EEN HONDERDJARIGE FILMS VAN DE WEEK EERSTE GEMEENTERAAD 2 Nieuw Noordhollandsch Dagblad St. Vincësifius jubileert Afscheid kamp Westerweg Een afscheid LAND- EN TUINBOUW TENTOONSTELLING Weer thuis MARTI EN ROL VOOR HET TRIBUNAAL Het welvaartsstreven Tarieven en belastingen Prijzencommissie ZATERDAG 21 SEPTEMBER- 1946 Enkele maanden gelede» Is in vrijwel alle katholieke bladen te lezen geweest, dat honderd jaar geleden in Nederland de eerste conferentie der St, Vincèntius- vereeniging werd 'opgericht. Deze gebeurtenis is op waarlijk grootsche wijze herdacht en dit wel, omdat de Vincentianen op deze wijze uiting wilden geven aan hun groote dankbaarheid jegens God. die het werk der vereeniging op zoo zichtbare wijze zegende, anderzijds om aan haar werk nog meer bekendheid te geven en daardoor zoo moge lijk en zoo noodig nóg grooter sympathie voor de St Vincen. tiusvereeniging op te wekken bij d'e katholieken van Nederland. Om dezelfde motieven gaat op instigatie van den Hoofdraad ook de Alkmaarsche vereeni ging dit jubilé vieren In Nederland werd de eerste St. Viricentiusconferentie op gericht op 10 Februari 1846 te 's-Gravenhage. Reeds 6 jaar later, nl. op '17 Januari 1852, werd in Alkmaar op initiatief van den Hoogeerw. Heer Deken J. van Gent een conferentie opgericht. Dank baar gedenken we, naast den heer Deken, de mannen van het eerste uur, aan wier ini tiatief en doorzettingsver mogen het te danken is, dat in den loop der jaren zoo. veel goeds voor de armen èn - voor Katholiek Alkmaar kon tot stand worden gebracht. In overeenstemming met de intentie van den siichter, Ozanam, werden en worden ook hier tot op den huidigen dag de, armén wekelijks aan huis bezocht tot stïmuleering van eigen en anderer gods dienstig leven. „Geen liefdewerk zij ons vreemd", was en is nog de ge dachte waardoor de Vincentia nen zich lieten leiden Zoo werd reeds vrij kort na de oprichting van de eerste conferentie in Alk maar het nut begrepen van het verstrekken van goede lectuur en een eigen bibliotheek gesticht Daaruit is de tegenwoordige „Katholieke Bibliotheek" ge groeid. Minder bekend is hei feit, Jat de St. Vincentiusvereeniging een grootaandeel had in de oprich ting van de eerste r.k. scr.olen te Alkmaar, die in 1869 werden gevestigd aan het VerdronRen- oord en in de Nieuwstraat „Geen liefdewerk zij ons vreemd". Deze gedachte zat weer voor toen de St. Vincen- tifisvereeniging zich het lot ging aantrekken van kinderen, wier opvoeding verwaarloosd werd en zij stichtte de onderafdeeling „R.K. Vereeniging voor Kinder bescherming", die de voogdij over dergelijke kinderen op zich nam en er voor zorgde, dat die kinderen in daarvoor geschikte gestichten of in degelijke, katho lieke gezinnen werden onderge bracht Ook in Alkmaar werd op 3 October -1907 een dergelijke onderafdeeling opgericht. In 1907 werd de St, Vincen tiusvereeniging te Alkmaar ge splitst: de conferentie van Sint Laurentius kreeg naast zich die van St. Dominicus. In 1923 volg de ophieuw een splitsing en ae conferentie van St Jozef werd gesticht, terwijl in 1938 een spe ciale jeugdconferentie harte- wensch van den heer Jos Ver meulen werd opgericht. Bo ven deze conferenties staat de Bijzondere Raad, waaronder ook ressorteeren alle conferenties in den wijden omtrek. Immers al sedert 1863 werd vanuit Alkmaar de oprichting gestimuleerd van conferenties in Den Helder, Schagen, Hoorn, Obd'am zoo dat het' gebied van den Bijzon deren Raad buiten Alkmaar thans 22 conferenties telt. „Geen liefdewerk zij ons vreemd'' blijft de gedachte, waardoor óók de Alkmaarsche conferenties zich laten leiden: dat bleek weer op 23b overtui gende wijze tijdens den honger winter 1944—45 Is het dan te verwonderen, dat ook de