MILLIOENEN- WORDT MlLLIARDEN-NOTA I HET ALGEMEENE BEELD ECONOMISCH HERSTEL- bleef beneden de verwachting NADERE OMSCHRIJVING VAN DE UITGAVEN Nieuw Noordhollandsch Dagblad De uitgaven daalden met anderhalf milliard, maar het tekort is niettemin bijna twee milliard gulden Staats! eening en drukken het zwaarst :MBER 1948 EGMOND k van tiyves Pastoor J. te Amster- rnen de Ves- relen onver- n. Immers, al de eerste voorbij, toch ïen daar hem e periode bij ïouden. Maar i bestemd om klimmen, met Pasfoor ■geplaatst te ;lge dorp Eg. "ke stadsparo. n beteekent te prom die en zijn groo- zijn ieder 1 meer dan Iveren prie-- Duyves op n waar dit d. Hij gaat nu vaar hij in heeft ge- parochianen hem gesteld nond. n pastoor in nmlsbare ze- in de drukke net het bedie. het stand- dicht", want absoluut op schap binnen, mond aan Zee 'elen niet. dat trekken. ZICHT JK leginnen lang- ein plaats te en winter- he en snijboo. er te betceke ieze artikelen Pronkboonen el ijk aangebo- >er bij vorige was. tr. A bracht De aanvoer «rooier. De emen, je soort kg. De aan. zooals andij- Pt snel af. De hoorlijk. Deze spruiten aan. brachten op 0; snijboonen 680; andijvie per stuk; spi. 1225 per kg 1522 per stuk kg.; meloenen ven 110—1.30 1.20; aardbeien ■oenekool 12— in 58 per kg. ik; spruiten 40 per kg,; bos. irei 10—15 per 110 'per stuk vergadering opbond heeft ïen tusschen de vertegen- MPEA. aan- an de MPEA ten behoeve itieoord -een d van 25.000 tankoop van 40VENE SÏA OCT m Juni 1897, n voor den ge, dat zij de sprak: „Wat ig voelen in en, die ik op behulpzaam troostend en d voor alle lan de natio. zelfden dag aan toe, hoe n den hemel, rde haar in. soo zeide zij: dat het den oet, wanneer want door ïen den goe- bij ons aan- m offer om ia eens echt ar feest. Bid- or elkaar, er nd veel noo- ogschen tijd niet in gei ons behulp- met novene- lieve tijdig ons op te irmelitessen, >nr. 39730 I V/OENSDAG 18 SEPTEMBER 1948 [\ER GEWOONTE GETROUW heeft de Minister van Fïnan- ciën de aanbieding van de Rijfcsbegrooting 1947 in de Tweede Kamer vergezeld doen gaan van een overzicht der financiën, de millioenennota. Hierin wordt erop gewezen, dat de op 28 Mei 1946 door den Minister van Financiën in een vergadering van de Eerste Kamer uitgesproken verwachting inzake een vermindering der Rijksuitgaven voor het dienstjaar 1947 met 1% milliard wordt overtroffen. In de thans ter be oordeeling voorgelegde cijfers wordt het totaal der uitgaven voor 1947 geraamd op 4.250.093.693.tegenover 5,582.877.'223.— in 1946. Hierbij wordt aangeteekend-, dat ten aanzien van het laatste cijfer rekening is gehouden met een op 7 Augusus 1946 aangebo den nota van wijziging op de marinebegrooting en met de no ta's van wijzigingen der overige hoofdstukken welke eerstdaags de Tweede Kamer zullen berei ken. Deze nota bevat in de eerste plaats een beschouwing over de dienstjaren 1940 tot en met 1945 Daaruit blijkt, dat d'e begroo- tingstekorten over de jaren 1940 tot en met 1945 (Nederland en Londen tezamen genomen) in totaal het enorme bedrag van f 12,6 milliard beloopen. In de tweedë plaats bevat de nota een beschouwing over de ontwerpbegrooting voor 1946, waarin naast de reeds eerder ge noemde wijzigingen van de mari nebegrooting. waardoor het bud- getaire beeld een verslechtering onderging, nog andere wijzigin gen worden voorgesteld. De hoofdschotel der nota wordt gevormd door