DE GERAAMDE OPBRENGST DER BELASTINGEN „Verplaatste personen" mallioenen ballingen in, Europa VAN DEN HELD JAN TROMPETTER WORDT EID uit het >nds ar films een Oranje Nieuw Noordhollandsch. Dagblad Wapenhandeltje in Italië ontdekt PHILIPS SNUPJÉS OP DE NAJAARSBEURS Een monumenfenraad Hef 3000ste schip te Rotterdam BEZORGDHEID BIJ HET VATICAAN De in- en uitvoer in Augustus Buitenlandsch nieuws DETECTIVE-ROMAN LEIDDE TOT MOORD Offensief tegen den zwarten handel te Amsterdam Binnen!andsch nieuws Slag om Arnhem plechtig herdacht vTBER 1946 king van de stukken der oor 1947 be- 'oornaamste ivereenkom- er ontwerp- A dat de ver- tgaventotaal tstitie over- wordt door van de po- Deze ver- Ig; van ver teden. s dient als genoemd de rijkspolitie 9Q0T man, den over- slijk politie- tenten naar :s zijn de hulppolitie tengewonen Verder is lijdrage van tosten van ïklijke ma- osten over og, binnen- itie worden e uitgaven oinnenland- nerking te otaal voor epen is als adeelig sal- jf der PTT, der het mi- is 'tornen 6 de tijde- oelage als lijk besluit Staatsblad (f 30 mill.) sbegrooting afdstuk ge- deze beide draagt de hoofdstuk f 96,9 ,9 millioen. kan als rd: t Gemeen- n de noOd- met f 25 Mede in verwachten neentelijke net het oog ijks schat- cht dezen t gemoti- tven voor •logsslacht- f 66 mil- zulks in •mindering aan oor- nkrimping ambtelij- riq^t ont- an de Mo- ociation in ag 1.1. ge- t ontwerp- •landschen geaccep- zich aan- maatschap lert Bios- emens ge- tonderdtal distribu- en Neder- d' zouden coord be-,. het Ame- estuur in Helst op- 'ij, datee- >r de Na- ■oofd en d Daar door den oude jas. een Per- ia in den voor 30 van den bracht op. mstandig- Vrij dag- lam doch ren. Op eneens te a aan die an boord WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1946 In de Millioenennota wordt volgend overzicht gegeven van der geraamde opbrengst der belastingen in millioe. nen guldens. Geraamde opbrengst der belas», ingen Omschrijving 1947 1946 Inkomstenbelasting1 660.0* 890.0 Loonbelasting 340*0 250 0 Dividendbelasting 11.0 8 0 Voorheffing op in het buitenland geaccumu- leerde inkomsten 2.0' 55.0 Vermogensbeb na. tuurlijke personen 90.0 100.0 Vermog'ansbelas I ing voor lichamen 36.0* 33.0 Vennootschapsbel140.0* 115 0 Commissarissenbel. 1.0 1.0 Verevenin'jsfheffing 150.0 110 0 Motorrijtuigenbelasting 1 20.0 1^0 Invoerrechten 120.0 2d.O Sta^istiekreeht 1.3 13 Accijns op ziout 7.0 6.5 Accijns op wijn 0 9 0.6 Bijz. wijnbelasting 0 4 03 Accijns op gedistilleerd 30.0 22.0 Accijns op bier 32.0 25.0 Accijns op suiker 23.0 50.0 Accijns op tabak 120.0 120.0 Belasting op gouden en zilveren werken 0.6 0.6 Omzetbelasting r 330.0 300.0 Rechten van zege] 10.0 8 0 Rechten van registratie 20.0 10 0 Rechten van successie 60.0* 60 0 2.205.2 2.206 3 ontwerpbegrootdng voor 1946, is ver_ meld, dat in het totaal van de voor dat jaar geraamde belastingopbrengst adi 2.206.3 millioen de in iotaal 492 millioen gulden zijn begrepen, welke ten bate van 1946 zullen komen we gens het inhalen van achterstand in de belastingheffing, wegens navor_ deringen eiT wegens in de inkom stenbelasting' 1946 te belasten in_ komsten van vroegere jaren, welke in 1946 eerst invorderbaar worden. In het geraamd totaal van 1 2205-2 millioen voor 1947 zijn de volgende bedragen begrepen weiketen ba'e van 1947- zullen komen wegens