Nieuw STAKINGEN IN AMSTERDAM Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: INTERN ATI 0- NALE SAMEN WERKING Tegen de troepen-uitzending naar Indië TRAM GAF HET VOORBEELD BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM PRINS BERNHARD IN ZWEDEN GROOTE VIER HEDEN BIJEEN Sjahrir zendt een brief aan Lord Killearn Vrouw vermoord te Bussum VAN KLEFFENS: Niemand werpe zich ongevraagd als advocaat op De troepen der Ver. Vol keren in het buitenland Amerikanen verlaten IJsland Derksen-Senftleben PAUSELIJKE HERDEN- KINGSMEDAILLE Kwestie Degrelle voor de Ver. Naties Weenende Moeder Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartazïl; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m., minimum 2.50; in alle edities 26 ct p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsck Daqblad \Jb Buiten God is '1 nergens veilig (Vondel) DINSDAG 24 SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG - NUMMER 11036 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN «ELDERWest- straat 80; teL K2230 SCHA GENMolenstraat 52 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank WANNEER MEN de geneigd heid tot internationale sa menwerking afmeet naar de be sprekingen op de Parijsche Con ferentie en naar soms minder gelukkige redevoeringen van dezen of genen diplomaat, dan is men wel gedwongen, pessimis tisch te zijn. Gelukkig zijn er daarnaast ook nog andere verschijnselen. Er worden hardnekkige pogingen aangewend, om al dan niet. in het algemeene kader van de or ganisatie der Vereenigde Volke ren, op diverse terreinen plan nen voor internationale samen werking uit te werken. Zoo o.a. op het terrein van sociale en eco nomische voorzieningen e.d. Een belangrijk feit is op dit gebied de stichting van de Food and agri- cul:ure organization of the United Nations, ae F.A.O., d,w,z, de voedsel- en landbouworganisatie van de Organisatie der Vereenig de Volkeren, die pas te Kopen hagen heeft vergaderd en daar besloten heeft tot de oprichting van een wereldvoedselraad over te gaan. Zooals minister Mansholt in zijn rede te Schagen in het licht heeft gesteld, is daar principieel gebroken mei de wijze van be handeling der internationale vraagstukken, zooals die tot nu toe geschiedde. De markten kun nen nog niet vrij gelaten worden en het is de vraag, of ze dat ooit weer zullen kunnenHet ka pitalisme en de zoogenaamcle vrije handel hebben zich op het ter rein van de internationale voed selvoorziening en landbouwpro ductie vrijelijk uitgeleefd, ten koste dikwijls van 'het algemeen belang. Het gaat nu eenmaal niet langer aan, dat internationale handel en financiers beslissen over het wel en wee van den producent en den consument. In dit verband moet het inderdaad betreurd worden, dat Rusland niet met de 34 landen van de F.A.O. meedoet, om tot een goede orde van zaken te komen. Die afzijdigheid is een gevaar, dat weinig verschilt van bet gevaar van het vroegere kapitalisme. Hoe het tegenwoordig me, den invloed van het internationale kapitalisme staat, is trouwens ook nog de moeite van het beschou wen waard, in verband met de houding van Amerika, dat wij ■nog niet tot den nieuwen staat van zaken bekeerd zien. En toch is de actieve medewerking van landen als Rusland en Amerika onmisbaar, om de plannen van de F.A.Ó. te doen slagen en de idea len op dit terrein van internatio nale samenwerking te doen ver wezenlijken. Wij hopen spoedig te kunnen bemerken, dat het alle landen, maar de groote voorop, werke lijk ernst is met hun voornemens, om „de principes van de F.A.O. in daden om te zetten", dan zal de medewerking van de boeren, die minister Mansholt terecht zoo uitdrukkelijk en herhaaldelijk heeft gevraagd, te gereeder wor den gegeven. Want inderdaad, al jarenlang Is. mede op grond van de'begin selen van een economische en sociale ordening op christelijken grondslag, betoogd, dat het nood zakelijk is, productie en con sumptie meer in overeenstem ming met elkaar te brengen, om te voorkomen, dat als er straks, „over drie of vier jaar", zei Mi nister Mansholt, weer overschot ten aan granen zijn, en prijsda lingen zich ongetwijfeld zullen voordoen, een catastrofe ontstaat als in het verleden. De internationale samenwer king zal echter dan pas slagen, als ze ook op dit gebied werkelijk algemeen is; hoe kan men bijv. succes verwachten van het ont worpen plan om stabilisatie te bevorderen zonder gevaar voor verstoring van de markt, als een geweldig landbouwgebied als het Russische weigert' mee te doen en met zijn enorme productie wel degelijk verstorend kan werken, terwijl mede in verband daar mede allicht Amerika altijd nog voor een groot deel kapita- Het personeel van de Ara- sterdamsche gemeentetram is vanmorgen in staking gegaan als protest tegen het uitzen den van troepen naar Indo nesië. Met uitzondering van een en kele tramtrein (te weten een tramtrein van lijn 3 en een van lijn 1). Ook is vanmorgen geen enkele tram uitgereden. De gemeente autobussen waren aanvankelijk wel uitgereden maar helmen zich vrijwel direct bij dezè, bij infor matie als „wilde" betitelde, sta king aangesloten. De staking van de tram in Am sterdam stond omstreeks 9 uur niet meer alleen. 