ERGERNIS IN CELLULOID ITALIË VERLIEST ZIJN KOLONIËN IN AFRIKA Nieuw Noordhollandsch Dagblad 3 Een positieve houding KLETS NIET MEE Gevecht op een Joodsch ircimigrasifenschip Buitenlandsch nieuws Brutale fietsendiefstal Verklaring van de Groote Vier FUSIE N.V.V.-E.V.C. De Nederlandsche Leeuw As je me nou Engelsehen loten Nederi. kinderen studeeren Waarom TIEN MAANDEN NEURENBERG Oorlog een misdaad Kath. Ned. Dagbladpers WN NIET PRATEN, DINSDAG 24 SEPTEMBER 1946 (IV. Slot) DE VRAAG in hoeverre men opTiood- of dagelijksche' zonde verplicht zou zijn, zich aan deze keuringsoordeelen te onder, werpen, zou ik willen herleiden tot deze kwestie: dat het zoeken van naaste gelegenheden - tot zonde in ieder geval reeds erg genoeg is, en dat het aantal films dat wordt afgekeurd '(ontraden) in verhouding tot het geheeie aantal geestelijke wanproducten op filmgebied, zóó klein is, dat het zich onthouden van deze films die het klaarblijkelijk al te bont maken, een minimum, plicht van christelijke voorzich tigheid moét worden genoemd. Doch bovendien kunnen wij op deze wijze tegen de grofste uit wassen van het celluloid-bederf een krachtig afweerfront vor men, waai- de heeren bioscoop exploitanten niet licht over zul len denken! Zoo hebben de Ame- rikaansche katholieken een ster ken druk op de schunnigheids- fabrikanten van Hollywood uit- feoefend, toen na een congres in 933 gehouden, waar het film kwaad werd gebrandmerkt, het aantal bioscoopbezoekers met vijftien millioen per week ver minderde! Wij vormen een derde van het Nede^-lancische volk en ia vele streken de meerderheid: maar dan moeten de lui die het met vuiligheid prróbeeren, ook bespeuren dat ze ons als een so lidair blok tegenover zich heb ben. Van nog meer belang echter is het, dat wij die vereenigingen, acties en ondernemingen met kracht en offervaardigheiü en toewijding steuneri, die onzen achterstand op fikn-gebied wil len inhalén, die positief de ver vaardiging, verspreiding en be vordering yan de goede film, d.i de film die den christeljjkeri feest ademt, nastreven. Dat 'be oeven geenszins altijd of bij voorkeur films met een gods. dienstigen inhoud in den engeren zin van het woord te zijn. veel eer zijn het filmdocumenten van. den christelijken levensstijl: in verliefdheid en liefde, huwelijk en huisgezin, voor- en tegen spoed, documenten die de aan trekkelijke schoonheid en kracht en frischheid juist van dezen levensstijl belichten. die we noodig hebben. De verwezenlijking hiervan eischt echter meer dan de tradi tioneel® „offertjes" aan finan. ciëele steun en moreele belang stelling. Zij eischt offers van ris. kante ondernemingsdurf van ka pitaalbezitters; van initiatieven, ideeën, van talent en doorzet tingsvermogen van katholieke schrijvers, technici en cineasten. Klets niet mee! Rest mij tenslotje de vr.aag te beantwoorden: maar zoolang we dan met een meerderheid van films zitten opgescheept die voorzoover niet ontraden of afge keurd, toch min of meer aan de hiervoor gegeven ongunstige voorstelling beantwoorden, Vat wilt ge daar dan mee? Ik zou het volgende willen zeg gen: Ik heb noch de taak noch de bedoelinp om u kopschuw te maken voor films, die uw ka tholiek dagblad voor u toe- Vijf kilometer van de Libanee- sche kust is het 'ot een gevecht gekomen' tusschen de bemanning van de Engelsche mijnenveger „Rowena" en Joodsohe illegale immigranten in Palestina op de „Palmach", het schip der immi- grariten. Een Jood werd gedood en verscheidene anderèn en ook leden der Britsche