DIACID ervaren Steno-Typiste MONTEUR BANKREKENING N.V. HOORDER RANK ALKMAARSCHE BROODFABRIEK WOLLEN DEKENS Goncours-Hippique en Springconcours te Schagen SLAAPTABLETTEN Absoluut onschadelijk Wat U na aan 't hart ligt Is toch zeker nw patiënt DANSEN 4 Nieuw Noordhollandsch Dagblad bekw. loodgieter of halfwas Engelsche Handels correspondentie TAXATEUR en VEILER J. VERWER, hulpmonleür en 2 verwarmingsmonfeurs F. Jimmink - Tel. 2372 - Bergen H.H. ROOKERS ANTOON SLUITER N.V. Beurtdienst Stad Alkmaar Bankiers sinds 1895 Groote Sluitings draverijen en rennen OPROEPING met sprongen vooruitgegaan. Moderne Bakkerij VAN DE POLk BON VOOR PR0PAGANDA-AV0ND CABARET - VARIÉTÉ DANSCURSUS NOORD - SCHARWOUDlE LAATSTE INSCHRIJVING Maandag 23 Sept., half 8 S. KROM N.V. Aanv.uur gewijzigd in 1 u. n.m. J. C. POUWELS Telef. 2224 - Alkmaar J Het Wapen van Heemskerk VRIJDAG gO SEPTEMBER 1946 Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die tijdens de ziekte en het overlijden van onze dierbare Echtgenoote en Moeder van hun mede. leven hebben blijk geg'even. Bijzonder onze dank aan den ZeerEerw. Heer Pastoor A. v. d. Berg en den Heer B. A. A. Lohman Arts te Obdam voor hun bijzondere zorg en toewijding. We blijven de ziel van de overledene in uwe godvruch tige gebeden aanbevelen. Uit aller naam: K. SMAL Sr. Wogmeer B 66 Spierdijk September 1946. RUILEN: Jongensschoenen pl.m. 39 en damessöh. 37 voor bon. Nieuwe dames_ schoenen 37, hooge hak, voor schoenen 37; platte hak. Blouses en jurken tegen lap stof of textielpunten. Wilhelminalaan 7, Alkmaar. Voor direct gevraagd een Liefst eenigszins bekend met centrale verwarming bij G Burger, Smederij en Loodgieter te Heer- Hugowaard. Gevraagd een R.K. HUISHOUDSTER bij tuinbouwer met een schools, meisje. Br. aan Adv Bur. Zut te Heertiugowaard. Ben diploma beieekent meer salaris en promotie Ik help U slagen; Brieven onder no A72, bureau van dit blad. Ondergeteekend beveelt zich be leefd aan als van roerende goederen, zooals meubelen, poreelei- nen, antiquiteiten, enz. Billijke condid'ties. Solide afwikkeling Sinds 1900 HEILOO, Raadhuisweg 101 ALKMAAR, Koningsweg 67 CONFECTIE-FABRIEK vraagt: voor Holl., Efigelsch en Fransch, vlot in deze talen kunnende opnemen en uitwerken. Alleen zelfstandige, voor uitstrevende krachten gelieven eigenh. geschreven sollicitaties te richten aan No. 13855, Bureau van dit blad. GEVRAAGD; MIDDENGEESTWEG 6 Vs. Voor een goed verzorgde sigaar is Uw adres het centraal verwarmd Sigarenmag. ANTOON SLUITER Betrekt Uw sigaren steeds bij een vakman, altijd prima droge sigaren van de beste Ned. Fabr. Waterschapstraat hk Oudorperdijk Wij vragen voor onderhoud van ons materiaal (benzine- en dieselauto's) een bekwame monteur, die in staat is zelf standig alle voorkomende werkzaamhe den te verrichten en daarvoor de geheele verantwoording op zich te nemen. Gun stige arbeidsvoorw. Sollicitaties aan LUTTIK OUDORP 15 ALKMAAR OPENT EEN Adressen: eenvoudige giro-opdrachtformu lieren in enkelvoud automatische giro overboekingen naar het buiten land dagelijksche afrekening met saldo-opgaaf ALKMAAR: Langestraat 95 Tel. K 2200/2423 HOORN: Groote Noord 13 Tel. K 2290/4183 Vooral