Paler H. DE GREEVE komt „HET VIEBDE BEEST" ROYAL -SCHAGEN ORANJE-HOTEL Wij breken los met onze ENORME INKOOPEN ZIJPER WARENHUIS BOELHUIS 4 Nieuw Noordhollandsch Dagblad le wekelijksche Boeken-aanbieding Dankbetuiging R.K, 2de meisje C®nfrac*!?!srs gevraagd F. Rijnveld Zn. Wij vragen ARBEIDERS 1 BEDIENDE Smidsknecht- smidsknecht en halfwas Kantoorbediende GULDEN VISES Zondag 29 Sep!1., De Vliegende Hollander Besteed Uw snoepbon J. N. SCHOT Canadaplein volslagen BAKKERSBEDIENDE Nauta's Bakkerij werktuigk. teekenaar aank. teekenaars H. VISSER H. VISSER, Spoorgracht 30, Den Helder V. Douche Inrichting Instituut ENKLAAR Stationsstraat 8 Den Helder Het Wapen van Heemskerk 6 Propaganda dagen BETERE VOETVERZORGING 75 d. GULDEN VLIES Zondag 29 Sept., F L I P'S AVONTUREN te ALKMAAR INBOEDELS VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1946 ROMANS: Franquinet: Fokker f 9,75 P. Verhoog: De Vliegende Holl. f 5,25 Visser Roosendaal: Belofte f 4,90 Visser Roosendaal: Tot in den Dood f4.90 Rog. v d. Aerde, Bezet Gebied f 6,90 Amlelo Vespa: Spionnagedicnst van Japan f 5,25 Evert Zandstra: De Vogelvriend f 5,90 GEDICHTEN: Arth. v Sohendel: De Nederlanden f 3,90 Joh. Fabricius: De Kraton f 3, Ina Boudier Bakker: Geef» Acht f3.90 Herrijzenis f 1,65 Uit voorraad leverbaar bij de Alkmaarsche Boekhandelaren: K ter Burg, Koorstr. 1; H. v. d Goot, Langestr, 97; Fa Jan Kühne, Ver- dr. Oord 115; Boekh A. J J. Kühne, Boterstraat 22; Fa. Zwaan Zoon, Ged Nieuwesloot 77. Langs dezen weg geven wij; mede namens onze ouders, uiting aan onze blijdschap voor de overweldigend'e be_ langstelling bij ons huwelijk ondervonden. S. J URSEM T. URSEM—RIS Alkmaar Sept. 1946 Dr. Sdhaepmanplem 6. \AOOR de vele blijken van belangstelling welke ik zoowel bij mijn benoeming als bij mijn installatie tot burgemees ter heb mogen ondervin den, zeg ik allen, doch in het bijzonder de bevol king van de gemeente Oudorp mijn hartelijken dank. De burgemeester van Oudorp, A, q. BAKKER DANKBETUIGING DE OUDEN VAN DAGEN v. d. Omval te Alkmaar betuigen aan allen in het het bijzonder aan Jb. Schip» per, die de voorman hiervan was, hun welgemeenden dank voor den pradlrtigen dag aan ons bezorgd. Biedt zich aan: een baker vanaf half October. Br. no. 32138 bur. v. d. blad. NET MEISJE 23 jr. z.z.gtg. als winkeljuffr. liefst te Alkmaar in het branche manufacturen. Br. no. 14100 bur. v. d. blad nette werkster gevraagd; alleen v. d. winkel op Donderdagmiddag. GEBR. WOK3CE Boterstraat 7 te Alkmaar. Gevraagd NETTe werkster die voor de opening (8 uur) of na de sluiting (6 uurde apotheek wil schoonhouden. Aanmelden Langestraat 1 te Alkmaar. Gevraagd flink net R.K. Pastorie, Vechtstr. 