het inha len van achterstand in de belasting heffing en wegens navorderingen: Voorheffing op in *het bui tenland geaccumuleerde inkoms'en 2 min. Vermogensbelasting na tuurlijke personen 40 min. Vermogensbelasting van li chamen 16 min. Vennootschapsbelasting 65 min. Bij de- raming van deze belas tingen is rekening gehoud€n' met de -gevolgen van de vermogensheffing. In de Nota betreffende den toestand van 's Rijks financiën; behoorende b. d De militaire politie te Rome heeft een wijdvertakte organi satie ontdekt welke op onwettige wijze over wapenen beschikte die door den vijand inderijd waren achtergelaten. Vier Britsche of ficieren zijn in verzekerde bewa ring gesteld. Verscheidene ande ren zijn eveneens bij <jeze zaak betrokken alsmede een Ameri- kaansche officier. Op de stands van Philips op de Najaarsbeurs vormen de talrijke tentoongestelde artikelen een overzicht van de goederen, die in Eindhoven normaal worden ge maakt. De Philips productie kon op groote schaal worden hervat en het was zelfs mogelijk bij som mige producten het vooroorlog- sche fabricage-cijfer te over schrijden t.w. op het'gebied van röntgen, gloeilampen en radio buizen. De ecónomische situatie van Nederland is dusdanig, dat van de kwantiteiten, die worden geproduceerd, slechts een be perkt deel voor de Nederlandsche markt ter beschikking staat. De nieuwe „Photoflux"-baby- lamp beantwoordt- aan de lang ge- koesterdé wenschen van deft amateur-fotograaf om met behulp van een kleine e'n goedkoope lamp scherpe opnamen van een klein formaat te kunnen maken. Deze lamp heeft dezelfde eigen schappen als de tot nu toe be kende normale „photoflux"-lamp. Voorts zien wij op deze beurs voor het eerst de z g. „Baffle pla te". De „Baffle-plate" is een in hooge mate selectief radiotoestel met een luidspreker van groote afmetingen. Het ontbreken van de kast, dat op het eerste gezicht misschien wat vreemd aandoet, is een gevolg van het feit, dat men gedwongen was, tusschen de schaarschte aan materiaal en technisch kunnen een compromis te sluiten. Het toestel beschikt ook alleen over de middel golf lengte. Voor het eerst, wordt in de af- deeling industrie een hoogfre quente generator tentoongesteld voor inductieve verhitting, die in het begin van 1947 in de normale productie komt. Dank zij het feit dat door inductieve verhitting uitsluitend de oppervlakte van geleidend materiaal (metalen) sterk kan worden verhit, terwijl de kern veel langzamer wordt verwarmd is het mogelijk bijv. stalen assen aan den buitenkant door verhitting zeer sterk te har den, terwijl de kern taai blijft en daardoor de elasticiteit van de as niet verloren gaat. Andere toe passingsmogelijkheden zijn het zeer vlugge soldeeren van blikken van iederen vorm. Verder het bewerken van hout glas of rub ber, alsmede toepassingen in de keramische en levensmiddelen industrie. 