RADIO Ook na-oorlogsche winsten zullen worden belast WAT GEBEURT ER ACHTER "HET OERAL-GEBERGTE? r VAN DEN HELD JAN TROMPETTER Nieuw Noordhollandsch Dagblad INTERNATIONALE OPLICHTER AAN HET WERK! Gearresteerd en weer ontsnapt 100 gram vleesch itv2Jb Kfit kiaiSte. l\jaiXIJÜLtÏMk K2t Noordhollandsch Dagblad Geen speciale heffingen van besparingen Vertrek van mijnen vegers uitgesteld Sportnieuws Londensche eerste klassers verliezen Zwemrecord verbeterd DINSDAG 24 SEPTEMBER 1946 DANK ZIJ de samenwer king van Engelsche Ne- derlandsche en Deensehe po- litie-ambtenaren beeft men zoo niet de hand weten te leggen op, dan toch uitvoerig kennis gemaakt met de prac- tijken van een oplichter van waarlijk vooroorlogsch for maat. Het feit dat de per soon in kwestie heeft weten te ontsnappen zal hem echter weinig* haten daar zijn signa lement aan alle politie-appa- raten in Europa bekend is. Onder den naam van dr. Al fonso Kohn logeerde eenige we ken geleden in het hotel „Des Indeste- 's-Gravenhage een per soon die boven zijn papieren den indrukwekkenden titel had staan „charge d'affaires de la republi- que d'Haiti" Zooals het een der. gelijke functiqpnaris past brachit hij beleefdheidsbezoeken aan het ministerie van buitenlandsche za ken waai* men zijn bezoek hooge- lijk waardeerde vooral toen hij vertelde tevens een der groote mannen van den Engelschen ge heimen dienst te zijn, met eigen vliegtuig t.e reizen en tijdens den oorlog belangrijke diensten aan de vereenigde naties te hebben bewezen als bemiddelaar. Hij zou o.a. ook een onderhoud heb ben gehad met maarschalk Bado- glio. Voorts bracht Dr. Kohn be zoeken aan alle ambassades en gezantschappen en bezocht groote bedrijven als Philips en de dia mantslijperij van Asscher waarbij een regeeringsvertegenwoordiger hem van voorlichting diende. Aan het drukke leven van 'den zich voor alles interesseerenden zaakgelastigde kwam echter een onverwacht einde. Men "kreeg bij de justitie namelijk bericht van Scotland Yard dat Dr. Kohn een valsch paspoort bezat en uit een Londensch ziekenhuis, waarin hij door de Engelsche politie was vastgehouden, ontvlucht was. Toen de rijkspolitie in hotel' „Des Indes" kwam om eens na der kennis te maken met deze interessante persoonlijkheid, was mijnheer juist vertrokken. Naar hij gezegd had naar Brussel, doch in werkelijkheid naar Schiphof vanwaar hij per vliegtuig naar Stockholm reisde. Intusschen werd een nader onderzoek ingesteld naar de ba gage van den buitenlander, waar uit bleek dat hij van een Engel sche dame f 10.000 had ontvan gen die hij om zou wisselen in dollars en ponden. Deze dame had echter niets meer van hem gehoord. In de val In Stockholm wist hij nog aan arrestatie te ontkomen doch in Kopenhagen werd hij op verzoek van de Nederlandsche politie aangehouden. Een Deensehe po- litie-beambte bracht hem naar Den Haag terug waar hij eerst nog gelegenheid kreeg kennissen op te bellen. Van deze gelegen heid schijnt hij gebruik te heb ben gemaakt het geld, dat. te Ko penhagen niet in zijn koffer was, weer bij zich te steken, teneinde de politie met den mond vol tan den te doen staan. Men hield hem echter vast en een inmiddels uit Engeland aangekomen detec tive van Scotland Yard bracht valsche .stempels mede waarmede Kohn zijn papieren een schijn van echtheid had weten te ge ven. De consul van Haïti verklaarde dat Kohn hem volkomen onbe kend was. Bij nader onderzoek bleek hij een Pool te zijn die in Polen verscheidene jaren we gaps oplichting in de gevangenis heeft doorgebracht. Het is den slimmerik uiteinde lijk toch gelukt weer te ontsnap pen toen hij onder begeleiding van een bewaker naar den tand arts moest. Nadat de bewaker op de bel had gedrukt keerde hij zich om en zag juist hoe Kohn in een auto stapte en in volle vaart