UITBREIDING NIJVERHEIDSONDERWIJS Katholiek Thuisfront" heeft groote plannen -liPl 4 Nieuw Noordhollondsch Dagblad OPSCHORTING ACHTSTE LEERjAAR! Financiën remmen wederopbouw NIEUW STUDIEJAAR BEGONNEN Rectoraals overdrachten Doodvonnis bevestigd CENTRAAL BUREAU GESTICHT Duitsch verzet tegen het communisme Duitschland moet kunnen hopen WERELD- WONINGNOOD Dakloozen in verzet' "W* RIJKSPOLITIE WORDT UITGEBREID De uitkeering uit het gemeentefonds Volgend jaar Amerikaansche films .Zwerftocht van een schilderij Debarkatie m.s. Oranje WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1946 De stróodorpersuit Zutfen, die in hun Achterhoeksche kleedij een tournee door het land maken en ook in Engeland zullen optreden, gaven een openluchtconcert in Den Haag. Zeylemaker P. ff DIJ EEN BESCHOUWING van u de cijfers van het Hoofdstuk Onderwijs, Kunsten en Weten schappen dient in aanmerking te worden genomen, dat voor 1947 alsnog zal zijn te rekenen op een ■bedrag wegens te treffen voorzie ningen met betrekking tot de on derwijzerssalarissen. Voorts kan met 'betrekking tot de voorgenomen reorganisatie en versobering in deze ontwerp-be- grooting slechts de groote lijn worden verwerkt, waarlangs de plannen gaan. Voorts wordt gerekend op hoo- gere uitgaven in verband met meer subsidies aan gemeente- en bijzondere middelbare meisjes-,' scholen, hoogere burgerscholen, gymnasia, lycea en handelsscho len. Hej feit dat de ontwikke ling van ons bedrijfsleven een der eerste voorwaarden is veer den wederopbouw van onze volkswelvaart, maakt de uitbreiding van het Nijver heidsonderwijs noodzakelijk, hetgeen meer subsidies voor middelbaar technische scho len, dagamhachtsschoien en meisjesnijverheidsscholen ten gevolge heeft. Tevens zijn hoogere bedragen geraamd voor de bescherming van de jeugd, daar de voor 1946 uitgetrokken bedragen maar op een gedeelte van dat jaar be trekking hadden. Een aanzienlijke verlaging kon worden toegepast wegens de voorgenomen opschorting van de invoering van het 8e leerjaar. De stijging op" het Hoofdstuk Nationale Schuld wordt overwe gend veroorzaakt door een hoo gere raming wegens rente over de 3% grootboekschuld 1946 (f4014 millioen meer), alsmede door hoogere rentelasten uit hoof de van kasvoorzieningen (f18.4 millioen meer). De rente, ver schuldigd voor langloopende buitenlandsche credieten, en die, verschuldigd over de inschrijvin gen in het. Grootboek voor den Wederopbouw, vertoonen ten op zichte van 1946 eveneens een stij ging nl. van resp. f8 millioen en f10.6 miflioen. In de Memorie van Toelichting tot het Hoofdstuk Openbare Wer ken en Wederopbouw wordt er op gewezen, dat bij de samenstelling ervan ernstig re kening is gehouden met de posi tie, waarin 's-lands financiën f. Verkeeren. Het totaal van de be grooting blijft dientengevolge in belangrijke mate beneden de som. welke geacht kan worden jnoodig te zijn voor de volledige uitvoering van het beschikbare bouwvolume. Mocht bet in den loop van 1947 gewerischt blijken ,*en mogelijk zijn, het beschikbare bouwvolume meer te benaderen, dan zal nader overwogen kunnen worden, in hoever 's-lands finan- cieële toestand toestaat daartoe nog geldén bij suppletoire begroo ting aan te vragen. De belangrijkste verlaging (11.8 ihillioen), welke dit begrootings- hoofefstuk ten opzichte van 1946 te zien geeft, betreft den dienst uitvoering werken. Deze verla ging vindt haar grond in de om standigheid, dat, naar verwacht wordt, in 1947 een veel geringer aantal arbeiders te werk zal wor den gesteld dan in 1946. Tegenover