3oders Vierdaagsch landbouwfestijn te Schaoen ERNSTIGE WOORDEN IN HET PARLEMENT l Nieuw*. Noordhollgndsch Dagblad van: ew-York agavond verkocht J n I everen LAT 211 Alkmaar Tentoonstelling een lust voor het oog Officieel bezoek Het overige R. K. RIJWIELBOND DE SPANNING STIjGT IN NEURENBERG Een bijna onmerischelijk zware taak Hoogconjunctuur voor de advocaten Marktberichten Koperen jubileum van Jan Bakker Rechters voor den rechter WEERBERICHT IEMBER 1946 WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1946 tbesteed ;e levering f.V. 142. fé-Réstaurant joeden stand 2.000.—; nerstraatweg at 7000.—, luwlandersin- n Wildeman- d. Helstr. 5 >f TE KOOP: eek verstrekt 'e bevragen: ur - Tel. 3183 zijn van handeling AASKERS, .NICUREN enz. specialiste Alkmaar IN SCHAGEN is het feest. De vlaggen wapperen volop in de anders stille straten, die zich nu, ondanks het nog vroege uur, vullen met belangstellenden uit stad en zeer wijden om trek. Dat is niet te verwonderen. Want Schagen heeft dezer dagen binnen haar muren een landbouwfestijn dat klinkt als een klok. Vier dagen achtereen zullen boeren, tuinders en belangstellenden kunnen genieten van alles wat een agrari sche bevolking maar trekken kan. Duizenden zullen daarom deze week hun schreden naar Schagep richten voor hét be zoeken van den fokveedag, de landbouw-jongerendag, de tentoonstelling enz. Om half 10 bestegen de genoo- digden de trappen van het raad huis, waar dé officieele ontvangst plaats vond. Hier zagen wij o.m. de Minister van Landbouw P J. Mansholt, de burgemeester van Den Helder en alle verdere om liggende gemeenten, de secreta ris der Kamer van Koophandel, de Prov. Voedselcommissaris, dé Prov, Productiecommissaris en vele anderen Namens het gemeentebestuur van Schagen richtte Burgemees ter W. J Wognum een welkomst woord tot de genoodigd'en, bij zonder tot minister Mansholt, waarbij hij zijn vreugde uitsprak over het feit, dat deze autoriteit zoo welwillend is deze tentoon^- stelling, de grootste die de pro vincie, sedert iaren heeft gezien, te willen openen. De expositie is van totdusver ongekenden omvang. Schagen acht het zich eendeer als gast- vrouwe op te mogen treden en zal al het mogelijke doen, onu in haar taak niet te kort te schieten Zij zal de duizenden bezoekers met open armen ontvangen. „Schagen toont zich aan U zoo als de bezetter haar heeft ach tergelaten, geslagen en gehavend maar onversaagd' Zij is bezield met den wil den naam en roem te verwerven waarop zij recht heeft krachtens haar taak ten plattelande". aldus de burgemees ter. De heer de Boer. voorzitter van het feestcomité, stelde de medewerking van het gemeente bestuur op zeer hoogen prijs Het heeft onze taak om dit srootsche gebeuren te orsaniseeren, zeer verlicht en wij drukken hierbij daarvoor onze welgemeende er kentelijkheid uit, zoo zefde de heer de Boer. Na afloop van de officieele ontvangst ten stndhuize het was intusschen bijna half elf ge worden begaf het gezelschap zich te voet naar het tentoonstel lingsgebouw. waar min. Mans holt de officieele opening ver richtte Minister van Mansholt heeft bij deze gelegenheid o.m. gezegd "AL HET OVERIGE zal u worden toegeworpen!" - Wat Christus met ..het overi ge bedoelde was uit de voor afgaande verzen reeds duide lijk. n.l. wat wij zullen eten, wat wij zullen drinken, waar mee wij ons zullen kleeden „Zoekt eerst het Rijk Gods en Zijn gerechtigheid"de eer vanGod en ons geestelijk heil: daar gaat het om; onze stoffelijke behoeften, dat is slechts ..het overige", de on dergeschikte rest. Dat lied hebben we al meer hodren zingen, nietwaar? Sterker nog, in spreekkoren en redevoerin gen in het kader van ons „bloeiend