Een week vol mogelijkheden Hoofd P.O.D. stal sieraden Nieuw NoordhoHandsch Dagblad iSiad en Omtrek LANGS DE STRAAT: UITSPRAKEN TRIBUNAAL K.A.J.-feestavond Marktberichten VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1946 ALKMAAR NOG STEEDS BONNEN. ZWENDEL Mr, C. Berkhouwer schilderde zijn cliënt als een Pallieter, die het leven wel lustte en te licht over de dingen heenstapte. Dat Pallieter echter ooit met bonnen gezwendeld heeffii, is ons niet bekend; hij leefde niet op den bon. Doch iedere vergelijking loopt mank Die Pallieter dan van mr. Berkhouwer, J. C. L. te Enkhuizen, was om verschillen de redenen achterop gekomen met zijn bonnen en aangespoord door zijn collega's knipte hij de nulletjes van ongeldige bonnen en plakte die op de zeventjes en achtjes van geldige bonnen. Op die manier had hij gemiddeld 60 liter melk gewonnen. De Officier van Justitie was niet malsch en eischte 2 maanden gevangenis, straf. Verd echter bracht in het midden, dat hij aan een ziekte leed en dat zijn eenige zoon jarig was. De uitspraak van den rech ter luidde f 50 boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. H. P. te Alkmaar, die suiker bonhen had weggenomen van zijn baas om zijïL: financieele zorgen wat te verlichten, hoorde 500 gulden subsidiair 3 maanden tegen zich eischen. Uitspraak: f 250 of 60 dagen hechtenis. A. C. B te Heiloo, wiens zaak reeds door den tuchtrechter be handeld was, werd er van be schuldigd dat hij een varken had geslacht. Evenals voor den tucht rechter werd een boete van f 300 geëischt. Op grond echter van zijn geldnood legde de rechter hem een boete van f 200 op sub sidiair 60 dagen. Des rechters ondanks vrijgesproken H, J. K. te Hoorn had van J. C A. te Wognum 11 pond scha pen vleesch gekocht vgor zijn café. Hij beweerde echter niet geweten te hebben dat het schapenvleesch was en het te hebben aangezien voor geiten. vleesch, dat wel vrij verkocht mag worden. Hoewel de Officier f 150 eischte. kon de rechter zijn schuld niet bewijzen en moest hem vrij spreken hetgeen hem zeer speet Ook J. C A. moest vrijgesproken worden, terwijl nu de Officier zijn spijt daarover uitdrukte, daar hij persoonlijk van zijn schuld overtuigd was. EXAMEN Bij het door de R.K. E.H.B,0, gehouden examen voor het Een heids Diploma voor E.H.B.O. slaagden alle candidaten te we ten: mej. T. Ketel, mej. Gr. Dek ker, mej, M, Hoedjes, mej, C, Hoedjes, mej. R. Bakker, mej. C. Himmelreich mej, A, Spaans, mej. N. Kolkman, mej. P. de Moei, den heer J, Pijnenburg en de heer J. Kolkman. Het examen werd afgenomen door J Degenaar Jr. Arts. LANDBOUWWEEK V D Er heerscht deze week een bij zondere drukte in de winkelzaak, welke op vele plaatsen getooid is met korenschoven. Massa's kassa bonnen verdwijnen in de twee groote bussen, een roode voor de koopers uit de stad, een groe ne voor die van het platteland welke bij de uitgang zijn ge plaatst, bewaakt door een jongen in „stadsche" en een meisje in „boersche" kleedij. Een flinke partij goederen zal op de bonnen uit de bussen worden verloot, ter gelegenheid van de Landbouw- Week „waar stad en land elkaar ontmoeten". KAJurubKü ururLti: De deelnemers aan den 8-Oct— optocht worden Zaterdagavond om 7 uur verwacht in de Koren beurs. De leiders vergaderen Vrijdag avond om half acht in de tent. De leden van de