iAD ERGERNIS IN CELLULOID Benarde toestand der Volksgezondheid in ons land |L VOOR 3 A AL >elastingen nmissie Nieuw Noordhollandsch Dagblad V/eest scherp critisch! Van dood tot leven Millioenen-staking in Frankrijk voorkomen PAUL JULIEN UIT MAROKKO TERUG BIOSCOOPCONFLICT TEN EINDE In 1947 weer Amerikaansche films MEER AUTO'S Joe Louis onbedreigd De fiets van de toekomst? J Gevolgen der staking in Amerika Filmnieuws: Filmfestival fe Cannes SER. 1946 ardig ver geen en- jiquent, die verschijnt, op zich zijn daden de bezet- M. Rol, die deeling Ar- bw. Arbeids- oorlog' zijn stoelen of |lijk beweerde wat hij kon verwinning te ie gisteren op P. Windhau- izet zijn in- aeb het nooit Ik hield mij achtte slechts nl zijn lid- '.S B, en zijn misatór. Doeh hij onbewe. Jhuldigmg dat agens naar den. Toen <Je ■ïerkzaam op vele jongens k, noemde hij an menschen jen had. Hij te hebben te nderdaad1 er Junnen doen, draaien. Mr, in vrijheid lover veertien ALKMAAR JWS uur; II 12 uur; I 12 uur; FC jun. 1 uur. lur; lip. i uur; b 2 uur. competitie met alle AFC_ [tellenden komen |terweg. ook het zelfde welpen spelen appelijke wed- De PPC.er. van de minst rerd de hef- ilen van huis- m de huur- eelen vastge- n Ellis, Swaag tegenstemmers straatbelas- fter nog mede- Ie bunkers in zullen ver pet van de fcning van de Verci deze ver- BERGEN avond gehou. idsvergadering igen voor het :vuil als «volgt :n huurwaarde m de f 150 per voor f 150 0; voor f 175 r f 200—f 350 f 500 f 5 f 10.voor 15.en voor er'jaar f 25. g komt te ver atbelasting zal 9 pet. van de ïgst van be- a an gesloten op van de belast van bebouwd langesloten op van de belas. an onbebouwd itwerp-voorstel iges resp vast. 3 pet. LANGEDïJK dijk heeft zijn ijzencommissie. mber is zij ten en burgemees- Alle vereeni- ontaan voor dit hun medewer- staan ten volle oor de burgerij oen uitoefenen )or goedwillen- optreden dezer eenige onaan- tvloeien, daar den eventueel nden winkelier en eerst den inschakelt, wan iet tot resultaat zullen de na, missieleden be- orden. ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1946 in. CEN ZEER ONGUNSTIG beeld heb ik u geschetst van de in nerlijke beteekenis en van den invloed der moderne film. De rolprenten die zich aan dit nega tief oordeel'onttrekken zijn er, doch zij vormen zeldzame uit zonderingen! Wie een aantal films heeft gezien en daarbij zijn onderscheidingsvermogen heeft behouden en ieder die in de ge legenheid is om den invloed te peilen welke een geregeld bios coopbezoek met name op vele jonge menschen uitoefent, zal meeten toegeven dat het beeld niet overdreven is. Alleen die gene zal vergoelijkend „kom! kom!" kunnen zeggen, voor wie het christelijk leven niets anders omvat dan één gebod en voor wie dat gebod is verengd tot een verbod van onvoegzame kleeding. Doch wat staat ons nu te doen? Angstig in onze schulp kruipen en de kinderen aan de ketting leggen? In navolging van vele gereformeerden, de film als zoo danig met onze banvloek beladen en de bioscopen als „pestholen", „oorden van zonde en verderf" verbieden en vermijden? De positieve en negatieve kant. Och! Wiens hoogste christelijke wijsheid in een dergelijke radica lisme van negatieven aard is ge legen, die heeft nog niet veel be grepen van de taak die wij chris tenen, als cellen van het Rijk Gods op deze aarde, hebben te vervullen en evenmin van het recht dat wij christenen als chris tenen op de uitvindingen van het vernuft der menschheid hebben, van de plicht ook dia iedere nieuwe uitvinding ons op de schouders légt. Er is en wordt nog steeds on noemelijk veel schade aan de christelijke levenspractijk berok kend door die welmeenende maar kortzichtige en benepen zielen die zich steeds maar beijveren om den christelijken godsdienst tot een schier eindelooze politie verordening. te ontluisteren'1 Dat naargeestig negativis me, die angstige kopschuw heid in de kringen der chris tenen, heeft er zonder twijfel toe bijgedragen, dat de film op een gegeven oogenblik zich als het onbestreden domein van den duivel aan ons open baarde. Waar bleven de po sitieve inzichten en katholie ke initiatieven in den eersten tijd, de pioniersperiode van de film? Toen