Nieuw Amerika preekt- den vrede met de lippen SLAG OM ARNHEM r na© TRAGISCH ONGELUK g TE HEERHUGOWAARD Herscholing en nascholing vraagt zestien millioen J 3 personen door gasverstikking gedood Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: Een somber geluid I Een oude brief van Wallace PLECHTIG HERDACHT Hartenstein weer een dag jfdkwartier OCTOBER: GE2HN5MAAND NED. DELEGATIE 1 Bij SOEKARNO Tekort aan arbeids krachten eischt voorziening Razzia te Amsterdam RUSSEN VALLEN AMERIKAANSCHE POST AAN Incident- te Berlijn Hoofdredacteur: H N Smits, rayon-redacteur Fr Otten: binnenland P Sigon. Abonnementsprijs 3-40 per kwartaal; f 1.20 per maand, Inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct p. m.m., minimum 1 2.50: in alle edities 26 ct p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG - NUMMER 11031 ALKMAAR - Langestraat 42A tel 2046 (adm.): 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel 4243 (K 2290) 2 liinen DEN -HELDER: West- straat 80; tel. K2$30 SCHA GENMol en straat ••2 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank DE MILLIOENENNOTA is een somber geluid over onzen economischen en financieeien toestand. Hadden wij dan anders- verwacht? Neen, natuurlijk niet Wij wisten al lang, dat liet herd stel van orde en rust in Inaië, 'de steun bij den herbouw, de uit. gaven in verband met de 'oor logsschade, de verzorging van de oorlogsslachtoffers en de rente en aflossing van onze enorme staatsschuld met zeer aanzien lijke sommen gelds gepaard gaan Maar vandaag ligt de iMil. lioenennota voor ons en het zien, dat de geraamde uitgaven .bijna twee milliard hooger zijn dan de geraamde iinkomsten, brengt ons weer tot besef van de werkelijk- Een begrootingstekort van twee milliard. Dat beteekent. dat de staat twee milliard gulden zal moeten krijgen, hetzij uit opvoering van de belastingen, hetzij door leenen, hetzij aoor, via de Nederlandsche Bank, de bankbiljettenpers in werking te stellen. Gebeurt dit laatste en hier is' veel kans op, daar de be lastingen al tot een zeer groote hoogte zijn opgevoerd en de be sparingen te gering blijken, dan paan we den weg op naar de in flatie. Inflatie is een ramp voor vaste inkomenstrekkers en pen. sioenpenieters Inflatie brengt alle bestaande financieele ver houdingen in de jvar Inflatie leidt tot sociale onrust en uit eindelijk tot opstand De Millioenennota is een som ber geluid. Waftt wat moet er onder de gegeven omstandighe den terecht -komen van een vooruitstrevende politiek, die ons door deze regeering is aan gekondigd? Niet altijd is een sluitende begrooting een ver. eischte. Maar een tekort van twee milliard eischt, in het al/ gemeen belang, dat met alle mo gelijke middelen naar een even wicht wordt-gestreefd. Gelukkig is de regeering er in geslaagd, vergeleken met 1946, de 'uitga ven voor 1947 te vermin Ieren met IVi milliard gulden. Dit is een groot succes, maar' het is niet voldoende De rente en aflossing van onze staatsleeningen eischen in het komende jaar 780 millioen gul den, dat is ruim een derde van het totaal der uitgaven van den gewonen dienst. De millioenennota geeft niet alleen ciifers. maar ook toelich tingen. In ziin slotbeschouwing z^at de minister,-dat het econo misch herstel beneden de ver wachtingen bleef Dit lag niet alleen aan ons. Het buitenland bleek niet in siaat te zijn al de gekochte goederen, die wij voor ons herstel dringend noodig hebben, on korten termijn te leveren. Maar wel was onze eigen arbeidsproductiviteit nog te gering en er werd nog te wei nig gespaard Hier geeft de mi nister aanwijzingen voor ons volk om mee te helnen aan een zoo spoedig mogelijk herstel Want bii al ons verlangen naar sociale rechtvaardigheid, bii al ons streven naar herverdeeling van het nationale inkomen, die nen wij te beseffen, dat wij eers* moeten zorgen, dat er iets te verdeelen is Als wii denken aan onze huismoeders, die de groot ste moeite hebben om met hun huishoudgeld rond te komen, dan klinkt de eisch van sparen para. doxaal Maar er zijn nog velen, die groote inkomens hebben en die een weeldeleventje leiden. Voor hen geldt de eisch: spaar. De regeering behoeft steun niet alleen in dien zin, dat wij moeten staan achter het regee- ringsbeleicj, maar vooral door hard te werken en te sparen. Verhooging der productie herstelt welvaart. Hoe meer er gewerkt en gespaard wordt, des te eerder zal de Millioenennota niet