Nieuw OVEREENSTEMMING OVER FRANSCHE GRONDWET Voorzorgsmaatregelen te Athene Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: VOORSTEL GROOTE VIER AANVAARD Uifkeering ineens aan gepensionneerden Een succes voor de Katholieken Houtrust-meeting gaat- door Besprekingen wederom uitgesteld De Republikeinsche voorwaarden Passagierslijst Volendam en Kota Baroe Verlaging benzineprijs DE GAULLE PRESIDENT? Voor de aankomst van Koning George Oud-minisfer prof. Schmufzer overleden BISDOM HAARLEM Gouverneur Kasteel zet Statenlid uit Curacao Chineesehe vertegen woordiger naar Indië De blijde gebeurtenis in het prinselijk gezin Vernedering der verhevenen Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, inclusief Incasso. Advertentieprijs: per editie 13 ct. p. m.m., minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum f 4. F am. ber. 20 ct p. m.m.; in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG - NUMMER 11039 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.f; 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank ONDER voorzitterschap van den Amerikaanschen mi nister van Buitenlandsche Zaken, James Byrnes, kwam gisteren de plenaire zitting van de Vredesconferentie bij een. In zijn openingswoord wees Byrnes er op dat het werk van de conferentie ver gemakkelijkt moet worden teneinde klaar te komen vóór de algemeene vergadering van de Vereenigde Naties. Na Byrnes poogde de Joego slavische afgevaardigde Kard'elj de kwestie van de Grieksch Albaneeschejgrens te berde te brengen. Byrnes bracht naar vo ren. dat dé bijeenkomst bedoeld was voor besprekingen van de procedure-kwestie ter bespoedi ging van de conferentie. De Grieksche delegatie trok hierop haar voorstel tot een bespreking van de GriekschAlbaneesche grenskwestie in. Vervolgens werd het voorstel van de Groote Vier ter vaststelling van 5 October als uitersten datum voor beëin diging van het werk der commis sies en van 15 October voor vcü- tooiing van het werk der ple naire vergadering zonder discus sie aanvaard. In afwachting van een alge meene herziening der pensioe nen is een wetsontwerp in voorbereiding over de toeken ning van een uitkeering ineens aan gepensionneerden. In het ontwerp van wet wordt voor gesteld. deze uitkeering mede te doen plaats hebben over 1946 en aan met voorloopig pensioen gepensionneerde on derwijzers, spoorwegambtena ren en aan kerkelijke bedie naren en predikantsweduwen die een riikspensioen genieten. De Fransche regeeringscom- missie inzake de grondwet heeft een compromis-besluit genomen over het aanhangige grondwetsontwerp, met 33 stemmen bjj vijf onthoudin gen, vier afwezigen en zon der een enkele tegenstem. Reeds eerder was een com promis tot stand gekomen tusschen de leiders van de drie groote partijen, vooruit strevende katnoneken, socia listen en communisten. De voornaamste punten, waarop het compromis is gebaseerd, zijn de volgende: verkiezing van de president van de republiek bij geheime stemming; de president van de republiek zal bevoegd zijn tot aanstelling van de ambtena- ren-in-hoogsten-rang bij decreet. De minister-president zal wor den aangewezen door den presi dent en zal zich pas aan het par-' lement moeten voorstellen nadat hij een kabinet gevormd heeft en een regeeringsprogram heeft op gesteld (dit beteekent een over winning voor de MRP., welke de uiterst linkschen gedwongen heeft het voorstel te doen ver vallen, volgens hetwelk de mi- nister-president tweemaal door het parlement aanvaard zou moe ten worden, namelijk na zijn aanwijzing door den president en nogmaals na het vormen van de regeering.) Voorts is overeengekomen, dat omtrent toekomstige veranderin- De meeting die in de Haag- sche Houtrusthallen onder auspiciën van de vereeniging Nederland-Indonesië zou wor den gehouden, zal doorgaan, daar de C.P.N. (de Waarheid) besloten heeft de meeting over te nemen. Of de Waarheid aanwezig zal zijn. betwijfelen wij. JNE BESPREKINGEN over wapenstilstand, die