4fr waren ver schillende andere bedrijven waar eveneens wilde stakingen waren uitgebroken, o.a. Blauwhoeden-' veem. Volgens 'de tof nog toe binnengekomen beriohten is geen van de erkende vakbewegingen bij deze actie betrokken. Uit Zaandam bereikt ons he,t bericht dat het geheele personeel van de Zaansche levensmiddelenindus trieën Albert Heyn, Hille en Verkade, om 8 uur in staking is gegaan voor een tijd van 2 uur. Bij de Amsterdamsche Droogdok Mij. is 80 procent van het perso neel niet verschenen. Verschil lende kleine bedrijven zijn ook in staking gegaan. In Amsterdam rijden op het oogenblik uitslui tend lijn 1 en lijn 25. maar met politie op de tram. Hedenmorgen zou een groote meeting van het .trampersoneel op het Waterloo- olein worden gehouden. De actie van het trampersoneel richt zich eveneens tegen den directeur ir. Hofman. In het havengebied is het eveneens zeer onrustig. De, situatie schijnt op he; oogenblik zoo te zijn dat de vakbewegingen zich tegen de staking keeren en enkele bedrijven niet tot staking overgegaan omdat het advies van de vakbeweging daar tegen is. In de stad is het over het alge meen rustig, hoewel natuurlijk op diverse punten groepen menschen de situatie bepraten, waarbij het af en toe tot»felle politieke debat ten komt. Geleidelijk aan breiden de sta kingen in Amsterdam zich meer en meer uit. Od het oogenblik zijn ook de gasfabriek en de wa- 'erleiding in staking gegaan, de veemen liggen stil en bij tsteeds. Z H.Ex. de Bisschop van Haar lem heeft benoemd to' kapelaan te Rotterdam (par Christus Ko ning) den Weleerw. Heer H P. Balestra en tot kapelaan te Uit geest J. M. Th Reiber, eertijds kapelaan te' Monnikendam. Zondagmorgen om half twaalf is Prins Bernhard, vergezeld van zijn adjudant, Ritmeester Geert- sema, in zijn eigen vliegtuig naar Stockholm gevlogen, waar hij twee dagen de gast' is van Ko ning Gustaaf van Zweden. In de Nerke-provincie in Centraal- Zweden zal hij heden deelnemen aan een elandenjacht. Woensdag zal de Prins naar Nederland terugkeeren. meer bedrijven in het havenge bied leggen de arbeiders het werk neer. Ook 500 huisbraudbezorgers hebben zich bij de stakers ge voegd. Het personeel van Werk spoor staakt en ook bij drukke rijen en in groote ateliers wordt het werk neergelegd. De staking krijgt hierdoor steeds meer het karakter van een algemeene werkstaking en op het oögenlJlik (hedenmorgen elf uuaè is nog niet te voorzien waar'oe deze situatie zal kunnen leiden. Het publiek is gelukkig volkomen rustig en de politie kan de orde zonder moeite handhaven. Wel is ook een detachemen' rijkspolitie aan de gemeentepolitie toegevoegd. Het college B. en W. is in ver gadering bijeen. De staking bij de tram kan algemeen genoemd worden. Er hebben zich enkele geval len van molest voorgedaan te gen goedwillige tramconduc teurs, waarbij één voorruit en drie zijruiten van een tram zijn gesneuveld. Daarna zijn on enkele trams politie-agen- ten geplaatst ter bewaking van het materiaal. Er zijn en kele trams die nog rijden en waarbij dan politie aanwezig is. Hedenavond zal een trans port troepen naar Indië ver trekken met het m.s. „Boisse- vain". Het Eransehe .Staatshoofd Bl- dault heeft de Groote Vier, op voorstel van Bevin. heden ter vergadering bijeen geroepen. Het doel der bijeenkomst is be spreking van de agenda der Vre desconferentie. Sjahrir heeft in een brief aan Lord Killearn verzocht de eerste bijeenkomst van de Commissie-Generaal en de In- donesisché vertegenwoordigers ter regeling van de politieke toekomst van Indonesië te presideeren. Men is van mee ning. dat. ofschoon de uitnoo- diging slechts betrekking heeft op de eerste ontmoeting, het de wensch van beide zijden is dat Lord Killearn in geval van het opkomen van een dood punt op eenig gebied, het welk door zijn bemiddeling zou .kunnen worden weggeno men, beschikbaar blijft. Gisterenmiddag heeft te Bus sum een 38-jarige man tijdens een huiselijke oneenigheid zijn eveneens ^8-iarige vrouw door messteken van het leven be roofd. Na het gebeurde heeft de man zichzelf bij de politie gemeld. listische principes