Installatie van den nieuwen corpschef r Nieuw Noordhollgndsch Dagblad Commissaris J. Dreeuws hartelijk ontvangen Aan de bevolking van Alkmaar V. J BRIEF UIT BATH Uitstapjes naar Cheddar, Weston super Mare en Norton St. Philip Engelsche kinderen te St. Pancras Het vertrek van Pastoor Duyves WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1948 In tegenwoordigheid van het geheele politiecorps had gister morgen de installatie plaats van het nieuwbenoemde hoofd' van het Alkmaarsche politiecorps, den heer J. Dreeuws. Burgemeester, Mr A. Koelma wiens eerste .officiëele kennis making met het corps met deze installatie samenviel, betoogde, dat hij zijn functie als hoofd van de politie niet op de eerste plaats ziet als een bevelende functie, zooals dat bij een ons vijandig systeem het geval was, doch, dat hij op de eerste plaats er op uit was een wederzijdsch vertrou wen te kweeken tusschen hem als hoofd der politie en het corps. De laatste jaren sohiint het politie., corps steed's meer gedoemd te zijn op te gaan in het Rijiksweiiband, hét» geen een gevaar met zich "brengt van aantasting van het g'emeentelij'ke ge_ zaïg; doch tot zijn groote vreugde mocht hij'nog eonstateeren dat Alk maar nog een eigen, gemeentelijk Hooid heeft, zij het dat dtt Hoofd- nog' gefbonden is aan rijks-voorschriften. Spr herinnerde aan de jaren*1929— 1934 dat de heer Dreeuws in het Alk. maarsdhe corps werkzaam was. zoo» dat hij geen vreemde is voor de be» Woners en de toestanden in Alkmaar. Het corps1 heeft een groote verande ring ondergaan; het» is gezuiverd en telt nu alleen mannen van goeden wil, bereid het al-gemeen belang te dienen. Dat de heer Rijpma, die in de re_ otfganisatii^van hef corps zoo'n groot aandeel had, tot de leiding- van het corps bltjtt behooren; stemt spr. tot groote voldoening. Spr. zegt den heer Rijpma hartelijk dank voor hetgeen hij voor het Alkmaarsche corps ge presteerd heeft en twijfelt er niet aan, of hij zal de goede verstandhou ding en samenwerking voortzetten- Het. Alkmaarsche publiek is zeer ontvankelijk voor goede leiding, als de opvoeders, waartoe ook de poli tie behoort, blijk geven hun taak te verstaan. Spr. verwacht dat de heer Drepuws in zijn moeilijke taak zal slagen en zal werken tot eigen voldoening en tot voldoening van hen. die aan zijn benoeming medewerkten. Moge God u daarbij helpen, aldus besloo* Burgemeester K'oelma zijn installatierede. De heer Dreeuws begon met te zeggen dat deze benoeming^ waarmee een door hem- lang-gekoesterde wensch in vervulling gaa+ en van de verantwoordelijkheid waarvan hij rich ten volle bewust is. hem niet voor 10Q% voldoening geeft. Op de eerste plaats, omdat de man, die dit corps zoo uitstekend geleid heeft, dit werk. dat hem zoo na- aan hef hart lag, thans over moet dragen; de heer Rijpma is zijn vriend en- daarom is het spr. geen onverdeeld genoegen in zijn plaats' te komen. De heer Rijpma heef ft hem eenter alle medewerking toegezegd en dit sterns spr. tot* dank baarheid en erkentelijkheid. Na dank te hebberr gebracht aan allen, die aan zijn benoeming, hebben medegewerkt, ui' de heer Dseeuws den wensdh; dat hij tot, aller voldoe ning zijn faak mag vervullen; een groot voordeel acht hij het daarbij te kunnen profiteeren van het werk door een> ander op deze post gedaan; hij, verheugt zich erover, dat de heer Rijpma, die 16 maanden dit corps bestuurd heefti, in de leiding blijft; reeds bij voorbaat verheugt spr zich op deze samenwerking. Spr. vraagt het* vertrouwen van allen en zegt toe zijn beste krachten +o villi or» cronrori srmr 1V1A+ V»p1,nn,a>» va Tl geven en zijn plicht vervullen. Hij weet dat de belangen van de politie bij den nieuwen commissaris