op 20 September waren uitgesteld, zjjn gisterenmorgen hervat, doch nadat zij een half uur hadden geduurd, werden zfl wederom uitgesteld. De delegaties konden niet tot overeenstemming komen over de vraag of zij al dan niet bevoegd waren bepaalde punten, die naar voren kwamen, te bespreken Beide delegaties zullen de aan gelegenheden aan hoogere auto riteiten voorleggen. Sjarifoedin heeft in een radio rede mededeeling gedaan van de voorwaarden, onder welke de republikeinen bereid zouden zijn de vijandelijkheden te staken a. Een wapenstilstand voor ge heel Indonesië. b. De onmiddellijke opschorting van het transport van Nederland- sche troepen naar Indonesië c. De staking van de blokkade te land, ter zee en in de lucht. Over de andere twee punten heeft men geen bijzonderheden gegeven. Stalin regeert George Weller, de correspon dent van de Chicago Daily News, meldt uit Batavia, dat er groote wijziging in de politiek der com munistische partij in Indonesië ten aanzien van het Indonesische conflict, plaats heeft. De wijziging vindt mogelijk in de richting van Moskou plaats en gaat gepaard met wijziging in de partijleiding. De Indonesische communistische Prawirodirdjo, is te Cheribon aangekomen om Tan Malaka op te volgen. Het schijnt, dat de nieuwe richting van Alimih zich verzet tegen elke soort van over eenstemming met de Nederlan ders. De Indonesische delegatie Welingelichte republikeinsche kringen verklaren, dat Sjahrir de Indonesische delegatie bij de In- donesisch-Nederlandsche bespre kingen zal leiden. gen in de grondwet slechts bij referendum uitspraak zal worden gedaan ingeval de twee kamers niet tot de vereischte meerderheid voor elk der voorgestelde veran deringen kunnen komein. Ten slotte is overeenkomst bereikt over het meest omstreden punt, namelijk de wijze van verkiezing van de tweede kamer. Volgens niet officieele mededeelingen zou deze in de eerstkomende twee jaren gekozen worden vol gens het door de linksche groe pen geprefereerde systeem, en in de vijf jaren daaropvolgend vol gens het door de rechtsche groe pen aangehangen systeem. De, laatste methode gelijkt meer op die, welke in de derde republiek gebruikelijk was, en volgens wel ke de conservatieve elementen grooter kans zouden krijgen. De passagierslijsten van de m.s. Volendam en Kota-Baroe liggen op onze bureaux voor een ieder ter inzage. Met ingang van 1 October a.s. zal de benzineprijs van 20 i tot 19 cent per liter worden verlaagd. X/OLGENS den diplomatie- ken redacteur van de „Liberation" schijnt het zeker te zijn, dat generaal de Gaulle de functie van president der Fransche republiek zal aan vaarden. De Gaulle is van meening, dat de omstandigheden, zoo wel in het binnen- als buiten land over enkele maanden zoodanig zullen zijn, dat men hem toe staatshoofd zal be noemen. De generaal zal zich niet aan „zijn historische zending" onttrekken. Lt.-Gen. Sir Neil Ritchie, die als commandant van het 12de Engelsche legercorps een belangrijke rol heeft gespeeld bij de bevrijding van Zuid-Nederland, brengt met zijn echtge- noote een bezoek aan het gevechtsterrein in Noord-Brabant. De generaal bij .een kleine brug in de omgeving van Nuenen, waar Nederlandsche boeten ongeveer 100 Duitsche tanks leider*Tan"*vroeger""jfare"n* Aiimindeden keeren, door te vertellen, dat deze brug te zwak was. land een klacht bij den Veilig heidsraad zal indienen betreffen de vreemde hulp aen gewapende benden, zei de premier: „dat zijn dingen, die gedaan worden, maar waar niet over gesproken wordt". Gisteren overleed te Utrecht in den ouderdom van 63 jaar de katholieke hoogleeraar en oud- minister van Overzeesche Ge- biedsceelen in het kabinet- Gerbrandy, prof. dr. ir Schmut- ??r'T,TProf- Schmutzer werd op 11 November 1882 te Weenen geboren en behaalde in 1904 zijn diploma als ingenieur. In 1912 ging hij naar Indië, was van 1918 1929 lid van den Volksraad tevens lid van het College van Gedelegeerden en vo»rzitter