uoed Nieum J over koffie e Vouw Egberts Niemeijer* Thee DIACID OVERHEMDEN EN BOORDEN Naar BERVOETS JACK SMIT ^öikmcl (kéeóU! SLAAPTABLETTEN Absoluut onschadelijk LANDBOUWERS A. Klaver Zenen N.V. 8 Nieuw Noordhollandsch Dagblad KAPSTER oogarts Reisgelegenheid Auto-Suilenhand DANSSCHOOL Opgericht 1753 Me Vakschool THEE-ceremonie aan de Vecht De Westfriesche Paarderslagerij WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1946 Hiermede vervullen wij den treurigen plioht ken_ nis te g'even van het overlijden door een noodlottig ongeval, van onze dierbare ouders en zuster PETRUS BORST Pzn. en CHRISTINA LIGTHART beiden in den ouderdom van 69 jaar en MARGARETHA MARIA BORST ln den ouderdom van 45 jaar. Hun diepbedroefde kin deren, broers en zusters, behuwd- en kleinkinde ren. H.H. Waard: S. Borst E. Borst—Overtoom en kinderen Spanbroek C. M KlaverBorst J. M. Klaver en kinderen H.H. Waard: M. OvertoomBorst P. A. Overtoom en kinderen J. C. Borst G. BorstLang ©dijk en kinderen Ursem: P. Bdrst M. G. BorstPater en kind H.H. Waard: C. Borst A. BorstEeken Heerhu go waard 17 Sept. De rJHl. Mis van Requiem zal plaa s vinden op Vrij. gens 9 uur in de Pa^ roclriekerk van het H. Hart van Jezus te H. Hugowaard Nrd waar na de begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar van uit de kerk. Heden ontvingen wij be. rioht van het overlijden van onzen turnmakker PIETER PATER in jeven 2e voorz. van den turnkring Alkmaar en Omstreken, in den ouderdom van 52 jaar. Wij verliezen met hem een trouwe makker. Zijn nagedachtenis zal ons dierbaar zijn. Alkmaar 16 Sep. 1946. Bestuur Turnkring A en O. Gevraagd een bij N. HOOGZAAD, Kapper, Venhuizen Mej. A. C. M. van Beek Wittekruisgebouw. Acbterofti Hoorn heeft de practijk hervat SPREEKUREN: Maandag 56 Donderdag 911 A.s Vrijdag naar Nij megen (Sanatorium). Woensdag 2 Oct. naar Leeuwarden (Stieren keuring) "Opg. aan Wed. C. Kuip en.. Zn. Wognum. Tele foon 3407. ,Te koop gevraagd een 30 x.3% W. DUDINK, F 49, Wognum. DISTRIBUTIEDIENST ALKMAAR Ingaand Vrijdag 20 September a.s zal voor de be woners yan den Kogerpolder en omgeving (gemeen te Akersloot) iedere 14 dagen een zitdag worden gehouden in het perceel van den heer C Heinis. Kogerpolder 432. De kantooruren zijn op dien dag als volgt: AKERSLOOT (café Verduin) 's morgens van 9.30 12 uur; KOGERPOLDER (perc. C Heinis) 's middags, van 1.303 uur. (Knipt deze bekendmaking uit) kunnen bij ons van uw stol gemaakt worden Voor IETS GOEDS 1 J Nieuwe clubs R.K. Middenstand Beginners Gevorderden Inschrijving d a g e 1 ij k s van 7 9 uui Xenn. St'aaiweg 101 Alkmaar Tel. 3375 DISTRIBUTIEKRING ALKMAAR De na-uitreiking van toeslag voor bijzonderen arbeid voor de gemeénlen" Oudorp. Ursem. Scher- merhorn en Oterleek zal gehouden worden op Vrij dag 20 Sepfember 1946 te Oudorp in café G. Morsch van 9.30—11,30 uur De aanvraagformulieren voor de 11e periode die nen als volgt te worden ingeleverd: URSEM, 23 Sept. in café Mulder 9,3012,30; STOMPETOREN: 24 Sept. in café Zwart 9,3012,30; OUDORP, 25 Stept in café G. Morsch 9,3012,30: SCHERMERHORN 26 Sept. in café Tv°fture 9.30 12,30; AKERSLOOT, 27 Sept. in café Verduin 9,3012 30 TEXEL Langs dezen weg zou ik gaarne in contact komen met een schapenhouder van de Sluften (Texel), die mij inlichtingen zou kunnen verschaffen om trent schapenteelt. Brie ven bureau van dit blacf onder no. 32085. Voor het eerst sinds de bevrijding zijn er weer edele thee soorten geveild, afkomstig uit Britsch-Indië. De keuze in D.E.