Nieuw TEN lelijk ligt atiëni ETC meer gas en electriciteit DE BESPREKINGEN OM EEN WAPENSTILSTAND igen JUETE fOUDlE IJVING half 3 i. n.m. nskerk Voor Alkmaar en omgeving nergens v(f^del] Bureaux: HET DUITSCHE PROBLEEM Met ingang van October Huisbrandranïsoen blijft gehandhaafd KONING GEORGE KEERT TERUG Communisten verlaten Griekenland NOG GEEN HUURVERHOOGING Aardschok in Denemarken (2aatsle nieuws Truman dwmgt Wallace tot aftreden Minister Lieftinck naar New York Fransche ambtenaren staken Oorlogsmisdadigers naar Nederland Achttien overlevenden van den skymaster Indonesiërs naar Djogjakarta voor ruggespraak Binnenlandseh nieuws iER 1946 1DAG 23 nicum in der 20sle homelrist virtuoos spaar. meridan cces. y, Jopie |ie CaSca- 21 Sept uur aan atsbespre- L,p. st. I.K Clubs) 7ERIJ lijnen) LG A.S. envervoer utogarage 'WELS Alkmaar ZONDAG- en ZON- —11.30 u. n toegang rbehouden HoofdredacteurH. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand; Inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 et. p. m.m.; minimum 2.50; ln alle edities 20 et. p. m-m.; minimum 1 4. Fam. ber. 20 et p. m-m.; ln alle edities 30 ct. Noordhollandsch Dagblad Buiten God is 'f ZATERDAG'21 SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG - NUMMER 11034 ALrKM AARLangestraat 42A tel. 2046 (adm.): 2047 {redactie) K 2200 HOORN; Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 30; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank VAN DE VERSCHILLENDE kanten van het Duitsche pro bleem heelt Minister Mansholt er in zijn belangrijke rede op de Landbouwtentoonstelling té Scha- gen één genoemd die het welzijn van ons land bijzonder ter harte gaat. De Minister vertelde geen nieuws, toen hij zei, dat Duitsch- land vroeger een onzer grootste afnemers (van land- en tuin bouwproducten) thans als afzet gebied voor ons verloren is. Toch leven er nog 60 millioen. menschen in dit „gebiedsdeel" van Europa, en deze menschen moeten eten, als ze willen leven. Maar dat eten moeten ze kunnen koopen (en betalen) en daartoe moeten ze sociaal en economisch weer in staat zijn. Duitschland is dat op het oogen- blik niet. De zestig millioen zijn door het nazi-regiem en zijn oor log achtergelaten „zonder toe- komst en zonder een plan voor economischen opbouw". Het zal, meende nu minister Mansholt, „wellicht nog tientallen jaren duren, voor Duitschland in staat is, de hoeveelheden produc ten op te nemen, die wij er vóór den oorlog exporteerden", en iiij vervolgde: „Van den opbouw van het „economisch leven van Duitsch- „land is ons land afhankelijk. „Nederland zal, terwille van „zichzelf, de Duitsche economie „weer op gang moeten heipen „brengen. Nog te veel zijn wij „belast- met haat- en'wraakge voelens die uit den bezettings tijd zijn overgebleven." Dit zijn stuk voor stuk belang rijke punten, die bijzonder scherp klinken In den mond van den man, die zelf in den bezettingstijd zijn verzets-rol wel heeft gespeeld, en die om zoo te zeggen, alle aanlei dingen tot haat en wraak kent. Wij weten, dat er, ook in de-Re geering, andere overwegingen, n.l. dievan barmhartigheid, leven om het standpunt te rechtvaardigen dat ten opzichte van Duitschland moet worden ingenomen. Wanneer wij zegged, dat de motieven van Minister Mansholt meer van zake- lijken-economischén dard zijn, la ten wij de genoemde ethische overwegingen niettemin geheel' in hun waarde. Men moet niet vergeten, zoo heeft de Minister gezegd, dat er bleem van handelsbetrekkingen niet alleen een economisch pro- tus?chen Nederland en Duitsch land bestaat, maar dat er is het probleem van het zijn of niet zijn van ons volk. Als Duitschland niet spoedig op de been geholpen wordt, is het voor