Alkmaarsche conferen ties behoefte gevoelen om God te danken en zich vreugdevol te uiten voor het vele goede, dat mocht wórden verricht? Daarom zal as. Zondag om 7.4Ruur in de Kapel van het St. Elisabeth Ziekenhuis eeri' plech tige H. Mis van dankbaarheid worden' opgedragen door den Hoogeerw Heer Deken Jacobs en zullen Vincentianen en ge- noodigden in feestvergadering bijeenkomen m het Gulden Vlies waar de Zeereerw. Pater Colsen, Lazarist, hen zal toespreken, ter wijl 's middags een film zal ver toond worden, waaruit blijken moge, wat liefde en liefdadig heid vermogen in de sloppen en stegen van de grootstad. Moge deze waardige' viering een stimulans voor d'e Alkmaar sche katholieken zijn de St. Vin centiusvereeniging ook in de toekomst op de krachtigste wijze te blijven helpen en steunen. Vrijdagmiddag- had in intiemen kring het afscheid plaats van den kampcommandant en zijn staf van medewerkers in verband met het feit da* "Kamp Wes'erweg" is opgeheven. De commandant, de heer Termaat, en zijn adjunct zullen voorloopig ter beschikking blijven totda+ hen een definitieve nieuwe standplaats is aan_ gewezen. Het kamp aan den Westerweg heef' in den loop van haar bestemming to' interneeringskamp ruim duizend politieke delinquenten geherbergd uit geheel Noordholland. lie bestemming van het kamp, is nog' steeds niet be_ kend maar men kan veronderstellen daar het rijkseigendom is, dat het binnenkort wel weer voor een of ander doel in gebruik zal worden ge_ nomen STORM OVER DE STAD. Ook in Alkmaar heeft d'e storm van den afgeloopen nacht zijn sporen achtergelaten Aan den Helderseheweg viel een boom dwars over den rijweg, bij het Kruithuisje op den Vest is een boom in tweeën gespleten, ter wijl aan de Oudegracht nabij de Geref. kerk een boom tegen het dak 'van een woning terecht kwam. Het circus ondervond! geen hinder van de hevige wind vlagen, daar de directie wijselijk had besloten de groote tent maar weer af te breken, voordat de booze dingen die het weerbericht voorspelde, werkelijkheid zouden worden Donderdagmorgen had in de keurige benedenzaal van Hotel •Centraal het afscheid plaats van den heer L. van Buren Lensinck, ontvanger der registratie en successie, die met ingang van 1 Augustus officieel het dienstvak der registratie had veriaten. Tal van medewerkers memo reerden in warme bewoordingen het vele werk, dat de thans scheidende ontvanger in zijn twintigjarige carrière te Alk maar heeft verzet en zij lieten deze woorden van afscheid ver gezeld gaan van fraaie cadeaux, die sprekend getuigden van de sympathie, waarin de heer van Buren Lapsinek zich mag ver heugen De op Woensdag 25 September alhier te houden tentoonstelling belooft een groot succes te wor den. De inschrijvingen overtref fen voor alle rubrieken die van vroegere jaren. Het Waagplein zal dien dag geheel gevuld zijn met fokschapen, de Doorbraak wordt in beslag genomen door rund-vee en fokvarkens. De paar. den komen op de Korte Nieuwe- sloot en een keurige collectie geiten krijgt haar standplaats op de Nieuwesloot, terwijl op het Hofplein evenals vftór den oorlog de Landbouwmachines te bezich tigen zijn. In de Korenbeurs staan als voorheen pluimvee en konijnen,groenten en fruit en diverse stands Een en ander is opgenomen in een keurig ver zorgde catalogus, op den ten toonstellingsdag verkrijgbaar. Als omlijsting van dezen land- bouwdag organiseert de Midden stand een winkelweek, waarvan de opening Dinsdagavond offici eel 'en Stadhuiz'e zal plaats vin den. In verband met het feit dat dit weer de eerste Landbouwten toonstelling wordt na de Bevrij ding, worden dè inwoners ver zocht de vlag uit te steken, op dat de stad een feestelijk aanzien zal verkrijgen. Naar wij vernemen is de