bemanning werden lich, gewond. Het immi grantenschip werd naar Haifa gebracht. Vele honderden passa giers van het immigrantenschip zouden zich in staat van uitput ting bevinden aangezien er in de laatste dagen gebrek aan drink water was. Acht zieken wérden van boord gehaald en in een zie kenhuis te Haifa" opgenomen. Ongeveer 30 bat 40 joden op de „Palmach" sprongen, voordat zij op een -ander schip met bestem ming Cyprus, .werden overge bracht, over boord. Zij deden wanhopige pogingen om naar de kust te zwemmen, maar werden door vaartuigen van de Engelsche Marine opgepikt. laatbaar acht. Maar zit niet als een béte kuddedier mee te zwijmelenmee "te lachen, mee te juichen met de wolven waarmee ge toevallig in het bioscoopbosch zijt. Bezie de flim waakzaam! Wees ook ten aanzien van de film een vol ledige, van den Eucharisti- schen Christus en den Heili gen Geest doortrokken per soonlijkheid. Heb den moed, om er een eigen oorde'el op na te. houden,dat wil practisch altijd zeggen, een oordeel dat tegen de oppervlakkige mas sa, tegen de modepraatjes der lauwen en middelmatigen in gaat! Klets niet mee van "t was toch wel ontroerend", wanneer de bron van dé ont roering troebel en in wezen giftig was. Leg onverbiddelijk den maatstaf van Catechismus en Evangelie aan, overal waar bepaalde films worden bespro ken. Weest scherp kritisch!! Scherpt ook den kritischen geest van uw huisgenooten en vrienden. Noem zwart wat zwart is. MARCUS EEN ZWEEDSCH VERPLEEG STER, Lisa Bostroem, heeft naar uit Stockholm wordt gemeld hét raadsel van het ontstaan .der" roode bloedlichaampjes opgelost.' ROBERT JACKSON, de voor naamste aanklager in hgt proces van Neurenberg is gisteren in Duitschland teruggekeerd. Men verwacht dat het vonnis a.s. Maandag zal worden uitgespro ken. DE FRANSGHE MINISTER van Financiën heeft een beroep ge daan op de ambtenaren het werk te hervatten. DE BRUSSELSCHE SPEKSLA GER hebben Zondag hun zaken gesloten. Zij eischen vrije prijzen en behoud der rantsoeneering van sommige vleeschsoorten. EEN LINCOLNVLIEGTUIG van de R.A.F. -neef, den afstand En- 'geland-Nieuw Zeeland in den recordtijd van 57 uur gevlogen. In de gemeente Huizen N.H. hebben dieven zich toegang ver schaft tot de opslagplaats van een rijwielhandel. Niet minder dan 17 gloednieuwe fietsen met banden en al werden ontyreemd. De bu'iit is vermoedelijk per vrachtauto vervoerd. De Groote Vier hebben giste ren een verklaring gepubli ceerd over de toekomst van de Italiaansche koloniën. Hierin wordt gezegd dat zij besloten hebben binnen een jaar na het in werking tre den van het Vredesverdrag met Italië gezamenjijk te be slissen over de uiteindelijke verdeeling van het territo riaal bezit van Italië in Afri ka, waar Italië alle rechten en aanspraken op verliest. Bij verschil van meening zullen de ..Groote Vier de algemeëne vergadering der Vereenigde Na ties om een aanbeveling verzoe ken en deze aanbeveling aan vaarden en tot uitvoering bren gen. Commissies van onderzoek zul len naar de vroegere Italiaansche koloniën worden gezonden om aanvullende gegevens te ver schaffen en zich op de hoogte te stellen van de meening der plaatselijke bevolking. In de verklaring wordit tevens het ""recht van „andere belang hebbende regeeringen" om bij de beschikking over de Italiaansche koloniën gehoord te worden, er kend. Pleidooi van Bonomi. In de politieke en territoriale commissie .voor Italië heeft de oiid-premier van Italië, Bonomi, verzocht ten minste die deelen van de Italiaansche