ons absoluut- onmogelijk een zekeren welstand in den landbouw te bereiken". Het probleem-Duitschland is niet alleen voor ons land van be lang. Ook dit heeft Minister Mansholt laten uitkomen, toen hij weej, op de groote politieke consequenties, welke de ontwik keling van Midden-Europa mee brengt, gelet ook op de chaos, die thans nog in Duitschland heerscht. Uit redevoeringen van den laatsten tijd Byrnes, Churchill e.'a. is ook wel gebleken, dat men in de leidende centra der wereldpolitiek de beteekenis van het probleem-Duitschland wel ziet. Helaas echter moet er mee ge rekend worden, dat de groote mogendheden he+ specifieke eco nomische belang van Nederland bij de oplossing van dit vraagstuk wel meer op den achtergrond zul len houden. Zoo dreigen allerlei -tegenge stelde belangen de oplossing voor ons niet gemakkelijker te maken. Minister Lieftinck gaf al eerder te kennen, dat wij qns van de Duitsche herstelbetalingen maar niet te veel moeten voorstellen. En eigenlijk ligt in de rede van Minister Mansholt de tendenz, om maar niet te veel op herstel betalingen en het voldoen van andere herstelverplichtingen door Duitschland aan te dringen, om dat dit het economisch herstel van Duitschland zou remmen. IN een gisteren te Den Haag gehouden persconferentie heeft de heer H. H. Wemmers, directeur van het Rijkskolenbureau medegedeeld, dat op grond van de verbéterde koleripositie het Rijkskolénbureau in staat is tot een verdubbelling van het huidige electriciteitsrantsoen over te gaan. Deze verhooging zal op 1 October a.s. ingaan. Met nadruk wees in dit verband de heer Wèmmers er op, dat aan de electriciteitsbedrijven opdracht is gegeven om de verbruikers, die na 1 Octobei dit verhoogde rantsoen nog overschrijden onherroepelijk van den toevoer af te snijden. Vermeden moet worden dat electriciteit^ voor verwarmingsdoeleinüen wordt gebruikt. De Necterlandscfre kolenposiWe is op het oogenblik van dien aard, dat volledig' in de behoefte overeen, komende met de huidige capaciteit der industrieën kan worden voor zien. Het is zelfs mogelijk tot ge. tinge bedirijfsvoorraadVorming over te gaan. Niet alleen aan de bedrijven maar ook aan gasfabrieken, electri citeitsbedrijven, spoor en tramwe gen en voedselgroepen kunnen op ruimere schaal de benoodigde brand stoffen worden toegewezen. Voortaan zullen de indusirieën niet langer meer aan èen electriciteite. aanvraag gebonden zijn wanneer bun verbruik beneden de 100.000 kilowatt, uur per maand bedraagt De electrl_ citeitspositie laat venwel nog niet toe dat stroom voor etalage- en reclamevoorziening kan worden g'e. bruikt. Controleurs van 'het Rijks kolenbureau zullen nauwlettend toe zien dit verbod wordt nageleefd. Volledige vrijheid in electrici+eit_ en gasverbruik kan aan de bevolking nog niet worden verleend op grond van de kolenrantsoêneering voor ver. warmlngsdoel einden. Het gevaar immers is aanwezig dat bij volledige vrijlating gas en elec triciteit voor verwarming zouden worden gebruikt. ,.v Wat betreft de verwarming deelde de heer Wemmers nog mede; dat kamerbewoners dezen winter zes eenheden zullen krij. gen terwijl aan personen boven de 65 jaar negen eenheden zullen Worden verstrekt. Het huisbrandrantsoen moet op twaalf eenheden gehandhaafd blijven; daar de meer ter be_ Volgens miet officieele* bron zou de Grieksche Minister-Presiden' medegedeeld hebben dat Koning George a.s. Woensdag of Donder dag in Athene terug zal keeren. Hij zou door oorlogsschepen van Malta worden afgehaald. Volgens de Atheenscne pers zouden verscheidene leiders der E.A.M. paspoorten hebben aan- gvraagd en men verwacht dat deze naar het buitenland zullen vertrekken. Maar twee dingen moeten