BELANGRIJK BERICHT L.V.T. - SCHAGEN DIACID 4 OUDE BEKENDEN MELDEN ZICH ESPERANTO IMiSilSi SLAAPTABLETTEN Nieuw Noordhollandsoh Dagblad Indeeling programma Woensdag 18 Sept.: FOKVEEDAG Donderdag 19 Sept.: yefvee^ Varkens, Schapen en Geiten - Landel. ruiters 20 Sept.: Keuring tuig- en trekpaarden en keuring hoefbeslag Vrijdag Zaterdag 21 Sept.: CONCOURS HIPPIQUE EN SPRINGCONCOURS Dr. G. Hoeneveld, 18 Sept.-7 Oct. Dr. BRUINS, AFWEZIG 19 t.e.m. 29 Sept. H. BEUKENHORST Chirurg practijk hervat Bakkersleerling of halfwas bakkersbecüeside kinderen als pleegkind MEISJE AANGEBODEN: D. van Laar, SINTELS te koop S. KROM N.V., Akmaar compl. salon- en huiskam&ramsubl. autom. wisselaar mei radio ARIEL, 4 cylinder, 2 of 3 kamers EGM0NDERMEER Kroos- en Rietschouw Donderdag 3 Oef. HEDEN telefonisch aangesloten onder no. 3 4 6 4 Drukkerij NAGENGAST RIETMATTEN- N00BIG? DAN naar de Butterlaan L 18 J. Drijver, Heiloo. Voor Permanent, Maison GEELS DENTA Consult gratis Dansschool Joh. van Berkum Alkmaar Juist nu Esperanto" OPROEP!! Twee kamers liefst ongemeubileerd DEso; DINSDAG 17 SEPTEMBER 1946 BEZOEKERS VAN DE TENTOONSTELLING worden in de gelegenheid gesteld, op vertoon van de 4-DAGEN- oi DAGKAARTEN het terrein TIJDELIJK TE VERLATEN GETROUWD: PIET BURGER en GERDA v. d. KAMER cfie, mede namens weder, zijdsche ouders, hartelijk dankzeggen voor de groote belangs'elling bij hun hu_ welijk ondervonden. Alkmaar 16 Sept. 1946. Hiermede betuigen wij mede namens wederzijdsohe ouders, onzen oprechten dank voor de overweldigende belang stelling bij ons huwelijk on. dervonden. I. TERVOORT C. J, TERVOORT— WENTINK Alkmaar, 14 Sept. 1946 v. Houtenkade 15. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van deelneming ondervonden tij dens de ziekte en bij het overlijden van mijn innig liefden man, onzen beminden Vader, Behuwd- en Groot_ vader, den Heer G. P. GROOT be uigen wij hiermede den ZeerEerw. H.H. Geestelijk ken, Dr. A. Janssen, familie, kennissen en buren, onzen welgemeenden dank. WED. U. GROOT- VLAMING Kinderen en klein kinderen. Heiloo 16 Sept. 1946. AFWEZIG TE ALKMAAR Gevraagd met Kerstmis: een net R-K. MEISJE voor dag en naoht; leeftijd liefst 14 17 jaar bij JAC.' PRONK Cz. 't Rijpje B 287 gem. St. Maar ten. Gevraagd 1 Schoenmakersknecht en 1 Halfwas Schoenmakerij J. A. MAN NES te Egmond a. d. Hoef. FLINK MEISJE GEVRAAGD voor d. of d. en n. alsmede een Werkster. Mevrouw SCHIPHORST. Kennemer_ park 30 te Alkmaar. Biedt zich aan een I JONGE HUISHOUDSTER N. PETERS, Liefdelaan 28 te Alkmaar. Gevraagd:' R.K. Huishoudster voor gezin waarvan de moe der door ziekte zeer langen tijd afwezig is; goed loon. ~Br. onder ho. 13747 bur. van <3it blad. Gevraagd een Bakkerij VAN EGMOND Burgerbrug Bied, zich aan: NET R.K. MEISJE zelfst. kunn. werken, 23 jr. Br. no. 13762 bur. v. d. blad Gevraagd een NETTE JONGEN voor loop- en bakkerij werk. Banketbakkerij DA VELAAR te Alkmaar. Gevraagd een flinke Bakkerij RUITER Dijk- graafstr 38, Alkmaar. Gevraagd 'N NET MEISJE voor de huishouding'; voor dag of dag en naoht. Aanm. Sohoenhandel C. W. ABEN Gr. Noord 61 te Hoorn. De R.K. Vereeniging voor Kinderbescherming te Alkmaar, vraagt tegen vergoeding van de Rijks subsidie. R K. gezinnen genegen op te nemen. De Rijks subsidie wordt vermoede lijk binnenkort aanzienlijk verhoogd. Brieven aan den Secreta ris C. P. M, Verhaart, Bergerweg 87 te Alkmaar. Wij zoeken per 1 Octo ber of later een flink R.K dat in ons gezin met kleine kinderen zelfstan dig een deel der huis houding kan verzorgen (huis. verk.) Loon f 70, per maand. Mevr v. d, Berg, v Zuylen van Nijevellstraat 65. Wasse naar (bij Den Haag) Eerste klas jonge hennen en eenden, W. Legh. Barn en R. Isl. reds, 4 maanden oud f 13,en 6 maanden beginnen te leggen f 15, per stuk; Jonge eenden Kaki Chambell en Berg eend, 5% maand f 8.'50 p. stuk; Kippen br. '45, ras naar keuze f 8,Verpl. gratis rembours. Aanbevelend, Hoenderbedrijf BREUKELEN. EEN