Geslaagd bevrijdingscongres der R.K. waschindustrieelen NIET VIJANDIG Nieuw Noordhollandsch Dagblad Naar den eindstrijd vóór of tégen Christus? Evenwicht tusschen geest en materie Schilders protesteeren Binnenlandsch nieuws Nieuwe kunstenaars- vereeniging Baas boven baas Negers in 't Witte Huis 13 October Fransch Referendum hongersnood op madoera Sportvliegerij herleeft '4 DINSDAG 24 SEPTEMBER 1946 DINSDi In verband met het bezoek van de Engelsche Koninklijke Familie aan Nederland worden de paarden uit de Koninklijke stallen eiken dag getraind. Tijdens den dagelijkschen ochtend- rit. (Ned. Fotobur. P.) (Van onzen eigen redacteur) ZEVEN JAREN achtereen hebben de R.K. Waschindustrieelen van Nederland hun jaarlijksch congres moeten missen. Dat ging zeker niet van harte, want telkenjare weer was dit t»effen een unieke gelegenheid om het contact op te nemen met collega's, om van gedachten te wisselen over vaktech nische problemen, om nieuwe gezichtspunten ter tafel te bren gen en de algemeene belangen der Waschindustrie naar vo ren te brengen. De waschindustrieelen konden sinds de wasscherij tot industrie was uitgegroeid hun jaarlijksch rendez-vous niet meer missen. DAAROM was het heelemaal niet verwonderlijk, dat de opkomst bij he» eerste na-oor- logsch congres massaal was. Daar was blijkbaar op gerekend, want de organisatie klopte weer per fect en er werden door de spre kers rake dingen gezegd. Opnieuw werd hier gedemon streerd, dat de waschindustri eelen méér kunnen dan wasschen alleen. Drie gezaghebbende stemmen zouden zich op dit belangrijk congres doen hooren en wel de twee kanselvirtuozen, de paters Henri en Borromeus de Greeve en de secretaris van de R. -K. Kamerfractie, dr. L. G. Korten- borst. Helaas was pater'Henri de Greeve plotseling verhinderd. Om even half vier mocht voor zitter J. Huijg de talrijke aanwe zigen w.o. de voorzittei; van de Belgische Werkgeversorganisatie der Waschindustrieelen, verwel komen. Spr. memoreerde de moeilijk heden voor de waschindustrie in den voorbijen bezettingstijd. Ook '.hans zijn er nog vele perikelen die om oplossing vragen, o.a. de kolenvoorziening, rollend mate rieel, de positie der zeep-, wasch- en reinigingsmiddelen en last not least het gebrek aan geschoold personeel. Dan besteeg dr. L. G. Korten- horst het podium die in een vlotte halfuursspeech sprak over: „Mijn ervaring en mijn kijk op de toekomst". Daarbij meende hij twee be grippen te moeten bezien die om den voorrang strijden en wel de begrippen: recht en macht. „Wan neer wij", aldus spr. de geschie denis bekijken van zuiver chris telijk standpunt, dan zouden wij ons af kunnen vragen of wij wel gelukkig kunnen zijn met. de be vrijding; want de vrede is nog niet gekomen. Men heeft van den vrede een zaak gemaakt. De macht gaapt ons nog altijd aan, dat zien wij o.m. aan de militaire intimidaties. Het ziet er naar uit, dat wij den eindstrijd genaderd zijn. den strijd vóór of tegen Christus. Het gaat tusschen het Christendom en het communis me. Het christendom worstelt nog in alle landen om een nieu we gestalte. De geestelijke en economi sche structuur van den huidigen tijd is nog te vaag om een kijk op de toekomst te geven. De taak van Nederland is om als klein land^root 'te zijn en vóór te gaan bij de op te lossen vraagstukken. In dit verband zei spr. dat wij ln ons Indonesië ook niet de macht maar het recht moeten doen heerschen. Het was spr. mogelijk mede te aeelen dat zoo juist