootofficier in de Orde van Oranje*_Nassau mr. dir. W. F J. Frowein oud_pre_ sident-directeur der Staatsmijnen te Heerlen; tot ridder in de Orde van den Ne_ derlandschen Leeuw: H. H. Weonmers directeur van het Rij kskolenbureau te 's Gravenhage; L. F. Verwoerd directeur van de Rijksbureaux voor Huiden en Leder en voor Rubber te Amsterdam; mr. drf L. F. H. Regout oud_voor ztter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht; prof. dr. M. J. H. Cobbenhagen hoogleeraar aan de Katholieke Eco nomische Hoogeschool te Tilburg; tot .grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau ir. S. L. Louwes directeur-generaal van de Voedselvoorziening te Wasse_ naar; tot ridder in de Orde van den Ne„ derlandschen Leeuw: K. L. Gaaikema Schuiringa oud voorzitter van het Hoofdbedrijfschap v. Akkerbouwproducten te Haren (G.) C. van Stolk Regeeringscommissa- ris in buiteng'ewonen dienst en hoofd van het Netherlands Government Food Purchasing Bureau te New York; tot officier in de Orde van Oranje- Nassau; dr. J. Oortwijn Botjes oudjvoorzit- ter van den Nederlandschên Alge_ meen en Keuringsdienst te Oostwol d gem. Midwolda tot ridder in de Orde van Oranje_ Nassau: J. Tijssen oud-voorzitter eener vis_ scherijvereeniging te Den Oever (Wieringen); J. Verkuyl secretaris van de afdee_ ling Zuidelijk Deel van Noordholland van deft Christelijken Boeren- en Tuindersbond te Heemstede; tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau mr. dr. A. L. Scholtens oucLSecre- taris_Generaai van het Departement van Sociale Zaken te 's Gravenhage; tot ridder in de Orde van den Ne_ dërlandschen Leeuw: dr. C. Banning geneeskundig hoofd inspecteur v an de Volks gezondheid te 's Gravenhage; mr. D. U. Stikker voorzitter van de Stichting van den Arbeid te Amster dam; E. Kupers wonende te Bloemendaal voorzitter van het Nederlandsch Ver bond van Vakvereenigingen te Am sterdam; tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau A. van der Meys voorzitter van den Nederlandschen R.K. Textielarbei dersbond te Utrecht; tot ridder in de Orde van den Ne derlandschen Leeuw: ir. C. J. Warners funge erend direc teur van Verkeer en Waterstaat in Nederlandseh-Indië; dr. W. H'oven waarnemend direc teur van Binnenlandsdh Bestuur in Nederlandseh-Indië tevens Algemeen Regeeringscommissaris voor Borneo en de Groote Oost; S. H. Spoor luitenant-generaal commandant van het leger en hoofd van het Departement" van Oorlog in Nederlandsdh-Indië; W. Schilling luitenant-generaal der infanterie van het Koninklijk Ne_ derlandseh-Indisch Leger. prof. mr. dr. F M. baron van As_ beek hoogleeraar aan de Rijksuni versiteit te Leiden; mr. J. Luyten voorzitter van den Bond van Eigenaren van Neder landsoh-Indische Suikerondernemin_ gen; mr. B. Th. A. Westerouen vna Mee_ teren hoofd van het Kabinet van den Minister van Overzeesche Gebieds- deelen. in Molotof heeft in een ver klaring aan den Parijschen correspondent van het offici- eele Poolsche persbureau re pliek gegeven op de onlangs door den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken gehouden rede te Stuttgart. Molotof verwerpt de meening, dat de westelijke grenzen van Polen aan her ziening onderhevig zijn Het is ten duidelijkste aange toond, aldus Molotof, dat het be sluit van de conferentie van Ber lijn, dat door President Truman, minister-president. Attlee en Ge neralissimus Stalin werd getee- kend de westelijke grenzen van Polen reeds heeft vastgesteld. Het wachten is nu op een offici- eele bevestiging tijdens een in ternationale conferentie voor het ontwerpen vaneen vredesver drag met Duitschland. Molotof zeide voorts: Meer dan een jaar lang volgt de westelijke grens van Polen de lijn Swine- munde, Oder en het westelijk deel van de Neisse. Reeds op 26 November 1945 heeft de gealli eerde bestuursraad voor Duitsch land ingestemd met het plan tot evacuatie van de Duitsche bevol king uit Polen. Volgens dit plan is men onmiddellijk begonnen met de evacuatie van 3 y2 mil- lioen Duitschers uit Polen naar de Sowjet-Russische en Britsche zones van Duitschland. Meer dan 2 millioen Duitschers zijn uit Polen naar Duitschland geëva cueerd. Meer dan de helft is naar de Britsche zone overgebracht. Ëenige miilioenen Polen hebben zich nu in de westelijke gebieden van Polen gevestigd. Dit is zoo wel aan Amerikaansche zijde als aan andere landen bekend. Uit bovengenoemde feiten blijkt dui delijk, dat de regeeringen der V.S., van Groot-Brittanië en de Sowjet-Unie groote waarde hechtten aan, het besluit t.a.v