86, Amsterdam-Zuid. aardappelrooiers gevraagd door W. KOMEN bij het Station Anna Paulowna. voor Tulpen, Alleen zij die over prima land beschikken en N ook voor prima be handeling instaan, wenden zich tot BAKKUM voor onze zuurkool- fabriek: voor ons magazijn: N.V, v/h As. Deutekom SCHAGEN, Noord A 63 BIETENROOIERS gevraagd J. Th. VAN SAASE Noor dervaart C 80 Stompetoren. Wordt gevraagd zoo spoe dig mogelijk een bij G, P, HEMELS, sme derij Lindegracht, Alkm, In het Centraal Zieken huis te Alkmaar wordt gevraagd voor spoedige indiensttreding met eenige ervaring, Br, met voll, inl. aan den Administrateur, Te koop gevr. KOEMEST elke hoeveelheid, onversch. waar het ligt door P. TUIN Vrachtrijder Rijksweg K 39 't Zand (N.H.) Te koop: Pracht Café Gra_ mofoon_vitrine m. 20 platen Europa Chances. Kievitstr. 12 te Alkmaar. Te koop of te ruil aangeb. bruine damesmantel (teddy beer) mt 4244. Te bevr. na 6 uur Ken nemers traaitweg A 328 te Heiloo. TE KOOP; Mooi dressoir; best 2 pers. ledikant;; zware eik€n tafel; 2 rollen prima linoleum en balatum; kolenkitten en eeni ge paren heerenschoenen van maat 39 tot *$6. St. Annastr. 22 te Alkmaar (Ook ruilen) en inkoop van alleen nette goederen. TE KOOP; Kachel v. Centrale verwar» mmg z.ga.n.; pracht vitrine toonbank Am. green; 100 L. inmaakpot; 1100 dakpannen. Adr.G. DE NIJS Adrichem straat 64 te Beverwijk. Te koop: 3-d. konijnenhok met loophok in goede staat zijnde. Adres: S. TROMP Rondenweg H.H. Waard (Z) Te koop een PHILIPS RADIOTOESTEL zonder luidspreker. Te be» vragen Omval 15 Alkmaar. Jong echtpaar zoekt gemeu. bileerde of ongemeubileerde kamers m g'ebr. van keuken Br. no. 14078 bur. v. d. blad Gevonden; 'n portemonnaie met inhoud en 2 schoenen» bonnen in de bus Purme. rendHoorn (Naco) Tegen adv. kosten terug te beko men Temme Kerkplein 1(5 te Koorn. Te koop: DAMESRIJWIEL met goede luchtbanden. v. Houtenkade 21 Alkmaar. Na 6 uur. TEL. 2451 8 uur: Radio Rariteiten Revue: mei Kees Manders Schitterende Finales: •In Operette Land. Feest in Volendam. Rose Marie Zandvoort anno 1890. Entree f 2,— en f 2,50 Plaalsbespr dag. 11-1 uur tijdens de feestdagen 7 en 8 October bij: Standplaats: SPOEDGEVRAAGD: of FLINKE HALFWAS Spoorstraat 8 - Alkmaar MACHINEFABRIEK TE ALKMAAR vraagt bekwaam en (eenige practijk gewenscht) Brieven met uitv. inl., copie getuigschr. enz. onder No. 2373 aan Adv.-Bur. K. TER BURG, t.o. de Groote Kerk - Alkmaar GEEFT DE HOOGSTE WAARDE vooi uw heele en gedeelte! inboedels, zolder, opruiming. lompen metalen en flesschen Beleefd aanbevelend. Aan huis te ontbieden op Dinsdag 15 October a.s. in de PRINS MAURITS te NIEUWE NIEDORP met de opvoering van Entree 2.50 - Aanvang 7.30 uur precies Zaalopening 7 uur - Speeltijd 3 Vi uur Wegens beperkte plaatsruimte alleen toegang voor inwoners van Oude en Nieuwe Niedorp (toegang boven 18 jaar) Degenen die deze opvoering wenschen bij te wonen, kunnen op Zondag 29 Sept., v.m. van 1012 uur in de Prins Maurits en n.m. van 35 uur in café Burger, op vertoon van Distributie stamkaart (hoofd), per gezin een lotnummer af halen waarop na uitloting twee toegangsbewij zen worden afgegeven. Zij die uitloten krijgen bericht wanneer de toegangsbewijzen kunnen worden afgehaald op vertoon van 't lotnummer Namens NED. VOLKSHERSTEL Ifd. O. en N. Niedorp "N opent WOENSDAG 2 OCT. 8 uur het tooneelseizoen met Een dramatisch gedenkschrift in 4 bedrijven door N.N. no. 1057, te geven door het Zuid-Nederl. Tooneel. Dir. Pierre