RADIO r Neurenberg eindigt Weer dienstplichtigen naar Indië vertrokken Belangrijke deviezensmokkel achterhaald VAN DEN HELD JAN TROMPETTER den iten Nieuw Noordhollandsch Dagblad 'n Duitsch probleem blijft De bok „Volk" naar Curacao vertrokken De groote „Troika" De ontspanning voor onze militairen De Rotterdamsche wethouders De hongersnood op Madoero Daders hielden een illegaleclearing De finoncieele zorgen van Frankrijk Byrnes naar Neurenberg V. :BER 1946 en, is niet peliep ong, verdachte P.O.D, te lulctig ge. ig van een zijnde de beslag ge en jas en n sieraden momen bij aal bij het et een bui. ïisdrijf en dachfe nog eft als een it. De eisch ng van het waring d!er zes maan. in het in den be werk zou es zelf ge. Zoo zou uitgegeven ikoop van voor de te Zand en later op spreken, later te 8 uur, Ne hebben xe weten behandeld vermeldt: _jking win. feraadsver- an een.af. gelegen, de schrif- sen. SCHOORL 'AND ■ianus z. v. n van Anna a Wijt»ran_ tannes van Wijbrandina Terweij en Minkema an. •It en Eliza_ ïodorus Jol a Elisabeth ohannes lien ïlmus Adri s de Maaré nna Kooij iaël Sterk Aange. ooi 6—13.50; 107.000 kg» kg groene ieten I 5. uien 7.10 ol I 19—51; >oonen 17.49 200 stuks >s peen 14; 5.80; 850 kg' -114; Alic. elen: Alpha Eigenheimers 6.908.30; 27 Sept. aardappelen Bevelan_ 307; grove •2.70; nep kool 45; 11; 9600 kg. kg. groene I 5.70—5.80 boonen Yl- •ove Schot ners 7.80-^ •oene kool 4.90—5.B0; kool 5.20 ,50; groote it 5.40-8.10; 6.80—8.20; e idem 6 Ir. 1.20—9.40 ot. "De d 26.800 st. 700 idem II 1.100 kg. kg. savoye >0 kg'. "Witte iboonen 14; 1 kg. roode ivoye kool bieten I en 1; 700 kg. 400 kg. nep ppelen Be. *ptAaru 7.90; gtrove 30; 7600 kg. 0 gele kool kool 5.10 Koopmans ders 77.60 bl. eigenttT. 70. Alicante 77 -95; Golden in 18—36 Ct tmkool 19 22—35; sla. en 3446; andijvie 7 ^0; groene 6—7.10; .50—5,60. VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1946 Het Engelsche s.s. „Mauretania", dat gedurende den oorlog dienst deed als troepentransportschip, wordt thans te Liver pool weer verbouwd en ingericht voor den passagiersdienst. Een der 76 ton wegende schoorsteenpijpen wordt door middel van een enorme kraan van boord geheschen. (Ass Press P.) temidden der ruines van Neurenberg gaan de beklaag den van bel Internationale Gerechtshof het vonnis tege moet. Nog slechts enkele da gen en vanuit het Gerechts gebouw zuilen de radiografi sche boodschappen met de lijst der veroordeelingeu naar alie windstreken geseind wor den. Inmiddels zijn te Ber lijn de toebereidselen getrof fen voor het uitvoeren van de doodvonnissen, ergens op een stille binnenplaats van een gevangenis in het hart van het Reich. Er is meer bedrijvigheid geko men in de stad van waaruit de Nazi-idee haar opmarseh in Cen traal Europa begon. Thans zijn de bruinhemden van het S A.- bandie.encorps uit het stadsbeeld verdwenen. Het Puin ligt er in schijnbaar onaantastbaren om vang en enkele intusschen her stelde huizen lijken armoedige lappen in een niet meer ie repa- reeren broek. Nog bedekt het goud-bruine herfstloof de scha melheid van de ejiende eener vernietigende nederlaag; maar wanneer over weinige weken ook de bladertooi zal zijn verdwenen, zal het Neurenberg van 1946 on.stellend veel gelijkenis ver- toonen met de stad van 1945. Vanuit het Oosten en Zuidoos ten trekken troepen havelooze volksduitschers en geëvacueerden door het land. Zelfs ver in het Westen, tot aan de Nederlandsche en Belgische grens moeL ruimte worden gemaakt voor deze ver plaatsten, die de ramp. door het Hitlerdom verwekt, in volle zwaarte over zich krijgen. En geen Duitscher, die nog eenig comfort bezit, zal een hand naar deze ellendigen uitsteken. Zij zijn niet meer dan onwelkome gasten, die practisch aan hun lot worden overgelaten. Na de afrekening het pro bleem „Buitschland" Wanneer na een paar dagen