Nieuw Noordhollondsch Dagblad 7 iStad en (Dmirek Veilingoverzicht Langendijk vanaf MAN OVER BOORD Luisterwedstrijd N.V.H. Motorprestafies Sn Drenthe Verkiezing Hoogheem raadschap N. H. N. K. Feestelijke intocht Pater A. Stam DE DOODSTRAF TEGEN N.S.B.-BURGEMEESTER Nieuws in 't kort (ER 1946 DINSDAG 24 SEPTEMBER 1946 Het gaat nog niet erg vlot met de. diverse producten aan onze veilingen. Daar' is allereerst de Wi te» kool, Dit product kreeg aanvankelijk tweeërlei bestem ming. Op de eerste plaats werd het gekocht voor direo e con sumptie voor de geallieerde le gers,en op de tweede plaats voor verduurzaming door bewer king tot. zuurkool Dit waren de twee groote concurrenten en de grijs bleef goed.' Nu. is de' eerste oopman ongeveer 'n week van de markt af en gaaéalle witte kool. naar de' fabrieken en die zeggen dat ze geeh ruimte meer-hebben om de kool te ber. fen De betreffende insfantie's ebben dan ook besloten om de eerste drie dagen van deze week geen witte kool meer aan te bie den aan ere veilingen. Door deze maatregel hoopt men de vlo te afzet' van het product te kunnen regelen. Op de tweede plaats is daar de roode koof. Dit product werd in het begin van de vorige week in kleine hoeveelheden aange voerd Aan de vraag uit het bin nenland kon niet worden vol daan me als gevolg., stijgende grijzen zelfs tot f9 per 100 kg. De laatste dagen van de week was de aanvoer tengevolge van deze mooie prijzen iets groo er en de prijs viel zoo weer terug tot hoogstens f6.per 100 kg. Inmiddels is zoo langzamer hand wel komen vast e staan dat de tuinbouwers niet bang behpeven te zijn dat ze de ko mende win' er met hun produc ten zullen blijven zitten. Alle stapelproducten zijn nl.reeds verkocht He is bekend gewor den dat 60% van onze kool- voorraad zal worden geëxpor teerd naar het buitenland» en dat 40°/o, overblijf voor de binnen. landsehe handel. De aardappelen zijn mei in gang van heden vrij gegeven. De VBNA is van haar economische taak ontheven. De aardappelen zijn van de bon en kunnen vrij worden verhandeld Met belang stelling wachten we af hoe de prijszë ting van dit product zich zal ontwikkelen. En thans eenige noteeringen. Roode kool. Aanvankelijk grage markt Prijzen van f6 tot 19.40 per 100 kg. Op het eind van de week terugioepende prijzen. Groóte kool f4.20 Mooie kleine soorten 2y a 3 pond f3.50 tot f6 per 100 kg*. Witl'e kóól. De geheele week stabiele noféeringen van f5 tot f5.60 pei 100 kg. Gele kool Dit product, is de iaats'e weken hard terugge- loopen. Tot voor kort was dit het eenigsté product van de koot- soor en dat geld opbracht maar dit is thans gedaan. Noteeringen van f4 20 tot f5 50 jper 100 kg. Groene kool. Dit product is in de roop van de week Iets te rug geloopen. Op het einde van de week varieerdèn de prijzen van f8.60 tot fH per 100 kg. Slabóonen Dit product is Goed, goedkoop en zuinig licht voor iedereen. Goed goedkoop en zuinig licht voor iedereen. Goed, goedkoop e" zuinig lichf voor iedereen. G^fll^oédkoop en zuinig Goed, goaiï voor iedereen."^8g.wj- .euTf zuinig, licht voor iedereen. Go"? goedkoop en zuinig licht voor iedereen. Goed, goedkoop en zuinig licht voor iedereen. Goed, goed koop en zuinig licht voor iedereen zeer duur De prijs steeg deze week' met sprongen van f48, f52 tot f65. a f75 per 10(j kg. voor mooie boonen. De mindere kwa liteiten stegen natuurlijk ook in prijs. Uien De prijs van dit product was deze week vrij stabiel en .varieer de van f 6.50 "ot 8.30 per 100 kg. Grove uien van f 7.tot f 8.50 per 100 kg. Drielingen noteerden van f 2.90'tot f 4.50 en nep