de verplaatsing der Poolsche grens naar het Westen. Zij hebben in geen geval te kennen gegeven, dat dit besluit in de toekomst aan een herziening onderhevig zou zijn. Het bezoek van maarschalk Montgomery aan de Vereenigde Staten. President Truman (links) begroet „Monty" tijdens de ontvangst op het Witte Huis te Washington. Ass. Press P. Bij K.B is benoemd tot Ridder in de Orde van den Ned; Leeuw de bekende letterkundige Jan Prins (Chr L. Schepp) te Bus- sum. Tevens werden bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau: Mevr. J M. Bos-Vincent (Jo Vincent) concertzangeres te Overveen; de bekende auteur Albert van Dalsum uit Amster dam en de dirigent van het Maastrichtsch Stedelijk Orkest de heer J. H Hermans. Voors werden nog benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau de schrijver A. Roland- Holst. Eduard van Beinum, de eerste dirigent van het Concert gebouworkest en Mevrouw Char lotte Kohier, actrice, allen in Amsterdam woonachtig, terwijl de heer P A. v. d, Lek, kunst schilder te Blaricum tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd benoemd. Minister Van Maarseveen zal a.s. Zaterdag een bezoek aan zijn Belgischen collega in Brussel brengen om besprekingen te voe ren over justitioneele vraag stukken die zoowel de Belgische als de Nederlandsche regeering bezig houden NOORID SCHARWOUDE 17 Sept. Aangevoerd: 77.000 kg. aardappelen Schotsdhe muizen 6.60; Eigenheimers 7; Bevelanders 7.20; 13.000 kg. uien: uien 6.707.80; grove* 6.406.80; drielingen 2.904; nep 69; 55.000 kg. Witte kool 55.60; 31.000 kg. roode kool 4.20—9.20; 12.000 kg. gele kool 69; 1.000 kg. groene kool 12.8013.10 11.000 kg. slaboonen 24.2051-10; afw. 17—22; 500 kg, bieten: I 5.60; II 2.80. WARMENHUIZEN 17 Sept. 1000 kg. uien 7.90; grove 8.10; 20.000 kg. groene kool 13.5014.80; 30.800 kg. rooeïë kool 4.507.60; 26.400 kg. witte kool 5.205.40; 1150 kg. bieten 5. 1750 kg. slaboonen 35.7049.50. ZWAAG 16 Sept. Spinazie 47;. postelein 12; uien 2.308.10; bieten 2.806.80; savoye kool 5.9016.10; gele bew. kool 4.208; roode kool 7.4010.10; spruitkool 5255; sla boonen 2862; snijboonen 4277; to maten 2141; augurken 2185; wasclhpeen 10.3010.60; bospeen 11 20; andijvie 1623; sla 5.9010.40; bloemkool 1366; komkommers 7 21; knolselderij A 713;; perziken 2 36; witte druiven 1.341.59; Ali_ cante 1.131.35; FrankentQialer 1.02 1.42; meloenen 1369. LANGEDIJK 17 Sept. Aange voerd: 24000 kg. roode kool 4.608.90 17600 kg. gele kool 5.10—10.70; 118700 kg* witte kool 4.105.80; 20600 kg. groene kool 12.1015.80; 1400 kg. sla_ boonen 32.40—56.80; 1600 kg. bieten 4.70—5.60; 700 kg. andijvie 3.50; 100 stuks komkommers 15.80; 2500 stuks bloemkool I 6470; idem II 2021; 3000 kg. tomaten 31.90—34.90; 800 kg. druiven: Frankenthalers 128136; Alicanten 136141 VIJEEST NIET onrustig-be- bezorgd." Gelooft gij in de Voorzienigheid? Hitier geloofde er in; hij schreef al thans zijn successen aan 'I Voorzienigheid toe en al dreigde mis te loopen, ze M*' dat kan de Voorzienigheid r ic toelaten! Glimlacht u liever niet, maar onderzoekt uzelf of uw geloof in Gods Voorzienig heid zuiverder is! Of u name lijk niet alleen succes en voor spoed dankbaar uit 's Heeren hand aanvaardt doch ook te genvallers en miserie, vol ver trouwen dat de Hemelsche Vader alles om ons bestwil doet. En of u zich van egoïs tische wijsneuzerij („dat kan God niet toelaten!'onthoudt, dus niet zelf de Goddelijke Voorzienigheid, wenken en ad viezen geeft, (toch alles aan Haar overlaat. „Ik doe mijn best, God zorgt voor de rest." Dat is evangelisch-onbezorgd vertrouwen op Gods Voorzie nigheid. MARCUS '""N 45. In de groote zaal van het stadhuis was een drukte van belang. De wethouder trouwde twee paartjes en hij stond jidst een mooie toespraak te houden toen de triomfantelijke optocht van Jan Trompetter en Knipperdolling arriveerde. „Hé wethouder, het is na tionale feestdag", riep de burgemeester. „We sluiten het stadhuis." En onmiddel lijk moesten alle bruidspa ren naar buiten. Jan Trom petter troostte het bruidje dat juist „Ja ik wil" moest zeggen en nu dat groote moment weer een dag moest uitstellen. Jan Trompetter, Knipper dolling en Isabel moesten in een deftige stoel gaan zitten. Knipperdolling deed er zijn harnas voor uit. En toen werden ze getracteerd op wijn en taart, 's Avonds was er in de raadszaal een diner dat klonk als een klok. Nog nooit hadden Isabel en Jan zoo lekker gegeten. Ook Knipperdol ling deed zijn best.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 3