de wereld zal hebben afgerekend me, de nazi's en met he; verle den, dan zal zij nog hebben af te rekenen met het probleem „Duitschland" met de oe- komst. En bij deze operatie heeft zij eerder behoefte aan dokters dan aan rech;ers. Het gaat in wezen immers om een volk van zeventig millioen, dat wederom ZATERDAG 28 SEPT. hilversum I' (301 M) kro: 7.00 en 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk den dag; 10 00 Verdi_progr.; 11.00 De Zonne bloem; 12.30 Klaas van Beeck; 13.00 Ned. Strijdkr.; 14.00 Nieuwe platen van overzee; 15.00 Voor de jeugd; 18.15 Journalistiek weekoverzicht; 20 08 Lichtbaken;; 20.30 Scalakoor Milaan; 21.00 Morgen is hef Zondag. 22.00 Nieuws; 23.00 Orkestienparade waarna sluiting. HILVERSUM II (415 M.) VARA; "00 en 8.00 Nieuws; 815 Gram. mu ziek; 11.00 Voor de arbeiders in con tinubedrijven; 13.00 Nieuws1 waarna luchtig' programma; 14.15 Hohe Messe Bach; 18.00 Nieuws; 18.15 Zieleroerse len in eboniet; 20.15 En nu.... O.K.; 21.45 Ramblers; 23.15 Oude en nieuwe schlager waarna sluititing. een levenskans moet krijgen in een gebied welks begrenzing de noodzaak van industrieele ont wikkeling vooropstelt. Het proces was een rechtvaar dig proces. Het is waar, dat op permachtige overwinnaars tegen over overwonnenen stonden, doch op zichzelf is dit feit niet te ver werpen als een onbillijkheid. Recht wordt immers altijd ge sproken door hen, die aangesteld werden door de Staatsmacht En ofschoon dikwijls een toon van felle passie en afschuw in de ver klaringen van de aanklacht klonk heeft het Gerecht, tien maanden lang zwijgzaam en on aantastbaar gezeteld boven dén strijd, die zich tussenea aanklacht en verdediging afspeelde. Van dit gerecht kan geen ander von nis worden verwacn- dan een, dat gegrond is op de hoogste princi pes van het Recht. De historie zal over Duitsch land, over deze mannen en hun systeem oordeelen. Zij oordeelt onbarmhartig; zij laat het aan dé menschen over haar vonnis te corrigeeren. Bij stralend herfstweer is Donderdagmorgen om 10 uur de drijvende 200 tons bok „Valk", van de koninklijke marine ge trokken door de marine-sleep- booten Beatrix en Margriet van uit Vlaardïngen naar Curacao vertrokken Hier zal de bok, zoo als bekend, geplaatst worden in een 4000 tons dok van de BPM waarna dé sleep versterkt met een sleepboot van de BPM via het Panamakanaal naar Balikpa- pan zal doorvaren Daar aan het vertrek slechts weinig bekend heid was gegeven, was dé be langstelling op de kade gering. Deze beperkte zich tot enkele familieleden van de bemanning op de sleep Radio Moskou heeft voor het eerst een Russische uitdrukking voor „de groote drie" gebezigd', nl „de groote troika" een met drie paarden bespannen Russi sche slede tot dusverre ontbrak een beknopte uitdrukking, waar mede de leiders van de drie groote mogendheden worden be doeld De afdeeling rAO (Recreatie Algemeene Ontwikkeling) heeft naar aanleiding van den laatsten tijd binnengekomen klachten in zake een vermindering van acti viteit t.a.v. de troepen in Neder land, bericht dat de oorzaak hier van niet is gelegen in een ver slapping van de activiteit der af deeling, doch het gevolg is van het feit, dat vrijwel alles ter be schikking wordt gesteld van onze militairen in de tropen. De Ne derlandsche troepen; die in ons land achterblijven, dragen op deze wijze een steentje bij voor het welzijn van onze jongens, die ver van huis en gezin hun plicht vervullen en diesin de eerste plaats voor een goede verzorging in aanmerking komen. Gisteren is in den Rotterdam- schen gemeenteraad de wethou dersbenoeming weer aan de orde gekomen. Vier weken geleden werden drie leden van de Partij van den Arbeid, een communist, een RK en een AR benoemd. De beide laatsten bedankten echter. Vier weken lang heef, men be sprekingen gevoerd en ook voor dé raadsvergadering had een