van' f 6.tót f 9.per 100 kg.. Volgéns de uitlo'ingslijst van den RadioluisterwecTstrijd „Man ovei; boord" die ten bate van Nederlands Volksherstel op 1 en 23 Juni werd uitgezonden, heb ben in deze omstreken de vol gende personen een prijs gewon nen: mej J. Zwart. J. A. Nij- huis. mej. A. H, Starreveld en G. Brinkhof 'te Alkmaar; K de Bóer. mej T.B v. d. Molen, P. v. d. Molen' (2 x) 'te Broek op Langendijk; C. Worp te Cal- lantsoog; K A. Veens'ra, L. Hoekstra en, P. Smit te Enkhui zen: A. Wuis té Heerhugowaard; J. Hoppe.v Hoolwerff, Schwarz, D'ick Klik,»Jj Kooij. Tiny Klaasse J de Jong. G J 'Smit-Linström, A. H. Smi s, M.'D. Jimmink, C. J Jimmink" ën C. G. Bakker té D"en Helder; C. Bésseling te Hoogwoud; A. Baas, M. v. Rooij- en en Th. v Rooijen te 'Hoorn; mej. A. M. Boom en A Sloof te Koedijk; wed Kruijer-Stroet, Gj Ifj'e-Pel te De Rijp: C. Jonges te Twisk; P. Dros en' C, Brouwer te Texel Zaterdag daverden op het cir cuit van Norg de motoren voor de kampioenschappen van Dren the. Ook eenige Noordhollanders namen deel; C. Droog uit Kol- horn werd ep DKW derde in de 125 cc.klkasse njeuwelrngen, ter wijl B. Spanjaart të Noord- Scharwoude op Eysink tweede werd in de 125 cc junioren klasse. De 'wedstrijden bezaten on danks het slechte weer veel aan trekkelijks. In de 350 cc-klasse lag Boverée uit Terwolde vijf ronden lang aan den kop en slechts de pechduivel deed hem de zege ontgaan Toen. hij na eenige minuten zijn motor had hersteld, kon hij de races nog niet vooq'zetten, omdat hij ont. dekte, dat onverlaten zijn val helm, sleutel en andere benoo- digdheden haddten gestolen! In verband met de a-s. verkie zing van Hoofdingelanden voor het Hoogheemraadschap Noord- hollands' Noorderkwartier is op initiatief van het bestuur van den Kring Den Helder van de K.V.P. in overleg met de stands- organisaties een commissie van voorbereiding gevormd Deze commissie houdt a.s Vrijdag te" Alkmaar een vergadering, Intusschen vernamen wij, dat de pogingen, eertijds van de zijde van ae Partij, van den Arbeid ondernomen, om met de bona fide partijen tot een accoord'te komen, nog niet zijn gestaakt. Over een en ander zullen bin nenkort nad'ere mededeelingen kunnen worden gedaan. EGMOND AAN ZEE WONINGDISTRIBUTIE Dezer dagen werd door de Burgemeester van Egmond aan Zee de Commissie voor woning distributie geïnstalleerd. De commissie is samengesteld uit leden die alle richtingen in de Gemeent e vertegenwoordigen, nl. Mevr. de Graaf Zwart, de hee- ren C P Dekker. J-. Gorter, J. v. d. Haagen en F, Snoeks. Als voorzitter werd gekozen de heer S. Zwart en als secreta ris de heer A B. van Thiel, ambtenaar van sociale zaken dezer gemeente Bij de installatie wees de Bur gemeester op de zware taak die de commissie wacht, nl den Burgemeester van advies dienen. De eerste vergadering is vastge steld op 26 Sept. a.s LIMMEN—MEERVOGELS 3—2 Dimmen I speelde zijn eersten competitiewedstrijd"'tegen Meer- vogels I én wist dezen meit 32 te winnen? Met de rust was de stand 31'. WAARLAND Na een 14_jarig verblijf in Engelsch Oost-Afrika, waar bij als missie-overstë werkzaam was is de Hbogeerw. Pater A Stam wederom in zijn vaderland terug gekeerd. Öeze thuiskomst is voor Pater St'am eea vreugdevolle ge- rweest en het zal hem goed ge daan hebben, te mogen consta. teèren, dat' wij hem nog niet ver geten waren. Donderdag 19 Sept. jl,des namicidags om kwart voor vijf, kwam hij van het station Noord Scharwoude, waar een heele stoet stond opgesteld, die hem feestelijk wilde inhalen. Het weer werkte dezen middag buitengewoon mee, het» was wel een