Flinke jongen IK WAS EEN GEVANGENE 6 Nieuvy Noordhollandsch Dagblad HET ZICHT NIET VERHELDERD VREDERECHTERS VOOR HET TRIBUNAAL ZUINIG MET ZEEP Etectriciteit uit de rivieren? WAENS NAAR GRIEKENLAND Voor linksche strijders M.R.P. VERLAAT GRONDWETS COMMISSIE Internationale wieler wedstrijden INTERNATIONAAL CONGRES ILLEGALE WERKERS Pensioenregeling voor verzetslieden ADVERTENTIES Gevraagd aankomend® @f jongste bediende Kantoorbediende KNOOPSGATEN BESUYEN Co. Gevestigd H. v. d. LINDEN. Esperanto - Cursus Aang. töt deelname TE KO0P groote boerderij, VANAF HEDEN lichte mofèrcarrier Royal - Sehagen DE ZIGEUNER- PRINSES WILT U IETS BIJZONDERS Eet nu wilde eenden Bij R. BOSMA, In voorraad SPOELMANDEN J. HARING, Alkmaarsch Bioscoop Theater Tel. 2429 Razzia in Texas DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1946 IN EEN ARTIKEL over het rapport, dat is uitgebracht over nej; Driemanschap van de Nederlandsche Unie schrijft het „Vrije Volk" aan het slot, <Iat in dit rapport te weinig de nadruk is gevallen op de scherpe contro verse tusschen de leiders der po.' litieke partijen en de .leden van het latere Driemanschap, die met deze leiders zitting hadden in een Nationaal Comité, dat de ver spreiding van een manifest en de oprichting van een Nationaal Blok of een Nederlandsche Unie beoogde: ,Jn dit overleg zijn het de leiders van de politieke par tijen geweest, die de situatie juist hebben beoordeeld Zij hebben een krachtige Neder landsche houding verdedigd en contact met de bezetters ont raden. Het was, wat toen nog de groep Linthorst Homan heette, die het overleg met den bezetter, dat natuurlijk tot niets kon leiden, heeft door gedreven. De gemeenschappe lijke actie en de verspreiding van een manifest, waarin ge sproken werd van de wederge boorte van Nederland in vrij heid en onafhankelijkheid, in trouw aan het Huis van Oranje is daardoor mislukt. Kort daar na is het driemanschap, zonder ruggespraak 'met het Nationale Comité, tot de stichting van de Nederlandsche Unie overge gaan. Dat deze Unie haar eigen anti-Duitsche weg is gegaan en daardoor een positieve waarde voor de Nederlandsche zaak heeft gekregen, is, het zij nog maals gezegd, geschied on danks, niet tengevolge van het optreden van het drieman schap. De commissie, die er vóór alles naar gestreefd schijnt 'te hebben de tegenstellingen te verzachten en het optreden van het driemanschap begrij pelijk en aanvaardbaar te ma ken, heeft met haar rapport het zicht op een historisch mo ment van groote beteëkenis in de geschiedenis van Nederland niet verhelderd Een drietal vrederechters uit den bezettingstijd storal Dinsdag j.l. voor het Haag- sche Tribunaal. Het waren de heeren Semplonius, Van der Grijp en Heib De^eerste verklaarde zijn benoeming tot vrederechter aanvaard 'te hebben, omdat men in N.S.B.-kringen van meening was, dat de gewone rechters bij het behandelen van za ken, waarbij NS.B.-ers be trokken waren, niet altijd objectief handelden. Die ob jectiviteit had bij in deze rechtsspraak willen brengen. De tweede, Mr. van der Grijp, had blijkens zijn verklaringen, nog niet veel van zijn nazi ideeën over boord! geworpen. Hij was in 1944 tot Duitscher gena turaliseerd en had dat moment gekenschetst als „de gelukkigste dag in zijn leven" Voor het. tri bunaal had hij nog niets van zijn Duitsohe arrogantie verloren en hij noemde.het een schande, zoo sfis hij thans behandeld werd. Hij voegde den voorzitter van het Tribpnaal in gloeiende veront waardiging toe, dat „hij op diens plaats van schaamte door den grond zou zinkerf". waarop de voorzitter onverstoorbaar repli ceerde dat dit gevoel weder- zijdsoh was Als „Dritte im Bunde" was daar Mr. H