meer worden aangeduid als een som ber geluid, M P. J. - - err m Ter herinnering aan den slag om Arnhem1 werd in tegenwoordig held van H. M. de Ko. ningin eh talrijke fa milieleden der gevalle» nen door generaal Ul qnehart een monumeP onthuld tegenover het voormalig ha-' tier van de borne Divisie «L de Koningin legde een krans neer aan den voet van het gedenk- teelten. ANP P Het Amerikaansche depar tement van Handel "heeft gisterenavond een brief vrij- fegeven, die Wallace reeds 3 Juli i.l. aan President Truman heeft geschreven In den brief van 3000 woorïlen schrijft Wallace o.m., dat er reden is om te vreezen, dat Amerika te veel naar isola tionisme, dat als realistisch wordt voorgespiegeld, over. helt. Hoe moeten de acties der V.S. sinds VJ-day. als b.v.-de proeven met de atoombom, de voortdu- reade productie van bommen, het plan om Latijnsch Amerika met onze wapens te voorzien en het verkrijgen van luchtbases over de halve wereld, de andere lan den toeschijnen? Deze acties be wijzen dat wij alleen maar met de lippen ter Vredesconferentie den vrede .prediken De 'Russen zullen hun pogingen ter vervaar diging van bommen verdubbelen en ook besluiten om hun „v£L ligheidszone" uit te breiden. On- Onder een somber vallenden regen werden gisterenmorgen te Oosterbeek in aanwezigheid van duizenden genoodigden, waaron der leden dèr Airborne-divisie en een driehonderd Engelsche meis jes van het World Trainingcorps, Waac en Marine, de plechtighe den ter herdenking van den slag om Arnhem begonnen. Om half negen werd te Oos terbeek een plechtige H. Mis op gedragen door pastoor Bruggeman met assistentie van pastoor Ha gen van Doorwerth en father Dij ker, die in de Septemberdagen aan de Engelsche luchtlandings troepen geestelijken bijstand ver leende. On dec doodsche stilte werd „the lest post" geblazen, af scheidssignaal van de gevallen srijdmakkers. Direct na de R. K. godsdienstplechtigheid werd door Anglikaansche geestelijken een herdenkingsdienst gehouden, on der welke generaal Urquhart, de commandant der Airborne divi sie, een bijbellezing verrichtte. Vooraf werden het Engelsche, Poolsche en Nederlandsche volks lied gespeeld. Bij het graf van Pater Benson, die tijdens de gevechten werd gedood, werd eveneens onder doodsche stilte bet signaal ge blazen. Ontroerend was het moment waarop de Oosterbeeksche school kinderen naar voren kwamen om op de ruim 1800 graven bloemen te strooien. Generaal Urquhart legde vervolgens een krans neer in het midden van het kerkhof, evenals de Airbornes en hun na bestaanden. Ook de commissiaris Ier Koningin in de provincie Gelderland, een deputatie van bet Roode Kruis, de burgemees- 'er van Renkum en vele anderen '<?»den kransen bij de graven Behalve 50 uit Engeland gekomen- Airbornes, onder wie zich de com mandant van de Gliderbrifade bri. DE ITALIAANSCHE diri gent Victor de Sabata éal eind dezer maand- in ons land diri- geeren HET CONCERTGEBOUW ORKEST is momenteel bezig met gramofoonopnamen en binnen afzienbaren tijd zal men op „Decca" werken kunnen beluis teren van Schubert, Ravel, Ber lioz, Strawinski en Mendelsohn, alle onder -leiding van Eduard v, Beinum uitgevoerd. gadler Hiclc bevond, was er een de putatie van 12 van dat deel van de Airborn divisie, da» thans in Du^.tschland diens» doet. Na de kransrlegging begaf de me nigte van genoodigden ;%ich naar het Airbornemonüment dat verrezen is tegenover ho'el 'Har: ens te-in", vy-aar eens het hoofdkwartier van de Air borne troepen gevestigd was. Het monument is een zuil van baks een waarop in relief eenige vliegtuigen en parachutisten zijn aangebracht en tevens op symbolische wijze *tot uit_ drukking is gekomen de kuip der burgers van Oos'erbeek aan de strij ders. Het is vervaardigd door Jan Maris. De kosten werden bes reden uit een fonds mede bijeen gebracht door de bevolking van de gemeente Renkum. 