BESTAANDE MANUFACTURENZAAK ter overname gevraagd; liefst in babyartikelen; om geving -maarDen Helder Br. no. 2 24 bur. v. d. blad Te koop gevraagd een "MALOT"_PLOEG no. II C. HOEDJES Molenweg C 15 Schermer gem. Oterleek. Te koop: 30 Are best te veld staande witlofpenen; volvelds zeer vroeg g'ewas. Adres: C. BAKKER Laanweg C 75 Heerhugowaard Nrd. Te koop aangebodeneen prima HEERENRIJWIEL oompleet. Water scha pstr. 6 te Alkmaar. Te koop: z.g.n. WOL MAN TELPAKJE. S. ABBO, Abdylaaan 62, Egmond Binn. Te koop aangeb.2.25 M. zwarte zijde, dubbele breed ook genegen t« ruilen voor gekleurde wol. A. G. DEK_ KER Kerk weg D 52 Waar land. Te koop gevraagd 2 BUITENBANDEN 19—3 Heerenweg C j7 Schoorl Te koop: 1 n. en 2 gedr. h. cost., foto-toest. m. statief, gedi. j. en d. schoenen, kinderbox, wringer, gr. zin ken +obbe. Julianastraat 10 te Alkmaar. Chem. Wasscherij en Ververij, Ter overname aangebo den Te bevr. J. M THOMAS Kantoorboekhandel St Antoniusstraat 13. Ber gen (N.-H.) Te koop speciaal voor café een groot model, mooie uit voering en een 600 cc, G. N. Oudeman, B 99, Heerhugowaard Tel. 252 Te huur gevraagd; geschikt voor kantoor in Centrum stad met ge bruik van telefoon. Br. onder no 13755, bureau van dit blad. Oorlogsvrijwilliger op Java zoekt correspondentie met meisje leefijd 1823 jaar. Foto op eerewoord retour. Adres Sold. L, PRINCE No. 24X001000 Staf Comp. M.T. n 14 H.I. Bat. Zeeland Veld_ postkantoor Batavia. HET BESTUUR. Weigert Uw Naaimachine? Wij repareeren deze vak kundig. .Tevens naalden en- onderdeel en verkrjjg'baar. G. KLüNNEN Hofdijkstraat 13 te Alkmaar. Te koop: Handnaaimachine ALKMAAR Daar zijn alle malen verkrijgbaar. Beleefd aanbev., HAARVERVEN BLONDVERVEN HAAR WERKEN EPILEEREN MASSAGES, enz Oude Gracht 231 Spec. Inr. Staal Techniek ZITTING HOORN: Woensdags van 9 tot 12 uur café „Cen traal" Thie. Veemarkt 4 SCHAGEN: Donderdags van 9 tot 12 uur café Tromp Veemarkt. ALKMAAR: Maandag en Vrijdag van 9 tot 12 uur. café „Neuf" K de Ruiter Waagplein. Rep. denzelfden dag ge reed, Vol. gebitten f 100.- Door ons geleverd staal- werk levenslang garantie. Op den R.K. Middenstandscursus, die a.s. Zaterdagavond begint, kunnen nog eenige HEEREN worden geplaatst. Aanmelding tusschen 7 en 8 uur bij den heer F. F. SPIEKERMANN, Heul 34. op WOENSDAG 18 SEPT. a.s. zal de heer A. F. LEIDERITZ Jr. (Seer. Ned. R.K. Espe rantisten Bond) uit Amsterdam een LEZING houden over het onderwerp: in het PATRONAATSGEBOUW aan het Varnebroek. Aanv. 8 uur. Vrije toegang Wil diegene, die hall Dec. 1946 'n anonym schrijven richtte aan A. N. 305745 „Malvern Wells" Camp. „Woodfarm" Engeland zich om zeer dringende redenen aan mij bekend maken? Brieven onder no. 13763, Bureau van dit blad. ziin het allerbeste slaap- en kalmeerende middel. Helpen vlug, zijn beslist onschadelijk, tevens niet bitter. Bevat geen barbituurzuur. Niet te ver wisselen met gewone broomtabletten, welke vaak als slaap- en zenuwmiddeltjes worden aangeprezen, doch zeer weinig helpen en uit slag veroorzaken. met keuken of gebruik daarvan of gedeelte van woonhuis gevraagd. door echtpaar zon der kinderen te Alkmaar, Heiloo, Castricum of Bergen Brieven onder no. 13768, bureau van dit blad Fan tn econor toesta» verwa> Wij w: stél vl 'de ster! gaven logsscl oorlog! en afj staatss! lijke I gaan I lioene;! dat dd twee tn geraar weer M heid Een twee dat d zal opvoe: hetzii via di bank' stelle hier i: tastin, hoogt spari: gaan flatie vaste sioend alle 1 houdi; leidt eindel De ber g onder den vooru ons d gekoij sluite: eischt twee geme gelijk wicht is de verge ven me t een niet i De staats kornet den, het gewoe De alleer tingei zegt miscl wach alleer bleekl gekoq ons hebb. lever' eigenj t,e ge; nig nistéij volk zoo Want socia' ons van 1 rien Y moet. verdc onze ste n buisl klink doxa< die die Voor De niet moet rings hard Verht welv en gi zal d word ber

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 4