die inzichten en initiatieven wel kwamen, ja, toen stonden de monsterach tige „super"-ondernemingen van „de kinderen der duister nis" reeds op pooten! Wij die bij iedere nieuwe mogelijk heid aan den kop moesten gaan. om in vurigen ijver en ruimhartig begrip iedere nieu we viilding terstond voor de verchristelijking van de we reld te exploiteeren wij waren weer eens de weekla gende en protesteerende mee- loopers in de achterhoede! UET WEZEN van Christus is niet alleen ethisch en geestelijk; Hij is bovenal: de Verrijzenis en het Leven. Door Christus is onze doodsbeschou- wing geheel anders dan die van de ongedoopten: zoolang wij met Christus (het leven zelfverbonden blijven, heeft de dood voor ons geen defini tief karakter meer. Niet alleen dat onze ziel in de zaligheid wordt opgenomen, wanneer wij in Christus ontslapen, doch onze gejieele lichamëiijk-psy- chisch-geestelijke persoonlijk heid zal hersteld worden om nimmer meer te sterven wanneer onze Heer in Zijn glorie boven de wereld zal verschijnen. Deze heerlijke slót-gebeurtenis der wereld geschiedenis zal de Kerk ons de komende Zondagen telkens voor oogen houden. Morgen leest Zij ons de opwekking van den Naimschen jongen voor, om ons oog op onze eigen op standing te vestigen. MARCUS En ja! Nu de dingen eenmaal zijn zooals ze zijn, nu maakt een moedig negativisme voorloopig een onmisbaar en belangrijk on derdeel Uit vain onze houding tegenover de film. 1 Nu hebben wij wel degelijk de plicht om op de fijnste zeef dat zal in het algemeen het keurings oordeel van uw katholiek lijfblad zijn ernstig acht te slaan. (Slot volgt.) MARCUS In Frankrijk dreigde een sta king uit te breken onder een millioen man van overheidsper soneel, onder wie politie-, belas- tipg-, d'ouane-'en postbeambten. Het bestuur van de algemeene vakvereeniging voor overheids dienaren had met 144 tegem 56 stemmen en 6 onthoudingen be sloten geen algemeene staking te proclameeren. Ondanks deze stemming tegen een algemeene staking heeft de vakvereeniging voor personeel, belast met fi- nancieele en administratieve aangelegenheden, haar leden over het geheele land opdracht gegeven, met ingang van Vrijdag te staken. Deze vakvereeniging heeft meer dan 100.000 leden. De bekende anthropoloog Dr, Paul Julien. die voor den oorlog verscheidene reizen maakte naar Midden, en West.Afrika voor het verrichten van bloedonderzoe- kingen, is in het voorjaar voor dergelijke onderzoekingen naar -Zuid-Marokko vertrokken. Gedurende eenige maanden heeft Dr. Julien in gezelschap van zij m vrouw het gebied der groote Atlas ven de oevers - der Boven-Draa-rivier bereisd. Hoe wel er vele moeilijkheden waren te overwinnen, is het onderzoek uitstekend geslaagd, hetgeen voor een groot deel te danken is aan de medewerking van de Fransche militaire en civiele autoriteiten. De wantrouwende bergstammen konden slechts met groote moeite en met behulp van Moorsch hulppersoneel er toe wtvden bewogen zich té laten onderzoeken. De door Prof. Pondman bereidde sera hebben zich uitstekend gehouden en bleken van veel nut voor het slagen der expeditie. Wij zijn met hen, die Julien's „Kamp vuren langs den evenaar" gele zen hebben en zijn interessante radiovoordrachten hebben be.' iuisterd, benieuwd naar publica ties over deze reizen. Bij gelegenheid van de herdenking van het uitbreken van de spoorwegstaking in September 1944 is aan het personeel een gedenkpenning uitgereikt QP HET CONGRES van de Volksgezondheid te Amster dam heeft de voorzitter van den Gezondheidsraad, prof. dr. L. C, Kersbergen, een en ander mede gedeeld over de gevolgen van den oorlogstoestand voor de Volksge zondheid in ons land. Na de helft van 1944 werd de toestand zeer verontrustend. De catastrophe kwam na de bevrijding van het Zuiden, het offensief bij Arnhem en de spoorwegstaking, het Wes ten van het land met de groote steden en een bevolking van ruim 4 millioen zielen werd van 'de be voorrading afgesneden. De verhouding van de sterfte van de eerste helft 1944 tot de eerste'helft 1945 was 100 tor 220! In den Haag zelfs 100 tot 243. Het ergst was Februari 1945 en Mei 1945. Er kwamen weken voor, dat de stérfte aan onder voeding meer dan de nekt van het totaal aantal sterfte bedroeg. Niet verklaard is, waarom twee tot driemaal zooveel mannen stierven als vrouwen. Tiendui zend personen zijn aan den hon ger bezweken, ongerekend dege nen, bij wie honger en toude tot den dood hebben bijgedragen. Er is een duidelijke verschuiving van t.b.c,-gevallen naar hoogere leeftijden. Ontzettend was ook de toename der besmettelijke ziek ten, vooral die van diphteritis was catastrophaal: in 1939 1273, in 1944.... 