wandelclub verzamelen zich a.s. Zondag om 8.15 op de Steenenbrug voor de tocht naar Schagen. In uniform! Tenslotte alle leden Woensdag om 8 uur present voor de jaar vergadering met bestuursverkie zing. TRAMDIENSTEN ALKMAAR—W ARMENHUIZEN Tot vreugde van velen kunnen we berichten, dat de tramdienst Alkmaar Koedijk Schoor! Warmenhuizen v.v. in October weer zal worden geopend. De juiste datum en de verdere egelingen zijn nog niet bekend, maar de lezers zullen tijdig op de hoogte worden gebracht EERSTE PRIJS De heer J. Visser te Alkmaa» behaalde Woensdag jl. op de ten toonstelling een eersten prijs met zijn zelf-geconstrueerde drie wieler landbouwkar en een eer volle vermelding voor een dres- seerkar. DISTRIBUTIEKRING ALKMAAR In verband met de reorganisa tie van den Distributiedienst is het vanaf heden in het algemeen niet meer mogelijk om op een anderen datum dan op de op roepkaart is vermeld, distributie bescheiden af te halen. Men lette dus in het bijzonder op den oproepdatum en noude zich daaraan. Vanaf a.s. Maandag dienen zij die een oproepkaart hebben ont vangen voor „extra rantsoenen zieken" zich te vervoegen aan loket 3, voor textiel en extra rantsoenen a.s. en jonge moeders loket 2; rijwielbanden schoenen en klompen loket 4; bonkaarten loket 1; bijzondere arbeid loket 5. Verlofgangers en zij, die inlich tingen wenschen betreffende eenig distributie-artikel, kunnen zich wenden tot loket „voorlich ting". Inwoners van gemeenten, die behooren tot den Distributiekring Allernaar kunnen alle gewehschte inlichtingen verkrijgen op de reeds eerder gepubliceerde zit dagen aldaar. Spreekuur Directeur. Wellicht ten overvloedewordt er, mede in het belang van het goed functioneeren van het dis tributieapparaat op gewezen, dat het spreekuur van den directeur op Vrijdagmiddag van 34 uur, uitsluitend bestemd is voor het bespreken van bijzondere geval len, klachten etc., doch in geen geval gebruikt kan worden voor het bepleiten van aanvragen voor rijwielbanden. In zeer bijzondere gev allen kan men de reeds ingediende aan vrage iederen eersten Vrijdag van de maand schriftelijk bij den directeur toelichten. Hieraan zal dan de ncodige aandacht worden besteed. ONVOORZICHTIGHEID DUUR BETAALD Gistermiddag om hall zes vond op 't stationsplein een ongeval plaats waarbij 'n 38 jarige dame het slacht offer van haar eigen onvoorzichtig heid werd. Hoewel zij al gewaar schuwd was niet voortijdig uit te stappen wilde zii den bus uit den Heidér verlaten terwijl deze nog niet gestopt had Zij kwam te vallen en kreeg het rechter voorwiel over haal linkerbeen. Met een beenbreuk werd zij opgenomen en naar het Centraal Ziekenhuis vervoerd. 'T ZAT HEM IN DE NAAM De economische dienst maakite proces verbaal op tegen een manu- facturier alhier die roode werkmans zakdoeken verkocht voor 3.95 per stuk. De man had zijn artikelen die slechts 95 cent mochten kosten den naam van hoofddoeken gegeven en meende prijsverhooging op deze wijze te rechtvaardigen. FLIP'S AVONTUREN Zondag a.s. des middags 2 uur wordt in 't Gulden Vlies weer een leuke kindervoorstelling ge geven. Opgevoerd wordt „Flip's Avonturen" Hierin werken mee: Puck Dumont, Rie Bocklage, Conny Loos, Rita van Bergen, Karei Wijnbergen, Cor Nieuwen- daal, Leo Mulder, Klaas Bernard, Wim le Noble, Leo Schmidt, Hei- ge Björndal. Regie: Mary Ga- briël. Decor: Tom Manders. Kaartenverkoop Zaterdagmorgen '11 uur. KAASMARKT De aanvoer bedroeg beden 23000 kg. verdeeld over tien stapels fa_ fcfiekskaas 62.