123 mlri. Bij K.B. is een voorloopige Monumentenraad ingesteld, die in de plaats treedt van de be staande Rijkscommissie voor de monumentenzorg, voor de musea en voor het oudheidkundig bo demonderzoek. Het voorbereiden van een wetsontwerp tot het be schermen van de monumenten, is in het bijzonder de taak van den raad. De minister van onderwijs, kunsten -en wetenschappen heeft den vaorloopigen monumenten- raad als volgt samengesteld: al gemeen voorzitter Mr. J W. Fre- deriks; onder-voorz. dr, H, van Gelder; algem. secr. dr W. J. A. Visser; adj. secr P. J, van de Velde, i De Vliegtuigen van de R.A.F. ronkten over Londen tijdens de herdenking van den slag om Engeland. Het 35e squadron Lancaster bommenwerpers, dat onlangs een goodwïllvlucht naar de Ver. Staten maakte, vliegt over St. Pauls Kathe draal. Ass. Press P- Een dubbel feest was het Zon dag voor het s.s. „Scaham". Niet alleen was het het 3000ste schip dat sini^ 1 Januari 1946 de ha ven van Rotterdam binnenvoer, maap ook keerde het thans be- houcen terug uit den haven van" Hamburg nadat het door de Duitschers geroofd was geweest. PAUS PIUS XII heeft zijn bijzondere bezorgdheid uit gedrukt over de milliocnen mensehen, die uit de gean nexeerde gebieden vanfPo len, Czechoslovakia eft ande re landen werden of zullen worden verdreven, in een eigenhandig schrijven, waar in Hij zegt: „Wij sporen onze geliefde zo nen en dochters, die hun haard moeten verlaten onder zulke droeve omstandigheden, aan, hun vertrouwen in 'God niet te ver liezen, die. in Zijn almacht en liefde, zelfs het grootsle kwaad ten beste "kan leiden. Als onder pand van de onmetelijke barm hartigheid van hef Hart van on zen Verlosser, schenken Wij -hen, in vaderlijke genegenheid, den Apostolischee zegen". Deze bood schap, waarvan de tekst eerst nu bekend gemaakt werd, werd den 29en Juni 1946 in het Vati- caan onderteekend. Reeds in zijn toespraak tot de Kardinalen bij gelegenheid van het Consistorie in Februari j.l., betreurde de Paus „de verplaat singen, uitwijzingen en deporta ties waardoor de •regeeri.ngen of de droeve omstandigheden de be volkingen aan hun larfd» en haard ontrukken". Der Paus zinspeelde op de massa-verplaatsingen die nog steeds voortgezet worden in verschillende landen van Europa in den vorm van „volksverplaat singen" of „volks-uitwisselingen" zoowel als op het probleem van de „verplaatste personen", die niet naar hun land kunnen of willen terugkeeren. De volksver plaatsingen, die begonnen met Hitler's massa-uitdrijvingen van Polen, Czechen en Joden, worden geschat op meer dan 20 millioen menschen, waarvan meer dan de helft Duitschers zijn. Polep wor den verdreven van de gebieden van Oost-Polen, die door de Sov jet-Unie geannexeerd werden, terwijl Oekrainers van Polen naar de Sovjet-Unie vervoerd worden, meest tegen hun wil. Czechoslovaks verdrijft zoowel Duitschers als Hongaren, terwijl zij verwacht, dat de Slovaken, die in Hongarije wonen, naar Czeco- slovakije zullen komen.- Dergelij ke voiksverplaatsingen worden, op kleinere schaal, in den Bal kan georganiseerd. Het probleem is bijzonder moeilijk voor Duitschland, waar }0 ft 13 mil lioen menschen moeten „terug gebracht" worden in een sterk verkleind gebied. In zijn laatste boodschap, evenmin als in zijn vroegere verklaringen, raakte de Paus de politieke vraagstukken, die daarmee in verband staan, aan. Sommige van deze vólks- verplaatsingen -waren onvermij- dqjijk. De mgnier waarop zij wer den uitgevoerd, met groot ver lies van menschenlevens en be zit, baarde het Vaticaan en de Katholieke Hiërarchie in Duitsch- land Czecoslovakije, Hongarije, Polen. enz. veel zorg; vele van haar leden hebben op dit vraag stuk gewezen in hun herderlijke Volgens de door het Bureau voor de Statistiek samengestelde voorloopige cijfers had