toch wel vast staan, als wij uit za- kelijk^ overwegingen, om ons eigen economisch belang te die nen nog meer van onze eischen ten opzichte van Duitsch land zouden laten vervallen: ten eerste, dat niet' anderen ongelimi teerd voort gaan met de Duitsche kip kaal te plukken: ten tweede, da* het economisch herstel inder daad zoodanig wordt geregeld, dat het mogelijkheden voor het welzijn van ons land inhoudt. Wii zullen daarbij hebben te beseffén, da* wij, al met al, bii onze groote Broers niet zoo heel veel hebben in te brengen, al ho nen wij nog, dat ons aandeel in de overwinnina op nazi-Duitsch- Iand niet te licht zal worden ge teld. Nu de Regeer in a doende is. in °en nota ons standpunt ten op zichte van het Duitsche probleem vas» te stellen, vertrouwen wij hulde brengend aan Minister Mansholt voor den moed, waar mee hij van zijn kant de zaak aan de orde heeft gesteld dat in die nota aan de agrarische belangen het gewicht zal worden toege kend, dat zij -verdienen! schikking gekomen, of komende kolen niet uit huisbrandsoorten bestaan. De geheele huisbrandVoorziening is thans gebaseerd op een maandelijk. sdhe behoefte van ca. 250.000 ton vaste brandstoffen. Wat betreft de samen stelling wees de ïreeT Wemmers er nog op dat men vooral niet afwijzend dient te staan ten opzichte van de bruinkoolbriketten. Wanneer deze oordeelkundig worden gebruikt dan geven deze briketten voor weinig geld eengoede, gelijkmatige warmte. Naar wij vernemen zijn de berichten over een huurver- liooging voorbarig te noemen. Het vraagstuk van huren is wel m studie, dóch hierom trent is nog geen enkele be slissing genomen. Op het Deensche eiland Seeland is gisterenmorgen aan de noord kust een hevige aardschok waar genomen. In Kopenhagen is de aardbeving die 30 seconden, duurde, duidelijk voelbaar ge weest De 57-jarige Jezuietenpater B. Janssens uit België, die ge kozen werd tot Generaal der Jezuieten. Pater Janssens is de vierde Belg, die tot Generaal- Overste gekozen werd. De Belgische socialistische ver- zetsunie heeft verzocht de ziens wijze van haar ■leden aan Koning Leopold bekend te mogen maken. Prof. J. de Quay zal benoemd worden tof Commissaris-'der Ko ningin in Noord-Brabant Qp verzoek van President Truman is Wallace afgetre den als minister van Handel. In een brief aan den Presi dent zegt Wallace: „Op Uw verzoek neem ik onislag. Ik zal voor den vrede blijven vechten. Ik ben er zeker van dat U dit goedkeurt en mij in die groote onderneming zult steunen." Met Wallace verdwijnt de laat ste man van Roosevelt's „New Deal"-groep uit de rigeermg. Zijn ontslag volgt een week na zijn felle rede over net ..Britsche imperialisme" en zijn kreet om een „vriendelijker" politiek te genover de Sovjet-Unie. Tijdens een persconferentie heeft Truman verklaard, dat de buitenlandsche politiek van Ame rika de belangrijkste zaak is waarmee wij te doen hebben. On ze verantwoordelijkheid, aldus Truman, voor het verkrijgen van een rechtvaardigen en blijvenden vrede strekt zich niet alleen uit over het volk van deze natie maar over alle volken der we reld. De regeering der Vereenig- de Staten moet als een eenheid tegenover de rest van de wereld staan. Voortaan, zoo ging Tru man verder, zullen er geen ver klaringen over' buitenlandsche politiek meer worden afgelegd, die niet de goedkeuring van het Departement van Buitenland sche zaken hebben. Bij verschil van inzicht hierover tusschen de regeeringsinstanties zal Truman beslissen. Harold Young zal optreden als Minister van Handel ad interim der Vereenigde Sta ten, _i Wallace heeft gisteren in een radiorede verklaard, dal hü vast besloten is den strijd voor den vrede voort te zet ten. Het winnen van