wegreed. Men zal hem echter wel weer snel opgespoord hebben. Gedurende het tijdvak van Dinsdag 24 Sept. t.m. Zater dag 12 October geeft bon 529 vleesch recht op het koopen van 100 gram vleesch. PROGRAMMA Woensdag 25 Sept. HILVERSUM I (301 M.) NCRV: 7.00 Nieuws ochtend g*ym. en wij. dingswoord; 8.00 Nieuws en gewijde muziek; 10.30 Morgendienst; 11.45 Familieber. uit Indië; 12.00* Travel. Iers; i3 00 Nieuws; 14.00 Pianorecital 15.00 Kamermuziek; 16.15 Knapen, koor; 18.30 Ned. Strijdfcr.; 19.00 /Nieuws; 20.08 Orgelconcert; 21i.90 Mannenzang; 22.00 Nieuws; 22.45 Avond overdenking; 23.00 Avondcon. eert waarna sluiting. HILVERSUM II (415 M) VARA 7.00 Nieuws ochtendgymn. en gr. pl.; 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.- muziek; >1.00 Vroolijke gïamofoonplaten; 12.35 Operette; 13.00 Nieuws; 13.15 Accordeonband: 15.00 Voor de Jeugd 17.15 Jimmy Doreey; 18.00 Nieuws; waarna Metropole.orkest; 20.15 Operaprogramma; 22.15 Ramblers; 23.00 Nieuws; gram.muziek en slui ting. In de vergadering van de Eerste Kamer van Woensdag j.f. heeft de heer Wijffels de gedachte naar voren gebracht de vermogensaanwasbelasting nog eens te laten volgen door een soortgelijke belasting. Minister Lieftinck heef* hier op geantwoord, dat een extra belasting op na-oorlogsche winsten zeer aantrekkelijk is en dat maatregelen om deze extra na-oorlogsche winsten af te roomen niet zullen uit blijven. De minister geloofde niet, dat daarvoor een 2de vermogensaanwasbelasting ge- eigend is. Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat de minister hier mede alleen heeft willen zeggen, dat overwogen wordt hoe bepaal de categorieën van winsten, welke een gevolg zijn van de schaarschte-economie en thans aan sommigen in den schoot val len, extra kunnen worden be last. Een karakteristiek verschil echter met de vermogensaanwas belasting is hierbij, dat een der gelijke belasting niet. speciaal het bespaarde deel treft. Dit is in overeenstemming met de bedoelingen van den minister die herhaaldelijk uitdrukkelijk erop heeft gewezen, dat de spaar zin zoo weinig mogelijk moet worden belemmerd. Het was ook om deze reden, dat de minister zich heeft gekant tegen ieder uitstel van de heffingen-in-eens, zooals dit onder meer is bepleit in de nota van zes vooraanstaan de economen. Zoowel een derge lijk uitstel, als een tweede hef fing op vermogensaanwas zou ongetwijfeld een fnuikenden in vloed hebben op de geneigdheid 'tot sparen. DUITSCHE krijgsgevange nen, die uit <ïe Sowj et- Unie in Duitschland 'terug gekeerd zijn, beweren dat in het gebied achter het Oeral- gebergte grootsche dingen geschieden, waarover de we reld weinig verneemt. Deze krijgsgevangenen vertellen merkwaardige verhalen over industrieën, die naar zij be weren met Duitsche machi nerieën zijn uitgerust en door Duitschers en andere gevangenen opgebouwd. Ook zou het gebied worden ge bruikt als qen verbanningsoord voor politieke verdachten, die door de Sowj et-Russen opnieuw opgevoed- worden Onder hen zoucfen zich een aantal officieren en soldaten uit helt Roode Leger bevinden, die uit Duitsche krijgs gevangenschap zijn bevrijd en er van beschuldigd worden, hun eed aan het vaderland gebroken, te hebben omdat zij melt tot nun dood toe gevochten hebben. Vol gens Duitsche krijgsgevangenen, die in kampen in de buurt van Swerdlowsk gezeten hebBen, was het leven aldaar besifc om uit te houden, het werk niet al te zwaar en het sterftecijfer prac ht isch normaal, Alle gevangenen, Russische zoowel als andere? al dus de Duitsche krijgsgevange nen, werken aan den bouw vein enorme industrieën, die het ge- heele gebied bestrijken. Duitsche machinerieën uit de Russische zóne zouden in koo'n snel tempo aangevoerd! worden, dalf zelfs de Het vertrek van de mijnenve gers H.M. Jan van Gelder, H.M. Pieter Florisz en H.M. Abraham van der Hulst naar Ned.