in goe_ den handen zijn. Hij brengt dank aan het corps voor de wijze, waarop hef hem zijn werk in de afgeloocen 16 maanden heeft mogelijk gemaakt enwenscht den heer Dreeuws toe, dat hij met voldoening in zijn nieu wen werkkring mag' werkzaam zijn. De heer Weel* wenscht den heer Dreeuws geluk namens de drie or» ganisatdes' van politiepersoneel, die hij in de belangstelling van den nieuwen C. v: P. aanbeveelt, hij doet zijn gehvlcwensch vergezeld gaan van een fraai^n bloemenmand. Nadat d© heer Ha verlag hetzelfde had gedaan namens de APSY sprak de O v. P uit Leeuwarden woorden van gelukwensoh: waarbij hij den heer Dreeuws schetste als een goed mensch, een uitstekend polPieman en een verdienstelijk illegaal strijder; vor wiens werk men in T eeuwarden groote waardeering heeft. Hij wenscht niet alleen ziin oud-Hoofdinspecteur doch ook Alkmaar geluk met deze benoeming. Hierna was er voor de leden van het. politiecorps gelegenheid om per soonlijk kennis te maken met den nieuwen burgemeester en den com» missaris. KON ONDERSCHEIDING Door Hare Majesteit de Ko ningin is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden onze oud-stad genoot de heer D J. Kommer, kapt. luit. ter zee Kon. Ned, Marine -\ Bij de aanvaarding van mijn ambt is het mij een behoefte de bevolking van Alkmaar hartelijk dank te zeggen voor de velé en velerlei blijken van oprech te belangstelling, welke ik ter gelegenheid van mijn benoeming mocht ontvan gen en voor de tallooze ge- lukwenschen, die mij en mijn gezin werden aange boden. Deze teeltenen van me deleven hebben ons zeer verheugd. Dat de bevolking op zoo treffende wijze ook bij mijn installatie van haar gevoe lens heeft doen blijken heb ik ten zeerste op prijs ge steld en met erkentelijk heid geconstateerd. Alkmaar, 16 Sept. 1946 De burgemeester van Alkmaar, A. KOELMA- SCHAAKNIEUWS V-V.V. Door een 2 sterke clubleden wend Maandagavond een simultaan» seance gegeven. Dit is ter inleiding van de a.s. winterwedetrijden. Er werd door 47 personen deel genomen De heer D. Appel Jr won 12 p., rem. 7 en verloor er De heer P. Seewald won 17 p., rem. 6 en verloor er 1. En ten slott^lest best de club 7 nieuwe leden. Een mooie avond en een mooi succes te zullen geven voor het belang-van' Alkmaar, de bevolking van Noord. Holland en het geheele Ned. Volk. De heer Rijpma dankt op de eerste plaats den burgemeester voor diens waardeerende woorden en heet dan den* heer Dreeuws namens het ge heele corps van harte welkom, hem geluk wenschend met. zijn benoeming. Spr. zegt zijn persoonlijke medewer_ king toe, hij wil een- streep, zetten onder het verleiden en zal zich met vreugde aan de nieuwe leiding over_ Hedenmorgen hebben een vijf tig Engelschj? kinderen uit New port bloemen gelegd bij het mo nument van gevallen onder- grondsche strijders te St, Pan. cras. Bij het monument hield Burgemeester J. Kroonenfeurg een rede in het Engelsch waarin hij tot uitdrukking bracht de vele banden die het Engelsche volk juist door den oorlog met het Nederlandsche verbonden. Hij herinnerde om aan de slag om Engeland, die deze week overal herdacht wordt en ver telde verder in het kort de ge schiedenis van de ondergrond- sche strijdkrachten in Nederland en herdacht de twintig slacht offers. die in St, Pancras geval len waren als represaille tegen het laten springen* van een spoorbrug door- de B.S. Hierna speelda^het muziekcorps de twee volksliederen. Bloemeru» werden gelegd door de 14-jarige Julia Keen en door de leidster van deze groep, Miss Palmer Kort na onze aankomst in Bath deed het hardnekkig gerucht zicil in ons gezelschap de ronde dat wij i Maandag alweer zouden vertrekken In plaats van Donderdag; 't was 'n