Wij protesteeren Wij eischen Nieuw Noordholtandsch Dagblad Een operette in wording DRAVERIJEN TE ALKMAAR H.H. WIJDINGEN MARKTBERICHTEN WEERBERICHT 2 MAANDAG 23 SEPTEMBER 1946 Er was Zaterdagavond nog meer te zien dan de Alk- maarsche Zaterdagavond- markt. Nauwelijks hadden de kooplieden hun boordeknoo- pen en veters ingepakt en nog niet was de laatste der onverkochte jonge honden weer in de kist met zaagsel ondergedompeld, toen een sombere schare van de Choorstraat de Laat kwam opgewandeld. De schare war voorzien van één helrood spandoek met het op schrift: „Wij eischen handhaving van art. 192 van de Grondwet" en één helblauw dito met de treffende woorden: „Wij proles- teeren tegen de uitzending van troepen naar Incronesië," Toen wij bovendien bemerkten, dat verscheidene bekende communis ten in de stoet meeliepen kon er van twijfel over den tendenz moeilijk meer sprake zijn. Hoewel politie bevel gaf het geval te ontbinden, formeerden de mannen, de enkele vrouwen en de beide militairen rich bij de Bloemstraat opnieuw, plukten met rondspiedende blikken de spandoeken weer uit hun bin nenzak en begaven zich onver droten naar het Rocbdalekwar- tier. Omdat de meesten van hen met twee autobussen uit de rich ting Wielingen aam-gemobiliseerd waren en dus niet met de plaat selijke stemmingen op de hoogte konden zijn, viel hen de «ont- Voor de Vereeniging „Oud- Alkmaar" werd Vrijdagavond ïn 't Wapen van Heemskerk door de Operettevereeniging „Danza" een programma aan geboden, waarin een lezing werd gehouden over de operette „Alkmaar in den Spaanschen tijd 1572—1573', die „Danza" in studie heeft genomen. Tevens werden eenige soli en koren, uit de operette gelicht en uitgevoerd Nadaf de heer Ringers, voorzit ter van „Oud Alkmaar", een woord van dank gericht had aan de leden van „Danza" en de re cente geschiedenis van de Vereen. „Oud-Alkmaas" had weergegeven, verhaalde de heer R. Vóórhaar in zijn lezing, hoe het plan voor een dergelijk stuk al voor den oorlog bestond, geïnspireerd door de grootsehe 8 Octoberviering en hoe 't stuk onder den oorlog tot stand gekomen is. Na een degelijkei be studeering van vele kronieken, ontstond de inhoud van deze ope rette, waaraan de heer Jan van Alfen vorm gaf, terwijl de heer G. C. Pranger de muziek compo neerde, welke muziek de heer An derson orchestreerde voor sym- phonieorkest. Buiten de orkesten nemen 120 personen deel aan de uitvoering. De Hollandsche dansen en het menuet, die in de operette voor komen, werden gecomponeerd door Mevr. Pranger-Schuifema- ker. De operette, die uit 4 bedrij ven en 6 tafereelen bestaat, geeft op waarlijk grootsehe wijze de ffeschiedenis weer van Alk- ïnaarsch Ontzet, te beginnen bij 11 bezoek van Willem van Oranje aan de stad op 29 October 1572 tot de bevrijding op 8 October 1573. De soli en koren, die op dezen avond werden uitgevoerd, span nen onze Verwachting tot 't hoog ste, zoowel om de grootschlieid van opzet, als om' de zeer geper fectioneerde uitvoering- ervan. Deze operette zou ongetwijfeld het beste tot uiting komgn wan neer zij gespeeld werd in de open lucht, omdat de muziek ervan waarschijnlijk te grootsch is, om in een zaalruimte omvat te wor den. De mogelijkheden moesten hiervoor aanwezig zijn zooals b.v. in Haarlem het geval was. Het lig+ in de bedoeling de operette „Alkmaar in den Spaan schen tijd 1572-1573" 8 maal op te voeren in de maand December. Zes avonden zijn al uitverkocht. MIDDENSTANDSWEEK Woensdag a.s. begint de Mid!