A. Helb, 'vrederechter en Raadsheer in dén Hoogen Raad'. Hij was geen lid der N.S.B. ge- 'weest en was slechts vrederech ter geworden omdat hij Mr. Sehrieke uit zijn Indischen tijd persoonlijk kende en hem zün benoeming tot vrederechter niet kon weigeren. Op 10 October zak het Tribunaal over déze heeren uitspraak doen In October zal een rantsoen zachte zeep worden verstrekt. Het verdient voorshands aan beveling, met de verstrekte rantsoenen zeep zuinigheid in het gebruik te betrachten, aangezien de aanvoer van grondstoffen uit het buiten land, voornamelijk van oliën en vetten, zeer traag en on geregeld verloopt. Omtrent de verdere vooruitzichten valt nog niets met zekerheid te zeggen. Verleden week hebben wij een reportage gegeven van* een d<u, monstratie/met een apparaat, dat op, rendabele wijze electriciteit zou kunnen opwekken uit onze rivieren. De heer Kolkman heeft' hier vele jaren proeven mee ge.' nomen en was er in geslaagd of. ficieele instanties voor zijn expe rimenten'te interesseeren Thans verspreidt het ANP een bericht van bevoegde zijde uit Den Haag, dat deze proefnemingen „geen enkele offïcieele onder steuning" ondervinden. Reeds in den bezettingstijd zou volgens dit bericht gebleken zijn, dat de z.g. „Koikiman.waterrups" on rendabel en niet voor verwezen lijking vatbaar zijn. Intusschen zijn bij de demonstratie, die ver leden week te Amsterdam heeft plaats gehad, verschillende tech nici, ook van het Departement van Economische Zaken, aanwe zig geweest en-met medewerking van dit Departement zouden de proeven worden herhaald Een woordvoerder van het Britsche ministerie van buiten- larodsche zaken heeft verklaard, dat de Grieksche regeering Gr.- Brittannie bewijzen heeft over legd. dat de linksche strijdkrach ten in Noord-Griekenland door Joego-Siavie en Albanië vpi .wa penen, uitrusting en munitie wor den voorzien. De woordvoerder voegde hieraan toe: „€lr is geen reden aan de juistheid van de overgelegde bewijzen te twijfe len" Afgevaardigden van de M. R. P. zijn uit de vergadering der Fransche grondwetscom missie geloopen, toen een door hen ingediend amendement op de kieswet verworpen werd. Het voorstel hield in, dat de president bij geheime stem ming zou worden gekozen. Bij staking van stemmen 121 te gen 21\ werd dit amendement verworpen. Dinsdag j.l. vonden te Ge- nes wielerwedstrijden plaats 'tüsschen een Italiaansche ploeg en een rennersploeg, bestaande uit Nederlanders 'en Zwitsers. Pellenaers zegevierde in de eerste serie der sprintwed strijden met Bartali (Italië), Leonie (Italië) en Boeyen (Nederl'and). De tweede serie werd gewonnen door den Ita liaan Ricci. Een koppëlwed- strijd tegen het horloge werd gewonnen door het Italiaan sche koppel Bartali-Ricci met een gemiddelde van 45.327 km. Pellenaers-Boeyen ein- landsch-Zwitsersche ploeg, digden op de tweede plaats met een achterstand van 26 meter. Italië won tenslotte den wedstrijd met 35 punten, te gen 25 punten voor de Neder- De Stichting 19401945 heeft een internationale conferentie belegd om de mogelijkheden van uitwisseling der oorlogsslacht-- offers tusschen verschillende landen te bespreken en prac. tisch uit te' werken. De opening der conferentie vond in het Amstelhotel te Amsterdam plaats. Aanwezig waren o.a vertegenwoordigers van den minister-president en verscheidene ministeries, voorts de gezanten van Zwitserland en Noorwegen, de consuls-generaal van Tsjecho.Slowakije en Bene marken, consuls 'van Frankrijk, Zwitserland en België, dr. J E. Baron de Vos' van Steenwijk," commissaris van de Koningin in Noord-Holland en vele andere autoriteiten. Namens 'de Stichting 1940 1945 sprak ir H, van Riessen het welkomstwoord 'en