domper op de algemeene vreugde van de eerste dagen. Sommigen onzer maakten alreeds het snoode plan om «4e deserteeren indien het gerucht waar mocht blijken en hun vacantie 1 in Engeland te blijven. Gelpkkig dreef de sombere bui over en ging de, match in Jeovil door. Maandag booa de Bath Voetbalclub ons een uitstapje 'aan waarvan de'herinnering ons allen lang zal bijblijven. Door het heuvelige land van Z.W- Engeland bracht de bus ons naar Cheddar* De heuvels groeiden aan tot rotsachtige bergen, begroeid en tel kens weer van andere formatie. De kronkelige wegliep door ravijnen en- langs valleien en telkens weer werd* ons oog geboeid door de wisselende aspecten van dit rotsachtige berg landschap waar wij lang niet de eenigste toeristen waren. Aan den voet van een machtige bergrots lag een lieflijk dorpje, Cheddar, een toeristencentrum, waar men een bezoek kan breng'em aan de grotten in de berg. Het dorpje bood een sdhil'deracSrtiigen aanblik; de rus tleke huisjes en hotelletjes zijn er ge bouwd uit de kleurige natuursteen uit de rotsen ter plaatse gehouwen. Een onstuimige rivier Somt hier met wil_ den vaart uit het binnenste van de bergrots1 stroomen ew zoekt via ver» schillendenWatervaHen de rustige zee. Wij gingen,, in het binnenste van de grotten waarvan de schoonheid niet onder woorden is te brengen. De moderne techniek heeft hier de hand gereikt aan de wondere speling der natuur die hier een natuusxnonu ment van duizenden jaren her deed ontstaan. Eens stroomde een onstui mige rivier door de ingewanden van deze grillige rotsformaties doch na dat de stroom zijn bedding had ver legd, bleef het binnenste van deze rotspartijen voortgaan met zich te metamorpboseeren onder den invloed van het door de rotsen sijpelende water, waardoor stalactieten 'ontsten den van vele eeuwen oud in de meest fantastische vormen en kleuren. Zon» der de toepassing van de, menschelijke techniek zou de duisternis van dit binnenste der bergrots de schoonheid van dit natuurmonument aan het menschdom onttrokken houden. Een vernuftige indirecte electrisdbe ver_ lichting, niet hnderlijk door lampen of leidingen, wist de sprookjesachtige wondere wereld in dit- onderaardsdhe paradijs aan de donkere vergetelheid te ontrukken. De natuur heeft hiér kunstwerken gewrocht die geen men» schenhand ooit gewrocht heeft noch wrochten zal; geen^ beeldhouwer kan zód zijn wil aan de'materie opleggen; zóó" zijn scheppingsdrift tot uitdruk king brengen als de natuur hier deed. Door de toepassing van de indirecte verlichting' vertoonen de rots» en druipsteenpartijen van de meest_ grillige en zonderlinge vormen zich in ae meest wonderlijke kleuren en mengelingen van kleuren die den toeschouwer geboeid houden. Geen reproductie is in staat om de" natuur lijke schoonheid van dit nairuurwon" der weer te geven. Die schoonheid moet uien zien on ondergaan. Wij konden er niet van weg komen zoo waren wij ervan onder den in» druk. Weston Super Mare is 'n groote; royaal aangelegde badplaats aan de Westkust. De vaste bevolking telt 37000 in» woners doch in het zomerseizoen ver» toeven hier circa 100.000 gasten in de vele1 aardige hotels en pensions aam de boulevard en in de heuvelachtige omgeving; de stad is gedeeltelijk ge bouwd tegen de heuvels vanwaar men prachtige vergezichten heeft over de baai, het strand en de stad. Zoowel 's zomers als '6 winters zijn er gasten die er gezondheid komen oi^doen in de versterkende zeelucht. Er. is gelegenlneid plenty voor amuse ment en sport. Op het strand i^^en groot modern open bad gebouwd, waarin duizenden kunnen baden in 't schoone veieterkende zeewater. En_ kelen van ons gezelschap maakten gebruik van de gelegenheid om