- denstendsweek, die in het kader van de groote Land- en Tuin. bouwtentoonstelling wordt ge houden Overal hangen nu de groote raambiljetten, waarin het publiek wordt opgeroepen aan den etalagewedstrijd deel te nemen. Het is dan ook in alle opzichten de moeite waard en heel veel menschen zullen langs de keurig verzorgde uitstalkas ten trekken. De Alkmaarsche middenstand' toont wat hij waard is Een verheugend teeken! vangs, in het Rochdalekwartier wat tegen. Een meisje hoorden wij tenminste roepen: „Jullie moesten je schamen!" Op gezette tijden riep een gladharig heer, die kennelijk de colonne aanvoerde, tot zijn voort- slenterende discipelen: „Een.." waarop een stem ui, de schare antwoordde: „Tweewie nu mocht meenen, dat na den uit roep: „Driehet heele con vent volgens bekend recept zou uitbarsten in „Wenn wir am Rhein marschierenkwam bedrogen uit. Na den derden uit roep namelijk mopperden de bru- taalsten uit de stoet eenmondig: Geen geweld maar overleg met Indonesië". De rest van het gezelschap ondersteunde deze leus met instemmend gezwïjg. Ook wij zwegen boewei niet geheel instemmend en mis schien mèt wat binnenpretjes. VERDEELING WERKZAAM HEDEN IN HET COLLEGE VAN b. EN W. Omtrent de verdeeling der werkzaamheden van B en--W. is het volgende bekend: De Burgemeester zal zich be lasten met de aigemeena zaken, het onderwijs, de keuringsdienst van waren en de G.G. en GX>. Wethouder G, van Slingerland die tevens is aangewezen als waarnemend burgemeester zal ije zaken betreffende financiën, pen sioenen, personeelszaken, bet marktwezen en het georganis :erd overleg behandelen. Aan wethouder M. Coerts zijn toevertrouwd openbare werken, bouw- en woningtoezicht volks huisvesting, het gemeentelijk wo ningbedrijf, de havendienst en de plantsoenen. Voorts behartigt deze wethouder de belangen van het grondbedrijf, de reinigings dienst en de gemeentelijke be graafplaats. Wethouder R. Bakker zal aan gelegenheden betreffende het gemeentelijk bureau voor Sociale Zaken behartigen alsmede bet Maatschappelijk Hulpbetoon en het Sportpark onder zijn hoede nemen HET GAAT SPOKEN IN 'T GULDEN VLIES Het bekende en alom gevierde -een voorstelling van 't bekende detective-tooneelspel „De Spin", een interessante Engelsche „Thriller" door Mary Robberts Rinehart. Dit stuk is zoo sterk geschre ven, dat tijdens de pauze wed denschappen werden afgesloten om ,het raden van den dader doch meestal had men juist den verkeerde verdacht. Behalve de spannende momenten zijn er ook dol vermakelijke situaties in „De Spin" Bij elkaar een zeer amusant geheel, dat overal volle zalen trekt. Het gezelschap geeft .slechts één opvoering van dit spannende stuk. dus zal het niet aan belangstelling ontbreken, Voor deze sluitingswedstrijden bestond veel belangstelling. Ex. sior" zorgde voor de muzikale omlijsting. Het was pikeur W H. Geersen, die niet minder dan 3 eerste prij zen in beslag nam: de beide af- ■deelingen in den Burg Koelma- prijs en de 2e afdeeling in den In memoriam W. Mooij-prijs. J. v. d. Berg won op schitte rende wijze den Keizer.prijs, zwaar bedreigd door L Hof. Boyke Norton wan de heer- rij derscourse. H de Vries, die de leiding nam uit een veld van IB paarden, stond deze niet meer af. K. Kra mer met Janneke moest zich met den 2den prijs tevreden stellen. De beide rennen sloten dezen dag en het applaus moge aan leiding zijn voor het ijverige be stuur van „Vooriiit", deze meer te doen houden. De uitslag is als volgt: Burg. Koelma-prijs Draverij voor 2-jarige paarden. Ie afdeeling: Louis Axkit, rij der W. H Geersen, tijd 1.468; Lucky 'Saint, rijder H de Vries; Lily The Great, rijder E. Kruit hof. 2e afdeeling: Lee Axkit, rijder H W Geersen, tijd 1.518. Couwenhoven-prijs Handicapdraverij voor Neder- landsche paarden voor amateur rijders: Boyke Norton, rijder H, Drent, tiid 3.392; Darius G, rij der H J. Kluwers; Bobichon, rijder G Venneman, In memoriam W. Mooij-prijs Prijzendraverij voor paarden, welke nog geen f 3000 Rebben gewonnen. Ie afdeeling: Ingo Hanover, rijder A. R. Nottelman, tijd 3.174 K. Mac Hóllo, rijder W, Leeu wenkamp; Koh I Noor, rijder L. Coanbee. 