deze »vermindering staat een verhooging bij de af^" deeling Rijkswaterstaat, waarvoor f8.8 millioen meer wordt aange- yraagd. Deze verhooging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het inhalen van achterstallig on derhoud. De R.K. Universiteit te Nijmegen kreeg Dinsdagmidr dag een nieuwen rector in den persoon van prof Mulders, die van zijn voorganger prof. Cor. nelissen de functie overnam. De afgetreden rector herinnerde aan het feit, dat in September 1945 de Universiteit direct na de be vrijding der stad geopend kon worden en constateerde, dat het aantal studenten steeds stijgende is: het bedraagt nu 771. Te Tilburg kreeg de Kath. Economische Ho'ogeschool Maandag prof. van Berkum als nieuwe rector Aan deze onderwijsinstelling zijn vol gens mededeelingen van den af tredenden rector 617 studenten ingeschreven. In Leiden droeg prof. Escher, het rectoraat over aan proü. Cleveringa en her dacht het bezoek van H.M. de Koningin en de eere.prorriotie van Churchill* Aan de Technische Hoogeschool te Delft alsmede te Utrecht, Amsterdam en Groningen von den dezer dagen eveneens recto raatsoverdrachten plaats,- waar mede het nieuwe cursusjaar 1946'1947 een aanvang nam. De Bijzondere Raad van Cas satie verwierp heden het beroep van Dirk Michiel Franken te Amsterdam die door het Bijzon der Gerechtshof te Groningen wegens verraad den dood tenge volge hebbende ter dood was veroordeeld. HET GROOT APPèL der Katholieke Actie- aan Katholiek Nederland voor een goed en zoo uitgebreid mogelijke militairen-zorg, is alom met grocSe geestdrift ontvangen. Men voelde, dat er iets gebeuren moest. On ze soldaten moeten juist in de moeilijke omstandigheden waarin zij vaak verkeeren en juist op nun gevaarlijke pos ten, kunnen rekenen op een krachtig thuisfront. Zij doen hun plicht en hebben het foed recht van ons te eischen at ook wij onzen "plicht jegens hen volbrengen. De gezamenlijke katholieke organisaties met den hoogen ze gen van het Hoogwaardig Epis copaat en met de volle instem ming van de legerleiding, hebben het Katholieke Thuisfront tot een stichting geconsolideerd (Met de „Niwin" wordt doelma tig samengewerkt.) Deze stichting brengt al het goede, dat reeds géscniedt. te zamen, verschaft gezamenlijk de middelen om hef zoo goed en veelzijdig mogelijk te ontwikke len, ontwerpt en brengt nieuwe plannen ten "uitvoer, eh leidt- centraal de gezamenlijk bespro ken en opgezette activiteiten. Centraal Bureau Reeds is opgericht een Cen traal Bureau „Katholiek Thuis front" (Jan v. Nassaustraat 7, 's-Gravenhage,'tel. 77.49.96), dat beschikt over volledige gegevens betreffende de verblijfplaatsen van militairen en aalmoezeniers. Daar vertelt men, waar het drin gendst behoefte is aan militai ren-tehuizen. Daar weet men, Wat in elk der bestaande mili tairen-tehuizen het meest noo- dig is, zoodat men van daaruit de binnenkomende utensilia spelen, meubilair enz het best kan distribueeren Daar ver schaft men u de adressen van militairen, die het slechtst be deeld zijn met* goedte lectuur. Volgens den correspondent van de Dailjj Mail te Berlijn openba ren z'ch in c'e Sowjet-Russische zone van Duitschland de eerste teekenen van een Duitsphe ver- zesbeweging. Deze beweging richt zich niet direct tegen de Sowj et-Russen, doch tegen de Duitsche communisten, die met c'e Sowjets samenwerken en die er van beschuldigd worden oostelijk Duitschland aan Moskou te „ver- koopen". In de Provincie Saksen zijn, aldus meldt de correspon dent, duizenden slecht gedrukte strooibiljetten verspreid