vereenigingsleven" zingen we het zelf met veel gedruisch! Maar hoeveel schijnheiligheid en ondoorleef- de theorie komt er dan bij velen onzer aan te pas! Want de algemeene levensstijl, ook in godsdienstige kringen kan men beter omgekeerd typee ren: „Ik zoek eerst het overi ge; het Rijk Gods en zijn ge rechtigheid zal me wel wor den toegeworpen!" Het qaat hier om de juiste volgorde en de juiste waarden-verhou ding. Onderzoeke ieder dage lijks zichzelf! MARCUS dat gestreefd zal moeten worden naar een verbetering der rassen- keuring, een groote uitbreiding van het Land- en Tuinbouwon- derwijs, rationalisatie en mecha nisatie der bedrijven Heel bin nenkort zullen in dit opzicht zeer vérstrekkende plannen naar vo ren worden gebracht. In de toekomst zal er geen plaats meer zijn voor bedrij ven beneden de 15 H.A. Verkaveling is dringend nood zakelijk Denemarken is.ons hier op vér voor Dien kant moeten wij ook op en daar is haast bij. In ons blad voor, morgen zullen wij deze belangrijke rede meer uitvoerig weergeven Wat er te zien is Midden tusschen d'e grazige weiden liggen meerdere tenten met een groot oppervlak; waarin landbouwproducten te kust en te keur welhaast voor het grij pen liggen, al was er heelemaal geen schaarSohte aan materialen en grondstoffen. De, grootere landbouwwerktui gen en machines zijn in de open lucht opgesteld'. Zoo is er voor onze agrarische bevolkinp- heel veel. dat het aan zien waard is Op een meer gedetailleerde beschouwing der stands komen wij morgen terug. ZIJPE DE WEDE!? OPBOUW VAN PETTEN De reeds eerder in het kort aangekondigde groote vergade ring. welke Petten's herbouw vooraf zal gaan, is nu vastge steld op Woensdag 2 October a.s in het raadhuis tè Schagerbrug' Hiervoor zijn uitgenoodigcT de nieuwe gemeenteraad, de verte genwoordigers van de Prov. Commissie voor Gemeentelijke Plannen, d'e Wederopbouwdienst, Volkshuisvesting, Rijkswater staat. het Hoogheemraadschap Noordhollandsch Noorderkwar tier de supervisor (opper-archi- tect) en 7 overige architecten, de gemeente-architect, beplantings- deskundigen, deskundigen voor de zuivering van afvalwater en rfoleering. de leden der vertrou wenscommissie uit de bevolking en de pers. Het is de bedoeling, dat aller eerst de nieuwe raadsleden op de hoogte gesteld worden door de deskundigen omtrent de plannen voor het nieuwe dorp Petten en de reeds getroffen maatregelen. Vervolgens'zal men gezamenlijk verdere plannen bespreken, ter wijl vqprts kan worden, besloten waartoe thans reeds kan, worden overgegaan o.a. onteigening, verdere bebouwing, bouwrijp maken der terreinen, woning. wetbouw en de financieele zijde van. de kwestie Voor particulieren kan de her- bouwmlicht besproken worden, alsmede bet verkrijgen van bij dragen door derden, bet bouwen van kerk en school, van pen modem restaurant enz., alles be zien in de toekomstverwachtin gen voor Petten als badplaats. Uit een en ander blijkt wel van welk een groot belang deze vergadering kan zijn ep deswege wordt ze door belanghebbenden dan ook met de grootste inte resse tegemoet gezien. LANGENDIJK VEILINGWEEKOVEBZICHT De aangevoerde par.ijen aardappe len worden voor vastgesttelde prijzen afgenomen door de V.B.N.A. Er zijn 4 groepen aardappelen. Groep I met Bevelander_ en Noordelingprijzen 7.20; groep II met Eigenheimers als (hoofdschotel gelden t 7.groep III waarin Eerstelingen en Bintje zijn ondergebracht brengen 6 60 op en* Groep IV met meest onbekende soor ten. Alpha Voran etc. brengt- 6.50 per 100 kg. op. Een dankbaar gebruik wordt gemaakt van"de gelegenheid om blanke aardappelen aan te voeren van 50 m.m. en op. Deze aardappelen gaan voor export en brengen 150 Op d-e 2de vergadering na de