— en 8* stapels boe renkaas 61.50 De laatste sporen van de Landbouwtentoonstelling zijn verdwenen; pleinen en straten, schoongespoeld en geveegd, wachten op een volgende be stemming, die niet lang zal uit blijven 8 October immers staat voor de deur en dan wordt de drukte weer even groot als die dezer dagen was,, Met wandel- marschen en muziek, optocht en belangstellenden langs den weg. „Zoo heeft Alkmaar den laat- sten tijd veel binnen zijn muren zien gebeuren, als teeken van groei naar het meer normale leven, zooals dat voorheen was en toch ook weer anders, omdat er tusschen voorheen en thans jaren liggen, waarin veel werd ondervonden en geleerd. Dat ge leerde kan nu in alle opzichten tot een practische ervaring wor den omgezet. En er wordt een dankbaar gebruik van gemaakt door alle instanties, vereenigin- gen en personen, die het goed meenen met onze stad Zoo was het met de tentoon stelling. van Woensdag. De ijver en de werklust, daar' ten toon gespreid, doen groote verwach tingen koesteren voor de nabije toekomst. Men heeft meer dan vroeger ingezien, dat een groote samenwerking absoluut noodza kelijk is, om tot het gezamen lijke doel te komen: opbloei en groei van Alkmaar als markt stad en middenstandscentrum De heer J. Borst, voorzitter der Landbouworganisatie, heeft het in zijn openingsspeech al aan geroerd: „Wil men tot grootere successen komen, dan is er een nauw contact noodig tusschen het marktwezen, den landbouw en den middenstand" Precies de drie kernen, waarvan alles af hangt. Daarom ook deed hij de suggestie aan de hand, om een gezamenlijk bestuur te vormen uit deze drie kernen, dal dan alle mogelijkheden kan bestu. deeren en alle moeilijkheden op ruimen. De tentoonstelling heeft vele menschen naar Alkmaar getrok. ken, uit den omtrek en ook ver buiten onze provincie en de aan koopcommissie voor Canada en Zuid-Afrika heeft resultaten kunnen boeken, die uitstekend genoemd mogen worden. Het aangevoerde materiaal was dan ook prima, zoowel van het groote vee als van dat, wat in de Koren beurs was geëxposeerd. Deze laatste tentoonstelling trok zeer vele belangstellenden; vooral in de middaguren was het in het febouw behoorlijk druk van de ijkgrage menschen, die aange trokken werden door de konij nensoorten, het pluimvee en de schitterende stands van planten en bloemen, waarvan plantsoen tjes in het klein opgetrokken waren, terwijl de keurige fruit- uitvoeringen zeer zeker niet mo gen worden vergeten De Landbouwtentoonstelling was een succes, maar we zouden gaarne nog een suggestie naar voren wilfen brengen. Wanneer volgend jaar de expositie op één terrein wordt gehouden, zal dit de overzichtelijkheid van het ge heel meer dan ooit ten goede komen. We denken b.v. aan het Canadaplein en de Paardemarkt, uitstekende pleinen om zulk een grootsche tentoonstelling op te trekken, waar gelegenheid zal zijn in een ruime volgorde alles onder te brengen Misschien was dit nu ookjvel de bedoeling ge weest. maar het terrein was al bezet't Lijkt ons een mogelijk heid, 'die niet zoo maar opzij ge schoven moet worden. De etalages trekken drom. men menschen. Als omlijsting