opmerkin gen en beschouwingen over de ontwerp-begrooting voor 1947 en Omschrijving Ontwerp.tyagToo ting v. 1946 m" gediend op 12 April 1946 GEWONE Uitgaven f2,230,977,094 Middelen -f 2,394,024,742 door een uitvoerige beschouwing hiervan, geplaatst in het kader van het door het centraal plan bureau ontworpen nationale bud get. Dit budget is eensdeels geba seerd op een prognose van d'e waarschijnlijke ontwikkeling van den algemeenen economischen toestand in 1947, terwijl voor een and^r deel daarin taken zijn ge steld1. welker verwezenlijking vool de toekomst van ons land' van essentieel belang worden ge acht Het batig saldo op den gewo nen dienst voor 1947 wordt ge raamd op f90.783.527, welk be drag bestemd is als bijdrage aan den buitengewonen dienst. Deze sluit uiteindelijk met een nadeelig saldo van f 1.651.117.009. Voegt men hierbij het nadeelig saldo va,n het landbouwcrisisfonds dan komt men tot een totaal be grotingstekort van f 1.967.399.992 De recapitulaties van de cijfers der middelen en uitgaven in 1947 vergeleken bij die in "1946 geven het volgende beeld te zien O ntwerp.begrooti hg voor 1946 met intye_ grip van de voor gestelde wijzigingen dor marinefoegroo. King en tevens van alle eerstdaags in te dienen wijzigingen. DIENST f 2,423,'676,484 f 2,476,202,901 Voord, saldof 163,047,648 ^Over te brengen naar de middelen van den buiten- gewonen dienst f 163,047,648 f 52,526,417 Ontwerp, be&'rootinig voor 1947. f2,310,358,329 f2,401,141,856 f 90,783,527 f 52,526,417 f 90,783,527 Uitgaven Middelen BUITENGE f 3,136,020,819 f 748,838,904 Overgebracht van den gew. dienst «J» Nadeelig saldo Nadeel ig saldo v. Landb. Crisisfonds Uitgaven, excl. de bijdrage v. d. ge wonen aan den buitengewonen dienst Middelen, excl. de bijdrage v. d. ge wonen aan den buitengewonen dienst f2,389,181,915 f 163,047,648 f 2,226,134,267 f 376,240,000 f 2,602,374,267 GEHEELE WONE DIENST f 3,159,200,739 f 848,578,904 f2,310,621,835 f 52,526,417 f2,258,095,418 f 376,240,000 f2,634,335,418 DIENST f 1,939,735,364 f 197,834,828 f 1,741,900,536 f 90,783,527 f 1,651,117,009 f 316.282,913 f 1,967,399,922 f5,368,997,913- f 5,588,877,223 f 4,250,093,693 f 3,142,863,646 f 3,324,781,805 f 2,598,976,6841 Nadeelig'saldo Nadeelig saldo v. Landbouw Crisis fonds f2,226,134,267 f 376,240,000 f 2,258,095,418 f 1,651,117.009 f 376,240,000 f 316,282,913, f 2,602,374,267 f 2,634,335,418 f 1,967,899.922 Bij ,de boven aangegeven ver mindering der* rijksuitgaven tenj bedrage van -rond f 1.333 millioen1 is nog geen rekening gehouden met het nadeelig saldo van het Land bouwcrisisfonds, dat f 6° millioen minder bedraagt dan het vorig jaar. De verlaging van jiitgaven bedraagt dus in totaal f 1.393 mil-, lioen, in welk bedrag met alle voorgestelde wijzigingen voor 1946 rekening is gehouden. Daartegen over staat, dat de bpbrengst van de middelen, welke, met'inbegrip van alle ingediende aanvullingen, voor 1946 op f 3.325 millioen werd begroot, voor 1947 naar rafning f 2,599 millioen zal bedragen, derhalve f726 millioen minder. Het Landbouwcrisisfan ds in aanmerking genomen, is het be- grootingstekört van f 2.634mil lioen voor 1946 met f667 millioen teruggeloopen tot f 1.967 millioen voor 1947. In dit verband zij er de aan dacht op gevestigd, dat de uitga ven van den gewonen dienst voor 1947 114 millioen lager worden geraamd. MINISTER LIEFTINCK noemde den