de Fartfl- raad van de KVP het besluit had genomen in November een Kaderdag te organiseeren waar op in den breede het thema zal worden behandeld van de uit zending van Nederlandsche troe pen naar Indonesië. Sprekende over de organisa ties stelde dr. Kortenhorst vast, dat de confessioneele vakorgani saties hebben bewezen in dezen tijd nog broodnoodig te zijn. Dr. Kortenhorst sprak tot slot nog over de bedrijfsorganisaties en de verhouding tusschen werk gever en werknemer en wees er op, dat ons land in dit opzicht exemplair is voor het buitenland. „Katholieken staat pal voor Üw beginsel en zweert trouw aan Uw principieele organisatie", was het onderwerp dat door pater Borromeus de Greeve werd aan gesneden. „Het menschdom zonder God", aldus spr., „is een schip zonder kompas, is onzin en een paskwil". De mensch kan niet zonder God; de maatschappij evenmin. Wij hebben dien God in het sociale leven evenzeer te erkennen. Het vereenigingsleven zonder gods dienstig element brengt ons slechts ongeluk. Het godsdienstig element is al zoovaak uitgestooten. Dat werd de oorzaak van alle ellende. Er moet evenwicht zijn tusschen geest en materie anders loopt de wereld machine vast. Ons particulier leven moet doordeesemd zijn door het gods dienstig element, maar niet min der het organisatieleven. De orga nisatie met een godsdienstig ele ment is een macht in de wereld. De grootste ramp van den oor log was de destructie van de gees telijke goederen. De essentieele zielsbelangen werden verwaar loosd. Nu moeten wij weer werken voor een nieuwe gemeenschap waarvan Jezus Christus de Ko ning is. zoo eindigde pater de Greeve. In Jaarbeursrestaurant volg de na afloop van het officieele programma een gezellig samen zijn, dat zich kenmerkte door de sfeer die de congressen der waschindustrieelen vóór den oorlog steeds beheerschte. Tot middernacht bleef men bij een en kwam eerst toen het ein de van dit zeer geslaagde bevrij dingscongres. P.S. Te 's-Gravenhage hebben schil derspatroons geprotesteerd tegen de regeeringsmaatregelen waar door de meeste verfproducten worden geëxporteerd en de rest aan den wederopbouw is geko men De schildersbedrijven, die bestaan van onderhoudswerken, liggen nagenoeg stil. Men ver langt een spoedige vengrooling der toewijzingen. H.M. DE KONINGIN zal op 25 September te Cuyk aan de Maas een groo'e landbouw-, kunst, en verkeerstentoonstel- ling openen LADY BADEN POWELL zal 29 Sept a.s. voor een bezoek aan Nederland te Amsterdam' arri- veeren. Zij zal verschillende demons'raties van padvindsters bijwonen in de groote sleden en 8 October weer naar Engeland terugkeeren TE HILVERSUM heeft de recherche een inval gedaan in een speelhol. Groote bedragen werden vergokt en tegen 28»per- sonen werd proces-verbaal op gemaakt. De Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging en de Katholieke Vereenigmg van Architecten hebben dezer dagen een fusie aangegaan Tot voor zitter is gekozen lïerman van den Eerenbeemt te Amsterdam Voorzitter groep beeldende kunst is Wim v Woerkom, van bouw kunst ir. Hans Buskens. De ver- eeniging is geves igd te 's-Her- togenbosch Dat de s'rijd tegen den zwar ten handel nog lang niet gewon nen is, bewijst het volgende: Zaterdagnacht fs ingebroken in hat Oost Indisch Huis te Amsterdam, waar goederen lagen opgeslagen, 'die door de prijsbe. heersching in beslag waren ge nomen. 