van de tentoonstel, ling organiseerde de middenstand de nu reeds volop bekende etalageweek die loopt tot 3 October a s. Dan zul len de gelukkige prijswinnaars met hun kostbaarheden kunnen pronken, maar meer nog, dan zal de midden, stand de wetenschap in zich dragen, dait het publiek dichter bij de zaken lieden is komen te staan. De vele kijkers hebben kunnen zien, welke mogelijkheden er in het AUkmaarsdhe zakenleven verscholen liggen en die de toekomst zal gaan vermeerderen als het publiek wil meewerken. En hierover willen we nog even een ernstig' woord neerzetten. Voor den oorlog was het een in het oogloopend verschijnsel dat de vele menschen, die iels noodig hadden met een ge_ rust hart de kaasstad voorbij, of uit_ stoomden naar de grootere steden met name Amsterdam. Daar dachten ze een betere keuze te hebben en vlotter bediend te worden. Misschien wel goedkooper of welke oorzaken ze dan ook willen opnoemen. Het gevolg was, dat de middenstand achteruit ging en de stad de terug slag van dit alles ondervond. Het zakenleven gaat langzaam maar zeker naar boven en de tijd ligt we hopen het van gariseher harte niet ver meer. dat de etalages bij voort during zulke rijkdommen tentoon spreiden als ze nu doen. De midden stand heeft met hard werken deze resultaten kunnen bereiken en zal met nog harder werken probeeren de resultaten steeds hooger op te voeren. Als het koopend publiek daar dan ook zijn deel aan bijdraagt. Dat is het doel. waarom er in Alk maar door eenieder wordt aangel pakt r>n waarom zoowel door over. heid als door particulier naar alle mogelijkheden wordt uitgekeken, om zooals burgemeester Koelma dat bij zijn installatie zei: de plaats van Alkmaar in dit gewest te handhaven. Deze week met zijn landbouwften. toonstelling en zijn etalagewedstrijd zal er toe bijdragen de banden van het gewest onderling te verstevigen. Dat kan niet anders dan hoopvol zijn voor de toekomst. Voor het Gerechtshof te Leeuwarden stond Donderdag in hooger beroep terecht de vroegere rechercheur van po litie fe ISandvoort, J. W. S., en later hoofd van den voormali- gen Poiitieken Opsporings dienst te Drachten, die door de rechtbank te Leeuwarden was veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. S. werd ervan verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan verduistering van een groot aan tal waardevolle gouden en zilve- iren sieraden, welke hij, in een cassette, in bewaring had gege ven aan een neef van een zeke ren Gans. S. had de cassette ter bewaring gekregen van dezen Gans. De neef, eveneens een Is raëliet keerde echter na de be vrijding niet- terug. Verdachte zou de sieraden te gelde hebben gemaakt Een hor logemaker te Zandvoort zou eenige ervan hebben gekocht en verkocht Waar de overige kost- Afra M Liefting te Heiloo; interneering 1 jaar en 10 maan den, tot 7 Maart 1947, Frans W. Moerbeek te Den Burg; interneering voor den tijd van detentie; heden vrij. Dirk de Ruiter te Oudé Schild, Texel: interneering als vorige. Jacobus J Grand Jean te Alk. maar: het Tribunaal legt geen verdere maatregelen op. OPRUIMING Hedenmorgen zijn de explosie ve stoffen, opgeslagen im de bun ker bij de Heilooerbrug, afge voerd. De explosieven, waaron der scheepsgranaten en projectie len van licht kaliber, vertoonden teekenen van oxydatie en zou den