betreffende de voedingswaarde: „NEEMT ALTIJD HET BESTE VAN HET BESTE" Dus: BROOD van de BAANGRACHT 2 - ALKMAAR - TELEFOON 2869 Filialen: St. Annastraat 31 - Boomkampstraat 7 BELANGRIJKE MEDEDEELING van de ALGEM. NEDERL BOUWKAS NV Groenwegje 136-7, 's Gravenhage Met ingang van HEDEN hebben wij als hoofd vertegenwoordiger voor Alkmaar en omg aangesteld N. K BETTINK ZOONS ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR Maclaine Pontstraat 6, Alkmaar Telefoon 3402 -- Giro 24888 HET IS GEEN DROOM. IEDER NEDERLANDER IN EIGEN HOME Ter ruiling aang'eboden: NIEUW WOONHUIS IN ALKMAAR voor. en achtertuin; vaste wasdhtafels enz., huur 5. voor net huis in Hoorn. Br. no. 02947 bur. v. d. blad. ALKMAAR ZONDAG 22 SEPT. '46 n.m 2 uur Als extra nummer een draverij van 2-jarige paarden Kaarten verkrijgbaar bij C de Grand. Waagplein, Alkmaar Al zal de hindernis steeds hooger staan, 't renpaard zal er over gaan. Allen, die iets te* vorde ren hebben van-, ver schuldigd zijn aan- of borgtochten onder zich hebben geteekena door nu wijlen den Heer Hendricus Houtenbos gewoond hebbende te Héiloo en aldaar over leden op 23 Juli 1946, worden verzocht daar van opgave en/of beta ling te doen vóór of op 1 October 1946, ten kan tore van ond'ergeteeken- de: W. APPEL. Not., te Obdam. Mooie Woning Castricum ruilen Woning Alkmaar. Centrum of Kennemerstraat. weg. Adres: Mient 73 te Castricum of Restaurant Koefeenbier te Alkmaar. In de laatste jaren is de OMZET van de moderne bakkerij VAN DE POL met WAAROM? Zou het kunnen zijn omdat het brood van de Bakkerij Van de Pol zoo buiten-gewoon goed' is? Vooral VAN DE POL'S BEST TARWEBROOD munt uit door smaak en kwaliteit. Het wordt bereid van de beste nieuwe tarwe van eigen bodem, volgens een bijzonder, eigen recept Het is stukken beter dan gewoon brood. U moet het eens probeeren, het zal u buitengewoon bevallen. LINDENLAAN 2, TELEFOON 2355 der ALGEM NEDERL. BOUWKAS in GULDEN VLIES. Alkmaar op MAANDAG 23 SEPTEMBER, 8 uur. Willy Alfredo, de populaire sneldichter, unicum in Nederland. Peter Hurkos (wonder der 20sle eeuw Weet dlles. Ziet alles. Telepaath Psychometrist Ilarold Meesters, de bekende radio piano virtuoos Joë Valento en Gita, internationaal danspaar. Bajetto and his blue rhythm Ensemble, Amerieian style music. The Song Singers, radiosucces. Sketch??, met Hein Funcke, Tony Verwey, Jopie van der Windt Les Poleros, Komische CaSca- deurs. Kapelmeester C. van Doornum. Op vertoon van dezen bon worden Zaterdag 21 Sept en Maandag 23 September tusschen 2 en 3 uur aan d'e zaal (waar tevens gelegenheid tot plaatsbespre ken is) ten hoogste 4 kaarten verstrekt a f 1,p. st. 't Is geen droom. Ieder Nederlander in eigen home! in Hotel De Burg (uitsl, R.K. Clubs) JACK SMIT, Gedipl. Dansleeraar chemisch gereinigd, worden binnen 'n week als nieuw afgeleverd CHEM. WASSCHERIJ EN VERVERIJ ALKMAAR - TELEFOON 404! (3 lijnen) OP ZATERDAG A.S. Verzorgd ziekenvervoer Kennemer Autogarage ZATERDAGAVOND van 7.3011 uur - ZONDAG MIDDAG van 3t—6 uur en ZON DAGAVOND van 7.30—11.30 u. Personen beneden 18 jaar geen toegang Recht van toegang voorbehouden Verplichte garderobe 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 4