de bui- tenlandsthe handel van NederT land' in Augustus het volgende verloop; Invoer 1,337,449 ton (v,m, 1,050,631) met een waarde van 206,7 millioen gulden (v. m, 207,7) Uitvoer: 389.242 ton (v, m 340,171) met een waarde van 60,4 millioen gulden (v, m, 64,1). DE HAGANA, de joodsche verzetsbeweging? in Palestina heeft stelling genomen tegen de stern.groep en .de jVgpen welke als terroristenbenden worden gebrandmerkt* DE AMERIKAANSCHE lega tie in Belgrado heeft visa gewei gerd aan leden van een Yoego- Slavische delegatie die een con gres van Slowenen in de V.S. wilden bijwonen. Het onderzoek in de roof moord welke j.l. Donderdag te Hilversum gebeurde, is thans ge sloten. Da dader. c!e 23-iarige chauffeur Chr. Mol, heeft volledig bekend de roofmoord met voor bedachte rade te hebben "ge pleegd Uit een detective-roman welke eveneens is gevonden en bij de stukken is gevoegd, had hij de „techniek" geput. Geble ken is, dat het slachtoffer op het oogenblik van den moord een trommel met goud ter waarde van f20.000 en een portefeuille met geld- ter waarde van f 6.000 bij zich droeg Om twee uur Maandagmiddag is een grootscheeps offensief te gen den zwarten handel in de hoofdstad des lands ingezet. Een legertje ambtenaren van de sa menwerkende diensten der pri.js- beheersching, CCD en economi sche politie zijn' uitgerukt voor een intensieve, uitgebreide en ge- ruimen tijd durende controle op den zwarten handel en de nale ving van ce prijsvoorschriften. Een snelle en vlotte berech ting van de „boosdoeners" is ver zekerd. Na 30 September zullen allen, tegen wie proces-verbaal is opgemaakt zicH te verantwoor den hebben voor den tuchtrech ter HET EVACUATIE-SCHIP de Sibajak zal over vijf weken met 1300 Nederlanders in ons land aankomen ENGELéCHE STEDEBOUW KUNDIGEN maken 'een studie reis door ons land en bezoeken o a vele geteisterde steden 'IN DE STAATSCOURANT van heden worden de maximumprij zen vooï metalen huishoudelijke artikelen bekend gemaakt HET WITBOEK van het Mili tair Gezag is zoover voltooid dat de medewerkers in October het bureau voor geschiedschrijving zullen kunnep verlaten TE PUTTE (N.B.) heeft op de Israëlitische begraafplaats een groote herdenking plaats gehad van de slachtoffers der Nazi. terreur. HET NEDERLANDSCH op leidingsinstituut voor den bui- tenlandschen dienst is zijn eer sten cursus begonnen. VERVÓLG VAN PAG. 1 Koninklijke belangstelling. Om 12 uur arriveerde H. M. de Ko. nin-gin per auto bij bet monument. Zij inspecteerde de eerewacht van een ba al jon luchtstrijdkrachten uit Breda, welker muziekcorps de plech_ ticheden o-pluistorde. Onder groote suilie betrad de vorstin het podium bij het monument De voorz. van het Oosterbeeksche Airborne_eomi de heer Maas hield een toespraak, waar_ In hij den s rijd in Arnhem herdacht en het monument wijdde aan g'ene- raai Urquhart, de zorg ervoor werd toevertrouwd aan den burgemeester van Renkum. Deze zeide dankbaar te zijn den zorg voor het monument op zich te mogen nemen. Dat het niet alleen getuigenis aflegde van den strijd maar ook van de bevrij- ding Dat de s rijd niet tevergeefs g'esu'eden was, daarvan ge'uigt deze dag, zoo zeide hij. Dit monument houdt etfn belof.e in voor de toekomst wij waren één met onze geallieerden in den strijd, wij zullen een zijn met 'hen,a in onze pogingen een betere