2e afdeeling: Klazina Axkit, rijder W. H. Geersen, tijd 3.184; Jane the Saint, rijder H de Vries Kitty Axville. rijder W. Leeu wenkamp. De Munk.prijs Prijzendraverij voor Neder- laodsche paarden, welke f 3000, doch nog geen f 11.000 hebben gewonnen. K Friezin, rijder H. de Vries, tijd 3.152: Janneke rijder K. Kramer; Kitty K, rijder L. Conri bee. Keizer-prijs Prijzendraverij internationaal', voor paarden welke f 11 000 of meer hebben gewonnen Afstand 2040 m. Hanever, rijder J v. d Berg, tijd 3.054; Guard, ruder L. Hof; Akrori B, rijder K Hart. Kaandorjvprijs (Re») Voor paaiden van 3 jaar en ouder, die dit jaar geen f 500 gewonnen hebben. Princesse Motley, eig. Stal Vrij Nederland, tijd 2124; Ormea, eig. G A, Koning; Khereddme, eig. P. v. Schijndel Sportparkcommissie-prijs Ren Handicap voor paarden van 3 jaar en ouder, die dit jaar geen f 10.00 gewonnen hebben. Col des Aravis. eig G. A. Kol ning, tijd 2.268; Prpelette," eig. Stal Metropole Place; Rosé Queen, eig. mevr v d Nat. letter b moet Dinsdag de nieuwe distri butiebescheiden afhalen. CIRCUS JOS. MULLENS Daar de storm het onmogelijk maakte om op den gestelden datum het circus op te slaan, werd eerst Zaterdagavond de eerste voorstelling gegeven. Het kon wel niet anders of dé vijf augusten moesten 't programma openen met zotheden Er vielen prachtige staaltjes van ruiter- Runst te bewonderen en men wist waarlijk niet waar naen het meest van genoot, van de prach tige paarden of van de rijkun sten, vooral van Otto Schuman. Het is moeilijk te z^gen wat het hoogtepunt vormde in dit programma, dat eigenlijk uit niets anders dan topprestaties bestond. Maar het walsende, fotxrot., swing- en polka-dan sende paard' van Otto Schuman wekte algemeene verbazing. Doch niet mindere onmogelijk heden vertoonde de jongleur, John Mullens, En dit alles in sneltreinvaart, drie uur lang. De toeschouwers waren ten volle tevreden helder HIJ GING AAN DEN WANDEL De heer W. Bakker, die deel zal nemen aan den wandeltocht AmsterdamLeeuwarden, is bij wijze van training Zaterdag- 'avond om 9 45 tezamen met z'n broer uit Den Helder gestart en naar de Hembrug gewandeld! W. Bakker liep op Zondagmorgen weer even vroolijk van Amster dam terug naar Westzaan, waar hij in een korfbal wedstrijd mee speelde Wie doet 't hem na? KORFBAL KVD IKVH I 2—3 Roda III—KVH II 1—2 ZH. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft op 21 en 22 Sep tember in de kapel van het Theologicum te Warmond de volgende H.H. Wijdingen toege diend. De H. Wijding van het Diaconaat aan de Eerwaarde Heeren: J, J, M. Agterof; E. van Diepen; A. W. de Greef; G Klinkenberg) Th, G, J, Kloeg; Th. J, Kramer; P, J, Krool; H, W, P, Kuipers; S H, J, van der Meer; M, van der Ploeg; J. P. Seysener; J. Sik kink Vervolgens de vier lagere HH Wijdingen aan de Eerw Heeren; A, Bakkum; B, J, M, van Bal- gooy; P, H, I, Genemans; A. Th. Groenendijk; C. J van Haas- tert; A; F, J. Hansen; Ph, A, Harding; A, L, M, Hermes; J. Th, Hoogervorst; W. J. de Jonge; H, J, Kaandorp: J, A, Kerslholt A. de Korte; A, E. I, M, le Jeune; F, A, Th, M, Meyer; J. C, P. Plantinga; C. A, Rijk; P. f, L, van Reisen; L Verbeek; G, A, de Wildt; W, J, Wortel; Chr. J. Wüst; Th. P. Wijnker en W, L, M. Grijpink Allen Theologanten van