beetje frisch, doch het was droog en het zonnetje kwam zoo nu en dan achter de wolken te voorschijn. Toen de missionaris uit den trein stapte werd hij luide begroet. Nadat hij door den pastoor der St. Wulframparochie te Waarland, den Z.E. Heer N. A. M. Velzeboer, was verweid kómd en in een auto had plaats genpmen. zette de' stoetn zich in beweging. Onder de vroolijke tonen van d'e Fanfare en het ge lui van de Waarlander kerkklok ging het door Waarland en Sloot gaard naar het huis van de wed. Stam, waar een' prachtige eere poort stond opgesteld. Overal wapperde de vaderlandsche drie kleur en stonden groepjes" paro- 'chianen, die hun eersten, pries terzoon hartelijk toewuifden. Bij het huis aangekomen, waar de missionaris een welverdiende rust zal nemen en weer nieuwe 'krachten zal verzamelen om straks zij-n taak in de missie weer të kunnen aanvaarden, Bracht hij zeer ontroerd door deze buiten gewoon hartelijke ontvangst, aan allen zijn welgemeenden dank, waarna pastoor Velzeboer op de ,hem eigen enthousiaste wijze Pater Stam nogmaals toesprak. De parochie Waarland heeft we derom laten zien, dat hef zijn priesters weet te eeren. ZIJPE BURGERLIJKE STAND Geboren: Gerrit Klaas, zoon van Arip Dirk Kapitein en Hen. derica Veldhuizen; Ineke Cathe rine Sofia Martina, dochter van Teunis Lamberi us Breevaart en Neeltje Johanna van Gendt; Dr. na, dochter van Klaas Borst en Aagje Paarlberg. Ondertrouwd: Cornelis Tol, 25 jaar, slager en Margaretha Cor nelia Komen, 21 jaar, beiden te Zijpe; Cornelis Broere, 24 jaar, adelborsii. te Den" Helder en Bregje Ariaantje Keesman, 23 jaar, te Zijpe. Overleden; Jacob Groot, we duwnaar van Johanna Ruiter. HEILOO GESLAAGD Dezer dagen slaagden de dames G. Karskens en C. Krom voor het verpleegstersdiploma. DIEFSTALBEN Het gilde der langvingers roert zich ter plaatse vrij regelmatig. Vrijdagnacht verdwenen weer een rijwiel, eén regenjas en distribu tiebescheiden. Slachtoffers waren ■J. Stoop en Mantel aan de Ewis- laan. - Naar wij vernemen zal de po litie een viertal patrouillehonden in dienst nemen- Deze loopen om de huizen, door tuinen enz. en houden personen, die zich daar ophouden, vast. Er wordt veel re sultaat van verwacht. BERGEN DE SPIN Het tooneelseizeen werd ge opend met „de Spin", een detec- tivestuk in 3 bedrijven van Mary R. Rein hart, gebracht door het Rotterdamsch Tooneel. Inderdaad werd in hef voorbericht nietsVe- veel gezegd omtrent dft stuk. Het was een aaneenschakeling van griezelighederf en spookhistories. Nog steeds is het de zucht naar. geld, om he+ even op welke wijze dit word verkregen, dat de oor zaak is van alle gebeurtenissen. Detective en pseudo-detective, reeds doodgewaand, treden op verrassende wijze wederom voor 't voetlicht. Over het geheel werd zeer vlot gespeeld, waarbij de .huishoudster voor de vroolijke noot zorgde. In het laatste bedrijf stijgt de spanning tot het 'hoogtepunt. Door een goedgevonden tooneelopios- sing wordt toch de dader gegre pen, naar wien de toeschouwers in de pauze slechts konden gissen. URSEM" ST. BAVO-NIEUWS St Bavo heeft den eersten competitiewedstrijd to,t een-slecht eind'ê gebracht door met 3"—1 van S»t, Victor te verliezen. Dit had toch werkelijk niet noodig ge weest, jongens Maar ja, de bles-, sure die Henk opgeloopen heeft was ook een handicap. Henk, van harte beterschap, jongen! Leden van St. Bavo. willen jullie er aan denken dat er Woensdagavond een ledenverga dering wordt gehouden' in het clubhuis Wij rekenen op een zeer groote opkomst. ZUID SCHARWOUDE „DE KOOPHANDEL" Donderdagavond hield de ver- eeniging