heer N. Andriesma weer uit het zie kenhuis ontslagen. Hem komen de gelukwenschen voor dezen, goeden afloop zeker toe. UITREIKING DISTRIBUTIE BESCHEIDEN Zooals dat de gewoonte is, zal ook bij deze uitreiking varï (nieuwe distributiebescheiden iederen dag de familieletter ver meld worden, die aan de beurt is voor het afhalen dér beschei den. Maandag 23 September komen de letters A en C als eerste aan bod HEROPENING Heden heropent de fa. S. H. J, Swart Zns haar verbouwde zaak aan het Ritsevoort alhier, waarbij winkel en'toonkanr een voordeelige verandering ondergin gen. De voorgevel is geheel be kleed met een goudgeel marmer, dat gehouden is in zijin natuurlijke structuur, alles volgens ontwerp van architect W. A. Keesom. Ook de steenbouwerij zelf is geperfec tioneerd door he, bijplaatsen van een groote standaard polijstma- chine, waardoor de fa. op de meest moderne wijze de fijne bewerking van natuursteen kan uitvoeren. Het geheel geeft een smaakvolle indruk en is geen onvoordeelige aanwinst voor het Ritsevoort als winkelstraat. HARMONIE THEATER Het keurig verzorgde veor. »progr.amma bevatte deze week uitgebreid binnen- en buiten- landsch nieuws met om repor tages van de herdenking van den slag om Arnhem, d'e motor-kam pioenswedstrijden te Assen en van het bezoek van den Engel, schen generaal Montgomery aan Amerika Verder een aardige klucht „In de olie" en een mooie kleurenteëkenfilm, Joe Bi^iwn is Immer bij het bioseoopïievend publiek een ge wild filmartist en in deze film „De krachtpatser" is hij goed op dreef Inderdaad kent Joe, na dat hij een injectie gehad heeft, zijn kracht niet Van een onbe duidend athleet, die men in de maling neemt, wordt hij een ge vierd sportman en worstelaar. Dat een en ander tot buitenge woon lachwekkende situaties aanleiding geeft, laat zich be grijpen. Het geheel vormt een pro gramma, waarbij men zich wel kan amuseeren. De „Nachtboot naar Dublin" in Victoria vervoert spionnen en contra-spionnen van Engeland naar Ierland en weer terug Ro bert Newton geeft in de film goed spel te zien en de verschil lende avonturen die hij en zijn medespelers op het doek mee maken zijn er wel naar om de spanning er in te houden. Er zijn dikwijls heel aardige opnamen te bewonderen. 14 jaar Het voorprogramma brengt naast ac tueel nieuws o.a ook de herden king^ van den slag om Arnhem. ^CINEMA AMERICAIN „De onbekende ruiter" is de held van het verhaal, dat, ge kruid met sappige Fransche hu mor in een idyllische omgeving, den toeschouwer wordt voorge zet George Guètary staat aan het hoofd van een smokkelaarsbende en tevergeefs doet men pogingen hem te vangen, noch natuurlijk is hij zijn belagers steeds te vlug af. Bii zijn bezoek in het hoi van den leeuw, in casu den hoofdcommies, verliest hij z'n hart aan diens dochter Natuur lijk leidt dit tot allerlei compli caties en nat een gezellige smijt partij volgt het happy end. De mooie stem, waarover George Guètary beschikt, zorgt er voor. dat deze film boven het gewone genre uitsteekt. Het voorprogramma is zeer uit gebreid en vermeldt behalve het wereldnieuws, een teekenfilm pje en een allerzotst comedietje. Met het oog op dit laatste echter moeten wij de leeftijdsgrens op 14 jaar stellen. A. B. T. Er draaien deze week weer twee groote films in A.B.T., waarvan de rolprent in het voorprogram ma „Gouddorst" wel de beste is. De zaal heelt alle reden om roerig te worden over menig vechtpartijtje met duistere schel men, die de cowboytraditie blijk baar verloochend hebben, door eens niet met gladgeschoren- ge zichten te verschijnen. De hoofdfilm „Cyploon" is te gezocht van thema om nog pak kend te kunnen zijn. Zij behandelt de inrigues rond een Amerikaan- sche burgemeestersverkiezing. Misschien