-thee is nu ruimer, de kwaliteit nog beter. Ook voor de koffie is er goed nieuws. Door de ruimere aan voer kan een dubbel rantsoen worden verstrekt. Uw bon geeft per 4 October recht op 200 gram pittige D.E.-koffie, in verschillende fijne melanges, een en al geur en smaak! De wereld ligt aan Uw voeten. J" leder zoekt de beste plaats in zijn of haar „wereld", f Werk U op naar de top! II Doorgestadigesfudie.Doe NU Uw keicqjjpn schrijf ons. b Ned. Taal, Rekenen, Schriffverbete- ring, Engels, Frans, Duits, Ned Han- p delscorr., Teken- en Knipcursus lx voor domes. Boekhouden, Landbouw- p boekhouden, Handelsrekenen, Cand. Verzekering-inspecteur, Stenografie, Politiediplomo, Aardrijkskunde, 6e- t schiedenis? Omgangskunst, Hulp- li keurmeester Vlees en Vee, Reiziger, tjx Filiaal-houdster(e'r), Leed. Verpleeg- ster (er), Besteller bij de PTT, Be- drijfsleider, Middenstandsdiploma, Adm. dipl. v, d Land- en Tuinbouw, Versloggeyer, Alg. Ontw., Huip il kommies, PERSOONLIJKHEID EN r ZELFCONTROLE, Uitvoer. Corr.l INSTITUUT VOOR DRAIN EERBUIZEN ^en BETONRUIZEN van 2050 cm. IS UW ADRES: M. SCHOEN, Bui- zenhandel. Bierkade F 13. Schagen Koorslraat 21 Alkmaar DAMES LEERT teekenen, knippen en naaien van alle voor komende klee- dingstukken OOK opl. voor examens Inschr. dagel Dir.; A v. COMMENCE In navolging van de Chineezen, die er een heele thee-ceremonie op nahielden, bouwden de Hol- landsche kooplieden theekoepels. Hier liet het elegante gezelschap zich het geurigh cruydt lustigh smaeckenNog steeds wordt goede thee hoogelijk gewaardeerd en er is goede thee, gelukkigUit deze prima theesoorten stelt Niemeijer vakkundigzijn onovertroffen mélanges samen. Drinkt Niemeijer's GALA THEE. -Dan pas proeft U wat goede thee is Wijkoopen: GROENE ERWTEN GRAUWE ERWTEN CAPUCIJNERS BRUINE BOONEN WITTE BOONEN Zendt ons bericht oi belt ons even op en wij komen bij U Zakken hebben wij voor U ter beschikking. Uw producten ha len wij gaarne m. onze auto's ai OPMEER Tel. Spanbroek K 2263/213 Mouwenstraat C 30, telef. 304, Schagen biedt vajiafihed'en het van ouds bekende le kwaliteit paardenvleesch aan. Huismoeders zoekt Uw vobrdeel 1% pond gehakt voor 5 rts 0.98 1 y. pond lappen voor 5 rts 1.05 IMs pond roastbeef voor 5 rts 1.13 1XA pond' biefstuk voor 5 rts 1.35 3 pond rollade voor 10 rts 2.40 Voor 3 rts een pond metworst 1. Bloedworst zonder bon, per pond 0.60 Neemt proef v. onze heerlijke tongenworst 2 ons op 1 rts 0.32 Aanbevelend. J, DE RUYTER Erven NIC. SIMON - DEN HELDER Bouwmaterialen handel Sisalkraft Houtwolplaten Lilliputsteen UIT VOORRAAD LEVERBAAR Distributiekring Harenkarspel No. 189 Op ZATERDAG 21 September van 911 uur kunnen- in alle vier gemeenten afgehaald worden; \1. Formulieren brandstof voor kamerverhuurders; 2. Bandenformulieren voor personen die op een rijwiel zijn aangewezen en geen aanvraag heb ben loopen of reeds van bonnen zijn voorzien. De volledig ingevulde formulieren moeten op de eerstvolgende zitdag van het loket, met de stam kaart worden -ingeleverde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 8