gedaohtenwisseling plaats, maar het resultaat bleek negatief want toen in de raadszitting voor de twee onbezette weth'ouderszetels weer een RK en een AR werden gekozen, bedankten dezen op nieuw Bij een volgende stem ming werden nog twee leden van de PvdA gekozen, nl mr Van Walsum en H. Kranenburg Het college bestaat dus uit vijf leden van de PvdA en een communist „De dreiging van hongers nood op Madoera is op het oogenblik-ernstiger dan men buiten dit eiland wel denkt," zoo vertelde een Madoe- reescb officier, die met 200 landgenooten in prauwen naar Soerabaja was ontsnapt, aan Aneta. Hij deelde voorts mede, dat in sommige dessa's 75 procent van de bevolking van honger was om gekomen. Slechts de republikein- sche bestuursambtenaren ont vangen rijst. Bewoners van Oost-Java zenden wel rijst naar hun familieleden op Madoera; deze wordt dan opgekocht door zwarte handelaren en met enor me wins; van de hand gedaan. De bevolking loopt gekleed in jute-zakken en matten. Met het s.s. „Kota Agoeng" van de Rotterdamsche Lloyd zijn gistermiddag twee ba. talj ons, nl. het derde batal jon van het 3e regiment' in. fanterie en het derde batal jon van het 5e regiment in fanterie uit de Merwede. haven te Rotterdam naar Indië vertrokken Zij maken deel uit van de „7 December. divisie", waarvan reeds een aantal leden per „Klipfon tein" (dit waren de kwar tiermakers) en per „Boisse- vain" vertrokken zijn. Ver moedelijk zullen de versche pingen tot 29 October voort duren, dan is de geheele divisie uit het vaderland vertrokken. De „Kota Agoeng" is een vrachtschip, dat tijdens den oor log eveneens als troepentrans portschip gebruikt werd, met dit verschil, d'at er toen veel meer menschen iegelijk in vervoerd werden. Er gaan nu omstreeks 1500 man mee, zoodat men het wel wat ruimer heeft. Troepencommandarit is over ste van Weer en Aan boord be vindt zich voorts een vaste staf. De reis wordt voorts meege maakt door twee aalmoezeniers en een veldprediker. Om kwart over vijf gistermid dag moest ied'er. die niet mee ging, het schipverlaten. Een kwartier later gingen de trossen los en weerklonk het Wilhelmus, staande aangehoord Het muziek corps, dat tijdens de inscheping zich regelmatig had doen hooren, speelde daarna vaderlandsche Een zeer geraffineerde devie- zenzwendel is aan het licht gekomen. Het betrof hier een „affaire" tusschen Nederland en Zwitserland en hoewel de recherche snel heeft kunnen ingrijpen is er toch nog in drie maanden tijd voor ruim drie- en-een-halve ton omgezet De hoofddaders, J. C. A. Hel- mich en C. F, Jibben, hadden te zamen met twee Zwitsersche bankiers een soort „illegaal" clea- ringskantoor gemaakt. In Zwit serland werden vorderingen op Nederland en in Nederland vor deringen op Zwitserland verza meld en de onderlinge zaken werden per brief of zelfs per tele foon afgehandeld. In Nederland verleenden daarbij de arbitragan- ten J. S. Zwart, I. D. van Bie- nen en J. J. Da Costa hun mede werking. Bij de briefwisseling en dit maakte de. zaak juist zoo geraffineerd werd gebruik ge maakt vun een onschuldig lijken de code. Zwitsersche francs, wer den aangeduid met het woord nestle, Belgische me;- cement, Fransche met Suez, Engelsche ponden met vickers,- Amerikaan- sche dollars met cotton en Ne derlandsche guldens met samen (zaden) of tulpensamen (tulpen zaden). Omstreeks 15 Augustus werd de eerste arrestatie in deze zaak verricht en spoedig volgden er meer. Desalniettemin kon eerst enkele dagen geleden het vooron derzoek worden gesloten. De vijf reeds genoemde verdachten zijn vastgehouden en zullen zich op 22 October a.s. voor den bijzonde ren Economisehen Politierechter te Amsterdam moeten verant woorden. Er zijn evenwel bij deze zaak nog anderen betrok ken, die, nadaj zij verhoord wa ren, weer in vrijheid zijn gesteld. Voor een deel was het tegoed, dat