be vrijding van de R.K. Rijwielb-ond "St. Clhristop'horus" waarbij een groot aantal afgevaardigden der af_ deelingen tegenwoordig waren, was aan de orde Ihet verkiezen van een nieuwen secretaris en pennirigm. en de Rijwielbedevaart naar H'eiloo. De* voorz. de heer Niele, opende de vergadering met een dringende aan sporing' den bond die nog niet zoo bloeit als men zou wenschen in alle afdeelingen nieuw leven in te blazen volgens het oude program van den bond, die zich tien doel stelt het organiseeren van bedevaar ten naar. de verschillende bedevaart plaatsen in ons land. H'ij deelde de afgevaardigden mede dat het voor stel van de vorige vergadering om op de bedevaartplaats Heiloo een ge denksteen te plaatsen ter gedachte_ nis aan de gestorven leden van den - bond; in overwfeging is genomen en ,dat aan de uitvoering ervan gewerkt wordt. De verkiezing had nog eenig' voat in de aarde of beter gezegd het' af'ureden der oude bestuursleden, aangezien, zooals de heer Klaver het uitdrukte (daarbij de bijval oogstend van alle leden) hun werk niet ver beterd kan worden. Evenwel er moest verkiezing ^houden worden en hierbij werden Obdam en Hoog woud gekozen om uit hun afdeeling de candioaifcn naar voren te bren gen. Genoemde afdeelingen namen hun benoeming aan. De bond heeft besloten om op Zondag 29 Sept. a.s. een bedevaart te houden naar Onze Lieve Vrouw te Heiloo. Er werd vastgesteld dat de H. Mis zal wor den opgedragen »m 10 uur, terwijl een half uur tevoren de H1. Communie zal worden uitgereikt.. De Geestelijk Adv. stelde als intentie: Meer Apos tolische mannen, hierbij duidend op het groote gebrek dat er in onze Maatschappij bestaat aan mannen en jongemannen, die om bovennatuur» lijke motieven hun krachten willen besteden aan- de opbouw van ons land. Inderdaad eeit intentie die voorziet in een groote behoefte. Daarbij echter stelde hij als een meer bijzondere intentie voor den middag het lichamelijke en geeste lijke behoud van onze jongenmannen di# in dienst gaan en wellicht naar Indië. In de rondyraag kwam vooral tot uiting de algemeene ontevreden^ heid over de organisatie vai\ den Stillen Omgang van Alkmaar in de laatste twee jaren. Het voorstel werd gedaan om de om gar g weer te hou den zooals vroeger gebruikelijk was in den nacht en niet meer in den muziektuin. De neer Klaver richtte namens de afgevaardigden een woord van dank aan de twee aftr. be_ stuursleden, de heeren N. P. Kramer als secr. en F. A. Legdeur als pen ningmeester. meer op d>an de bovengenoemde prij zen. Witte kool. Dit product gaat bijna uitsluitend naar de fabrieken voor fabricage van zuurkool. De prrfc is goed te noemen. Deze week noteerden we ƒ5.tot 5.60 per 100 kg. Roode kool. De aanvoer van dit product was deze week gedrukt. Dit was zeker 'n gevolg van het verzoek van de veilin_ 'gen om dit produet zoo weinig mo gelijk aan te voeren omdat de export van doorgedraaide producten* naar Duitschland was stopgeze*. 't Gevolg van dezen geringen aanvoer was dat er te weinig aanbod was om de vraag uit het binnenland te voldoen met het gevolg: stijgende prijzen. We noteer deqt .deze week prijzen tot 9.per lOwkg. De laatste weken was de prijs der roode kool van 4.20 tot 5. thans op het einde van de week van 5 tot 9.— Gele kool. Dit product is langzaam aan ook ge zakt beneden 10.per 100 kg'. De noteeringen van deze week liepen van 5.40 tot 9-50 per 100 kg. Groene kool. Aanvankelijk werd, voor dit pro_ duet nog 15.a 17.— per 100 kg betaald maar op het einde van de week was dit gedaald tot 10.a 13.