daardoor mettertijd gevaar van zelfontsteking kunnen ople veren. Het is voor de bewoners van de omgeving een heele op luchting dat de gevaarlijke spul letjes naar hun vernietigings plaats in Gelderland zijn ver trokken. BURGERLIJKE STAND Geboren: A. J. M. z. v. G. Rijper en C. T. Commandejir; A. J. M. z. v. P. J. Kuin*en P. MT Stootman; M. d. v. J. N. van Baden en Th.. G. Na_ gelhout; H. W. z. v. L. Singer en G. A. Kleijn; G. z. v. N Timmerman en E. Rademaker; F. W. d. v C'. Id'ema en W. A. L van Riel Ondertrouwd: B. J Schut en Th. S. Heijblok; C. H. Koopman en C. M. Frinse; J. Sitroet en J van Dijk; J. D. Hollander en A. C. Schut; M. Buntsma en A. Bakker; J. Martens en J. H. C. Jansen; J. Duijn en G. Semler; J. S. van Heijning'e en A. Roozendaal. OevrledenM. A. Vasbinder 81 jr weduwe van J. de Jong. M. Meijer 76 jr geüiuitfd met G. B. Bosch. HEILOO ERNSTIG ONGEVAL TE HEILOO Militair het slachtoffer Toen gistermiddag op de Straatweg te Heiloo een melkauto in de richting Limmen voorbij de stationsweg kwam, schoot plotse ling een motorfiets met twee mi litairen de Stationsweg uit en kwam in botsing met de auto. Het motorrijwiel werd zwaar be schadigd, terwijl het linkerbeen van den duozitter, een sergeant, verbrijzeld werd. Ofschoon beide militairen bewusteloos neervie len, kwam de bestuurder weer spoedig bij, doch de sergeant moest bewusteloos worden weg gevoerd. De auto liep slechts en kele schrammen op. Nadere ge gevens zijn nog niet bekend." AANRIJDING Het 7-jarig dochtertje van de familie S. aan den Kennemer- straatweg" werd bij het overste, ken van de straat door een vrachtauto gegrepen. Zwaar ge. wond werd het kind' opgenomen en naar het ziekenhuis te Alk. maar vervoerd. Op Zondag 29 September a.s., te 8 uur, wordt in het Brunoge'. bouw een feest- en propaganda- avond georganiseerd voor alle jonge .mannen met hun dames. De toegang is vrij. Zij, die geeii uitnoodiging hebben ontvangen, kunnen zich alsnog tot het be stuur der K.A.J. wenden. De avond wordt gedragen door het duo Wijo, terwijl de bekende DolonaMs voor goede dansmuziek zullen zorgen. NED KATH. ARBEIDERS. BEWEGING Maakt uw ideeën en verlan. gens bekend in de ledenvergade- baarheden zijn gebleven, is niet bekend1. De waarde beliep ong, f 30.000,Ook zou verdachte zich als hoofd van de P.O.D, te Drachten, hebben schuldig ge maakt aan verduistering van een bedrag van f 500.zijnde de opbrengst van een' in beslag ge nomen gestolen lederen jas en van verduistering van sieraden die in beslag waren genomen bij geïnterneerden De Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof noemde het een bui tengewoon ernstig misdrijf en veronderstelde dat verdachte nog sieraden onder zich heeft als een appeltje voor den dorst. De eisch leidde thans: bevestiging van het vonnis, doch met verzwaring der straf tot een jaar en zes maan. den. De verdediger stelde in het licht, dat de verdachte in den be zettingstijd veel goed werk zou hebben gedaan en alles zelf ge financierd zou hebben. Zoo zou hij een f 13.000.uitgegeven hebben voor den aankoop van wapens en munitie voor de Georgiërs, die destijds te Zand voort gelegerd waren en later op Texel vat* zich lieten spreken. De uitspraak volgt later. ring van Dinsd'ag as., te 8 uur, in het Brunogebouw'. We hebben er allen belang bij om xe weten wat