wereld te schep» pen. Na deze toespraak legde H. M. de Koningin een krans bij het monu- „ment. Vervolgens sprak generaal Urqu hart die door al deze teekenen van vriendschap zeer geroerd was. Hij uii te zijn bewondering' voor het mo_ nument en dankte H. M de Koningin voor de groote eer, welke zij door Haar aanwezigheid aan de Airbornes' bewees. Den burgepiees er van Ren kum bood hij het donkerroode vaan_ del met het lioht_blauwe wapen der Adrbornes, een gevleugeld paard waarop een strijder mei een lans zit, aan. Generaal Urquhart legde hierna 'n krans bij het monument, gevolgd door minister Fievez, luit. admiraal Helfrioh en de gemeentebesturen van Arnhem en Oosterbëek. He. vertrek van de Koningin werd begeleid door toejui<Jring^n van be langstellenden welke deze plechtig heid bijwoonde. De Britsche gasten verzamelden zich daarna aan een lunch welke hen werd aangeboden door hev Renkumsche gemeentebe stuur in Hotel de Bilderberg. b In Arnhem In den namiddag' verzamelden zich de de A;rborne_pelgrims in de ruï nes van de van Limburg Stirum- school bij de Rijnbrug waar zoo' strijders het leven lieten. Om uur arriveerde H. M. de Koningin terwijl het muziekcorps van de lucb strijdkrachten uit Breda hst Wilhelmus speelde. De commissaris der koningin in de provincie Gelder land Jhr. Quarles van Ufford sprak woorden van herdenking en vriend schap. Hij spoorde alle aanwezigen aan het volgend jaar weer terug te komen., Daarna besteeg' generaal Urquhart het spreekgestoelte om een woord van dank te spreken voor de ontvangst der Airbornes en zijn vreugde te betuigen over 't feit dat de graven der gevallenen met zooveel toewijding werden verzorgd. De generaal was vooral g«eliroffen door de schoone kerkdiensten van dien*4 morgen. Speoiaaal dankte hij ook de Koningin voor Haar aanwe zigheid. - x\aaa„ aan de burgemeester van Arnhem een vaandel was uitgereikt van de Airborne divisie begaf het gezelschap zich naar het monument aan den voet der brug waar K. M. de KoningLn en vele anderen een krans neerlegden. Daarmede was de plechtigheid die door vele duizenden werd bijgewoond ten einde. Bij het begin van Haar tocht naar Arnhem heeft H. M. nog een krans gelegd bij de plaats waar te Woeste- hoeve in de omgeving van Apeldoorn vele slach offers der Duitsche ter reur zijn gevallen. intele vier- DE UTRECHTSCHE Universi teit heeft mevr. Roosevelt, als erkenning voor haar verdiensten in d'e afgeloopen oorlogsjaren, het eere-doctoraat aangeboden. 46. Aan het eind tvan het feest zei Knipper dolling dat hij wel eens wat van de we reld wilde zien. Hij was ten slotte pas levend geworden en had een massa in te ha len. „Ik ga naar Amerika" zei hij, terwijl hij zijn har nas aantrok. Jan en Isabel brachten hem naar de boot die naar Amerika stoomde en ze. namen hartelijk af scheid. Maar de schoenlapper en zijn vrouw liéten zich in een rijtuig naar huis rijden. Zij waren die drukte niet ge wend zoodat ze zich erg moe voelden. „Het is mooi geweest, Jan", zei Isabella met een slaperig gezicht. „Ja", antwoordde Jan be scheiden, „nu ben' ik een held." Ze stapten in bed, nadat Jan zijn gouden medaille over zijn pyama had gehan gen. Ze sliepen door tot den volgenden morgen ne gen uur, toen de melkboer als een razende aan de bel stond te trekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 5