-Indië is uitgesteld tot 7 October a.s. De schepen zouden oorspronkelijk Maandag vertrokken zijn. ontzaglijke legers arbeiders het niet Kunneti bijhouden. Duitsche technici zouden toe zicht op he|S werk houden en extra rantsoenen krijgen. Voor goed werk zouden premies uit geloofd worden Met politieke opvoeding zouden voormalige leden van het nationale comité van het vrije Duitschland, die in Moskou werden opgeleid, zijn belast. De eenige klacht van de Duitsche krijgsgevangenen is, dat er soms nielii voldoende wa ter was, zoodat zij zand" moesten gebruiken voor het schrobben van hun verblijven, die kraak zindelijk moesten zijn. De uitslagen der Zaterdag ge speelde Leaguewedstrijden luiden in de eerste divisie: Arsenal- Derby County 01; Blackburn RoversWolverhampton Wan derers 12; BlackpoolAston Villa 10; BrentfordSunder land 03; Charlton Athletic Sheffield United 12; Grimsby TownChelsea 21; Leeds Uni tedBolton Wandered 40; Li verpoolEverton 00; Middles broughPreston North End 20; PortsmouthHuddersfield Town 31; Stoke CityManchester United 32. Alle Londensche eersteklassers hebben verloren: Arsenal, Charl ton en Brentford op eigen terrein en Chelsea in Grimsby. Niet min der dan 60.000 toeschouwers had den zich naar Arsenal begeven, waar Bryn Jones voor het eerst na 7 jaar weer voor de Londen sche club uitkwam, die hem in dertijd voor 14.000 pond gekocht had. Maar de Welshman kon de nederlaag tegen hef veel betere team der bekerwinnaars niet ver hinderen, waarin ook nu weer de internationale carter een uitste kende partij speelde en Broome na de hervatting voor het eenige doelpunt van den strijd zorgde. Middlesbrough liet de algeheele eer der overwinning, ditmaal aan de beide internationals Mannion en Hardwick. Laatstgenoemde, die zooals Bekend tot aanvoerder van het Engelsche elftal gekozen is en linksback speelt, scoorde uit een strafschop. Het tot nu toe met zoo veel succes spelende team van Manchester United' verloor met een doelpunt verschil tegen Stoke City, waarin de interna tional - rechtsbuiten Matthews een groot deel van den strijd hinkend heeft meegehuppeld, waardd&r de moge lijkheid groot is, dat hij niet be schikbaar zal zijn voor de reis naar Ierland. VIOS—BERKHOUT 2—2 De le competitiewedstrijd van Vios 1, die het op moeslt nemen tegen Berkhout I, is geëindigd ,in een 22 gelijk spel. Berkhqut, 'een onbekende club voor Vios, had met de rust een 21 voor sprong Een uiterste krachtsin spanning van Vios, dat na de rust nog tegenwind had, bracht het verdiendte puntje^ Vios IIDTS III eindigde in een 27 nederlaag, De hards wind deed dezen middag 'tame lijk afbreuk aan het spel. SVW—KOEDIJK 0—4 Voor d!e rust was SVW in de meerderheid, maar kon dit over wicht niet in doelpunten .uit drukken» Koedijk wist voor de rust de leiding te nemen uit een strafschop, 01. Met dezen stand kwam de rust. Tot: een kwartier voor 't einde bleef het 01. Toen kreeg SVW een penalty te nemen, die echter door den K.-doelman gehouden werd. Dit was voor K het sein om meer aan 'te pakken en zij slaagde er in nog drie doelpunten te maken, door de Graaf 2 maal en Hart. M.F.C.L.S.V.V. 1—1 LSW wist uit dezen wedstrijd slechts een punt mee te nemen. De wedstrijd stond op geen hoog peil; er waren van beide partijen dikwijls aardige aanvallen maar de afwer- king was matig. M. speelde voor de rust met den wind; mee en wist de leiding te ne. men. Na de rust was 't weer M.' dat er gevaarlijk op zat en de L-achter- hoede kreeg' druk werk. Tegen het einde vist L. het spel te verplaatsen en was het Leek die zijn werken beloond zag met een doelpunt. LSW H—N.Niedorp II 4—2 Het tweede elftal deed het beter en won dezen wedstrijd met 42. v. Kleef was dezen middag bijzonder