150.000 cigaretten, 12 fietsbanden 'en een hoeveelheid sterke drank werden door de in. brekers medegenomen. Op dei; Nieuwendijk en het Wai erloo- plein zal het dus weer spoedig als vanouds klinken: „Amerika nen, drie voor een gutden". De beleende negerzanger Paul Robeson heeft aan het hoofd van een neger-delegatie een bezoek aan 't Witte Huis gebracht en Truman er op gewezen, dat (ie negers zelf maatregelen zullen tcpffen tegen het lynchen indien de regeering blijkt dit „nationaal probleem!' niet te kunnen oplos sen Het Fransche volk zal op 13 October a.s zijn meening over het nieuwe Grondwetsontwerp moeten uitspreken. Men zal slechts schriftelijk ja of neen be hoeven te zeggen Het zijn open vragen of de drie regeeringspartijen allen voor zullen stemmen of dat de invloed van Generaal De Gaulle sterk ge noeg zal zijn om de 1VTRP te noodzaken tegen te stemmen. Er zijn aanwijzingen, dat de MRP voldoende concessies van com munistische zijde heeft gekregen om de Grondwet een groote meerderheid in de nationale ver gadering te geven. MOG TERUGKOMENDE op onze bezwaren tegen zijn beschouwingen over de wet houdersverkiezingen, veroor looft het Vrije Volk zich, te schrijven, dat onze houding tegenover de Partij van den Arbeid wantrouwend en vij andig is. Tegen dat laatste protesteeren wij. Temeer (Jaar deze beschuldiging in verband gebracht wordt met de alge meene politieke lijn in ons land en ons uitlatingen van ,dr. Beel worden voorgehouden, mogen wij opmerken, dat wij voor en na de vefkiezingeh samenwerking tusschen K.V.P. en P.v.d.A. uitdrukkelijk heb ben bepleit, hetgeen weinig op vijandigheid wijst! Ongegron de beschuldigingen, met een bewust hatelijk karakter, schaden die samenwerking echter meer dan principieele beschouwingen over meenings- verschillen, welke er ook volgens minister Beel, waarde heer! nog wel degelijk zijn. Wij herhalen ook nogmaals onze stelling, dat samenwer king tusschen" twee partijen niet medebrengt, niet mede brengen kan, en niet mede- Brengen mag, dat de princi pieele verschillen verdoezeld worden. Wanneer men nu meestentijds zakelijke beschou wingen overigens zingt ieder vogeltje zooals het ge bekt is! over die principiee le verschillen beschouwt als vijandige uitlatingen, dan staat men zelf toch wel* op een wan kele samenwerkingsbasis, die immers inhoudt, dat men el- kaars "wederzijdsche meenin gen respecteeren zal. Nu zijn er behalve die prin cipieele verschillen ook nog kwesties van methode e.d. Zooals ten aanzien van de wethouders-verkiezingenIs men vijandig gezind, als men op grond van vaststaande fei ten aan de orde stelt, dat de P.v.d.A. een onjuiste houding aanneemt? De bewijzen zijn er ten overvloede. En nu is het merkwaardigste, dat het V.V. eindelijk eens vertelt, wat de befaamde richtlijnen van het Partijbestuur inhouden. Dat komt hierop neer, dat „zoo mogelijk' gestreefd moet wor den naar samenstelling van colleges, die een weerspiege ling zijn van de samenstelling van den Raad. En even merk waardig is, dat er wel twintig gemeenten in ons gewest zijn, waar men dat nu net precies niet deed. Hoewel het zeer goed mogelijk was, tenzij men over de meening van wat mogelijk is, zeer speciale op vattingen heeft, welke ech ter tot nu toe in de politiek De hevigste overstrooming in dertig jaren. In het Noorden van Engeland zijn vele rivieren buiten haar oevers getreden en hebben uitgestrekte gebieden onder water gezet, in 't bijzon der in het district Yorkshire rond de plaatsen Bradford, Dews- bury en Keighley. Werklieden te Dewsbury