hier een duik te nemen in het, koude wa_ ter en' d'aafmee alle vermoeidheid van zich af te schudden. De burgemeester de 74»jarige Mr. B. Laci/gh, ontving ons met zijn echtgenoote en bood ons in MelroseRestaurant een diner aan zooals men alleen maar in goede bad plaatsen kan genieten; zoowel de kwaliteit» als de kwantiteit liet niets te wenschen over en daar de frissche zeelucht en het verkwikkende bad onze eetlust had opgewekt lieten wij het ons goed smaken. In vroolijke stemming verlieten wij deze moderne model -badplaats en reden door hef lieflijke land* van So» merset via Bristol naar Bath terug. Bristol is 'n groote haven- en fa brieksstad, heeft veel van den oorlog geleden en de sporen van de ver_ woes tin gen door de tallooze bombar» dementen zijn er nog zichtbaar. De avond in Bath/werd besteed aan een bezoek aan de revue in het Palace.Theater waarin zooals in alle revues, de mooie costumes, dansen en vroolijkheid de toeschouwers boei den. Wij maakten ook kennis met de droge Engelsche humor en enkele grapjes van politieke strekking. De ster van den avond was wel Kathleen West; die met eenige cari_ caturale dansen, groet succes oogbfte. Zooals gewoonlijk bood onze gast_ heer ons na afloop nog een souper aan in een der-vele goede restaurants van Batih waar wij nog een gesprek hadden met enkele acteurs die dien avond in de revue hadden medege werkt Onze voortreffelijke gastheer bood ons den volgenden a^ond een uit stapje aan near het H) KM ten Z. van Bath gelegen stille* dorpje Nor ton St. Philip; waarvan "The Old Geórge Inn" England's oldest li» censed inn: built 1223; licensed 1397 de grootste attractie is. Het autotochtje door het vredige land van het heuvelachtige Somerset was vol afwisseling. Als 'n droom van stilte en rust ligt het rustieke dorpje rond' het eeuwenoude kerkje waarvan het sfeervolle interieur het bezichtigden meer dan waard is. Prachtige gebrandschilderde ramen uit diverse tijdperken maken dit oude kerkgebouw tot een cultuur» 'monument. In een hoekje zat de herder der parochie ongestoord zijn brevier te bidden. De huizen van dit stille dorpje zijn weer uit' den localen natuursteen gebouwd en veelól ook gedékt' met platte steenen als leien over elkaar gelegd. In een boerenkroegje dronken wij met de mensch€n van het land een biertje en al dadelijk waren wij in een gesprek gewikkeldde belang stelling over alles in Holland is heel groot bij de Engelschen. Achter deze (herberg lag een kegelbaan; doch de ballen zijn van rubber en half zoo gróót als onze houten kegelballen; ook rolt de bjil niet over een smalle plank als bij ons; maar over 'n vloer van ca. IV2 M.; terwijl ook de kegels anders zijm van vorm;» korter en dik ker in4t midden. Bath is* mooii maar de omg'eving is' niet minder interessant en biedt me nige gelegenheid voor een uitstapje vol afwisseling. Fr. O. DISTRICTSCOMMANDANT RIJKSPOLITIE Kapitein Mr.' J. P: van de Steur is benoemd tot districts commandant der Rijkspolitie ter standplaats Alkmaar. De nieuwe functionaris was voorheen inge deeld bij het wapen der Kon. Marechaussee en werd later overgeplaatst als adjudant bij den gewestelijk commandant van de Rijkspolitie te Amsterdam, waar hij tot op heden werkzaam was. COLLECTE Opbrengst van de op 15 Sept. ge houden speldjesdag ten bate van R.K. ïterstellingsoordvereenig'ing Spoor» en Tramwegpersoneel "Mutsaers" be droeg 544.80. K. J. M. V. De opkomst van j.l. Woensdag was. aanmerkelijk beter dan de eerste bij- eenkomsi! na de vacantie. Laten we het zoo houden mannen. We zagen ook weer* enkele nieuwe gezichten. Vanavond zal voor ons spreken ons eigen lid den heer Jac Baart de la Faille over 't onderwerp ''Mijn over gang van