het Groot Seminarie te Warmond'. Van de werf van J. en K. Smits te Kinderdijk werd de nieuwe zee-tinbaggermolen „Kalmoa", de eerste, welke na den oor log in ons land werd gebouwd, te water gelaten. Het vaar tuig is 66 meter lang, 20 meter breed en heeft een bagger- diepte van 30 meter. Het schip glijdt in zijn element. (A.N.P. P.) LAN GENDIJK, 23 Sept. 21600 roede kool 4,207,20; 9600 gele kool 4,206; 68800 witte kool 45,40; 10000 groene kool 7,20 13,0; 3300 bieten I 4,80—5; H 2,80—2,90 III 2,10; 2500 uien 6,708; 1700 slaboonen 3467; 1750 stuks bloemkool 7190; 9400 aardappelen; Bevelander 7,10 8,30; BI. Eigenheimer 8,408,50 i Weersverwachting medegedeeld «door het K.N.M.L te De Bilt, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond: VERANDERLIJK Aanvankelijk geheel bewolkt met eenige regen, later tijde, lijk brekende bewolking. Ma tige Zuidwestelijke tot Weste lijke wind. Iets koeler. ZON opk. 6.27; ond. 18.35 MAAN opk. 4.55; ond. 18.48 Sportnieuws A.P.G S ALC. VICTRIX 3—4 A narrow escape In een meer spannenden dan een technisch hoogstaanden wedstrijd is Alcmaria er in geslaagd dezen lsten •uitwedstrijd te winnen en daarmede twee kostbare punten in de wacht te sleepen. De Buijzer was weer van de partij in v. Swaerts plaat® hetgeen 'n versterking beteekende. Na ongev. 5 min. spelens werd een schot van de Buijzer door de lat gekeerd maar de toesnellende Pluijmers wist deze kans met een kopbal te benutten 0—1. Na een kwartier profiteerden de Am sterdammers van een misverstand in de AïcmaTia verdediging en maakten gelijk 1—1. Dan kreeg' men een gelijk opgaanden strijd te zien totdat na on_ geveer een half uur spelens de Buij zer Alcmaria opnieuw de leiding gaf 12 De vreugde was van korten duur want geen vijf min. daarna was het weer gelijk 22 waarmede de rust kwam. Deze stand bleef zoo tdt een kwar_ tier voor het einde toen de Buijzer in het strafschopgebied werd ge haakt. Deze strafschop door hemzelf genomen, bezorgde Alcmaria voor den derden keer de leading 23. Nog geen 2 mm, daarna was het weer gelijk nu door een strafschop van A PGS wegens afhouden van ten Her- he] (3—3). Tien min. voor het eindfe was het van Wieringen die Alcmaria voor de vierde maal de leiding' gaf. Uit een goed genomen hoekschop van Schmidt kopte hij den Bal prachtig in 34. Drie min. later sloeg de back van APGS toen de keepeT reeds gepas seerd was den bal' met de hand uit het doel. De Buijzer nam deze straf, schop maar de APGS doelman wist den bal te stoppen. Onder spanning en groot gejuich van der Alcmaria supporters kwam het einde met een 43 overwinning' van Alcmaria. A.F.C. I—Z.A'.P. I 0—3 Direct na den aftrap belaagde de A_voorhoede de ZAPveste maar de Z_achterhoede voorkwam erger. ZAP kon haar vorm nog niet direct vin_ den doch AFC bezat ook nogal eenige gebreken. Vlak voor de rust wist de ZAP- middenvoor echter te doelpunten 01 Na de rust veranderde het spel. beeld weinig en tweemaal achtereen had de ZAP_voor#oee succes 0—3. AFC kon daartegen niets in het mid den brengen. De verdedigingen ble ven hierna meester van het terrein. AFC III wist met 10 van Kolping Boys te winnen. D.T.S, I—ALW. FORWARD 4—0 "Verdiende zege voor DTS DTS heeft haar eersten compe titiewedstrijd met klinkende cij fers gewonnen, al heeft ze wel jets meer gekregen als hun toekomt, want die 40 geeft de verhouding van beide partijen niet precies weer. Wel speelde DTS beter dan Forward, vooral het afgeven was bij de thuisclub stukken beter. Bij Forward speelde Freese nie* mee. Zijn nlaats werd nu ingenomen door haar midvoor Hart. Tensen speeide nu midi oor. De wedstrijd. DTS heeft