van groothandelaren in groenten en aardappelen „De Koophandel" een buitengewone algemeene vergadering ten lo kale van den neer P. Kramer, 1 er bespreking van de betalings regeling met-de veilingen De voorzitter deelde mede, dat. het bestuur op Maandag 9 Sept. een vergadering Heef gehad met afgevaardigden van de veilingen van Broek op Langedijk, Noord Scharwoude en Warmenhuizen, Op cfeze vergadering is gebleken dat de 1/10 pet. korting voor contante betaling komt 'e ver vallen. Broek op Langedijk en Warmenhuizen geven, deze kor ting al niet meer, Noord Schar woude nog wel. dit jaar voor he laatst Op bovengenoemde vergade ring heeft hef bestuur het vol gende voorgeS eld: Iedere bona fide koopman koopt* op de vei lingen en, betaalt normaal zijn nota De koopman heeft recht op een week crediefc* Na afloop van deze week credie wordt niet overgegaan tot een officieelc rentebëaling maar is iedere koopman gebonden om met den betaalmeester 'n regeling te tref fen en is de koopman persoon lijk verantwoordelijk voor zijn no'a. Het voorstel van het bestuur werd hierna met algemeene stemmen aangenomen. Mede gedeeld werd nog dat me in gang van Maandag a.s de aard appelen vrij kunnen worden aangevoerd en gekocht aan de veilingen De V.B.N.A houdt na Zaterdag'op mét haar commer- cieele bemiddeling SCHOORL WINTERPROGRAMMiï R.K ONTWIKKELINGSCLUB In haar dezer dagen gehouden algemeene vergadering werd het voorloopig winterprogramma van bovengenoemde vereeniging me degedeeld Op 26 October zullen als eersten optreden de pianist Hein Zomerdijk en de declama tor van-der Meer. In November zal de Weleerw Zeergel Heer Dr F. Holthuizên uit Alkmaar een spreekbeurt komen houden, terwijl voor Januari eenzelfde toezegging is ontvangen van den heer G van Slingerland, wet houder van Alkmaar en districts bestuurder van de K.A.B. In Februari, vóór de Vasten, zal de bekende tooneelspeler Albert v. Dalsum een voordrachtavond houden, terwijl het tevens in de bedoeling ligt tot slot van het seizoen Godfried Bomans uit te noodigen. Een programma dus dat klinkt als een klok en dat zal worden uitgevoerd in afwisseling met de gewone maandfelijksche kernbij eenkomsten Laat een ieder, die nog geen lid mocht zijn, zich onverwijld als zoodanig opgeven. De contri butie van een dubbeltje per week zal toch wel niemand kun nen afschrikken. Bovendien bestaat het voor nemen een Kerstavond te orga. niseeren met eigen paroehieele krachten. Een paroehieavond dus met zang, tooneel, declamatie enz. Werkt allen hieraan mee, wanneer een beroep op u wordt gedaan HEERHUGOWAARD MISSIONARIS. WEER THUIS Vrifdagmidd'ag is na een 9- jarig verblijf in de missie van Oost.Indië en een langdurig, ver toeven in Japansche concentra tiekampen de weleerw, Parer C. Does SW) weer in zijn vroegere woonplaats teruggekeerd Vooral zijn hoogbejaarde moeder zag begrijpelijkerwijze met verlangen zijn thuiskomst tegemoet De parochianen van de H. Familie- parochie waren niet achterge bleven om van dezen terugkeer iets bijzonders te maken en haal den den thuiskeerenden Pater in optocht binn'eri In de paro chiekerk droeg de missionaris een kort Danklof op, waarna hij zich na zoovele jaren in den kring der familie terugtrok. PLOTSELING OVERLEDEN, Zaterdagochtend is de heer Dekker, controleur bij den dis. .tributiedienSt Heerhugowaard, onverwacht onwel geworden, waarbij hij van de fiet^ viel. Ter stond ingeroepen medische hulp kon niets meer bafen, daar de dood reeds was ingetreden. Timide en met veel. veront schuldigend gebaar slond gis teren voor he, Bijz. Gerechts hof de vroegere N.S.B.