de Anglikaansche kerk tot de Moederkerk". Vrienden wij bet hoeven hier niets aan toe te voegen. Dit wordt wederom een zeer interes» santé avond, waarover wjj nog wel enkele vragen zullen kunnen stellen. We ziin vanavond dus allemaaf klok» slag 8.30 uut weer in de achterzaal van "Kinheim'. Denken jullie ook nog eens om den penningmeester v-ian/t ook de KJMV kan zonder geld niet bestaan. BATH-VERGADERING Voor de Bath-deelnemers zal er vanavond' om half negen een vergaderlhg worden gehouden in het Stadhuis WIJ VERZOEKEN de „2 leeken.abonné's", die een ingezonden stuk geplaatst willen zien. met- spoed nun namen be kend! te maken Het is prettiger rte weten wie ons schrijven en waar de bron is KON ONDERSCHEIDINGEN De heer A. Jlergsma, Rijkszui- vel-visiteur, die onderscheiden is met de eeremed'aille in zilver, beeft deze onderscheiding ont vangen wegens d'e uitnemende werkzaamheden die hij geduren de 25 jaren heeft verricht De heer S. Ruiter, die dezelfde onderscheiding in brons ontving, is vijftig jaren als bankwerker werkzaam geweest bij dé N. V Alkmaarsche Ijzer- en Metaal gieterij. Hij wordt momenteel in het St Elisabethziekenhuis ver pleegd, alwaar hem de medaille werd uitgereikt. WAARSCHUWING Het is bij de jeugd' van de Le liestraat en omgeving een ge woonte geworden vliegers op te laten vanaf d'e Spoorbaan. De kinderen letten claarbii niet op de treinen en stellen zich dus aan groot gevaar bloot Ook het op treden van de politie heeft te weinig invloed, daar de kinderen toch weer de spoorbaan opzoe ken zoodra de agenrzijn hielen heeft gelicht. Zoolang er nog geen nieuwe hekken de plaats van de qude hebben ingenomen zullen d'ë? ouders hun kroost op het gevaar van deze sneelnlaats moeten wil zen BURGERLIJKE STAND Geboren: AlcTert H M zoon van Gerardus J. H J. Pedroli en M. C. Ploecer: Jacob en Adriaan zoons v. Johannes Vogelpoel en M Schoen maker Gehuwd:'Jan H. Nieron en Trijntje Moov: Reinier van Dieoen en Trijntje Slot; Leonardus H1. Was sin a én Alida de Vei: Remmen H tDekker en Anna Kreb. BERGEN HET VOORTDUREND GEVAAR Eenige jongens waren gister avond laat achter het Russische monument aan het spelen met slaghoedjes en hulzen. Plotse ling volgde een hevige ontplof fing. waardoor de 14-jarige Theo Papin g aan het gelaat werd ge wond. Na door den dokter te zijn behandeld, werd hij later door de politie ernstig onderhanden genomen om zijn roekelooze on voorzichtigheid EGMOND AAN ZEE "DE ZON BREEKT DOOR" in het Vereenigingsgebouw Zondagavond bracht het békende cabaretLrevue gezelschap "de Grab- belmand" o.l. van de heeren Siem Spruit en Andre Carrell de revue "de Zon breekt door" ten tooneele Dit gezelschap wist van begin tot het einde 'het publiek zoodanig te "pakken' dat 't steeds een daverend applaus in ontvangst' kon nemen. De 15 jarige-w accordeonnist Jean van Twuyver speelde op zijn instrument dat het een lust was en de bekende nummers werden door het enthou siaste publieik vroolijk meegezongen. Amdré Carrell en Kees Stef (Piet Kroon) met z'n broer Klaas deden de zaal brullen. Het nummer "Black Out" waarin Carrell en Kees Stet eenige liedjes op de onzichtbare piano ten beste gaven gingen erin als koek. Verder noemen wij nog de char_ kmante zangeres Truus Schot en •Henk Schinkel; de Hollamdsche Nel son Ed'dy, die niet hun zang, zeer werden gewaardeerd. Jammer was EGMOND Het bericht dat Pastoor J. Duyves benoemd is te Amster dam (Willibrord binnen de Ves te) zal voor zeer velen onver wachts zijn gekomen. Immers, al is d'an zoo ongeveer de eerste periode te Egmond voorhij, toch zullen zijn parochianen daar hem nog wel een tweede periode hij zich hebben willen houden. Maar sommige figuren zijn bestemd