de heeren in ons land hadden gevormd afkomstig van Neder landsche bankbiljetten, die goed koop in Zwitserland was opge kocht en clandestien naar Neder land was overgebracht; van geld dus dat eerst door vacantiegan- gers en zakenlieden naar Zwit serland was gesmokkeld en daar ver beneden den officiëelen koers in francen was omgezet. Hoe groot het verlies is, dat' de Staat der Nederlanden hierbij heeft ge leden is moeilijk te overzien liederen, die door de vertrekken- den lustig werden meegezongen. Dan trokken de sleepbooten de „Kota Agoeng" van den wal en begon het gezwaai en gewuif, <Jat voortduurde tot het schip de Merwedëhaven verlaten had. Op het einde van de kade hadden een paar honderd familieleden een plaatsje gekregen om in de gelegenheid te zijn d'en soldalen een laatst vaarwel toe te roepen. Vooraan op de kade stond de chef van den Generalen Staf, Luit.-Generaal Mr. H J. Kruis, die den bataljons uitgeleide had gedaan. Tijdens een kort onderhoud, dat wij met mr. Kruis hadden, verklaarde hij dat de soldaten in Indië niet voor taken gesteld zul len worden, welke ze niet kun nen vervullen De thans vertrok ken bataljons zullen voor bewa kingsdiensten gebruikt worden. Bijzondere omstandigheden voorbehouden, aldus Luit..Gen. Kruis, zullen de soldaten twee jaar wegblijven. Hij deelde voorts nog mede, dat de tweede divisie eventueel pas in het vol gende voorjaar zal vertrekken In Indië bevinden zich op hei oogenblik 25 a 30 000 vrijwilli gers. De Fransche Minister van Fi nanciën, Robert Schuman, heeft aan de Nationale Vergadering medegedeeld, dat de uitgaven voor het loopende jaar 584 mil liard francs bedroegen tegenover 380 milliard inkomsten. Een deel van dit tekort sproot evenwel voort uit de reconstructie op lan gen termijn. Hij schat dat het werkelijk tekort slechts 120 mil liard was en dit zou in het vol gende jaar verdwijnen. Schuman legde er den nadruk op, dat het voornaamste gevaar van inflatie vermeden kan worden, indienen wanneer het budget-tekort gedekt zou worden uij belastingbronnen en bezuinigingen in het volgende jaar. In de laatste twee jaar tot aan Juli van dij jaar importeerde Frankrijk goederen ter waarde van r.678.000.000 dolrar. De staat had op deze wijze zijn eigen goudvoorraad uitgeput evenals de bronnen van zijn buitenlandsche valuta. Wat nog in het bezit van Frankrijk was moest behouden blijvèn als dekking voor zijn be talingsmiddel. Hij hoopte dat Frankrijk een leening zou ver krijgen van 500 millioen dollars van de Internationale Bank voor reconstructie. De Amerikaansche minister'van buitenlandsche zaken, James Byrnes, is uitgenoodigd tot het bijwonen van de laatste dagen van toet proces. Onder de Ame rikaansche gasten op dé toe- hoorderstribune zullen zijn ge neraal MacNarney, bevelhebber der Amerikaansche troepen in Europa en zijn plaatsvervanger luit.-gen. Lucius Clay, voorts se natoren, bezettingsautoriteiten en diplomatieke vertegenwoordigers der Ver. Staten in Europa. 54. Jan nam het hoek en opende het op een blad zijde met een prachtige plaat. Daarna nam hij zijn trompet en deed een hoo- qen toon over het kerk plein schallen. Het resul taat was verrassend. Uit het plaatjesboek kwam een pi achtige blinkend gele koets omhoog, bespannen met zes vurige schimmels. Op den bok zaten John en Jimmy, de twee koet siers, in blauwe jas en ha gelwitte broek met glim mende laarzen en 'n bree- den'noogen hoed op hun lange pijpenkrullen. Zij klakten met de tong, trokken aan de teugels em maakten over het plein 'n ecrerondje. De bruilofts gasten stonden sprakeloos. Jan stak zijn hand op, de koetsiers sprongen van den bok en hielden de portie ren open. „Instappen, da mes en heeren", riep Jan lachend. „We gaan met z'n allen de huwelijksreis van Krelis en Maaike meema ken."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 3