van de Indische Katholieke Partij van 19201929. In 1940 werd hij spoedig we gens zijn hulp aan vluchtelingen door de bezetters opgepakt. Prof. Schmutzer was bekend door zijn hulpacties voor vluchtelin gen. Reeds tijdens den Spaan- sche burgeroorlog hielp hij, zoo wel iinksche als rechtsche vluch telingen. Eerst werd hij naar het kamp Oranienburg overgebracht, vandaar naar Buchenwald. Ten slotte kwam hij in St. Michiels gestel terecht, waar hij tijdens de bevrijding van het zuiden van Nederland, uit ontvluchtte. Omstreeks 1944 sak hij over naar Engeland' waar hij van 24 Februari 1945 tot 16 Mei van dat jaar in het kabinet-Gerbrandy als minister van overzeesche ge- biedsdeelen optrad. Vain zijn hand verschenen verscheidene publicaties. ZH. Exc de Bisschop van Haarlem zal Dinsdag -1 en Woensdag 2 October géén au diëntie verleenen IXONING GEORGE van Griekenland, die Zater dag te Athene zal arriveeren, zal na de bijwoning van een Te Deum in de Kathedraal, zjjn onderdanen toespreken. De politie heeft verscheidene voorzorgsmaatregelen genomen. Vele vergunningen voor vuurwa penen zijn ingetrokken en er is een verbod uitgevaardigd om zich op de daken van huizen te bevin den. Tsaldaris. de Grieksche pre mier heeft' medegedeeld, Zater dag, wanneer Koning George in Athene zal zijn aangekomen, af te zullen treden. Volgens Tsalda ris zal de -nieuwe regeering voor 4 October moeten zijn samenge steld, daar Tsaldaris naar de Vredesconferentie terug moet keeren. Op een vraag of Grieken- Dr. R. J. Wix, een medicus te Willemstad en lid van de Staten van Curasao, is door Gouverneur Kasteel uit Curagao gezet. Dr. Wix heeft verklaard te moeten vertrekken, omdat hij steun had verleend aan voorstellen tot auto nomie voor Curagao en wegens oppositie tegen het bestuur van Gouverneur Kasteel. Daarentegen ..ebben ue Curagaosche autoriteiten me degedeeld, dat de Procureur- Generaal Dr. Wix had ver zocht Curagao te .verlaten als zijnde „gevaarlijk voor ,de pu blieke moraliteit", zulks na een zorgvuldig onderzoek door de politie, welke zijn .uit sluiting door de plaatselijke medische commissie tengevol ge had. In verband met de politieke situatie in Indonesië, in het hij zonder met betrekking tot de Chineesehe bevolkingsgroep, zal Li Ti Tsjun, voormalig Chineesch ambassadeur op Cuba door den Chineeschen uitvoerenden raad naar Indonesië worden gezonden om den toestand ter plaatse op te nemen. Naar aanleiding van het be richt uit Ottawa ais zou mi nister Lieftinck in een pers conferentie aldaar een me dedeeling hebben gedaan om trent de te verwachten blijde gebeurtenis in het prinselijk gezin, vernemen wij, dat het officieele bericht over den datum van de geboorte zal moeten wachten tot Prinses Juliana en Prins Bernhard dezen willen vrijgeven In ieder geval staat vast, dat deze blijde gebeurtenis niet in Mei i947 verwacht wordt. Intusschen meldt „Trouw" dat de blijde gebeurtenis zal plaats hebben in Februari. "\X/IE zich verheft, zal ver- nederd worden!" aldus het Evangelie van a.s. Zon dag. Dit woord wordt vaak in enge bekrompenheid mis bruikt. Men bedoelt er dan mede: wie vandaag zich ver heft, wordt morgen of over morgen vernederd. Dit nu komt wel eens voor, doch het tegendeel is heelemaal niet zeldzaam, dat namelijk dege ne die zich vandaag verheft, morgen en overmorgen nog hooger verheven wordt! We moeten eindelijk eens aflee- ren. in dit leven qlle ge rechtigheid te verwachten! (Doen dat ook de heidenen niet?) Het komt vaak genoeg voor, dat een hoogmoedig mensch (als hij maar handig en schijn-bescheiden erbij is) zijn aardsche leven lang voor aan en in eere staat! Maar dan is het uit met de ver- ivaandheid en dan volgt op de tijdelijke verheffing eeuwige vernedering. Beelden wij ons dus ook niet in, dat het onze taak is de hoogmoedigen te vernederen, behalve detl hoog moedige die wij zelf zijn. De rest kunnen we aan God over laten! D$ARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1