4 Onder de militaire autori'eiten waren aanwezig luïtenant_adirüraal H elf richt, luitenant-generaal Kruis met ecktgenoote, sohout_bij_nach]t N. Rost van Tonningen chef van het m'ilitiaire huis van H. M. de Koningin Van -de zijde der Nederlandsche re:, geering' waren aanwezig de minister van oorlog luit. kolonel Fievez en de minister van buitenlandsche zaken baron van Boe'zelaer van Oosterhout de burgemeesters van Arnhem en Renkum, de commissaris der koningin In de provincie Gelderland jhr. Quar les ven Ufford. JHet Landelijk Secretari aat der Katholieke Actie deelt ons mede dat de ko mende Octobermaand voor heel Nederland bijzonder in het teeken van de Ge- zins-gcdachte geplaatst is. In samenwerking met het I.K.O. zijn tal van activi teiten ontworpen, .Hie gedu rende deze Gezinsmaand ten uitvoer zullen worden gebracht. Ook zal de K.R.O, op bijzondere wijze medewerken. danks al onze protesten zullen de Russen trachten -hun veilig heidszone in Oost-Europa en het Midden-Oosten uit te breiden Uit militair oogpunt is dit nog maar gering vergeleken met onze luchtbases in Groenland, Okina wa en vele andare plaatsen, dui zenden mijlen van onze kusten gelegen. Wij moeten trachten een eerlijk antwoord te krijgen op de vraag, welke factoren er de oorzaak van zijn. dat Rus land ons wantrouwt en wij Rus land. Van het Russische stand punt bekeken is de leening aan Engeland en het weigeren van een leening aan Rusland een be wijs te meer voor het Verstevi gen van een anti sowjet-hlok Het is duidelijk te zien, dat dé Russen zichzelf in een vijandige wereld wanen en voor hun be staan vechten Wij moeten be grijpen dat de wereld veranderd is en dat heden iten dage er geen wereld kan bestaan, tenzij de VS en de Sowjet-Unie op een of andere manier samen kunnen leven Naar het republikeinsche pers agentschap Antara bericht, heeft de Nederlandsche delegatie Dins dag een onderhoud van een half uur gehad met Soekarno. Naar verluidt droeg deze onfrnoeting geen politiek karakter. De heer Koets en de andere leden, der de legatie arriveerden Dinsdagmor gen uit Djogjakarta te Malang, waar Soekarno zijn vacantie door brengt. Het gezelschap bracht ook een bezoek aan Mohammed Hatta. Gisterenmorgen werd door de buren van de familie Borst aan den Middenweg te Heerhugo- waard geconstateerd dat het electrische licht in het huis nog brandde en dat ook de woning nog gesloten was. UET MEEST trekt de aan- 11 dacht in de begrooting voor Sociale Zaken de zeer aanzienlijke verbooging van de uitgaven voor herscholing en nascholing, welke verhoo- g:ng niet minder dan f 16 millioen bedraagt. Hierbq dient echter te worden over wogen, dat ten spoedigste dient te worden voorzien in het tekort aan geschoolde ar beidskrachten, met name voor den wederopbouw. De materieele uitgaven van de, gewestelijke arbeidsbureaux kon4 den belangrijk worden verlaagd. Ook voor financieele tegemoet komingen aan elders werkende arbeiders kon met een aanzien- lijk^lager bedrag worden vol staan. De uitgaven, verband houden de met de verstrekking van goed kope levensmiddelen aan be hoeftige bevolkingsgroepen, zijn thans ten laste van den gewonen dienst gebracht, echter tot aan zienlijk lagere bedragen dan in de ontwerp-begrooting voor de levensmiddelendistributie aan de werkloozeh is uitgetrokken. Bij het opstellen van deze be grooting kon nog geen rekening worden gehouden met de in voor- bereiding zijnde noodvoorziening voor ouden van dagen. Deze maatregel zal uiteraard een zeer belangrijk bedrag vergen; voors hands is daarvoor een memorie- post opgenomen. De eerste klap is een daalder waard zegt het spreekwoord en dit is zeker van toepassing op 6e gisteren gehouden controle door ambtenamen van de pnjjsbeheer- sching en de economische politie *Er kwamen op een gegeven-mo ment niet minder dan 12000 tex tielpunten te voorschijn. Bij nader onderzoek bleek, dat de vrouw des huizes geheel ge kleed onder 'aan den trap lag. De vader en zijn vijf en veertig jarige dochter Margaretha lagen nog op bed doch de levensgees ten van alle drie waren reeds ge weken. Nader is gebleken dat de gas slang van een toestel in de keu ken af was geschoten, zoodat de familie jammerlijk door gasver stikking om het leven is geko men. Het echtpaar was negen en zestig jaar oud. Naar Amerikaansche autoritei ten mededeelen hebben dezer da gen vijf Sovjet-Russische solda ten onder leiding van iemand die bij de Sovjet-Russische bezet- tingsautoriteïteh in dienst is, ge wapend met stenguns een aanval gedaan op het politieposthuis: der Amerikanen bij Tempelhof De Russen verlangden uitleve ring van een Pool en zijn vrouw die naar de Amerikanen gevlucht waren. Het incident is nader hand geregeld, de vrouw is aan de .Ruksen uitgeleverd terwijl he man nog door de Amerikanen in bewaring wordt gehouden. De Russen hebben bij monde van den provoost-generaal excuus aangeboden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1