is „Cycloon" wel het interessantst om de waarheids getrouwe voorstelling van den on dergang van New York in een teiltje met zeepsop. WAAROM JUIST NU ESPERANTO? In een druk bezochte bijeen komst van de R.K Esperantis. tenvereeniging afd, Alkmaar hield de heer Leideritz uit Am sterdam een lezing. De voorbeelden uit de praktijk, zooverklaarde de heer Leideritz, toonen de wenschelijkheid „hier van aan. De vredesconferenties te Luxemburg en Parijs, het proces te Neurenberg, zij hebben te kampen met de moeilijkheid van verschil van taal. Tolken?In derdaad, zij lossen de questie op, maar veroorzaken een groot ver lies aan tijd. Waarom geen levende taal voor algemeen gebruik inge voerd? Het is immers voor menig land onaangenaam de suprematie te moeten erkennen van een an dere machtige staat, hetzij dit land vijandelijk, hetzij vriend schappelijk tegenover de wereld Er gaan tegenwoordig stemmen op voor „Basic English". Maar wanneer dit dan z§o eenvoudig is, hoe is het dan mogelijk, dat de uitvinder zelf zich hiervan niet kan bedienen? Na een korte schets over het leven van Dr Zamenhoff en de vlucht, die hét Esperanto geno men heeft, ging de heer Leide ritz over tot een uiteenzetting omtrejit de constructie van het Esperanto, een meesterwerk van .logica en eenvoud, geheel geba seerd volgens democratische grondslag met inachtneming van die regels, welke noodig zijn voor het samenstellen van een gecivi liseerde taal. De heer Leideritz besloot zijn lezing met, een kort woord be treffende het Katholieke Espe ranto Informatiebureau, waar niet, katholieken kosteloos infor maties kunnen bekomen en waarvan het succes niet is uitge bleven. Moge de reeds dezelfde avond geboekte resultaten van cursisten zich verdubbelen verdrie- vier- voudigen, opd at het devies van de Alkmaarsche Kath Esperan tisten in de toekomst bewaarheid wordt: Het is een merkwaardig ver schijnsel, dat bijna geen en kele politieke delinquent, die voor het Tribunaal verschijnt, de verantwoording op zich durft nemen voor zijn daden of houding tijdens de bezet ting. De Alkmaarder M. Rol, die werkzaam op de afdeeling Ar beidsinzet op het Gew. Arbeids bureau onder den oorlof zijn meening niet onder stoelen of banken stak en openlijk beweerde dat hij alles zou doen wat hij kon om Duitschland de overwinning te bezorgen, antwoordde gisteren op de vraag van Mr J. P. Wïndhau- sen of de arbeidsinzet zijn in stemming had: „Ik heb het nooit enthousiast gedaan. Ik hield mij" aan. de instructies". Mr. Berkhouwer achtte slechts twee'feiten bewezen, nl. zijn lid maatschap van de N.S.B. en zijn taak van groepsorganisat'or. Doeh het geval B. achtte hij onbewe zen en ook 'de beschuldiging dat hij trachtte' jongens naar Duitschland te zenden. Toen die Pres. hem er opmerkzaam op maakte dat hij toch vele jongens had^kunnen redden, noemde hij eenige gevallen van menschen die hij niet verraden had. Hij scheen niet de moed te hebben te bekennen dat hij inderdaad1 er wel wat aan had kunnen doen, en bleef en om heen draaien. Mr. Berkhouwër vroeg in vrijheid, stelling. Uitspraak over veertien dagen ALKMAAR A.F.C.-NIEUWS AFC I—ZAP I 2.30 uur; De Randers IIAFC n 12 uur; AFC IIIKolp. Boys I 12 uur; Alfcm Boys jun.