bezig met het maken van een geïmproviseerde brug ten behoeve van de voetgangers. (Reuter P.) van ons vaderland niet gehul digd werden. Want het ging hier in de meeste gevallen niet over ge meenteraden, waarin de P. v. d. A, de meerderheid heeft, integendeel Maar men wist, om zelf zooveel mogelijk zetels binnen te sleepen, zoo te ma noeuvreeren, dat dikwijls met de gevraagde of gehoop te medewerking vai\, de com munisten in Ijet bijzonder de vertegenwoordigers van de K.V.P. niet aan bod kwamen. Zou men in den stijl van het Vr. V. willen spreken, dan zou men volle recht hebben te zeggen, dat de houding, die de Partij van den Arbeid in tal van wethoudersverkiezingen tegenover de Kath. Volkspartij aannam, een vijandige was. Tenslotte is het zeer opval lend, dat uit de richtlijnen ook blijkt, dat de P.v.d.A. niet (meer) principieel afwijzend staat tegenover samenwerking of samengaan met de commu nisten. Geen enkele partij mag principieel worden uitgesloten, heet het nu. Maar voor de ver kiezingen en ook nog vlaé er na, hebben de leidende figu ren van de P.v.d.A verklaard, dat er aari samenwerking met de Communisten, ook ten aanzien van wethoudersver kiezingen, niet te denken viel. En nu kan men wel meenen, dat het vijandig is, dergelijke dingen vast te stellen, afge zien van de bekende opvatting van den vriend die onze feilen toont, blijft het in de politiek toch altijd zoo, dat de waar heid verdragen moet kunnen worden. Vooral tusschen par tijen, die elkaar in de lands- politiek hebben gevonden! De voedselsituatie voor de twee en een half millioen zieken tel lende bevolking van Madoera is alarmeerend. Het is dagelijks voorkomende gebeurtenis, dat Madoereezen op vlotten of zelfs zwemmende het eiland ver laten om naar Soerabaja te gaan waar zij voedsel en kleedins be komen. Volgens welingelichte bronnen is een hoogtepunt bereikt Mel ding wordt gemaakt van een toe nemend aantal ongeregeldheden. De wanhoop der bevolking richt zch tegen de republikeinsche autoriteiten, wien zij de schuld voor den huidigen toestand ge ven. De bevolking is in hevig verzet gekomen tegen dé TRI. Doordat zij zich door dé vijan delijke houding van de bevolking niet veilig gevoelt, heeft de TRI van de kustsreek zich naar de bergen teruggetrokken. De Sportvliegerij in Nederland heeft tijdens den oorlog zware klappen gehad. Tijdens de Meida gen gingen 11 van de beschikbare 19 instructievliegtuigen te Ypen- burg in vlammen op, terwijl de rest door de Duitschers* in beslag werd genomen. Op het oogenblik beschikt de Nationale Luchtvaart- school nog slechts over één toestel, een Tiger. Moth, die echter bin nenkort gezelschap zal krijgen van nog drie Tiger Moth's en een negental Piper-Cubs, z.g. „spot- ting-planes" uit den Franschen oorlogsboedel. Met <Te vliegvelden is het, ook nog niet al te best gesteld. Zij zijn in gebruik bij militaire Lucht vaartdiensten. Niettemin wordt op Eelde, Twenthe en Teuge re gelmatig, lesgevlogen onder leiding van instructeur v. d. Graft, de gelukkige bezitter van he,t eene „Moth"-je. Het aantal leerlingen in het Noorden en Oosten des lands bedraagt, op het oogenblik 29. De N.L.S, is van plan afgestu deerde leerlingen aan te stellen als hulp-instructeurs. Hoewel er bij de sportvliegerij nog wel wat, te mopperen valt, zit men nie+ stil. De naam, die Neder land zich op Luchtvaartgebied heeft verworven, zou dat trouwens ook niet, toestaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 4