er in de beweging behandeld wordt. De agenda vermeldt: mededeelingen, bespreking win. terprogramma en bondsraadsver- gaïering, het kiezen van een.af gevaardigde hiervoor, gelegen, heid tot opgeven voor de schrif telijke verbondscursussen. SCHOORL BURGERLIJKE STAND Geboren: Leendert Adrianus z. V. Pieter Cornelis Schorsij en van Anna Breed; Margriet Catharina Wijbran. dina cf. v. Cornells Johannes vail Wijk en van Catharina Wijbrandina de Graaf. Ondertrouwd: Dirk Verweij en Catharina Jonker; Gerrit Minkema en Catharina van Stipriaan. Getrouwd: Wesse] Nijholt en Eliza beth Neeltje Ridder; Theodorus Jo hannes Wijnker en Jaeoba Elisabeth Venneker. Overleden: Hermanus Johannes 1ien Broek oud 47 jaar; Wilhelmus Adri anus Theodorus Leopoldus de Maaré 55 jr echtgenoot van Anna Kooij; Stephanus Carolus Michaël Sterk oud vier maanden. LANC;KNDIJK 27 Sept. Aange. ™e„rd,: 1S.300 kg roode kool 6—13.50; 2700 kg gele kool 6—11; 107.000 kg witte kool 2.80—6; 17.700 kg groene kool 8 10—11.60; 8600 kg bieten! 5.—; idem JI 3.20—4.00 8900 kg uien 7 10— 9.10; 4600 stuks bloemkool I 19—51; idem II 7—16; 1450 kg slaboonen 17 49 400 kg andijvie 3.50—4.80; 200 stuks komkommer 6—8; 350 bos peen 14; 1500 kg tomaten 32.60—36.80 850 kg druiven: Frankenth. 102—114; Alic. i"Lr125.' 14100 Eg aardappelen: Alpha 6.90; Eerstelingen 7.83; Eigenheimers 7.809.30; Bevelanders 6.90—8.30; Koopmansblauwe 8.10. NOORD SCHARWOUDE 27 Sept. Aangevoerd: 4000 kg, aardappelen grove eersttel. 8.30—8.70; Bevelan ders 7.70; 4000 kg. uien 4.30—7; grove uien 5.50—6.40; driel. 2.10—2.70; nep 2.40—5; 140.000 kg. witte kool 4—5; 30.000 kg', roode kool 6—11; 9600 kg. gele kool 5.50—9.40; 3.500 kg. groene 11.50—12.60 7000 kg. kroten I 5.70—5.80 II 3.103.60;* 4500 kg. slaboonen 17 55; afw. 17. AVENHORN 26 Sept. Grove Schot sche 8.1(1—8.30; Eigenheimers 7.80-11 8.80; Bevelanders 9.30; groene kool 10.70—13.60; witte kool 4.90—5.E0; roode kool 4.20—8.10; gele kool 5.20— 8.90; Ohm. kool 3.40—3.50; groote maat 7.90—8.50; gew. maat 5.40—8.10; drielingen 2.40—340; nep 6.80—8.20; groote bieten 45; kleine idem 6 6.50; dubb. slaboonen z. dr. 1.209.40 GROOTEBROEK 26 Sept. "De Tuinbouw" Aangevoerd 26.800 st. bloemkool goed I 15—51; 5 700 idem II 3—18; 100 kga. peren 58.50; 1.100 kg. slaboonen 1780; 2.400 kg. savoye kool groen 7.90—12.90; 6000 kg' witte kool 44.70; 120 kg. snijboonen 14; 800 kg. andijvie 3.50; 3.400 kg. roode kool 79.20; 10.500 kg. savoye kool geel 4.20—5,10; 25.500 kg. bieten I en n 4—6; 12.000 kg. uien 3.10—4; 700 kg. uien drieling'en 3.604.40; 400 kg. nep 4.407.80; 3.200 kg. aardappelen Be velanders 8.50. WARMENHUIZEN 27 Sept. Aan. gevoerd 1500 kg. uien 7.90; grove 7.90; 200 kg. slaboonen 30.30: 7600 kg. roode kool 7.60—11.70; 7100 gele kool 5.509.20; 32600 kg witte kool 5.10 5.20; 61000 kg aardappelen: Koopmans blauwe 7.90—8.40; bevelanders 7—7.60 witte eigenh. 7.308.10; bl. eigenfa. 8 408.70; noordelingen 7.70. BLOKKER 25 Sept. AUcante 77 1.06; Frankenthaler 6095; Golden Champion 901.04; perziken 1836 et meloenen 3859 et;bloemkool 19 46 ct. per stuk; tomaten 22—35; sla boonen 21—65; snijboonen 3446; spinazie 59 et. per kg.; andijvie 7— 9.10; roode kool 4 607.30; groene kool 6.709.80; gele kool 67.10; roode biet 56.10; uien 2.505.60.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2