koloniën, waar zich geen uitgesproken ter ritoriale problemen voordeden en waar de' belangen van Italiaan sche immigranten het grootst waren, hangende een uiteinde lijke beslissing over de loekomst der Italiaansche koloniën weer onder Italiaansch bestuur te stel len. Hij verzocht voorts dat Ita lië uiteindelijk het beheer over zijn Afrikaansc&e gebiedsdeelen, die hèt vóór het fascistisch regiem verwierf, zou krijgen, Bonomi drong er op aan, dat, De Br.itsche Ajrbörne-troepen zijn voornemens voor de school kinderen van Arnhem.en Ooster beek die de graven van hun ka meraden onderhouden, studie beurzen voor een Universiteit aan te vragen. Dit plan werd geopperd aan boord van de „Prinses Beatrix", waarmede de troepen terugkeer den van hun pelgrimstocht naar Arnhem. Ook werd voorgesteld, kinde ren naar Engeland te laten ko men om kennis te maken met de nagelaten betrekkingen van ,de mannen wier graven zij onder houden. HET BERICHT, dat het vonnis over de nazileiders Is uitgesteld tot SO Septem ber, heeft weinig verwonde ring gewekt De stof. die het wereldgerechtshof had te verwerken was met haar 3000 documenten van Duit- sche herkomst, haar 200 ge- tuigen, 'die in de rechtszaal werden verhoord en haar 300.000 schriftelijke getui genverklaringen, zoo uitvoe rig, da+ wel van te voren vermoed kon worden, dat het boven menschetijke krachten ging, dit alles in drie wéken te verwerken en vast te leg gen in de motiveering van het vonnis. Er zijn velen, die den gang van zaken te Neurenberg met onte vredenheid en ergernis hebben gadegeslagen. Zij geven als hun meening te kennen, dat iedqre willekeurige 'krijgsraad te velde dit proces binnen enkele dagen me, evenveel effect had kunnen voltooien en doen eindigen in hét uitspreken van de welhaast eenigst mogelijke straf: de dood straf. hi de odgen der wereld hebben de twintig beklaagden door 'hun daden, .die zooveel on heil brachten, reeds lang hun le is ven verbeurd. En misschien dat ook wel zoo. Neurenberg heeft echter nog een andere beteekenis dan enkel die van de uitspraak: schuldig of niet schuldig. Het vonnis van dit gerecht moet meer veroordeelen .dan deze mannen en hun organi saties alleen. Daarom zal de straf, die wordt opgelegd van minder beteekenis zijn, dan de overwe gingen, die-in het oordeel zullen worden opgenomen. Het gaal hier om de veiligheid van den vrede om de bestraffing van de misdaad van den oorlog. Het tweede hoofdstuk van de aan klacht is immers getiteld: Misda den tegen den vrede, en het vormt de eigenlijke grpndslag van deze rechtzaak.' Neurenberg stelt een vonnis vast voor alle tijden, waardapr bewerkt wordt, dat de internationale wet van nature kracht heeft zoowel om oorlog misdadig te verklaren als om reoht te spreken over hen, die hun staat helpen .bij het voeren van zulk een oorlog. Slechts op dit beginsel wordt een vonnis ge bouwd, dat niét alleen Se toets dér geschiedenis kan doorstaan, doch dat zelf ook geschiedenis moet maken. Het vonnis een waar schuwing Dit vonnis wil echter niet alleen waarheid verschaffen aan toekomstige historici, het zal tevens een waarschuwing zijn aan toekomstige staats lieden; he.t wil den oorlog niet langer voorstellen als een ongrijpbare grootheid op het gebied der misdaad,als een moord zonder moordenaars en een rooftocht zonder roo- vers, doch het maken tot een reëele strafbare misdaad van mensohen. Hoe zullen de overwegingen van het vonnis zijn? Op wiens verantwoording zal de schuld komen aan alle slachtoffers burgers en militairen