zette de aan wezigen de bedoeling en richt lijnen der conferentie uiteen. Vervolgens las dr. J van der Putten, vertegenwoordiger van den minister van binnenlandsche zaken, een verklaring voor. Het verleenên van buitengewone pensioenen aan invalide verzets- slachtoffe'rs en nagelaten be trekkingen van personen, die in verband met het verzet zijn om. fekomen, is, .zooals uit de ver- laring blijkt, in voorbereiding. De raad van ministers heeft beslist, dat de buitengewone pensioenregeling voor verzets lieden dient te worden afge stemd op een te treffen regeling voor invalide militairen en na gelaten betrekkingen van ge sneuvelde militairen De in voorbereiding zijnde pensioenregeling heeït ten doel de gedupeerden en hun nagela ten Detrekkingen in staat te stel len binnen redelijke grenzen të blijven voortleven in hun vroe gere sociale milieu. Er is een belangrijke taak toe gedacht aan de Stichting 1940 1945, welke ook in de voorbe reiding van het wetsontwerp een werkzaam aandeel heeft 'gehad. De regeering streeft er naar, de ontwerp.regeling binnen kor ten tijd aan de St'aten-Generaal aan te bieden. Gen.-majoor H Koot, die na mens 'den 'minister van. oorlog aanwezig was, sprak een kort woord Tenslotte sprak namens de buitenlandsche gedelegeerden de heer Czermack Fisher, afgevaar digde van het Internationale Roode Kruis te Genève. De leden der conferentie zul len Woensdag een bezoek bren gen aan het herstellingsoord voor pud-illègaie werkers in 't paleis Het Loo te Apeldoorn. UITSPRAKEN TRIBUNAAL Marinus Fr. C'oera te Alkmaar: Intern. 1 jear^en 6 mnd. dus tot 16 November 1946. Gerardus G. van der Kamp te Heiloo: intern. 2 jaiar dus tot 15 Mei 1947. Hendrik L. Middeldorp te Bergen: intern. 1 jaar en 9 mnd. dus tot 7 Februari 1947. Aaltje Modder te Alkmaar: intiem. 1 jaar en 9 mnd. dus tot 9 Mei 1947. Verbeurd verkl. van bepaalde roe rende goederen Sophia C. M. Limburg te Berk hout intern. 1 jaar en 6 mnd. dus tot 10 Dec. 1946. Christina Boot te Zwaag: intern, tijd van detentie; heden vrij. Daar haar man terecht is gedood door illegalen is het Tribunaal cle ment; anders had zij langer inter. neerkig gekregen. Met groote vreugde en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van een zoon ANTONItJS JOHANNES MARIA P. J. KUIN P. M. KUIN— STOOTMAN Marjolijntje Alkmaar 26 Sept. 1946 Emmastraat 69 Tijdelijk: St. Elisabeth Ziekenhuis Met vreugde en dankbaar^ heid aan God geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje; zusje en 25ste kleinkind ANNA FRANCIS CA MARIA Wij noemen haar ANSJE A. SWART A. SWART—HOOGLAND Stef en Greetje. Alkmaar 25 Sept. 1946 Lindegracht 4. S H. J. Swart M. SWART—KAANDORP Ritsevoort 15. Hiermede betuigen wij onzen vollen -tevredenheid en onzen hartelijken dank aan de BRANDWAARBORG MIJ. BENNINGBROEK (Dir. J. H. Avis Midwoud) voor de spoedige en royale uitkeering'. Verder betuigen wij onzen* weigemeenden dank aan allen die ons be hulpzaam zijn geweest bij den brand. A. BOEKEL JAC. BOOTS Waarland Sept. 1946. NET DAGMEISJE gevraagd MEVR. KOK'KES Maclaine Pontstraat 1 Alkmaar. In Doktersgezin bij Alkmaar gevraagd FLINK EERSTE MEISJE Zelfst. kumi. werken. Voor d. of d. en n. Br onder. No K 3 aan WN.V. Boekh. v. h. K. TER BURG te Alkmaar. NET MEISJE GEVRAAGD B. HERÜES Forestusstitraat 5 te Alkmaar. B. z. a.: NET R.K. MEISJE als hulp in de huishouding voor d. en n. Br. no 1^66 bureau van di' l"1" Gevraagd NETTE R.K. DIENSTBODE Hoog loon bij MAISON v. d. GULIK Vlietlaan 46 D Bussum (Banketbakkerij). Bij aanneming worden de reiskosten vergoed. Inlich tingen ook bh" Fam. Peare boom Merensiraat 4 Hoorn Twee of drie werkhuizen per week gevraagd. Loon 5per dag. «Br. onder no 14069 