om steeds hooger op te klimmen. Zoo is het ook met Pastoor Duyves, want "overgeplaatst te worden van het rustige dorp Eg. mond naar de drukke stadsparo. chie in Amsterdam beteekent toch zeker een groote promvtie Zijn eigenschappen en zijn groo te kennis van zaken zijn ieder bekend, dat bleek al meer dan voldoende bij het zilveren prie"- terfeest, dat Pastoor Duyves op 19 Mei j.l. vierde en waar dit alles werd opgehaald. Hij gaat nu naar* Amsterdam, waar nij in 1930 al als kapelaan heeft ge werkt en waar de parochianen al even sterk op hem gesteld waren als nu' iri Egmond. Wij wenschen den pastoor in Amsterdam Gods onmisbare ze gen over zijn werk in de drukke stadsparochie tin* de tooneekneclTt met het bedie nen van het doek van het stand punt uitging "dicht is dicht", want het. publiek rekende absoluut op open doekjes. Wij, hopen dit gezelschap binnen kort, weer eens in Egmond aan Zee terug te zien en twijfelen niet. dat het dan volle zalen zal trekken. -VEILINGOVERZICHT BEVERWIJK De zoimerproduclen beginnen lang. merhand te verdwijnen cm plank te maken voor de hersft en winter, producten. De aanvoer van dikke en snijboo. nen heeft niet veel meer te beteeke_ nen. De prijzen van deze artikelen zijn. goed te noemen. Pronkboonen worden nog wel tamelijk aangebo den ofschoon de aanvoer bij vorige jaren heel wat grootier was. Bloemkool blijft duur. 1 A bracht van 651.10 per stuk op. De aanvoer van tomaten wordt iets grooter. De prijzen zijn goed te noemen, je soort liep van S6—50 et. per kg. De aan voer van bladgroenten zooals andij vie sla en spinaeae loopt snel af. De opbrengsten waren behoorlijk. Deze week, werden de. eerste spruiten aan gevoerd. Deze sprftiten brachten op van 4080 ct. per kg. Dikke bopnen 30—-60; snijboonen 4092; pronkboonen 16—80; andijvie 312 per kg.; sla 3—8 per stuk; spi_ nazie 1831; postelein 1225 per kg komkommers I en IA 15—22 per stuk tomaten I 3050 peT kg.; meloenen 16—52 per stpfc; druiven 1.10—1.30 per kg.; bramen 33.20; aardbeien 901.05 per slofje; groenekool 12 19; roede kool 6—8; uien 5—8 per kg. knollen I 13?—14 per stuft; spruiten 40 82; waschpeen 79 per kg.; bos. peen 715 per bos; prei 10—15 per kg.; bloemkool I A 66110 'per stuk kroten 5—9 petr kg. DE ALGEMEENE vergadering van den Ned Bioscoopbond heeft het accoord, gesloten tusschen 'het hoofdbestuur en de vertegen woordigers van de MPEA. aan vaard. De leiding van cfe MPEA in Amerika heeft ten behoeve van het Bio.vacantieoord -een dollarcrediet geopend van 25.000 dollar voor den aankoop van goederen NATIONALE NOVENE H. TÏIERESIA 24 SEPT.—2 OCT. Het was den 29sten Juni 1897, juist drie maanden voor den dood van onze Heilige, dat zij de ""volgende woorden sprak: „Wat zou ik mij ongelukkig voelen in den hemel, als ik heil, die ik op aarde bemin, niet behulpzaam ,kon zijn" Wat een troostend en aanmoedigend woord voor alle trouwe deelnemers aan de natio nale novene. Dienzelfden dag voegde zij er nog aan toe, hoe blij ze wel zijn zou in den hemel, wanneer men op aarde haar in. d'achtig was, want, zoo zeide zij: het komt mij voor. dat het den Heiligen genoegen doet, wanneer men hen lof zingt, want door hen te eeren, eert men den goe den God. Mogen velen zich bij ons aan sluiten iri- gebed en offer om onze kleine Theresia eens echt blij te maken op haar feest. Bid den wij 'met en voor elkaar, er zijn nog. zöo ontzettend veel noo- den in onzen na.oorlogschen tijd Zeker zal Theresia niet in ge breke blijven, ook ons behulp zaam te zijn. Wie een plaatje met novene gebed wenscht, gelieve tijdig naam en adres aan ons op te geven Zr. Carmelitessen, 'Gironr. 39730. Egmond ad. Hoef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2