waarin de communistische leiders be schuldigd wórden van corruptie en zelfs van moord. Men tracht de leiders van deze verzetsbewe ging op te sporen. Veldmaarschalk Smuts heeft te Aberdeen een rede gehouden, waarin hij heeft betoogd, dat Duitschland onder de westelijke staten moet 'worden opgenomen, daar er anders een gevaarlijk va cuum zal ontstaan, dat een even groote bedreiging voor de omlig gende landen zal kunnen vormen als het vroegere militarisme. Er moet voor Duitschland eenige hoop op een betere toekomst blijven Plannen Reeds stapelen de plannen zich op. De vorming van katholieke actie-kernen onder de katholieke militairen, het' vormen van een arsenaal van goede specifieke soldaten-lectuur. Het inrichten van cursussen. 'Het vormen van een goede diénsf- en, voorlich tingshulp aan de gezinnen der mannen die onder de wapenen zijn. Het opbouwen en inrichten van tehuizen, waar de militairen goed en gezellig hun vrijen tijd kunnen doorbrengen Het vor men van een veelzijdig arsenaal voor de aalmoezeniers in afge legen' plaatsen, waar geen mili tairen-tehuizen kunnen komen, Hqf is eqn kleine greep. Maar zij toont duidelijk aan, welke groote be'angen er op het spel' staan. Giften tot het bijeenbrengen van een onmisbaar fonds kunnen reeds worden gestort op giro nummer 24 81.77 t.n. van Mr. A. Diepenbrock. pr., Heemstede, of op, het Bankgiro van de Ned. Landbouwbank. Lange Vijver- ,berg 16, Den Haag. In beide ge vallen met vermelding: „Voor Katholiek Thuisfront" IN ALLE LANDEN van Europa zijn er vele dui zenden die huizen in stallen, bunkers en kippenhokken of bij anderen inwoning „ge nieten". Zij allen hunkeren naar een eigen huis, gezellig heid in éigen kring en zullen het oogenblik prijzen wan neer zij niet meer hun voe ten onder andermans tafel behoeven te steken. De dakloozen en slechtbehuis- den in Engeland hebben sinds eenigen tijd hun houding van jf- wachten en lijdend toezien laten varen. Zij zijn het wachten moe en waar zij meenden dat met hun belangen door dié overheid te weinig of geen rekening werd gehouden, hebben zij zelf het beft in handen genomen. Groote groepen dakloozen hebben, zonder op de vereischte vergunningen te wachten in Lon den leegstaande huizen betrok ken en weigeren déze te verlaten Bovendien eischen zij van de ge meente dat de woningen tegen een lage huur ter beschikking worden gesteld'. Naar achteraf is gebleken staat de geheele ac tie der z.g „squatters" onder lei ding dér communisten die van de ontevredenheid der misdeel- den gebruik oi beter gezegd mis bruik maken. De Engelsche regeering schijnt echter geenszins van plan zich de wet voor te laten schrijven en overweegt maatregelen. Inmid dels zijn de door de „squatters bezette huizen onder politiebe waking* gesteld en niemand kan er meer in of uit. In New York is een dergelijk verschijnsel aan den dag getre den Daar heeft een daklooze zich een plaats op de straat gere serveerd in de hoop dat de ge meente hem een huis aan zal wij zen. - Men vreest dat ook in Frank rijk. de dakloozen een actie als in' Engeland op touw zullen gaan zetten. Als 'het zoo doorgaat zal het dus niet vreemd zijn eerstdaags in Nijmegen een familie op het Keizer Karelplein het middag maal te zien verorberen of in Venlo op de markt een scholier te zien zitten, bezig aan— zijn huiswerk. -7-""TT:T'l, 'i - 1 gg|| Op het strand te Scheveningen werden reddingsdemonstraties gehouden, waarbij voor het eerst gebruik gemaakt werd van een vliegtuig, dat de „drenkelingen" reddingsboeien toewerpt. Ned. Fofobur. P. In