huldigt, die moeilijk in het raam van een succesvolle internationale orde ning zullen passen. Wij willen echter, met minister Mansholt, optimistisch zijn en de hoop uitspreken, dat de mede werking, nationaal *en internatio naal, van de landbouworganisa ties., ook de regeeringen van alle landen tot deze z»o noodzakelijke samenwerking in het belang van de menschheid brengen zal. Op de bijeenkomst van den Veiligheidsraad op Maandag avond heeft Engeland zich verzet tegen hel plaatsen op de agenda van het Sowjetrus- sische voorstel, volgens .het welk alle Vereenigde volke ren rapport zouden moeten uitbrengen over de sterkte van hun troepenmacht in het buitenland. Sir Alexander (Groot-Brittan- nië) gaf als zijn meening te ken nen. dat de juiste manier in de zen zou zijn geweest een stap van de Sowjet-Unie direct bij de Britsche regeering. De wijze waarop de Sowjet-regeering deze kwestie thans te berde bracht was volgens hem duidelijk slechts een staaltje van propaganda, waardoor het prestige van den raad in gevaar gebracht zou kun nen worden. De Australische gedelegeerde, Paul Hasluck, viel Sir Alexander bij. Herschel Johnson (Vereenigde Staten) zei dat in de Sowjet-Rus- sische uiteenzetting niets is te vinden, dat een bestudeering van het voorstel door den raad zou rechvaardigen. Zich wendend tot Sir Alexan der Cadogan en Herschel John son, de Britsche en Amerikaan- sche afgevaardigde, stelde Gro- myko de vraag: „Is soms iemand bang, dat een bespreking gege vens over de tegenwoordigheid van vreemde troepen in zekere landen aan het licht zou doen komen?" De Nederlandsche gedelegeerde van Kleffens. zeide, dat hij tegen het plaatsen van het Sowjet-Rus- sische voorstel op de agenda zou stemmen. De hoofdvraag is, aldus zeide hij; of de troepen in zekere landen daar zijn met toestëm- ming van die landen zelf. De Sowjet-Russische verklaring rept er niet van, of eenige regeering bezwaren heeft gemaakt. Als er eenige „onprettige sfeer" beslaat dit van De ergens ter wereld, dan is voorzeker naar aanleiding een geheel andere kwestie. Sowjet-Russische gedelegeerde behoort aan te toonen, dat zijn klacht naar voren is gebracht met wrije toestemming van de landen, welke hij noemde. Geen enkele onafhankelijke staat is er op ges'eld, dat een ander land zichzelf uit eigen beweging als zijn advocaat opwerpt. De Amerikanen* die IJsland tijdens den oorlog uit veilig heidsoverwegingen hadden be zet, gaan het eiland verlaten. Zij beginnen heden de inden'ijd ge sloten overeenkomst met de IJs- landsche regeering uit te voe ren, door de marinebases te ont ruimen Naar wij vernemen zal de wedstrijd tusschen Defksen en Senftleben, welke ontmoe ting destijds moest worden af gebroken wegens een valpartij van den Franschman en waar bij de titel van wereldkam pioen der professional sprin ters op het spel staat, defini tief op 6 October te Zurich plaats vinden, Door Z.H. den Paus zal aan alle Kardinalen, Bisschoppen bij den H Stoel geaccrediteerde diplo maten en andere personen een herdenkingsmedailie worden ge schonken. vervaardigd door den graveur Aurelio Mistruzzi. De medaille vertoont een af. beelding van het Openbaarifcon. sistorie dat in de fet Pieter in Februari werd gdhouden. De zaakgelas igie van Spanje te Brussel heeft een antwoord afgegeven op de nota van de Belgische regeering van 3 Sept. inzake de kwestie.Degrelle. Di£ ani woord wijzigt niet de houding van de Belgische regeering, zoo. dat zij besloten blijft haar grie ven tijdens de zitting van Octo ber voor de Vereenigde Naties te brengen. lMEENEND overJeruzalem heeft Jesus Zich met een kloek vergeleken, die haar kuikens onder °haar vleugels wil verzamelen Als een moe der over haar kinderen, zoo weende Jesus over Zijn stad en Zijn volk Zijn nieuwe stad en Zijn nieuwe volk zijn wij, gedoopten. Jesus weent nog immer In de weduwe van Nairn van het Zondagsevan gelie is de weenende Meer weerspiegeld. Hij wil dat wij eeuwig leven en treurt omdat wij den dood kozen, zooals de weduwe te Nairn om den dood van haar kind weende. Voor eenige dagen was het een eeuw geleden, dat Onze Lieve Vrouw te La Salette ver scheen, weenend over de zon den van Haar kinderen Want wie in zonde leeft en zich niet betert, is dood zon der hoop op opstanding. Jesus, Maria en' onze Moeder de Kerk: hun tranen zijn één En wij zijn er de oorzaak van MARCUS Op het kerkhof te Antjol in Ned.-Indië werden op plechtige wijze de militairen en burgers, die tijdens de Japansche be zetting geëxecuteerd werden, herdacht. Vice-admiraal Pinke legt een krans namens 5e Kon. Marine. (A.N.P. P.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1