60.226! Er waren ook duidelijke geval len van algemeene lichaams zwakte, en er heerschte, zoo con stateerde dr. Kersbergen, een al gemeene zedenverwildering. Daalde het aantal besmettelij ke ziekten na het einde van den oorlog sterk, de malaria bracht nog aangename verrassingen in verschillende deelen van het land. De sterftecijfers aan t.b.c. waren ontstellend. Tegen een van 4,1 in 1939, staat te Rotterdam in de eerste 8 maanden van 1945 het getal 11! Het zal noodig zijn, aldus dr. Kersbergen, de geheele Devolking rontgenologisch te onderzoeken met scherpbeeldfolografje. Nu daalt het sterftecijfer voor de t.b.c. wel, maar het aantal ern stig zieken is mg niét gedaald. Het aantal plaatsen in ziekenhui zen en sanatoria moet, worden uitgebreid. Nijpend gebrek aan medisch en verplegend personeel waarover ook minister Drees namens de Regeer,ng klaagBe maakt exploitatie onmogelijk. Wij blijven met vertrouwen wachten op een middel tegen t.b.c. Dit vertrouwen is gegrond op onderzoekingen in de Mayo- kliniek in Amerika, met een schimmelextract, strepto-mycine, dat een beschermende werking schijnt te hebben De Directeur- Generaal van Volkshuisvesting schat het aanta, slech'-gehuis- veste landgenooten op meer dan 1.000 000! De verwachte daling der zui gelingen sterfte ls niet ingetre den. Een verheugend verschijnsel is de teruggang van het sterfte cijfer, terwijl het aantal geboor ten en huwglijken sterk gestegen is. Er blijft alleen een groote nood in de ziekenhuizen en gestichten door tekort aan verpleegsters. IN SEPTEMBER 1945 zijn I een vijftal Amerikaansche filmmaatschappijen, die sinds jaar en dag in Nederland za ken deden, uit. den bioscoop bond getreden met de bedoe ling de filmmarkt vrij te kun nen beheerschen. Er zou naar men meende een tekort aan films ontstaan en de Ameri kanen zouden dan de yrije hand hebben gekregen! Zij hebben echter buiten den waard, in dit geval buiten den Ned. Bioscoopbond gere kend die dit reeds lang aan had zten komen en bare maatregelen bereids had. ge troffen. Het is niet gegaan zooals in andere landen en waar de legers op den voet gevolgd werden door filmhandelaars die het leeuwen deel der filmrecettes voor zich opeischten. De bioscoipbond heeft overal in het buitenland een rui me voorraad films gekocht en ge huurd, zoodat er voorloopig geen vrees voor een tekort benoefde te bestaan. Er is 'een collectie voldoende voor meer dan 'n jaar. Intusschen is dezer dagen het conflict bijgelegd. De Amerikaan sche filmexport maatschappij de MPEA heeft zich als lid van den Bioscoopbond aangemeld, is toe gelaten en heeft dus alle rechten doch ook alle plichten die de overige leden hebben. De Amerikanen kunnen dus weder films invoeren, doch daar de markt voorloopig voorzien is zal het niet eerder dan 1947 wor den aleer de eerste Amerikaan sche films kunnen worden tege moet gezien, een enkele uitzon dering wellicht daargelaten. Wilde bioscopen verdwijnen Een der gevolgen van het tot stand gekomen accoord Is, dat de Amerikanen zich verplicht heb-" ben geen films meer te leveren aan de z.g. „wilde bioscopen", die derhalve, willen zij blijven be staan, op den langen duur er toe zullen moeten overgaan zich bij j den Ned. Bioscoopbond aan te sluiten. Voorts is het z.g. „blind boeken*', het huren van •films voor men ze gezien heeft, ook van de I baan. Er zullen weer „trade- j shows", vertooningen voor onder- nemers, plaats vinden, waarop zij de films kunnen zien alvorens zij ze huren. Be ondernemer kan dus zelf een keus maken en wij hopen dat deze gelegenheid benut zal wor den om films, die uit zedelijk oogpunt verwerpelijk zijn. abso luut te weren. Voorts heeft de overeenkomst nog tot gevolg, dat ook de Ame rikanen, mits met vergunning, hier te lande theaters kunnen bouwen of huren. Zoo werd het oog geworpen op de U.F.A.