een korte bespreking van de onderscheiden hoofdstukken der Cntwerpbegrooting voor 1947 be licht de minister de voornaamste verschillen met de overeenkom stige hoofdstukken der ontwerp begroting voor 1946. Daaruit blijkt o.a., dat de ver hooging van het uitgaven totaal van het hoofdstuk Justitie over wegend veroorzaakt wordt door reèn hoogere raming van dë po litie (f 12,5 millioen). Deze ver hooging is een gevolg van ver schillende omstandigheden. In de eerste plaats dient als zoodanig te worden genoemd de ■uitbreiding van de rijkspolitie tot een sterkte van 9000" man, mede als gevolg van den over gang van het gemeentelijk politie personeel van 62 gemeenten naar de rijkspolitie. Voorts zijn de uitgaven voor de hulppolitie thans van den buitengewonen dienst overgebracht; Verder is thans opgevoerd een bijdrage van f 2,9 millioen in de kosten van het wapen der koninklijke ma- rechaussee, welke kosten over de ministeries v.-oorlog, binnen- landscbe zaken en justitie worden omgesiagejj. Ten aanzien van de uitgaven voor het hoofdstuk binnenland- sche zaken is in aanmerking te nemen, dat in het totaal voor 1946 f 17 millioen begrepen is als uitkeering wegens nadeelig sal do aan het staatsbedrijf der PTT, welk bedrijf thans onder het mi nisterie van verkeer is 'komen te ressorteeren. Voorts was in 1946 de tijde lijke overbruggingstoelage als bedoeld ip het koninklijk besluit van 15 Januari 1946, Staatsblad ■g 13, in een bedrag (f 30 mill.) voor de geheele rijksbegrooting ten laste van dit hoofdstuk ge bracht Schakelt men deze beide factoren uit, dan bedraagt de vermindering van dit hoofdstuk ten opzichte van 1946 f 96,9 (f 17 f 30) is f 49,9 millioen. Deze, vermindering kan als volgt worden verklaard: De uitkeering aan het Gemeen tefonds ten behoeve van de nood lijdende gemeenten is met f 25 millioen verminderd. Mede in verband met de te verwachten verbetering van de gemeentelijke inkomsten werd het met het oog op den nood van 's rijks schat kist noodzakelijk geacht dezen post te verlagen. Tenslotte werd het gemoti veerd geacht de uitgaven voor hulpverleening aan oorlogsslacht offers te verlagen van f 66 mil lioen tot f 44 millioen, zulks in verband met de vermindering van dë uitkeeringen aan oor logsslachtoffers en de inkrimping van het desbetreffende ambtelij ke apparaat. Uit New York is beri^t ont vangen dat de leden van de Mo tion Sicture Exnort Association in. een aldaar op Donderdag j.l. ge houden vergadering het ontwerp- accoord met den Nederlandschen Bioscoopbond hebben geaccep teerd. De^VIPEA zal zich aan melden voor het lidmaatschap van den Nederlandscheiï Bios coopbond. Zij, is voornemens ge durende 1947 een honderdtal films in Nederland te distribu eeren De leden van den Neder landschen Bioscoopbond' zouden heden nader over het accoord be- slissen. Onlangs werd door' het Ame rikaansche militaire bestuur in Beieren een Van der Helst op gespoord. Het schilderij, datee- rende uit 1647, was door de Na zi's uit Nederland geroofd en naar Munchen vervoerd Daar werd het gestolen en door deri dief verruild voor een oude las. Het stuk bracht nog een Per zisch kleed op om-daarna in den zwarten handel te gaan voor 30 duizend Mark. Het ging van den een naar den ander en bracht laatstelijk 100000 Mark op. Wegens technische omstandig heden zal de „Oranje" Vrijdag morgen niet in Amsterdam doch in Rotterdam debarkeeren. Op denzelfden dag komt eveneens te Rotterdam de Indrapoera aan die ook repatrieerenden aan boord heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 4