van den oorlog die het Derde Rijk ont ketende? Op Wiens rekening de ruïnes in tallooze landen, de millioenen verplaatste personen, de graven der ontelbaren, die zonder dit alles nu nog in vrede en geluk zouden leven? Op wie komt het brandmerk van moord op de twaalf millioen mannen, vrouwen en kinderen, die zonder strijd en zonder hartstocht „fa briekmatig" werden verbrand. Zal het gerecht militairéh ver oordeelen omdat zij misdadige bevelen gaven en uitvoerden of omdat zij aanvalsplannen opstel den? Zullen deze manhen den tol moeten betalen voor hun plan nen om Europa cultureel en mo reel tpn gronde te richten? Het zijnsvragen, waarop het Interna tionale Gerecht het antwoord zal geven. Van dit antwoord zal het afhangen of dit proces geworden is, -waf een naar vrede hunkeren de en tegen den chaos strijdèn-5 de wereld er vuwg van gehoopt heeft. in geval het voorstel der groote vier, om een beslissing aangaande de Italiaansche koloniën voor een jaar na teekening van het Itali aansche vredesverdrag uit te stel len, bevestigd werd, gedurende die periode den huidigen status een internationaal erkende Italiaansche souvereiniteit me, 'n militaire bezetting door Groot- Britfannië en Frankrijk ge handhaafd zou blijven. „Om van oris, vóórdat een definitieve be slissing is genomen, te verlangen dat wij onze souvereiniteit en „al onze rechten" op die, gebieden laten varen is niet alleen on rechtvaardig jegens het Italiaan sche volk, maar bovenal zinloos", aldus Bonomi. Hij .ging verder: ,T5U wat ik tot dusverre heb ge memoreerd met betrekking tot den arbeid van Italianen in Afri ka is op zichzelf reeds een bewijs dat er een onrechtvaardigheid zou worden begaan, indien, voor dat zelfs maar het lot van deze gebieden, die alles aan ons te danken hebben, besproken wordt wij verzocht worden afstand te doen van hetgeen ons rechtens toekomt." Met ing'emming van het Ned Episcopaat is opgerioht een ver! eeniging van ka'holieke dagblad ondernemingen, genaamd: Kath Nederlandsche Dagblad Pers. Bij deze vereeniging zijn aan. gesloten alle in Nederland ver schijnende katholieke dagbladen. Deze vereeniging is te zien als een werkverband van katholieke dagbladen ter behartiging hun ner specifiek katholieke belan. gen. He bestuur is samengesteld ais volgt: voorzitter: G H J W Bodewes (directeur van 'de Gel! derlander Pers); plv. voorzitter: J. H. Kuijpers (directeur van de Maasbode): penningmees er: drs A. H. M. Wijffels (directeur Pro vinciaal Noord.Brabantsch Dag blad) C. M Drabbe "(directeur van het Binnenhof)- St Chr. M Kleiin (directeur van Gazet vari Limburg). De geedelijke raadsman der KNDP, Pater dr. R. Nuy SJ en de secretaris, de heer mr. J. W M. Huynen, vormen tezamen het Bureau der KNDP. Dit bureau heeft tol taak de katholieke 'dagbladen in alle voorkomende aangelegenheden van 'advies te dienen en tevens stimuleerend op -te treden ier bereiking van de doelstellingen der KNDP Het secretariaat en het bureau zijn gevestigd; Buitenhof 5 te 's-Gravenhage, telef 117067. MAAR DOEN. Hel Iiclpt onze Jongens In uniform, hier of In Indlë niet. aÏ3 wij ach en wee roepen ovci hanloL Wij moeien hen helpen door blljïcen van medeleven en door geLed. Stemt Dinsdag avond 8.05 af op dc*K.R.O. Dan homlt Biddend Leger Nederland appéL Vrljwif^gers voor dïl leger aantreden, hel gaal om heel Neder land. Stort Uw bijdrage op giro 438931 aI per postwissel Postbus 24 Heerlen, ec O hi4S> antwoord ran on. i (Adv.J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 3