goed geraden en laat Forward tegen den sterken wind aftrappen. De eerste aanvallen zijn voor DTS doch zonder resultaat. Wanneer Forward zich dan weet los te werken zien we haar links binnen een keihard schot lossen, dat de DTS-keeper weet te stop pen. Forward komt steeds terug en haar linksbuiten krijgt een paar kansen doch zonder resultaat. Na tien minuten spelen neemt de thuisclub de leiding, een voorzet van haar rechtsbuiten wordt on houdbaar ingekopt t0. DTS zit er nu geweldig op en gesteund door den sterken wind. geeft zij de Forward achterhoede volop werk. Na een half uur spelen wordt haar harde werken beloond, een harde schuiver van haar rechts buiten treft doel 20. Tensen- en Hart verwisselen nu van plaats en Forward zet er alles op om de achterstand in te loopen. De DTS-keeper weet echter met groot talen+ zijn doel schoon te houden. Rust 20 Bij het begin der tweede helft is he+ weer DTS dat de toon aangaf. De eerste vijf minuten kwam For ward er niet aan te pas. Maar daarna nam Forward het spel in handen, doch hoe zij ook zwoegde, alles was zonder resultaat. De en kele snelle aanvallen van de thuisclub brachten telkens be nauwde oogenblikken voor dé Forward-aanhang. Bij een dezer aanvallen gaf de linksbuiten een keihard schot tegen de lat, de bal «•Dringt terug in het veld en is al weer in het middenveld. Dan fluit de scheidsrechter en kent tot ieders verbazing een doelpunt toe. 30. Na deze geweldige teleur stelling is Forward geslagen. DTS maakt kort voor het einde nog een buitenspeldoelpunt dat de scheidsrechter toekent. 40. Kort daarop kom* bet einde. SPARTAAN—WEST-FRÏSIA 2-^4 Goed spel4 te Amsterdam. Simons scoort drie maal. De eerste competitiewedstrijd werd door West_Frisia ingezet met een fraaie 42 overwinning op Spartaan uit Amsterdam. Een resultaat hetwelk volop verdiend was. Met het huidige elftal mag er geen reden tot klagen zijn want er werd een vlot partijtje gevoetbald met een sterk vernieuwde ploeg. Voor Cor Stelling die naar "Rotterdam verhuisd, is werd Ban gen- dijk geplaatst en deze speelde een prima partij. Alleen zal hij nog even moeten wennen aan zijn buurman Beller want de misverstanden tus_ schen de twee was nog al eens merk_ baar. Arie Post zal waarschijnlijk het doel dit jaar niet verdedigen maar de jeugdig'e Ubels die nu in zijn plaats speelde deed het lang niet slecht. Ten slotte stond voor F. Mo lenaar opgesteld F. Kooiman die een zeer betrouwbare indruk maakt p en •goed - speelde. Na een periode van gelijkopgaand spel is het de S. linksbuiten die een voorzet geeft naar midvoor Meijer en via? diens voet belandt de bal on houdbaar langs den verbluften Ubels is het net 10. W_Fr. gaat het spel beter verdee_ len en gooit het elftal flink open waar veel succes uit voortkwam; want. door de tallooze gopde rennen van Weiland weet Simon Stelling ge_ lijk te maken 11. De meerderheid van W _Fr. gaf meermale aanleiding tot Gcrimages voor het S—doel en uit een daarvan wordt de bal hands gemaakt. De penalty wordt door Si mons benut. 12. Met deze stand breekt de rust aan. Na de thee is W-Fr. ver in de meerderheid en de kans die Simons aangeboden krijgt van Dang'erimond wordt omgezet in een hard in de bo venhoek f3. Even later is het weer Simons die den bal toegespeeld krijgt en lost van groote afstand een houd baar schot dat doei trof 14. Met dezen voorsprong echter gaat W.F. 't wat kalmer aanleggen terwijl S. er bruik van maakt weder tot •den aan_ val overgaat. Een misverstand tusL schen Belier en Langedljk wordt dooi? den S. rechtsbinnen afgestraft (2—4)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2