financieelen toestand deplorabel. In zijn slotbeschouwingen op de rijksbegrooting voor 1947 er kent de minister van financiën, d'at, ofschoon ontegenzeglijk de economische toestand van Ne derland in 1946 is verbeterd, de aan het begin van het jaar ge koesterde verwachtingen omtrent het tempo van het economische herstel niet ten volle in vervul ling zijn gegaan. Met name is het herstel en de uitbreiding van het productie-apparaat bij d'e gemaakte veronderstellingen tén achter gebleven, terwijl het met het bestaande productie-apparaat bereikte productie-volume niet ten volle bevredigend is geweest Voor deze ontwikkelng zijn oorzaken aan te wijzen, welke niet of nauwelijks door het Ne-, d'erlandsche volk en zijn regee ring konden worden beïnvloed. Samenvatting van de uitgaven op den gewonen dienst. Omschrijving in millioenén guldens. Uitgaven voor de politie 48 Bijdrage in de kosten van gemeentepolitie (door Binnenlandsche Zaken) 15 Burgerlijke rechtspraak 10 Gevangenissen, rijkswerk inrichtingen, ri.ikstucht- en opvoedingswezen 26 Steun aan noodlijdende ge meenten 60 Uitkeering a. h. gemeente- fonds (door Financiën) 10 Volkshuisvesting11' Volksgezondheid10 Sociale verzekering ,75 Kijksarbeidsbureaux 82 Hulpverleen; oorlogsslacht. offers 44 Dienst uitvoering werken 41 Grondgebruik en landbouw- herstel 40 9 Rijkswaterstaat 59 Landbouw 23 Vervoer: spoorwegen (17 min), zeescheepvaart (5 min), luchtvaart (11 min), vervoer- en ver- keersdiensten (5 min) 3» Onderwijs 205 Radio 7 Militaire uitgaven (oorlog) 222 Militaire uitgaven (marine) 292 Departementsuitg. (perso neel en materieel)*33 Hoofdstuk I Huis jder Koningin II.' Hooge colleges van staat, kabinet der Koningin en kabinet van den minis ter-president III. Buiteniandsche Zaken IV. Justitie V. Binnenlandsche Zaken VI. Onderwijs, kunsten en wetenschappen VHa. Nationale schuld VHb. Financiën, .belastingen overige middelen Villa. Oorlog VTIIb. Marine IXa. Openbare werken en we deropbouw 1Kb. Verkeer X. Economische Zaken XI. Landbouw, visscherij -n voedselvoorziening fXII. Sociale zaken XIII. Overzeesche gebiedsdeelen XIV. Onvoorziene ontvangsten Aangezien de te verwachten ontvangsten uit de „vermogens- aanwasbelasting" en de „heffing in eens" bestemd zullen worden voor de aflossing van de staats schuld, zijn deze niet in de ra. Buïtenlandsche dienst (bui teniandsche zaken) 9 Handel en nijverheid 9 Directoraat-generaal van de prijzen 8 Dienst der belastingen 76 Bijdrage aan het algemeen burg. pensioenfonds ex art. 168a der Pensioen- r wet 1922 (Staatsblad no. 240) en bijdragen voor inkoop van dienst tijd e.d -f27 Nationale schuld (rente en aflossing) 780 Andere uitgaven 100 Totaal 2310 De grootste post, namelijk de dienst der staatsleenin- gen, welke post ruim 1/3 van het totaal uitmaakt, is zon-;, der meer niet voor vermin dering vatbaar, doch zal. ge zien -net verloop der rijks financiën, veeleer in de toe komst een stijging te zien geven De minister hoopt in de memorie van toelichting op het dezer dagen bij de Tweede Kamer in te dienen wetsontwerp voor een hef fing ineens nader, in te gaan op de beteekenis van de uitermate hooge staats-chuld en op de wijze, waaroo hij zich voorstelt dit probleem tot een oplossing te kunnen brengen. De middelen De middelen van den gewonen dienst van de ontwerp-begroo- ting 1947 vertoornen in vergelij king met de ramingen voor 