op schot en nari% drie van de vier doelpunten voor zijn rekening. KWADIJK— R E.G. 1—3 Na ongeveer 10 min. spelen nam REG de leiding door haar rechts, buiten. Daarna was Kwadijk sterk in de meerderheid en scoorde 10 min. voor de rust den gelijkmaker, (l1) Na rust had REG wind mee en was toen niet van het K_doel weg te slaan. De midvoor van REG maakte na een kwartier spelen het tweede doelpunt en 20 min. later 't derde. ZEEVOGELS 2—JONG HOLL. 1 2—2 In een aan spanning rijken wed_ strijd hebben beide ploegden de punl ten eerlijk gedeeld. Was 't voor de rust Jong Holland dat den toon aan gaf, na de rust, gesteund door den wind, waren 't de Egmonders. Ze liepen toen hun 20 achterstand ge_ 'heel in. De verjongde Jong_Holland ploeg kon ons nog' niet in alle op zichten bekoren. De Zeevogels zaten er geducht op. Met 't gelijke spel waren beide ploegen tevreden. a.s. Zaterdag speelt Jong Holl. I op eigen veld om 4 uur tegen Alc. IV. EGMONDIA I—BERDOS I 2—8 In een pittig'en wedstrijd heeft Berdos met groote cijfers van Eg_ mond ia gewonnen. Met de rust wae de stand reeds 4—1. De achterhoede van Berdos was niet altijd even safe; wat een doel punt kostte. De voorhoede verrichtte goed werk en liet goed samenspel zien. Na rust kwamen aan beide zijderï even zooveel doelpunten voor ieder als voor de rust. Emde dus 28. DE RIJP IWEST.FRIEZEN I 3—7. Toen scheidsrechter Kersten be ginnen liet hadden de Geel_Witten de schuin over het veld staanden wind tegen. De verwachting der W_Fr. aanhang' was dan ook als onze jongens 't maar gelijk weten te hou den tot het eindsignaal. De spelers zelf dachten er echter ander over. Van het begin of werd er vurig ge speeld en ging' ondanks de hinderüi_ ke wind de strijd gelijk op. Na ongeveer 'n kwartier wisten de W- ^Fr. uit 'n goed opgezett^ aanval de leiding te nemen 01. Fel antwoordt de Rijp op dit doelpunt maar de achterhoede van. W_3^r. gaf g'een krimp. Integendeel de W_Fr. wisten de voorsprong te vergrooten 02. Spoedig daarna gevolgd door 'n 3de doelpunt wat echetr weg'ens buiten spel werd geannuleerd. Dit werd de Rijp blijkbaar te erg en wisten zij gebruik te maken van 'n misverstand m de achterhoede van de W_Fr. 12 (Met deze stand kwam de rust. De Rijp heeft na de rust haar op_ stelling gewijzigd en weten na nog g'een 5 min. spelen met 'n goed doel punt de stiand gelijk te maken 22. Maar hiermede scheen De Rijp haar kruit tevens' te hebben verschoten. Het waren van toen af de W._Fr. die de toon aangaven en geleidelijk werd de stand opgevoerd tot 27; waar na de Rijp de achterstand verklein de tot 37. Hiermede kwam 't einde van dezen sportieven en door den scheidsrechter goed geleiden wed strijd. Tijdens de Zaterdagavond in het Sportfondsenbad-Oost te Am sterdam gehouden zwemwedstrij den is de Rotterdammer Kees t Hoving er in geslaagd zijn record op de 100 m. borstcrawl met 0,1 sec. te verbeteren en le brengen op 59 sec. 51. Die Isabel had wel haar best gedaan oni er 'n heer lijk bruiloftsmaal van te maken. Eerst de koffietafel al, die versierd was met bloemen en waarop een groote bruidstaart prijkte. Maar het hoogtepunt was het diner, dai bestond uit tien gerechten. Natuurlijk was er, vooral met het oog op de dorstige Lustige Blaaskakers,ook gezorgd voor bier en wijn,, waardoor deze heeren hoe langer hoe leutiger werden. Zij zongen de schoonste liederen en ze klonken keer op keer op het geluk van bruidegom en bruid. 'sAvonds werden de lam pions ontstoken en bij het licht daarvan danste Mar jolein ter eere van het bruidspaar. Kloris, de broer van den bruidegom en ook voorzitter van de fanfare, moest de feestrede houden. Maar hij was zoo ontroerd, dat hij niet verder kwam dan tot drie kuchen en tweemaal zijn neus snuiten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 5