-bur gemeester van Velsen, Tjeerd van der Weide. Een groot deel van de ziriing werd in beslag genomen door citaten vain passages uit redevoerin gen en brieven, van den ver dachte en déze citaten lfe- ten over de landsverrader- lijke ideeën van den N.S.B.- burgemeester weinig twijfel. Belangrijker waren echter de getuigenverklaringen, volgens welke de verdachte schuldig zou zijn aan den moord op talrijke gemeentenaren en Joden, die door zijn ijveren" in Duitsche concen tratiekampen terecht kwamen of in Nederland werden gefusilleerd. En meer dan eens gaf v. d. Weide persoonlijk bevel tot ontruimen van huizen, terwijl hij herhaalde lijk op spoed had aangedrongen bij den afbraak van Velsen en IJmuiden De Procureur-Fiscaal ging uit voerig ieder punt van de ten las te legging na en citeerde ten- slot e nog een passage ui, de cor respondentie van den verdachte: „De Führer heeft mij Kriegsver- dienstkreuz 2de klasse me, de zwaarden gegeven. Ik loop nu als een pauw me, dat lintje, maar het is tó^elijk mijn doodvonnis als de wending komt". „Nu" al dus Mr. Sikkel „Que vous vou- lez entendre, la farce est jouée." En hij besloot zijn requisitoir me' den doodstraf fe vragen Bij het laatste woord vroeg de verdachte vergiffenis aan alten die door zijn toedoen leed hadden verduurd en verklaarde, dat hij 't zoo nooit bedoeld had. BIJ DE VERKIEZING van burgemeesters in het Saarge- bied hebben de Chr. Volks partij en de Soc. Dem. Partij, die economische eenheid tus- schen Saargebied en Frankrijk voorstaan, 'n groote meerder heid behaald. DE YOEGO-SLAVISCHE am bassade te Athene heeft een verklaring van protes^uitge geven tegen .systematische laster- en provocatie-campag nes in de Grieksche pers". „DE BOEMELBARON" Het gezelschap Piet Kohier gaf in de tooneelzaal van v. d. Heili genberg de bekende succes operette van Walter Kollo: „De Boemelbaron". Het over het algemeen jeug dige publiek heeft genoten van de meest dolzinnige situaties. Dat Droogkeehje tijdelijk de plaats mees, vervullen van Baron 'Alexander moest wel tot verras sende momen en aanleiding ge ven. Er werd vlot cn los gespee,Q en he, spel was het aanzien waard. Degenen, die verzuimden dit spel té gaan zien, misten 'n avond vol vermaak. BURGERBRUG KLEUTERSCHOOL De hoofden der beide lagere scholen (o. 1. school en R.K. school) alhier hebben op verzoek van vele ouders het initiatief ge nomen om te komen tot oprich ting van een kleuterschool. Uit een reeds plaats gehad hebbende inschrijving. van leerlingen in den leeftijd van 4 en 5 jaar blijkt, dat reeds 26 kinderen zijn opge geten. Het niet-ingebruik-zijnde lokaal met inventaris der o. 1. school leent zich heel goed voor inrichting van de kleuterschool. Namens de betrokken ouders hebben genoemde schoolhoofden zich reeds tot, het Gemeentebe stuur gericht met verzoek om medewerking en financieele steun He, is een verheugend verschijn sel dat door samenwerking van personen van verschillende reli gie zoo iets op het gebied van enderwijs tot stand kan worden gebracht. KASSIER BOEI ENLEENBANK In een gehouden bestuursverga dering werd in de vacature van Mej. Klerk, die wegens huwelijk vertrekt, benoemd tot kassier van de Boerenleenbank alhier de heer J. de Beurs. He* kantoor blijft in het zelfde perceel gevestigd als voorheen. Er zullen eenige ver bouwingen plaats vinden o.a. wordt er een wachtkamer voer het publibk ingericht, hetgeen onge twijfeld eeif groote verbetering beteekent. De nieuwe kassier zal .1 October zijn functie aanvaar den.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 7