1946 het volgende beeld: Middelen gewone dienst (in miliioenen guldens) 1947 02 i;e 24,1 2.8 25,0 43,3 2 205.2 52,1 3.9 5,3 2,5 15,7 4,8 10.0 3,7 0,9 2,401,1 1946 0.2 0,9 16.4 13,7 22.5 44,4 2 206 3 52,2 15,4 3,3 3,3 5,8 3,0 3,2 2,6 0,8 2,304,0 ming van de middelen voor 1947 opgenomen Voorts is %een plan in studie om diverse middelen, dndere dan belastingen, te'ver- hoogen. De leveringstermijn voor inves- teeringsgoeüeren, welke moeten worden geimporteerd, zijn uiter mate lang en ook de import van grondstoffen en halffabrikaten laat tengevolge van de algemee- ne schaarschte veel te wenschen over. m Tot de oorzaken echter, welke het Néderlandsche volk wel kan beïnvloeden, behooren het nog steeds lage peil der arbeidspro ductiviteit en het feit, dat^e be sparingen nog niet den voor een regelmatig herstel noodzakélijken omvang hebben aangenomen Een algemeene Verbetering van den economischen toestand zal slechts kunnen worden bereikt, wanneer: a. rde arbeidsproductiviteit wordt opgevoerd tot een peil, het welk dat van voor den oorlog benadert en daardoor het na tionaal product wordt opge voerd. b. het kwantum voor export ge schikte goederen kan worden opgevoerd. c. de consumptie desondanks be perkt blijft, waardoor de be sparingen toenemen. Daarnaast zal het van regee- ringswege noodig zijn: a. om de uitgaven, welke door de bijzondere tijdsomstandig heden noodzakelijk zijn, bin nen rationeele grenzen te hou den en zoo snel -als de om standigheden dit toelaten te liquideeren; f b. om ook Ïen aanzien van de overige uitgaven de vereischte rationalisatie en efficiëntie te bereiken POLITIEKE DELIN0UEMTEN £«JN DUUR Tot en met 1947 meer dan 300 millioen gulden Aandacht verdienen de uitga ven van het hoofdstuk Justitie onder de afdeeling politieke delinquenten. Uit de onder staande (abel blijkt, dat tot en met 1947 voor de 'maatregelen '"i van de politieke delinquenten f292 millioen noodig wordt geacht, waarte genover f 14 millioen aan in komsten is geraamd. In het overzicht zijn de uitgaven, ge daan in 1944 en in het eerste halfjaar 1945 in het bevrijde deel van ons land, niet opge nomen. Veilig kan dus worden aangenomen, dat tot en met 1947 voor dit doel meer dan 300 millioen gulden noodig zal zijn. Aard der uitgaven voor politiexe delinquenten, resp. in 2e halfjaar 1945, in 1946 en in 1947: Directoraat-generaal voor de bij zondere rechtspleging resp. f f 1 millioen; f 1.200,000; totaal f 2*200,000 Berechting enz.: resp f 1,983,200; f 9.582,310 en f 9,223,742. totaal f20,389,252 PGD cq. PR A-en: 'resp. f 9.100,000; f 20 millioen en f 12,750,000; totaal-f 41,850.000 Verblijfs- en interneeringkam- pen (w.o. buitenbewaking)resp. f 33.5 millioen; f 113 millioen en f 33,957,000, totaal f 180,457,000 Bijz. Jeugdzorg resp. f 5,750,000; f15,230,000 en f9,475,000 totaal f 30,455,000 Opneming van politieke delin quenten in gevangenissen en rijks werkinrichtingen: resp. f f—f12,000,000 totaal f 12,000,000 Tewerkstelling van politieke de linquenten bij den D.U.W: resp. f f en f 4,500,000 totaal f4,500,000 Totaal der uitgaven respectiev, f 49,933,200; «f 158,812,310 en f 83.105,742. totaal f291,851,252 Middelen-resp. f5,000,000 en f 9,176,000, totaal f 14,176,000 Nadeelig saldo 1945 f 49,933,200; 1946 f 153,812,310; 1947 f 73,929,742; nadeelig saldo totaal f 277,675,252

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 3