—AFC jun. 1 uur. Op 'het B_terrein: AFC cHSV b 12 uur; AFC welp.HSV welp. i uur: AFC bAlkm. boys b 2 uur. Hel eerste opent de competi+ie met een thuiswedstrijd. Dus alle AFC_ supporters en belangstellenden komen Zorda» naar den westerweg. Het tweede en derde ook het, zelfde consigne. De jun>. adsp. en welpen ©pelen deze maal vriendschappelijke wed strijden. De PPC_er. Donderdagavond was de ge meenteraad van Bergen voor het eerst we.er met 13 Leden bijeen. Zooals wij reeds gisteren ver meldden, werden de heeren Mil tenburg en Brak tot wethouders gekozen, In zijn openingswoord wees burgemeester Huijgens op de moeilijke positie, waarin Bergen met zoovele andere gemeen ten verkeert door haar nood lijdendheid- een welvaartsstre. ,ven is, aldus spr., gewenscht, 'zonder dat dit offers vraagt van de openbare kas. Het vereeni- gingswerk zal krachtig gestimu leerd moeten worden en aan dacht zal moeten worden besteed aan het aantrekken van onder- wijsinstellingeri, welke geen ex tra offers fnet zich brengen. Het stichten van een kunstcentrum is in voorbereiding; maatschap pelijke en cultureele vooruitgang is belangrijker dan financieele vooruitgang- Opnieuw vraagt de weder opbouw van Bergen aan Zee de aandacht Het kampeer- vraagstuk vraagt om een nadere regeling. Nog onge veer 70 gezinnen, die in aan merking komen voor en zelfs recht hebben op een vesti gingsvergunning behoeven woonruimte, In overleg met WV zal huisvesting worden verleend aan 150 Indische aan de wet. houdersverkiezing verklaar de de heer Broersma, dat van verschillende zijde het communisme verkeerd wordt beoordeeld. De heer Swaag - zegde namens s zijn fractie alle medewerking yoor de verkiezing toe, terwijl mr Sluis meende in dezen ge meenteraad een ander geluid te hooren dan te Den Hel. der, waar de PvdA alle zetels opeischte Niettemin verliep de stemming volgens de ver. wachtingen In de commissie van bijstand voor het gemeentelijk electrisch bedrijf werden gekozen de hee ren den Das en Taets Baron van Amerongen, in die voor woning bouw en distributie de heeren Broersma en Ellis, in die voor het Gem. Slachthuis de heeren Swaag en Onrust, in georgani seerd overleg de heeren Driessen en Sluis. Na eenige discussie, waarbij de heer Ellis opkwam voor de oeiangen van de minst draagkrachtigen, werd de hef. fing voor het ophalen van huis vuil evenredig aan de huur waarde der perceelen vastge steld Met de heeren Ellis, Swaag en Ranzijn als tegenstemmers werd het ontwerp straatbelas ting aangenomen. Nadat de voorzitter nog mede. gedeeld had. dat de bunkers in de duinen spoedig zullen ver. dwijnen, terwijl 10 pet van de kosten voor rekening .van de gemeente komt, werd deze ver gadering gesloten BERGEN In de Donderdagavond gehou den gemeenteraadsvergadering werden de heffingen voor het ophalen van huisvuil als .volgt vastgesteld. Bij een huurwaarde per perceel beneden de f 150 per jaar geen heffing; voor f 150 f 175 per jaar f 1 50; voor f 175 f 200 f 2 50; voor f 200—f 350 f 3.—; voor f 350—f 500 f 5.—; voor f 500f 800 f 10.voor f 800f 1200 f 15.en voor f 1200 en hooger per'jaar f 25. De rioolbelasting komt te ver vallen. Aan straatbelasting zal worden geheven 9 pet. van de belastbare opbrengst' van be bouwd eigendom aangesloten op het riool, 5 pet van de belast bare opbrengst' van bebouwd eigendom niet aangesloten op de riool en 2 pet. van de belas. bare opbrengst van onbebouwd eigendom. Het ontwerp-voorstel wilde de 'percentages resp vast stellen op 8. 4 en 3 pet. LANGEDÏJK Ook de Langedijk heeft zijn plaatselijke prijzencommissie. Dinsdag 17 September is zij ten raadhuize door den burgemees ter geïnstalleerd. Alle vereeni- fingen hebben spontaan voor dit elangrijke werk hun medewer king gegeven en staan ten volle achter het doel: door de burgerij zelf controle te doen uitoefenen op de prijzen. Voor goedwilien- den kan uit het optreden dezer commissie nooit eenige onaan genaamheid voortvloeien, daar de commissie met den eventueel in overtreding zijnden winkelier in overleg "treedt en eerst den opsporingsdienst inschakelt, wan neer dit overleg niet tot resultaat leidt Binnenkort zullen de na men' van de commissieleden be kend gemaakt worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2