bur. v. d. blad. Gevraagd: ARBEIDER met een of twee groote zoons. Huis beschikbaar. Br. no. 646 Adv.Bur. J. E KOOFMAN Co. +e Breezand. BIETENROOIERS gevraagd J. Th. VAN SAASE Noor dervaart C 80 Stompetoren. (mnl of vr.) Aanbieden Lindenlaan 78, N. C. VINK, Uiig Mij, gevraagd lft. 15—18 jr., voor lichte kantoor- werkzaamheden Brieven onder no. 652, Advertentiebureau J E. Koopman Co., Bree zand NH Ter overname aang'eb. te Alkmaar flinke melkwijk. Geen bedrijfsruimte aanw. Gegadigden moeten in heft bezit zijn van de vereischte diploma's of reeds gevesttigd slijter zijn. Br. no. 14062 bur. van dit blad. Te koop aangeb. bruin gesVr Heerencostiuum m. 56 (maat werk; tèv. Radiotoestel fabr merk; in zeer goede staat. Wittebrood Heerenweg 504 A^oud Egmond a; d. Hoef. Te koop gevr. KOEMEST elke hoeveelheid, onversch. waar het ligt door P. TUIN Vrachtrijder Rijksweg TC 39 't Zand (N.H.) Te koop: 30 40.000 pond VOERBIETEN Groenkraag. P. GROEN w 14 fe Ursem. Te koop: een mooie jonge Herdershond; 9 weken oud. Te bevr. P. CASTRICUM Hoogeweg L i46 te Epeiloo. Te koqp: V« H.A. Roode Bewaarkool JÓH. RDOZENDAAL Spek_ exer bij Waarland. TE KOOP: Schrijfmachine Cen-ury; 12_ deelige kleerkast; 30.000 pa_ pier ijsbakjes; huishoud ïjs- koelkastje; pracht spiegel. Adr.: G. DE NTJS Adrlchem_ straat'64 te Beverwijk. Een goed tehuis gezocht voor jongen pl.m. 16 jaar bü vakman (intern) Br.: .JOH. BRUIN Zegles 38 Alkmaar. Te ruil aangeboden: 2 witte KELNERSJASSEN Jb. SWART Visweg 195 te Egmond Binnen. Th. G. Kreilermaat Mient 1 Alkmaar Tel 3256 te EGMOND AAN ZEE, Julianastraat 66 Stucadoorsbedrijf Maakt alle voorkomen de stukadoorswerken en reparaties vlug en goed onder leiding van een Eerw. Broeder-Onderw. vóór I October bij Mej E. Wagenaar, Laat 205.' Het Bestuur van de W. O L.-polder te Oude- Niedorp, brengt ter ken nis van belanghebbenden dat: de KRCfOSSCHOUW over alle in den polder gelegen slooten zal wor den gehouden op MAAN DAG 14 OCT. 1946, ter wijl zoonoodig herschouw zal worden gehoud^i op Maandag 21 Oct. 1946; d'e event, herschouw der HOOFDSLOOTEN zal worden gehouden op Zaterdag 5 Oct. 1946 (tel kens voorm van 912 u.) de waterstand in den polder gedurende het tijdvak van 15 Nov. 1946 tot 15 April 1947 met 15 duim zal word'en ver laagd. HET BESTUUR voor afbraak bij Inschrij ving, een staande in de gemeente HOOGKARSPEL no. A 23 Voorwaarden zijn te be- komn bij Jb. TRUIJENS, Hoogkarspel A 118 In- schrijfbiljetten te zanden aan Jb Truijens, A 118. Hoogkarspel, of op Vrij dag 4 October, 's avonds voor 5 uur in Café de Landbouw De besturen van de Verg voor Gezins verpleging en 't Wit- Gele Kruis te Alk maar, deelen hun leden mede, dat de tarieven voor Kraam- verzorging worden ge heven volgens de richt lijnen vastgesteld' door de Commissie inzake Kraamhulp TE KOOP: Juncker J.L.O., met open laadbak Brieven onder no. 02989 bureau van Uit blad'. Vrijdag-, Zaterdag-, Zon dag- en Dinsdagavond 8 uur. Zondagmiddag 3 u.: Stan Laurel en Oliver Hardy (de dikke en de dunne) in Toegang eiken leeftijd PRIVé-LESSEN in reclameschrift Fa. JAN KUHNE, Verdronltenoord Piepkuikens, soep kippen en poulet Poulier, Kerkplein 32, HOORN Tel. 4228. Een beperkt aantal voor gladiolenkragen WESTWOUD W 6 gevraagd voor verpakking en expeditie, 16 a 17 jaar KOFFIEBRANDERIJ B. KOORN CO. Fnidsen 117-119 - Alkmaar VAN VRIJDAG TOT EN MET DONDERDAG Een spannende speelfilm, die een actueel gegeven behandelt, n.l. de terugkeer van een gevangene in de maatschappij Het voorprogramma bevat o.a,: RAY ROGERS, dé koning der cowboys in een spannende muzikale film. Dagel. 8 uur. Zondag'3,30 en 8 uur Toegang 18 jaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 6