den vre de is belangrijker dan het be- kleeden van een hooge func tie, belangrijker dan iedere partijpolitiek. Ik ben van meening, dat onze huidige po litiek de fundamenteele reali teiten, die tot de twee wereld oorlogen aanleiding gaven en nu tot een derden, dit keer den atomischen oorlog, aanlei ding dreigt te geven, niet er kent." Gisteren is Prof. Mr. P. Lief tinck, Minister van Financiën, per KLM-lijnvliegtuig naar New- York vertrokken. De meerderheid der honderd- uirizena i-ransehe betasting en douane-ambtenaren als mede de staatsdistributeurs van tabak hebben het werk neergelegd. Oorzaak is het feit, dat de regee ring geweigerd heeft te voldoen aan den eisch tot tijdelijke loons- verhóoging (toeslag van 1500 tot 5000 francs per maand) -zoo lang de nieuwe salarisregeling voor Overheidspersoneel, die in 1947 zou worden ingevoerd, nog niet van kracht is. In de afgeloopen weken is een aantal Duitsche oorlogsmisdadi gers door de Netherlands War Crimes Commission naar Nédcr- land overgebracht om te wovden berecht in de streken waar zij hun misdaden hebben gepleegd. Onder hen bevinden zich tal rijke functionarissen van de Si- cherheitspolizei uit Den Haag, 's Hertogenbosch, het kamp Haa- ren. Groningen, Amsterdam Zee land en Amersfoiri, die verschil lende moorden gepleegd heiben en betrokken zijn geweest, bij mishandelingen en executies in de kampen. Naar een woordvoerder van de Amerikaansche kustwacht, mede deelde zijn acht vrouwen en tien mannen bij het ongeluk met den Belgischen skymaster aan den dood ontsnapt. Veertien van hen hebben echter ernstige brandwon. den opgeloopen of een of meer le dematen gebroken. Alle overige inzittenden, in totaal acht en twintig personen, zijn om het le ven gekomen. Vrijdagmorgen be reikte een Amerikaansche red dingsbrigade de plaats des onheils. De dokter achtte het vervoer vari acht gewonden onmogelijk en ad viseerde hen met een heliocopter op te laten halen. Direct werd in New York zulk 'n toestel gereed gemaakt dat aan^e reddingswerk zaamheden deel zal nemen. Onder de verongelukte perso nen bevindt zich de Belgische oud-minister Henri Pauwels, voor zitter van het Algemeen Christe lijk. Vakverbond, een jsekende fi guur in de internationale arbei derswereld. Hij was met Jef de Schuyffeleer op weg naar het con gres van den arbeid in Montreal. Jef dé Schuyffeleer behoort tot de geredden. Bij de besprekingen omtrent den wapenstilstand, welke gisteren gehouden zijn, kwa men verschillende punten naar voren, waarover de In donesische delegatie ver klaarde met Djogjakarta voor verduidelijking en instruc ties ruggespraak te willen houden. De Indonesiërs brachten drie punten naar voren: a. de kwestie belreffende het zenden van meer Nederlandsche roepen naar Indonesië; b. het ophouden van Indone sische schepen door de Neder landsche Marine: c. of de Wapensiilstand alleen betrekking zou hebben op Java en Sumatra of op geheel Ilndo- nesië De besprekingen duurde tftee en een half uur. De republi- keinsche afgevaardigde Soetia- darma zal vandaag naar Djogja karta vertrekken. Mohammed Hat la, de vicé-president heeft .Sjahrir nanr Djogjakarta ont boden lot het houden van een belangrijke conferentie Gezaghebbende Nederland sche kringen hebben ver klaard, dat het bericht van Antara, volgens hetwelk de Commissie-Generaal op 22 September naar Djogjakarta zal vertrekken, van eiken grond onifeloot is. AAN DE NEDERLANDSCHE delegatie ter vredesconferentie is toegevoegd Prof. Mr. J. van Ha mel. IN DELFT werd de spiegelruit van een juwelierszaak met een steen verbrijzeld. De daders sta len 60 gouden ringen, waarvan er enkelen zijn gevonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1