-thea- ters „Asta" te 's-Gravenhag- en „Luxor te Rotterdam. Een be slissing hieromtrent is nog nigt genomen. Algemeen is men van oordeel, dat de Bioscoopbond goed werk gedaan heeft door voet bij stute houden en toen het moment gun stig was to, een accoord bereid bleek le zijn De president van de Export- Corporation van de Dodgefabrie- ken, de heer C. B. Thomas, heeft bij een bezoek aan ons land in teressante en optimistische gelui den doen hooren over den im port van Dodgewagens. Welis waar verhinderen de stakingen in de U.S.A. een regelmatige pro ductie, doch de Dodge-works hoen alles om de afgesloten 'contracten met het buitenland na te komen. De prijzen zullen voorloopig wel zoo hoog blijven als ze zijn; van verlaging zal pas sprake kunnen zijn, indien de productie haar normale peil weer bereikt en zoo merkte de export-man met echt-Amerikaansche vrijheidszin op indien alle remmende re- geeringsraaatregeien een einde nemen! Joe Louis heeft waer eens zijn wereldtitel in alle gewichten met succes verdedigd. Voor 40.000 toeschouwers 'heeft hij Woens dagavond te New York in een zeer korte boksmatch afgerekend met Tami Maurillo, die het nog geen volle ronde tegen den kam pioen fcon uithouden. 'Na 2 mi nuten en 9 seconden hing Mau rillo al in de touwen naar adem te snakken, werd volgens de re gelen uitgeteld en verliet met de somberste gedachten het strijd perk Hij was de 23ste, die het niet klaargespeeld had.... v_ Op de tentoonstelling "Enge. land kan het maken", welke dezer dagen te Londen ge opend wordt, zal de hierbo ven afgebeelde fiets geëxpo seerd worden. In dit model zijn de eventueele ontwikke lingen voor de komende twin tig jaar verwerkt. Deze fiet§ der toekomst zou vervaardigd kunnen worden van een zeer licht, sterk metaalsoort, in teressante bijzonderheden zijn: ontwerp voor een in te bou wen motor Jdynamocombinatiie van het hedendaagsche naaf- dynamotype, die electrischc energie verzamelt pij het af dalen van heuvels e.d. en later weer afgeeft; ingebouw_ de voor. en achterlichten-, eleclrische bel, ingebouwde miniatuur radiotoestel, Inge. bouwde remmen, welke door bet draaien der handvatten bediend worden, veerende voorvork en ruimte in het frame voor gereedschap en pomp. Topical Press P Zoolang de zeeliedenstaking in Amerika duurt kunnen weke- lijksch 450.000 ion kolen, niet naar Europa vervoerd worden. Van de twee millioen ton die in September moest geëxporteerd worden is practisch nog niets afgeleverd. Ook al zou in October alles weer normaal gaan dan kan 911 tekort toch niet meer worden ingehaald. Nederland verwacht komende maand 212,500 ton Als er tenminste niets tusschen komt. Te Cannes is gisteren hei in ternationaal filmfestival begon nen dat, zooals het zich momen teel laat aanzien, een zeer belangrijke gebeurtenis op film gebied belooft te worden Een groot aantal landen heb- aen hun beste producten ingezon- aen> oa' Engeland, Rusland, Amerika, Polen, Tsjecho-SIowa- kije Zweden, Denemarken en Zwitserland. Het zal de jury derhalve moeilijk vallen de prij zen toe te kennen. Op den eersten dag werden vertoond een Sowjet-documen- taire over Berlijn, gevolgd door een Amerikaansche documentaire en de veel besproken Engelsche film „Caesar en Cleopatra' Zweden kwam uit met „Scha duwen op de sneeuw" en Mexico met een nieuwe versie van het bekende verhaal van Alex Du mas: „De drie Musketiers Vandaag zal van den Ne- derlandschen cineast Paul Schuytema vertoond worden: „De Maasoruggen", terwijl Portugal Zondag uitkomt met een film over Fatima. In den loop van de volgende dagen zullen nog geprojecteerd worden de Nederlandsche docu mentaires: „Dé m'arkthallen van Parijs" eveneens van Schuytema, „Samen op weg" van Otto van Neyenhoff. „Metamorphose" van Herman v. d. «Horst en een film over Walcheren van Jo de Haas. Waar Nederland nog niet met groote speelfilms woor den dag kan komen is besloten nog een keus te doen uit de beste jour naals van Polygoon te Haarlem. Men verwacht in totaal 120 films.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 3