— per 100 kg. Uien. Dit product wordt thans in 4 sor teeringen- aangevoerd zooals we dit ook voor den oorlog g'ewend waren. De grove uien golden f 7.a 7 50; de ufen liepen van 17.90 tot f 8. drielingen; noteerden 4.a f 4.50 en Nep 7.20 tot 9.alles per 100' kg. Behalve voor binnenlandschö con_ sumptie wordt dit product, evenals gele kool, geïmporteerd. Slaboonen. Tengevolge van het aanhoudende slechte weer is de' kwaliteit van de slaboonen niet zooals we dit steeds g'ewend zijn: De aanvoer van mindere soorten is dan ook hoofdzaak. Een mooi partijtje moet erg worder^ ge_ zoëht. Dit komt ook in den prijs tot uitdrukking. De gewone gang van zaken zijn noteeringen van 20. tot 35.voor de mindere kwalitei_ ten én zeer hooge noteeringen 45.— tot 53.per 100 kg', voor de mooie partijtjes. Bieten Dit product moet in drie sortee ringen worden aangevoerd. De le sor teering geld v 3.90 tot" f 5.20 p. 100 ,kg. De 2de sorteering van 2.80 tot 3.50; terwijl de 3e sorteering meest al onverkoopbaar is. We eindigen.» deze beschouwing meL, de hartgrondige wensch dat voorko_ men mag worden dat producten wor_ dfen vernieitigd of voor veevoeder worden bestemd. De producten ge teeld voor mensehenlijke consumptie moeten ook hun weg vinden van pro ducent naar consument, van deze mooie vereeniging. In het gerechtsgebouw te Neurenberg wordt koortsach tig gewerkt aan de voorbe reidingen voor de groote ge- Op het Airborne Kerkhof te Oosterbeek werd in tegenwoordig heid van gedemobiliseerde leden der 1ste Airborne Division en nabestaanden der gevallenen een plechtige H. Mis opge dragen. (Anefo P.) IN HET PARLEMBNT zijn gis- teren van verschillende kan ten ernstige woorden gezegd. Op de eerste plaats in de Tweede Kamer, door. minister-president Beel. die de gewone zitting van de Staten-Generaal opende en wiens rede wij bereids hebben vermeld. Hij sprak van de ontel bare problemen en van de bijna onmenscbelijk-zware taak, welke de Hegeering he'eft en die zij slechts kan vervullen met mede werking van een zoo breed moge- liike meerderheid in de Staten- Generaal. Dit was een duidelijk beroep tot medewerking opi de beurtenis, m.l. het uitspre ken der vonnissen in tegen woordigheid van vele autori teiten Er moeten ongeveer elfhonderd plaatsen beschikbaar komen. Daartoe heeft men drie zalen fn gereedheid moeten brengen, daar de eigenlijke, rechtszaal te klein is. lederen aag komen d'e echtgenooten van de beschuldig den voor een bezoek van een half uur en vandaag is er toe stemming gegeven om kinderen beneden de 21 jaar toe te laten bij de gevangenen. Zoodoende is er een groote drukte in en om de gerechtsgebouwen De span ning stijgt en men voelt duide lijk het einde naderen. LANGEDIJK 18 Sept. Aange voerd 16000 kg. roode kool 4.20—8; 1200 kg gele kool 5.20—10.80; 47100 kg. witte kool 4.40—5.30; 17000 kg. groene kool 7.8014.20; 1800 kg. sla boonen 2350—60.10; 5100 kg. uien 6.208.60; 3900 stuks bloemkool 54 70; idem II 22; 600 kg. druiven: FrankenrMialers 102128; Alicante 103—116; 66900 kg. aardappelen: grove Maltha 8; Eerstelingen 660—8.10; Eigenheimers 7; Bevelanders 7 20 8.70. GROOTEBROEK 16 Sept. De Tuinbouw Aangevoerd: 2200 stuks bloemkool Ia 47—62; '15000 idem I 34 -7-59; 8000 idem H en IH 14—33 per 100 st.; 450 Kg. slaboonen 3148; 10 kg. snijboon-en 17; 18500 kg. witte kool 3.1Qr—5.90; 11500 kg. savoye kool 4.207.80; 3000 kg. groene kool 8.10 13.30; 12000 kg. roode1* kool 4,20—3.60 per 100 kg.; 7000 uien 3.60—4-20; 3500 idem grof 33.90; 2000 idem drieling 2.30—2 40 700 idem nep 3.60—4.90 per baal. ALKMAAR 14 en 16 Sept. Aan» gevoerd: 8 paarden 350800; 175 vette koeien; 50 pinken; 8 graskalveren; 21 nuchtere kalveren (slacht); 143 vette schapen voor de Centrale. 