Balledux Kaartverk. en plaatsbespr. Donderdagmor gen v. 912 aan de kassa Entreeprijzen: 3.2.50 en 2. Na 12 u. worden tel. plaatsen aangenomen Wij hebben gemeend de tarieven te moeten verlagen, .zoodat thans ieder in de gele genheid is een bad_ te nemen Geopend; Maandag, Dinsdag, Woensdag van 812 en van 17.30 uur; Vrijdag 87.30 uur; Zaterdag 77.30 uur; Zondag 111 uur. Tarieven Maandag, Dinsdag, Woensdag den gehee- len dag en Vrijdag tot 12 uur: Volwasse nen 0.25, 10 badenkaart f 2.25, kinderen benéden 16 jaar 0.20. Vrijdag na 12 uur. Zaterdag en Zondag: volwassenen 0.35. kinderen f 0,35, 10 badeiïkaart f 3.15 ZATERDAGAVOND van 7.3011 uur - ZONDAG MIDDAG van 36 uur en ZON DAGAVOND van 7.30—11.30 u. Personen beneden 18 jaar geen toegang Recht van toegang voorbehouden Verplichte garderobe HIER EEN GREEP UIT DE SORTEERING Thermosflesschen, Kachelzeilen, Kachelhaakjes, Bedkruiken (3 punten), Klimvlamstell'en en on- derdeelen daarvoor. Strijkplanken, Waschbor- den, Krambanden, Snoeischaren, Kool-, Brood-, Tafel- en Knipmessen, Lepels en Vorken, Kur kentrekkers, Broodtrommels, Soep-, Schuim- en Sauslepels, Borstplaat-, Tulband- en Pudding vormen, Koekpannen, Deegrollen, Gootsteen scheppen, Kamerpo's, Fluitketels, blanke Kroes jes, diepe Borden (vertind), Stoffenverf, Veilig heidsspelden. Voorts hebben wij voor de a.s. Kerstmis leuk speelgoed voor de kinderen. KOMT KIJKEN EN U KOOPT IN HET Aanbevelend, JAN BORST - BURGERBRUG voor v.a. ZATERDAG 28 Sept. t.m. VRIJDAG 4 Oct. maken U het loopen tot een feest l 1, een verfrlsschend voetbad 2. verzorging der nagels, nagelriemen, dikke- en ingegroeide nagels 3, pijnloos verwijderen van eelt, likdoorns, eeltpitten enz. 4. een prettige voetmassage. Prijs behandeling gedurende propagandaweek Wij raden U, reeds thans te bespreken. ZAANDAM: Westzijde 15, Tel. 4139 ALKMAAR: Langestr. 19, Tel. 3080 DEN HELDER: Ketzerstr. 92, Tel. 3018 Verloren: zwarte heeren vul. penhouder, gaande van huis» adres naar bushalte Station straat te Warmenhuizen en vanaf Friesche brug naar Mient Alkmaar. Tegen bel. terug te bez. bij J. MOOIJ Dorpsstr. 172 Warmenhuizen Royal Society of Arts London (Kon. Acad. voor Wetensch.) V aardigheldsdipl. Engels Allen met kennis Engels b.v. schooldipl. vragen inl. over korte opl. bij Secr. Lammers, Adelheidstr. 33. Den Haag. TEL. 2451 2 uur: Kinderfeest Tooneelvoorstelling van Entrée 50, 75, 100, 125 ct. Pltsbespr. Zaterdag 11 u op MAANDAG 30 SEPT eertsk. voorm. 10 uur in het Veilingsgebouw „DE WAAG", Zij'dam no. 6, van eenige goed onderh. w.o, diverse ameublemen ten, OldFin., dressoir, di to theemeubel, lits ju- meau, prima BL, EIKEN PIANO (Kukse), antiek oud-hol! ameublement, cyinder schrijfbur., kas ten, stoelen, ledikanten, sleengoed enz. Voorts: prima handwa gen (luchtb.), Invalide wagen, Marquis, (3,60 x 1,25). Dag. gelegenheid lot In breng. Kijkdag Zaterdag 28 Sept. van 25 uur. Inlichiingen bij J. van Dijk, Geest 17 en Koudenburg Amou reus, deurw.. Alkmaar BOUWBEDRIJF TELEFOON 3055

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 4