76 oude en jo-nge hoenders 416; 27 konijnen 0.50—11.50 per stuk. WAHMENHUIZEN 18 Sept. 2500 fcs groene kool 14: 4000 kg roode kool 4.708.20; 32700 kg witte kool 55.30: 900 kg uien 7»70; grove 7.20; 125 kg slaboonen 34: 58(100 kg aard appelen Bevelanders 7.20; Eigenlr. 7.00; Bintje 8.60. NOORD-SCHARWOUDE 18 Sept. 3500 kg uien 7.10; grove 77.20; drielingen 2.90; nep 6.106.80; nep 6.106.80; 3000 kg slaboonen 30.20 63.60; afw 23.10; 14000 kg roode kool 4.20—8.80 43000 kg witte kool 5.26—5.50; 17600 kg gele kool' 5—7.70; 1200 kg roode kool 1313:50. GROOTEEROEK i7 Sept. 1400 kg andijvie 3.50; 10000 kg bleten I en D 2.805.80; 300 kg bieten III en' mod_ jo 2.104.10; 1600 kg slaboonen 25— 50; 25 kgsniiboonen 14; 6300 kg uien 7.60—8.60; 1700 kg uien g-rof 5.80— 6.80; 1000 kg drielingen 4.40—4.20; 1500 ka nep 3.40—9.80: 11200: kg gele kool 4.20—7.50;' 7000 kg roode kool 4.309; 6000 kg witte kool 2.80 5.60; 2000 kg groene kool 11.4013.80 12000 St bloemkool Ia en I- 3080; 9500 st- II en III 16—36 oppositie. Van een schitterende toekomst is voorloopig nog geen sprake: ministen Beel sprak al leen van een minder-zorgvolle. Toen minister Lieftinck vervol gens in de Tweede Kamer de Rijjksbegrooting aanbood, sprak hij ook in mineur. Na vijf" jaar wanbeleid is de toestand van 's lands financiën deplorabel! De Tweede Kamer maakte ver der nog de voordracht voor het voorzitterschap van die Kamer op: 1. jnr. van Sehaik, 2t mr Joekes, 3 Smeenk, De heeren Schermerhorn en van Poll heb ben bedankt als lid van de Ka mer. Opvolgers op de lijst zijn resp. de heeren Goedhart en Schurmans te Orthen bii den Bosch. In de Eerste Kamer sprak prof. Kranenburg bij de aanvaarding van zijn ambt als president van den Senaat over de uiterste krachten, die moeten worden in gespannen, om de moeilijkheden op welhaast elk gebied te boven te komen. De Senaat behandelde een aantal kleinere wetsontwer pen, die een paar scherpe kantjes hadden. Zoo was er een tot na dere regeling van de belooning voor advocaten, die aan politieke delinquenten worden toegevoegd. Prof Molenaar vond dat de re geling4 erg lang uitgebleven was. Minister Maarsseveen zei o.a. dat de nooden van de schatkist heel wat nijpender zijn dan die van de advocatuur die een hare*- mecst- lucatieve tijdvakken heeft Dan was er weer eens de zui vering. De Reaeenng. wil de menschen met ridderorden, die zich misdragen hebben, deze on derscheiding ontnemen De heer mr. Schneider (KVP) vond dit onjuist en bracht wat geschut van staats- en volkenrecht naar voren. Minister Beel wist met de 'theoretisch-juiste argumentatie "an dr Schneider eisenliik niet goed weg. 't Wetje werd met 4 st. men tegen aangenomen Ten slotte was er nog de wet on de aanvulling van het aantal cura toren van Universiteiten Twee professoren hadden er bezwaar tegen. Tenslotte is het ontwerp aangenomen met 23 tesen 15 st. Op 1 October a.s zal het 12% jaar geleden zijn, dat de heer Jan Bakker als Directeur van het Bureau van den Dioc R. K, Middenstandsbond in het Bisdom Haarlem in dienst trad. Was het v°ór den oorlog dat de neer Bakker er in slaagde het ledental van dén bond tot onge kende hoogte (10.000) op te voe ren, mede door zijn stuwenden arbeid heeft de Dioc. R K, Mid denstandsbond in het Bisdom Haarlem ook thans opnieuw de 10.000 leden overschreden. Eind- September zullen voor het Haagsche tribunaal een acht z:g. vrederechters uit den bezettings tijd terecht staan. Weersverwachting medegedeeld door het K.N.M.I. te De Biltg geldig Van Woensdagavond t. Donderdagavond;: NOG MEER REGEN Zwaar bewolkt met regen; vooral vanavond en vannacht; matige later tijdelijk krachti ge Zuidwestelijke wind; zelf de temperatuur- als vandaag. Zon opk. 6.19 Onder 18.47 Maan öpik. 23.43 Onder 16.16

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 7